Hotărârea nr. 273/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 273

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 273

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2009;

Având în vedere raportul nr.62497/2009 întocmit de Direcția Servicii Publice prin care se propune aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local în municipiul Craiova și Caietului de sarcini al serviciului de transport public local în municipiul Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 185, 188, 189, 191, 192/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.13/2008, Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local și Ordinului Ministrului Transporturilor nr.972/2007 prin care s-a aprobat Regulamentul - cadru pentru efectuarea transportului public local și Caietul de sarcini cadru al serviciilor de transport public local;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul pentru efectuarea transportului public local în municipiul Craiova, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de transport public local în municipiul Craiova, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cât și anexele 1 și 2 la Caietul de sarcini.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Regia Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Bianca Maria Carmen PREDESCU     Nicoleta MIULESCU

ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA NR. 273/2009

REGULAMENT

pentru efectuarea transportului public local în municipiul Craiova

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind efectuarea serviciilor de transport public local în municipiul Craiova, definind modalitatile si conditiile ce trebuie indeplinite pentru efectuarea serviciului, indicatorii de performanta, conditiile tehnice, precum si raporturile dintre operatorii de transport rutier/transportatorii autorizati si utilizatorii serviciilor.

(2) Prevederile prezentului regulament se aplica urmatoarelor servicii de transport public local:

 • a) servicii de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze, troleibuze si tramvaie;

 • b) servicii de transport public local de persoane prin curse regulate speciale;

 • c) servicii de transport public local de marfuri in regim contractual;

 • d) servicii de transport public local de marfuri efectuat cu tractoare cu remorci;

 • e) servicii de transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare.

(3) Serviciile de transport public local în municipiul Craiova se pot efectua numai in conditiile respectarii prevederilor prezentului regulament, ale caietelor de sarcini ale serviciilor de transport public local, ale reglementarilor in vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum si ale acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.

Art. 2. - Organizarea si efectuarea activitatilor specifice serviciilor de transport public local în municipiul Craiova trebuie sa asigure satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publica ale comunitatii locale, si anume:

 • a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populatiei si ale operatorilor economici pe teritoriul municipiului Craiova ;

 • b) imbunatatirea sigurantei rutiere, protectiei mediului si calitatii transportului public local;

 • c) deplasarea in conditii de siguranta si de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a marfurilor si a persoanelor transportate, precum si a bunurilor acestora prin polite de asigurari;

 • d) accesul egal si nediscriminatoriu al operatorilor de transport, respectiv al transportatorilor autorizati, la piata transportului public local;

 • e) optimizarea functionarii pietei transportului public local prin asigurarea unui cadru concurential normal, dinamic si loial.

Art. 3. - In sensul prezentului regulament, termenii si notiunile utilizate se definesc dupa cum urmeaza:

 • 1. activitate de transport public local - suma operatiunilor de transport care asigura, nemijlocit, deplasarea marfurilor sau a persoanelor cu ajutorul vehiculelor sau al combinatiei de vehicule, pe distante si in conditii prestabilite, efectuate in cadrul unuia dintre serviciile prevazute la art. 1 alin. (2);

 • 2. autoritate de autorizare - serviciul de transport public local înființat prin Hotărărea nr.53/2008 a Consiliului Local al Municipiului Craiova;

 • 3. autorizatie de transport - documentul eliberat de autoritatea de autorizare, prin care se atesta ca transportatorul indeplineste conditiile pentru accesul la efectuarea transportului public local;

 • 4. caiet de sarcini al licentei de traseu - documentul care insoteste licenta de traseu, care cuprinde in principal cerintele pentru asigurarea programului de circulatie si realizarea unui transport in conditii de siguranta si confort;

 • 5. copie conforma a autorizatiei de transport - documentul eliberat de autoritatea de autorizare, in baza autorizatiei de transport sau, dupa caz, a licentei de transport, pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere detinute conform legii, care atesta atribuirea unuia dintre serviciile de transport public local nominalizate la art. 1 alin. (2) lit. c)-e);

 • 6. copie conforma a licentei de transport - documentul eliberat in baza licentei de transport de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere utilizate de operatorul de transport rutier la operatiuni de transport rutier;

 • 7. licenta de transport - documentul eliberat de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., in conditiile legii, care atesta ca detinatorul indeplineste conditiile de onorabilitate, capacitate financiara si competenta profesionala, aceasta avand acces la transportul rutier public;

 • 8. licenta de traseu - documentul care da dreptul operatorului de transport rutier sa efectueze transport public local de persoane prin curse regulate sau curse regulate speciale cu autobuze pe un anumit traseu, conform programului de transport;

 • 9. persoana desemnata - persoana fizica care are calitatea de manager al activitatii de transport rutier, posesoare a unui certificat de competenta profesionala si care este angajata pe baza de contract de munca sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport a operatorului de transport/transportatorului autorizat; in cazul persoanelor fizice/asociatiilor familiale autorizate ca transportator, persoana desemnata trebuie sa fie persoana fizica sau unul dintre membrii asociatiei familiale;

 • 10. program de circulatie - documentul utilizat in transportul public local de persoane prin curse regulate, care contine in principal informatii privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, statiile pentru imbarcarea/debarcarea calatorilor, distantele dintre statii si intervalele de succedare a curselor;

 • 11. program de transport public local - programul propus si aprobat de Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin care se stabilesc traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza teritorial-administrativa a localitatii, programele de circulatie, capetele de traseu, statiile publice, numarul si capacitatea autobuzelor necesare;

 • 12. statie publica - punctul de pe traseul unui serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate, amenajat corespunzator, semnalizat printr-un indicator rutier si care sa aiba in dotare un panou suplimentar pe care este atasat orarul conform caruia opresc autobuzele pentru urcarea si coborarea persoanelor transportate;

 • 13. traseu - parcursul care asigura legatura intre mai multe localitati si/sau obiective, cuprinse intre doua capete, pe care se efectueaza transport public local de persoane prin curse regulate si curse regulate speciale. In functie de amplasarea capetelor si de itinerarul dintre acestea, traseele pot fi judetene sau locale;

 • 14. utilizator al serviciului de transport public local - persoana fizica sau juridica beneficiara a unui serviciu de transport public local.

Art. 4. - Indiferent de forma de gestiune a serviciului de transport public local, Consiliul Local al Municipiului Craiova va urmari prin exercitarea atributiilor, competentelor si drepturilor ce le revin conform legii ca efectuarea serviciului de transport public local sa se realizeze in conditii de siguranta rutiera, calitate si confort si in concordanta cu interesul general al comunitatii pe care o reprezinta, in conformitate cu legislatia in vigoare.

CAPITOLUL II

Efectuarea transportului public local

SECTIUNEA 1

Principiile si obiectivele efectuarii transportului public local

Art. 5. - Transportul public local se efectueaza numai in conditiile respectarii prevederilor Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale reglementarilor nationale si ale Uniunii Europene in vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum si ale acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.

Art. 6. - (1) Transportul public local se poate efectua numai cu vehicule rutiere a caror stare tehnica corespunde reglementarilor specifice in vigoare, avand inspectia tehnica periodica valabila, acestea fiind clasificate/incadrate corespunzator, conform prevederilor legale in vigoare.

(2) Pentru accesul la infrastructura rutiera, vehiculele rutiere fabricate in tara sau in strainatate, inmatriculate sau care urmeaza sa fie inmatriculate in Romania, sunt supuse omologarii in vederea inmatricularii ori inregistrarii si/sau inspectiei tehnice periodice, dupa caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(3) Transportul public local de marfuri si/sau de persoane se efectueaza numai cu vehicule rutiere destinate prin constructie tipului respectiv de transport si, dupa caz, dotate cu tahografe si limitatoare de viteza, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Art. 7. - Transportul public local se efectueaza cu respectarea ansamblului reglementarilor care contribuie la imbunatatirea sigurantei rutiere, referitoare la conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca mijloacele de transport, infrastructura rutiera, persoanele cu atributii care concura la siguranta circulatiei si ceilalti participanti la trafic.

Art. 8. - Efectuarea serviciului de transport public local trebuie sa asigure:

 • a) cresterea nivelului de calitate al serviciului si de confort al utilizatorilor serviciilor publice de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • b) accesul la serviciile de transport public local si protectia categoriilor sociale defavorizate;

 • c) informarea publicului calator;

 • d) executarea transportului public local de persoane prin curse regulate in conditii de regularitate, siguranta si confort;

 • e) corelarea capacitatii de transport cu fluxurile de calatori existente;

 • f) continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.

SECTIUNEA a 2-a

Licente, autorizatii si alte documente necesare pentru efectuarea transportului public local

 • 1. Transportul public local de persoane prin curse regulate

Art. 9. - Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate se efectueaza numai de catre operatorii de transport rutier/transportatorii autorizati care detin licenta de traseu valabila.

Art. 10. - (1) Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate se efectueaza pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Craiova.

(2) In cazul in care traseul transportului pe sina depaseste limita localitatii, acesta se considera transport public local.

Art. 11. - Operatorii de transport/transportatorii autorizati au obligatia de a detine la bordul mijlocului de transport in comun, pe toata durata transportului public de persoane prin curse regulate, urmatoarele documente:

 • a) licenta de traseu si caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licentei;

 • b) programul de circulatie;

 • c) copia conforma a licentei de transport, in cazul autobuzelor;

 • d) legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto, din care sa reiasa ca este angajat al operatorului de transport/transportatorului autorizat;

 • e) contractul de leasing in original ori o copie conforma cu originalul, in cazul in care autobuzul este utilizat in baza unui asemenea contract;

 • f) actul prin care se dovedeste dreptul de munca in Romania, in cazul conducatorilor auto straini;

 • g) asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad in sarcina operatorului de transport/transportatorului autorizat, in copie;

 • h) certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto pentru transportul rutier public de persoane, valabil, dupa caz.

Art. 12. - Licenta de traseu se elibereaza pentru traseele cuprinse in programul de transport rutier de persoane prin curse regulate în municipiul Craiova, insotita de caietul de sarcini al acesteia si de programul de circulatie.

Art. 13. - Licenta de traseu se elibereaza in numarul de exemplare corespunzator numarului mijloacelor de transport in comun utilizat pentru efectuarea tuturor curselor prevazute in programul de circulatie.

Art. 14. - Licenta de traseu se elibereaza dupa prezentarea de catre operatorul de transport rutier a documentului de plata a tarifului de eliberare.

 • 2. Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale

Art. 15. - Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate speciale se efectueaza numai de catre operatorii de transport rutier care detin licenta de traseu valabila.

Art. 16. - Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate speciale se efectueaza pe teritoriul municipiului Craiova sau intre acesta si orice alta localitate din judetul Dolj.

Art. 17. - Operatorii de transport au obligatia de a detine la bordul vehiculului, pe toata durata transportului public de persoane prin curse regulate, urmatoarele documente:

 • a) licenta de traseu si caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licentei;

 • b) contractul de transport incheiat intre beneficiarul transportului sau persoana care a angajat transportul si operatorul de transport rutier;

 • c) lista persoanelor transportate, ca anexa la contractul de transport;

 • d) copia conforma a licentei de transport;

 • e) legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto, din care sa reiasa ca este angajat al operatorului de transport;

 • f) contractul de leasing in original ori o copie conforma cu originalul, in cazul in care vehiculul rutier este utilizat in baza unui asemenea contract;

 • g) actul prin care se dovedeste dreptul de munca in Romania, in cazul conducatorilor auto straini;

 • h) asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad in sarcina operatorului de transport, in copie;

 • i) certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto pentru transportul rutier public de persoane, valabil;

 • j) legitimatii de serviciu valabile, eliberate de beneficiarul transportului pentru persoanele transportate, in cazul transportului angajatilor institutiilor/operatorilor economici.

Art. 18. - Licenta de traseu se elibereaza in numarul de exemplare corespunzator numarului de autobuze necesar efectuarii traseului.

Art. 19. - Licenta de traseu se elibereaza dupa prezentarea de catre operatorul de transport rutier a documentului de plata a tarifului de eliberare.

 • 3. Transportul public local de marfuri in regim contractual în municipiul Craiova Art. 20. - (1) Serviciul de transport public local de marfuri in regim contractual se realizeaza de catre transportatorii autorizati de autoritatea de autorizare, pe baza de contract de transport incheiat cu utilizatorul transportului.

(2) Serviciul de transport public local de marfuri in regim contractual se poate efectua in municipiul Craiova sau intre aceasta si alte localitati, in trafic judetean, interjudetean sau international.

Art. 21. - Transportatorii autorizati au obligatia de a detine la bordul vehiculului, pe toata durata transportului public local de marfuri in regim contractual, urmatoarele documente:

 • a) copia conforma a autorizatiei de transport;

 • b) contractul de transport;

 • c) actele de insotire a marfii, care dovedesc provenienta si destinatarul acesteia;

 • d) legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto, din care sa reiasa ca este angajat al transportatorului autorizat, cu exceptia persoanelor fizice/asociatiilor familiale autorizate ca transportator, in cazul in care conducatorul auto este persoana fizica sau unul dintre membrii asociatiei familiale;

 • e) contractul de leasing in original ori o copie conforma cu originalul, in cazul in care vehiculul rutier este utilizat in baza unui asemenea contract;

 • f) actul prin care se dovedeste dreptul de munca in Romania, in cazul conducatorilor auto straini;

 • g) documente specifice transporturilor de marfuri perisabile, marfuri periculoase, deseuri, animale vii.

 • 4. Transportul public local de marfuri cu tractoare cu remorci în municipiul Craiova Art. 22. - (1) Serviciul de transport public local de marfuri cu tractoare cu remorci se realizeaza de catre transportatorii autorizati de autoritatea de autorizare, pe baza de documente fiscale pentru contravaloarea transportului perceputa si incasata de la utilizatorul transportului.

(2) Serviciul de transport public local de marfuri cu tractoare cu remorci se realizeaza in municipiul Craiova sau intre aceasta si alte localitati din judet ori din judetele limitrofe.

Art. 23. - Transportatorii autorizati au obligatia de a detine la bordul vehiculului, pe toata durata transportului public local de marfuri cu tractoare cu remorci, urmatoarele documente:

 • a) copia conforma a autorizatiei de transport;

 • b) documentul fiscal care atesta ca serviciul a fost platit anticipat;

 • c) actele de insotire a marfii, care dovedesc provenienta si destinatarul acesteia, in conditiile in care marfa nu face obiectul bunurilor din gospodaria proprie a utilizatorului;

 • d) legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto, din care sa reiasa ca este angajat al transportatorului autorizat, cu exceptia persoanelor fizice/asociatiilor familiale autorizate ca transportator, in cazul in care conducatorul auto este persoana fizica sau unul dintre membrii asociatiei familiale;

 • e) contractul de leasing in original ori o copie conforma cu originalul, in cazul in care vehiculul rutier este utilizat in baza unui asemenea contract;

 • f) actul prin care se dovedeste dreptul de munca in Romania, in cazul conducatorilor auto straini;

 • g) certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto pentru transportul rutier public de persoane, valabil, in cazul in care masa totala maxima autorizata a ansamblului de vehicule rutiere depaseste 3,5 tone;

 • h) documente specifice transporturilor de marfuri perisabile, marfuri periculoase, deseuri, animale vii.

 • 5. Transportul public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare Art. 24. - Serviciul se realizeaza de transportatorii autorizati de autoritatea de autorizare, in municipiul Craiova sau intre aceasta si alte localitati, pe baza de document fiscal pentru tariful perceput si incasat de la persoanele care au comandat serviciul.

Art. 25. - Transportatorii autorizati au obligatia de a detine la bordul vehiculului urmatoarele documente:

 • a) copia conforma a autorizatiei de transport;

 • b) documentul fiscal care atesta ca serviciul a fost platit anticipat;

 • c) legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto, din care sa reiasa ca este angajat al transportatorului autorizat, cu exceptia persoanelor fizice/asociatiilor familiale autorizate ca transportator, in cazul in care conducatorul auto este persoana fizica sau unul dintre membrii asociatiei familiale;

 • d) actul prin care se dovedeste dreptul de munca in Romania, in cazul conducatorilor auto straini.

SECTIUNEA a 3-a

Siguranta rutiera

Art. 26. - In scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, operatorii de transport/transportatorii autorizati care efectueaza servicii de transport public local în municipiul Craiova au obligatia sa adopte masurile necesare pentru cunoasterea, aplicarea si respectarea reglementarilor legale privind siguranta rutiera si a conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca mijloacele de transport si persoanele cu atributii care concura la siguranta circulatiei.

Art. 27. - Operatorii de transport/transportatorii autorizati care efectueaza servicii publice de transport local în municipiul Craiova au urmatoarele indatoriri:

 • 1. sa respecte reglementarile legale privind omologarea, inmatricularea, efectuarea inspectiilor tehnice periodice, repararea, intretinerea, reglarea, modificarea constructiva si reconstructia mijloacelor de transport;

 • 2. sa utilizeze mijloace de transport a caror stare tehnica corespunde reglementarilor nationale de siguranta rutiera si de protectie a mediului inconjurator, cu inspectia tehnica periodica/revizia tehnica periodica valabila si certificate/clasificate/incadrate corespunzator, conform prevederilor legale in vigoare;

 • 3. in intervalul dintre doua inspectii tehnice periodice/revizii tehnice periodice, sa asigure mentinerea mijloacelor de transport intr-o stare tehnica corespunzatoare, in vederea incadrarii in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, utilizand in acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entitati tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare si dotari obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislatiei in vigoare;

 • 4. sa monteze, prin operatori economici autorizati, tahografe si limitatoare de viteza cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;

 • 5. sa nu permita plecarea in cursa a vehiculelor care au tahograful sau limitatorul de viteza defect, nesigilat ori fara suficiente foi de inregistrare pentru efectuarea intregului parcurs al transportului;

 • 6. sa informeze conducatorii mijloacelor de transport si lucratorii mobili cu privire la regulamentele interne ale intreprinderii si prevederile relevante ale contractelor colective de munca;

 • 7. sa verifice pe foile de inregistrare sau pe cartelele conducatorilor auto utilizate modul in care acestia respecta prevederile legale in vigoare privind perioadele de conducere si de odihna si sa ia masurile necesare pentru a impiedica repetarea unor nereguli in acest sens;

 • 8. sa verifice functionarea tahografului si a limitatorului de viteza, inclusiv cu ocazia analizarii diagramelor-tahograf sau a inregistrarilor stocate in memoria cardului conducatorului auto/tahografului digital, dupa caz;

 • 9. sa nu permita interventia persoanelor neautorizate asupra tahografelor si a limitatoarelor de viteza;

 • 10. sa angajeze transporturile si sa intocmeasca programul de executare a transporturilor, astfel incat conducatorii mijloacelor de transport si lucratorii mobili sa poata respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihna si de repaus;

 • 11. sa se asigure ca conducatorii mijloacelor de transport respecta normele de protectie a muncii, protectie a mediului, prevenire si combatere a incendiilor, pe tot timpul efectuarii transportului;

 • 12. sa permita efectuarea transporturilor numai cu respectarea maselor totale maxime autorizate de autoritatea competenta si/sau in limita numarului de locuri inscris in certificatul de inmatriculare; sa se asigure spatii libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor si sa permita transportul marfurilor/coletelor doar in limita spatiilor disponibile;

 • 13. sa respecte procedurile ce trebuie urmate in caz de accident si sa aplice procedurile corespunzatoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor incalcari grave ale regulilor de circulatie;

 • 14. sa respecte si sa aplice reglementarile legale in vigoare privind transportul rutier al marfurilor periculoase;

 • 15. sa respecte intocmai legile si reglementarile specifice fiecarei categorii de transport rutier pe care o executa.

Art. 28. - Responsabilitatile ce revin persoanei desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregatirea si atestarea profesionala a persoanelor care conduc permanent si efectiv activitati de transport rutier, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 29. - Sarcinile consilierului de siguranta sunt cele prevazute in Regulamentul pentru desemnarea, pregatirea profesionala si examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.044/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 30. - Conducatorii mijloacelor de transport au urmatoarele atributii si responsabilitati:

 • 1. sa se prezinte pentru efectuarea examinarii medicale si psihologice, initiala si periodica, si sa respecte recomandarile comisiilor medicale si psihologice;

 • 2. sa respecte normele si regulile privind conducerea in conditii de siguranta rutiera si conduita preventiva;

 • 3. sa respecte regulile privind prevenirea accidentelor de munca in circulatia rutiera;

 • 4. sa respecte regulile privind incarcarea, repartizarea incarcaturii, asigurarea si fixarea marfurilor transportate;

 • 5. sa cunoasca si sa respecte masurile ce trebuie luate dupa un accident sau incident in ceea ce priveste asigurarea vehiculului, protectia personala si a celorlalti participanti la trafic, protectia mediului, protectia bunurilor;

 • 6. sa respecte perioadele de conducere si perioadele de odihna, conform reglementarilor legale in vigoare, si sa utilizeze corect tahograful;

 • 7. sa nu intervina asupra tahografului sau a limitatorului de viteza pentru scoaterea acestora din uz sau modificarea caracteristicilor de functionare;

 • 8. sa respecte intocmai legile si reglementarile specifice fiecarei categorii de transport rutier pe care o executa.

Art. 31. - Operatorii de transport/transportatorii autorizati care efectueaza servicii de transport public local vor intreprinde o investigatie pe linie administrativa in toate cazurile de accidente de circulatie in care au fost angajate vehiculele utilizate, indiferent de gravitatea accidentului.

Art. 32. - Rezultatele cercetarii administrative vor sta la baza adoptarii masurilor ce se impun pentru eliminarea repetarii cauzelor generatoare de evenimente rutiere.

SECTIUNEA a 4-a

Conditii privind efectuarea transportului public local de persoane în municipiul Craiova

 • 1. Transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Craiova,

Art. 33. - Operatorii de transport/transportatorii autorizati vor efectua serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate cu respectarea urmatoarelor obligatii:

 • 1. sa asigure afisarea la partile din fata si laterala dreapta ale mijlocului de transport a indicativului si a capetelor traseului; la partea din spate a mijlocului de transport se va afisa cel putin indicativul traseului. Elementele de informare mentionate anterior vor fi iluminate corespunzator pe timp de noapte sau in conditii de vizibilitate scazuta;

 • 2. in salonul mijlocului de transport va fi asigurata informarea publicului calator prin mijloace vizuale si sonore cu privire la denumirea statiei care urmeaza si la legaturile cu alte mijloace de transport public local de persoane;

 • 3. sa asigure afisarea in salonul mijlocului de transport a numelui conducatorului acestuia, a hartii schematice care sa permita vizualizarea traseului si a retelei de trasee, a instructiunilor privind modul de desfasurare a transportului, a obligatiilor publicului calator si a altor informatii de utilitate publica privind transportul, stabilite prin reglementarile in vigoare;

 • 4. sa asigure vanzarea legitimatiilor/abonamentelor de calatorie in toate statiile stabilite de comun acord cu Consiliul Local al Municipiului Craiova;

 • 5. in statiile din programul de circulatie, sa asigure afisarea codului traseului, a intervalelor de succedare a curselor, precum si a hartilor simplificate cu indicarea traseelor si statiilor pentru informarea publicului calator;

 • 6. sa emita abonamente de calatorie cu respectarea reglementarilor in vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiaza de reduceri ale costului abonamentului;

 • 7. sa asigure accesul liber si nediscriminatoriu la transport, in baza documentelor stabilite de reglementarile legale in vigoare, al persoanelor care beneficiaza de facilitati/gratuitati la transport;

 • 8. sa asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;

 • 9. mijlocul de transport trebuie sa aiba locuri rezervate pentru persoane cu handicap, batrani, femei insarcinate, persoane cu copii in brate;

 • 10. sa supravegheze urcarea si coborarea calatorilor, sa nu plece mijlocul de transport din statii cu usile deschise sau cu calatori aflati pe scarile acestuia, precum si cu calatori agatati de exteriorul caroseriei;

 • 11. sa nu admita la transport in salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vatamari corporale sau, prin natura materialului, pot murdari, ori alte obiecte sau marfuri interzise la transportul public;

 • 12. sa nu imbarce calatori peste capacitatea maxima admisa a mijlocului de transport;

 • 13. sa asigure spatiile necesare pentru bagajele de mana ale calatorilor;

 • 14. sa imbarce/debarce calatori numai in statiile special amenajate, prevazute in programul de circulatie;

 • 15. sa utilizeze numai legitimatii/abonamente de calatorie cu regim special, agreate de Consiliul Local al Municipiului Craiova;

 • 16. sa nu permita transportul calatorilor decat pe baza de legitimatii/abonamente de calatorie valabile sau alte documente prevazute de reglementarile legale in vigoare;

 • 17. sa asigure calatorii si bagajele acestora pentru riscurile ce cad in sarcina operatorului de transport;

 • 18. sa tina evidenta curselor sosite si plecate, la fiecare capat de linie;

 • 19. sa asigure inlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu;

 • 20. sa asigure, prin dispecerate si dotari speciale, urmarirea si coordonarea in trafic a mijloacelor de transport, de interventie si de depanare, precum si aplicarea cu operativitate a masurilor ce se impun in caz de eveniment, incident, accident sau alte situatii care pot afecta desfasurarea transportului, in vederea asigurarii conditiilor asumate privind regularitatea, siguranta si confortul;

 • 21. sa dispuna de echipaje de interventie si depanare dotate corespunzator pentru degajarea drumului public sau a caii de rulare in cazul defectarii mijlocului de transport, precum si pentru interventii la reteaua electrica de contact sau calea de rulare a tramvaielor etc.;

 • 22. sa asigure informarea anticipata a publicului calator in legatura cu modificarea/suspendarea programului de circulatie sau a unui traseu in caz de forta majora;

 • 23. sa asigure, zilnic si ori de cate ori este nevoie, salubrizarea, spalarea si dezinfectarea mijloacelor de transport;

 • 24. sa asigure conditiile de executie a transportului in conditii de regularitate, siguranta si confort;

 • 25. mijloacele de transport trebuie sa fie echipate cu instalatie de incalzire/conditionare a aerului in stare de functionare;

 • 26. sa asigure aspectul estetic corespunzator al mijlocului de transport;

 • 27. pe partile laterale ale mijlocului de transport va fi inscriptionata denumirea executantului transportului;

 • 28. la bordul mijlocului de transport trebuie sa existe mijloace de prevenire si combatere a incendiilor, precum si ciocan pentru spart geamurile in caz de necesitate;

 • 29. mijloacele de transport trebuie sa aiba inspectia tehnica periodica sau, dupa caz, revizia tehnica periodica efectuata la termen.

 • 2. Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale în municipiul Craiova

Art. 34. - Operatorii de transport vor efectua serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale cu respectarea urmatoarelor conditii:

1. sa utilizeze pe timpul executarii transportului rutier placa de traseu, cu indicarea executantului, a traseului si a tipului de transport;

2. sa preia la transport numai persoanele nominalizate in lista cu persoanele transportate, anexa la contractul de transport incheiat cu beneficiarul serviciului;

 • 3. sa asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele ramase imobilizate pe traseu;

 • 4. sa asigure instruirea conducatorilor auto cu privire la obligatiile ce le revin;

 • 5. sa preia la transport marfuri sau colete doar in limita spatiilor disponibile destinate acestui scop;

 • 6. sa asigure urcarea si coborarea bagajelor in/din portbagajul vehiculului. Bagajele se manipuleaza numai de catre conducatorul auto;

 • 7. imbarcarea/debarcarea persoanelor transportate trebuie sa se faca in statii stabilite special, altele decat statiile publice, in locul unde isi desfasoara activitatea sau la domiciliu/resedinta;

 • 8. sa opreasca in toate statiile prevazute in graficul de circulatie aferent licentei de traseu, fara a opri pentru urcarea sau coborarea persoanelor transportate in alte locuri decat cele prevazute in graficul de circulatie;

 • 9. sa transporte persoane doar in limita numarului de locuri pe scaune inscris in certificatul de inmatriculare;

 • 10. mijlocul de transport sa nu circule cu usile deschise sau cu pasageri pe scara acestuia;

 • 11. sa nu admita la transport in salonul autovehiculului:

- materii greu mirositoare;

- materii inflamabile;

- butelii de aragaz;

- butoaie cu carbid;

- tuburi de oxigen;

- materiale explozibile;

- filme cinematografice neambalate in cutii metalice;

- produse caustice;

- materiale sau obiecte care prin natura, formatul ori dimensiunile lor pot produce daune sau pot murdari autovehiculul, bagajele ori imbracamintea calatorilor;

- obiecte sau marfuri interzise la transport prin dispozitiile legale;

 • 12. sa nu supraincarce autovehiculul peste capacitatea utila de transport, exprimata prin numarul de locuri pe scaune inscris in certificatul de inmatriculare;

 • 13. sa asigure calatorii si bagajele acestora pentru riscurile ce cad in sarcina operatorului de transport;

 • 14. in salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mana, care pot fi tinute in mana sau in plasa portpachet. In salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care:

- nu se incadreaza in categoria bagajelor de mana;

- contin produse neadmise la transport;

- sunt asezate pe culoarul de acces sau pe platforma din fata ori din spate a autovehiculului;

 • 15. nu se admit la transport bagajele asezate pe scaunele libere din salonul autovehiculului, chiar daca spatiul ramas neutilizat de catre pasageri ar permite acest lucru;

 • 16. bagajele depuse in spatiul destinat bagajelor se manipuleaza numai de catre conducatorul auto;

 • 17. autovehiculele trebuie sa aiba inspectia tehnica periodica efectuata la termen;

 • 18. autovehiculele trebuie salubrizate, spalate si dezinfectate;

 • 19. la bordul autovehiculului trebuie sa existe mijloace pentru combaterea si prevenirea incendiilor, precum si ciocan pentru spart geamurile in caz de necesitate;

 • 20. in perioada de iarna, autovehiculul trebuie sa fie echipat corespunzator circulatiei pe drumuri cu aderenta scazuta;

 • 21. autovehiculele trebuie sa fie dotate cu tahograf, care va fi in functiune pe toata durata desfasurarii transportului, conform reglementarilor in vigoare.

CAPITOLUL III

Drepturi si obligatii

Art. 35. - Operatorii de transport/transportatorii autorizati care desfasoara activitati de transport public local în municipiul Craiova au urmatoarele drepturi:

 • a) cei care isi desfasoara activitatea pe baza unui contract de delegare a gestiunii au dreptul sa intrerupa prestarea serviciului de transport public local in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu obligatia de a notifica intreruperea prestarii serviciului in termenul si in conditiile prevazute in contractul de delegare a gestiunii;

 • b) sa incaseze tarifele aferente transportului public local de persoane prin curse regulate;

 • c) sa actualizeze semestrial tarifele aferente transportului public local de persoane prin curse regulate cu rata inflatiei;

 • d) sa includa in tarifele de transport percepute calatorilor primele de asigurare pentru acestia si pentru bagajele lor, precum si pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operatiunilor de transport, in cazul transportului public local de persoane prin curse regulate;

 • e) sa utilizeze patrimoniul propriu sau concesionat pentru asigurarea serviciului public local de calatori prin curse regulate;

 • f) sa utilizeze infrastructura tehnico-edilitara a sistemului de transport public local de persoane, in conditiile stabilite conform hotararii de dare in administrare sau contractului de delegare a gestiunii, dupa caz;

 • g) sa beneficieze de o despagubire adecvata si efectiva pentru prejudiciile aduse in caz de modificare unilaterala a contractului de delegare a gestiunii de catre concedent, fara respectarea termenelor si conditiilor prevazute in acesta;

 • h) sa ceara intreruperea serviciului in cazul in care continuarea activitatii ar conduce la crearea de prejudicii importante patrimoniului incredintat spre administrare;

 • i) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, conform legislatiei in vigoare, se pot adresa instantei competente.

Art. 36. - Suplimentar fata de obligatiile ce decurg din prevederile sectiunilor a 3-a si a 4-a ale cap. II, operatorii de transport si, dupa caz, transportatorii autorizati au urmatoarele obligatii:

 • a) sa respecte intocmai legile si reglementarile specifice fiecarei categorii de transport pe care o executa;

 • b) sa asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale sau ale hotararii de dare in administrare, dupa caz;

 • c) sa respecte sarcinile asumate potrivit hotararii de dare in administrare, contractului de delegare a gestiunii serviciului sau contractului de transport incheiat cu beneficiarul, dupa caz;

 • d) sa respecte indicatorii de performanta si de calitate stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii, prin hotararea de dare in administrare sau prin contractul de transport incheiat cu beneficiarul;

 • e) sa permita accesul liber si nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciul de transport public local;

 • f) sa asigure respectarea drepturilor utilizatorilor in efectuarea serviciului de transport public local;

 • g) sa efectueze transportul public de persoane prin curse regulate, conform prevederilor programului de circulatie, in conditii de calitate, siguranta, regularitate si confort;

 • h) sa asigure continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • i) sa coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de calatori existente;

 • j) sa fundamenteze si sa supuna concedentului tarifele ce vor fi utilizate in activitatea de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • k) sa nu incarce in mod artificial costurile de operare;

 • l) sa puna la dispozitia publicului calator mijloace de transport care sa indeplineasca conditiile impuse de legislatia in vigoare privind siguranta circulatiei si protectia mediului;

 • m) sa efectueze intretinerea curenta, reparatiile curente si accidentale care se impun, in limita bugetului aprobat, la bunurile concesionate/inchiriate de la concedent, conform programelor de intretinere, reparatii, dotari si investitii aprobate de acesta;

 • n) sa fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investitii din surse proprii, precum si diferenta de tarif pentru protectie sociala, conform legislatiei in vigoare, pentru a fi supuse aprobarii Consiliului Local al Municipiului Craiova;

 • o) in cazul in care sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conduca la reducerea activitatii, sa notifice de indata acest fapt concedentului, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii activitatii;

 • p) sa incheie si sa onoreze contractele de asigurari pentru mijloacele de transport detinute, precum si asigurarea calatorilor si bunurilor acestora, conform prevederilor legislatiei in vigoare privind asigurarile;

 • q) sa informeze permanent calatorii cu privire la traseele, programele de circulatie, tarifele aplicate, precum si modificarea acestora;

 • r) sa aplice normele de protectie a muncii specifice activitatii desfasurate in cadrul serviciului contractat;

 • s) sa asigure accesul organelor de control ale concedentului la informatiile privind executarea serviciului concesionat si modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente si a bunurilor concesionate/inchiriate, dupa caz;

s) sa planifice efectuarea inspectiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel incat sa se asigure respectarea programului de circulatie si a prevederilor reglementarilor legale in vigoare privind siguranta rutiera;

 • t) sa detina la sediul social urmatoarele documente, in functie de tipul de transport public local efectuat:

- asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad in sarcina transportatorului;

- cartile de identitate ale vehiculelor, in original pentru cele detinute in proprietate, respectiv in copie pentru cele detinute in baza unui contract de leasing;

- contractele de leasing pentru vehiculele utilizate;

- avizele medicale si psihologice valabile pentru persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier, precum si pentru conducatorii auto;

- toate documentele care atesta mentinerea conditiilor initiale care au stat la baza eliberarii licentei de transport/autorizatiei de transport si a delegarii gestiunii, dupa caz;

- formularul de expeditie/transport si formularul pentru aprobarea transportului in cazul transportului de deseuri, pentru anul in curs si anul precedent;

- documentele doveditoare din care sa rezulte angajarea in conditii legale a persoanelor cu functii care concura la siguranta circulatiei;

- evidenta si planificarea inspectiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport;

- evidenta accidentelor de circulatie, documentele de cercetare administrativa a accidentelor de circulatie, precum si notele informative transmise consiliului judetean in cazul accidentelor grave de circulatie;

- alte documente prevazute de reglementarile legale in vigoare;

t) sa furnizeze Consiliului Local a Municipiului Craiova, respectiv autoritatilor de reglementare competente conform legii, informatiile solicitate si sa asigure accesul la documentatiile si la actele individuale pe baza carora presteaza serviciul, necesare verificarii si evaluarii modului de prestare a serviciului;

 • u) sa plateasca despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpa, conform prevederilor legale si/sau contractuale, daca acestea nu sunt acoperite prin polite de asigurare;

 • v) sa asigure finantarea pregatirii profesionale si efectuarea examinarilor medicale si psihologice ale propriilor angajati;

 • w) sa puna in aplicare metode performante de management, care sa conduca la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale in vigoare privind achizitiile de lucrari sau bunuri;

 • x) sa gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate si eficienta economica;

 • y) sa promoveze dezvoltarea, modernizarea si exploatarea eficienta a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat.

Art. 37. - Au calitatea de utilizatori beneficiarii serviciilor de transport public local, persoane fizice sau juridice.

Art. 38. - (1) Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt urmatoarele:

 • a) sa beneficieze, liber si nediscriminatoriu, de serviciul de transport public local;

 • b) sa aiba acces la informatiile publice cu privire la serviciul de transport public local. Consiliul Local al Municipiului Craiova are obligatia de a comunica informatii cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifara si la clauzele contractuale care sunt de interes public;

 • c) sa le fie aduse la cunostinta hotararile Consiliului Local al Municipiului Craiova cu privire la transportul public local;

 • d) sa conteste hotararile Consiliului Local al Municipiului Craiova , in vederea prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct ori indirect provocat de acestea, in conditiile legii;

 • e) sa solicite si sa primeasca, in conditiile legii, despagubiri sau compensatii pentru daunele provocate lor de operatorii de transport rutier sau de transportatorii autorizati, prin nerespectarea obligatiilor asumate prin contractele de atribuire a gestiunii;

 • f) sa sesizeze Consiliului Local al Municipiului Craiova locale orice deficiente constatate in efectuarea serviciilor de transport public local si sa faca propuneri vizand inlaturarea acestora;

 • g) sa renunte, in conditiile legii, la serviciile contractate;

 • h) sa fie consultati, direct sau prin intermediul unor organizatii neguvernamentale reprezentative, in procesul de elaborare si adoptare a deciziilor, strategiilor si reglementarilor privind serviciul de transport public local;

(2) Anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiaza, in conditiile legii, de facilitati pentru plata serviciului de transport public local.

Art. 39. - Principalele obligatii ale utilizatorilor sunt urmatoarele:

 • a) sa detina legitimatii de calatorie valabile sau alte documente de transport stabilite prin lege;

 • b) sa achite costul legitimatiilor de calatorie valabile pentru calatoriile pe care le efectueaza, conform tarifelor mentionate lizibil pe acestea;

 • c) sa achite, in termenele stabilite, contravaloarea serviciului furnizat/prestat pe baza contractelor;

 • d) sa nu aduca prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;

 • e) sa aiba un comportament civilizat in raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum si cu ceilalti utilizatori.

CAPITOLUL IV

Indicatori de performanta

Art. 40. - (1) Indicatorii de performanta privind efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate în municipiul Craiova sunt prevăzuți în anexa nr.1, la prezentul regulament.

 • (2) In efectuarea serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Craiova operatorii de transport rutier/ transportatorii autorizați au obligativitatea de a respecta indicatorii de performanta și să prezinte semestrial comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova un raport de activitate care să conțină valoarea indicatorilor de performanță realizați de către aceștia.

 • (3) Consiliul Local al Municipiului Craiova poate aproba si alti indicatori de performanta in efectuarea serviciului de transport public local, pe baza unor studii de necesitate si oportunitate in care se va tine seama de necesitatile comunitatilor locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare, precum si de cerintele reglementarilor legale in vigoare din domeniul transporturilor rutiere.

CAPITOLUL V

Raspunderi si sanctiuni

Art. 41. - Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament atrage raspunderea disciplinara, patrimoniala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, in conditiile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, modificată și completată prin O.U.G. nr. 13/2008, ale Legii nr. 92/2007, precum si ale actelor normative din domeniul transporturilor rutiere.

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 42. - Prezentul regulament, pentru efectuarea transportului public local în municipiul Craiova, respectă prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor nr 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local.

Art.43. - Tarifele percepute de autoritatea de autorizare pentru serviciile prestate privind acordarea licențelor de traseu, sunt cele prevăzute în anexa nr.2, la prezentul regulament

Art.44. - Modificările legislative aduse regulamentului cadru de efectuarea transportului public local în municipiul Craiova, cu caracter imperativ, modifică de drept prezentul regulament.

Art.45. - Prezentul regulament poate fi modificat și completat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova, adoptată cu majoritatea voturilor consilierilor prezenți.

Art. 46. - Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

INDICATORI DE PERFORMANTA

1

Numărul de curse, trasee pe care operatorul a suspendat sau a întârziat executarea transportului față de programul de circulație

max 5% / an

2

Numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public local de călători pe o perioadă mai mare de 24 de ore

max 1% / an

3

Numărul de călători afectați de situațiile prevăzute la punctele 1 și 2

max 5% / an

4

Numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numărul necesar pentru realizarea programului de circulație

min 90 %

5

Numărul de reclamații ale călătorilor privind calitatea transportului, dintre care:

 • a) numărul reclamațiilor justificate

 • b) numărul de reclamații rezolvate

 • c) numărul de reclamații la care călătorii nu au primit răspuns în termen legal

max 15% / an min 80% / an

0

6

Numărul autovehiculelor atestate Euro3 sau Euro4 raportat la numărul total de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulație

min 50%

7

Vechimea mijloacelor de transport și dotărilor de confort pentru călători:

 • a) vechime sub 10 ani

 • b) instalații de încălzire/condiționare a aerului

min 60%

min 90%

8

Despăgubirile plătite de către operatorii de transport/ transportatorii autorizați pentru nerespectarea condițiilor de calitate și de mediu privind desfășurarea transportului

max 1 % din cifra de afaceri

9

Numărul abaterilor constatate și sancționate de personalul împuternicit privind nerespectarea prevederilor legale

max 20/traseu/an

10

Numărul de accidente de circulație produse din vina personalului propriu sau a operatorului de transport/ transportatorului autorizat.

max 5%/an

TARIFE

percepute de autoritatea de autorizare pentru eliberarea licentelor de traseu

Nr. crt.

DENUMIRE

TARIF

(lei)

1

Eliberarea licentei de traseu pentru transportul public local de persoane prin curse regulate.

30 lei

2

Eliberarea licentei de traseu pentru transportul public local de persoane prin curse regulate speciale.

70 lei

3

Eliberare duplicat al licentei de traseu pentru transportul public local de persoane ocazionat de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate anterior.

Tarif initial

4

Modificarea licentei de traseu ( datele de identificare, denumire, sediu )

50% din tariful initial

5

Prelungirea licentei de traseu pentru transportul public local de persoane prin curse regulate, in limita valabilitatii programului de transport.

50% din tariful initial

CAIET DE SARCINI

al serviciilor de transport public local în municipiului Craiova

CAPITOLUL I

Obiectul caietului de sarcini

Art. 1. - Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de efectuare a serviciului de transport public local prin curse regulate, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare efectuarii acestui serviciu in conditii de eficienta si siguranta.

Art. 2. - Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de referinta in vederea stabilirii conditiilor specifice de efectuare a serviciului de transport public local prin curse regulate, indiferent de tipul de gestiune.

Art. 3. - Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia necesara efectuarii activitatilor de realizare a serviciului de transport public local prin curse regulate si constituie ansamblul cerintelor tehnice de baza.

Art. 4. - (1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta si siguranta in exploatare.

(2) Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul efectuarii serviciului de transport public local.

Art. 5. - Terminologia utilizata este cea prevazuta in regulamentul serviciilor de transport public local, elaborat de Serviciul de Transport Public Local si aprobat prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Craiova.

CAPITOLUL II

Cerinte organizatorice minimale

Art. 6. - Operatorii serviciilor de transport public local vor asigura:

 • a) numarul si tipul corespunzator de mijloace de transport necesare realizarii programului de circulatie si care satisfac conditiile impuse privind siguranta circulatiei, confortul pasagerilor si protectia mediului;

 • b) numarul de mijloace de transport pentru inlocuirea celor care efectueaza cursele cuprinse in programul de circulatie, in cazul aparitiei unor defectiuni ale acestora;

 • c) respectarea reglementarilor legale privind omologarea, inmatricularea/inregistrarea si efectuarea inspectiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse pentru efectuarea serviciului;

 • d) operatiile de intretinere si reparatii necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare privind efectuarea acestor activitati (autorizarea operatorului economic, baza tehnico-materiala, personalul utilizat etc.);

 • e) mentinerea starii tehnice corespunzatoare a mijloacelor de transport, a instalatiilor auxiliare si a curateniei acestora;

 • f) conditii pentru spalarea, salubrizarea si dezinfectarea mijloacelor de transport;

 • g) spatii in suprafata suficienta pentru parcarea mijloacelor de transport;

 • h) dispecerat si dotari speciale pentru urmarirea si coordonarea in trafic a mijloacelor de transport, de interventie si de depanare;

 • i) personal calificat si vehicule de interventie operativa;

 • j) respectarea prevederilor legale in vigoare privind angajarea, desemnarea, pregatirea profesionala, examinarea medicala si psihologica a persoanelor cu functii care concura la siguranta circulatiei;

 • k) asigurarea pasagerilor si a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad in sarcina operatorului de transport/ transportatorului autorizat;

 • l) respectarea capacitatilor de transport si a programelor de circulatie impuse prin contractul de atribuire a gestiunii;

 • m) mentinerea starii tehnice corespunzatoare a mijloacelor de transport, a instalatiilor auxiliare si a curateniei acestora;

 • n) respectarea indicatorilor de performanta si de calitate stabiliti in regulamentul serviciilor de transport public local elaborat de Serviciul de Transport Public Local si aprobat prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Craiova;

 • o) furnizarea catre Consiliul Local al Municipiului Craiova a informatiilor solicitate si accesul la toate informatiile necesare, in vederea verificarii si evaluarii functionarii si dezvoltarii serviciului de transport public local;

 • p) realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor si reclamatiilor si de rezolvare operativa a acestora;

 • q) statistica accidentelor si analiza acestora;

 • r) aplicarea de metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor de operare;

 • s) respectarea reglementarilor legale in vigoare din domeniul transporturilor;

 • t) respectarea legislatiei in vigoare privind protectia muncii, protectia mediului, prevenirea si combaterea incendiilor;

 • u) planificarea inspectiilor tehnice periodice astfel incat sa fie asigurat in fiecare zi numarul de vehicule necesar pentru acoperirea curselor cuprinse in programul de circulatie;

 • v) alte conditii specifice stabilite de Consiliul Local al Municipiului Craiova .

Art. 7. - Obligatiile si raspunderile personalului cu functii care concura la siguranta circulatiei sunt cuprinse in regulamentul serviciului de transport public local.

CAPITOLUL III

Sistemul de transport public local de persoane

Art. 8. - Operatorul de transport rutier are dreptul sa efectueze, in conditiile legislatiei in vigoare, transport rutier public local prin curse regulate, in aria administrativ-teritoriala a municipiului Craiova.

Art. 9. - (1) Operatorul de transport/transportatorul autorizat are obligatia sa efectueze serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, cu respectarea programului de transport, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 231/02.04.2009 care conține condițiile specifice privind traseele, perioadele și programul de circulație, capacitatea mijloacelor de transport, numărul mijloacelor de transport necesare, prezentat în anexa nr.1

Art. 10. - Denumirea statiilor si amplasarea lor pentru fiecare traseu sunt prezentate in anexa nr.2.

Art. 11. - In vederea realizarii unui sistem de transport public local de persoane pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Craiova, care sa asigure deplasarea calatorilor in conditii de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale, confort, regularitate si continuitate, operatorul de transport/transportatorul autorizat trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

 • 1. sa asigure afisarea la partile din fata si laterala dreapta ale mijlocului de transport a indicativului si capetelor traseului; la partea din spate a mijlocului de transport se va afisa cel putin indicativul traseului. Elementele de informare mentionate anterior vor fi iluminate corespunzator pe timp de noapte sau in conditii de vizibilitate scazuta;

 • 2. in salonul mijlocului de transport se va asigura informarea publicului calator prin mijloace vizuale si sonore cu privire la denumirea statiei care urmeaza si la legaturile cu alte mijloace de transport public local de persoane;

 • 3. sa asigure afisarea in salonul mijlocului de transport a numelui conducatorului acestuia, a hartii schematice care sa permita vizualizarea traseului si a retelei de trasee, a instructiunilor privind modul de desfasurare a transportului, a obligatiilor publicului calator si a altor informatii de utilitate publica privind transportul, stabilite prin reglementarile in vigoare;

 • 4. sa asigure vanzarea legitimatiilor/abonamentelor de calatorie in toate statiile stabilite de comun acord cu Consiliul Local al Municipiului Craiova;

 • 5. in statiile din programul de circulatie, sa asigure afisarea codului traseului, a intervalelor de succedare a curselor, precum si a hartilor simplificate cu indicarea traseelor si statiilor pentru informarea publicului calator;

 • 6. sa emita abonamente de calatorie cu respectarea reglementarilor in vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiaza de reduceri ale costului abonamentului;

 • 7. sa asigure accesul liber si nediscriminatoriu la transport, in baza documentelor stabilite de reglementarile legale in vigoare, al persoanelor care beneficiaza de facilitati/gratuitati la transport;

 • 8. sa asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;

 • 9. mijlocul de transport trebuie sa aiba locuri rezervate pentru persoane cu handicap, batrani, femei insarcinate, persoane cu copii in brate;

 • 10. sa supravegheze urcarea si coborarea calatorilor, mijlocul de transport sa nu porneasca din statii cu usile deschise sau cu calatori aflati pe scarile acestuia, precum si cu calatori agatati de exteriorul caroseriei;

 • 11. sa nu admita la transport in salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vatamari corporale sau, prin natura materialului, pot murdari ori alte obiecte sau marfuri interzise la transportul public;

 • 12. sa imbarce/debarce calatori numai in statiile special amenajate, prevazute in programul de circulatie;

 • 13. sa utilizeze numai legitimatii/abonamente de calatorie cu regim special, agreate de Consiliul Local al Municipiului Craiova;

 • 14. sa nu permita transportul calatorilor decat pe baza de legitimatii/abonamente de calatorie valabile sau alte documente prevazute de reglementarile legale in vigoare;

 • 15. sa asigure calatorii si bagajele acestora pentru riscurile care cad in sarcina operatorului de transport;

 • 16. sa tina evidenta curselor sosite si plecate, la fiecare capat de linie;

 • 17. sa asigure informarea anticipata a publicului calator in legatura cu modificarea/suspendarea programului de circulatie sau a unui traseu, in caz de forta majora;

 • 18. sa asigure, zilnic si ori de cate ori este nevoie, salubrizarea, spalarea si dezinfectarea mijloacelor de transport;

 • 19. sa asigure conditiile de executie a transportului in conditii de regularitate, siguranta si confort;

 • 20. mijloacele de transport trebuie sa fie echipate cu instalatie de incalzire/conditionare a aerului in stare de functionare;

 • 21. mijloacele de transport trebuie sa aiba un aspect estetic corespunzator;

 • 22. pe partile laterale ale mijlocului de transport va fi inscriptionata denumirea executantului transportului;

 • 23. la bordul mijlocului de transport trebuie sa existe mijloace pentru prevenirea si combaterea incendiilor, precum si ciocan pentru spart geamurile in caz de necesitate;

 • 24. mijloacele de transport trebuie sa aiba inspectia tehnica periodica sau, dupa caz, revizia tehnica periodica efectuata la termen;

 • 25. mijloacele de transport trebuie sa indeplineasca conditiile impuse de legislatia in vigoare privind siguranta circulatiei si protectia mediului;

 • 26. sa fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investitii din surse proprii, precum si diferenta de tarif pentru protectie sociala, conform legislatiei in vigoare, pentru a fi supuse aprobarii Consiliului Local al Municipiului Craiova;

 • 27. sa elaboreze bugetul privind intretinerea curenta, reparatiile curente si accidentale la bunurile concesionate/inchiriate de la concedent, conform programelor de intretinere, reparatii, dotari si investitii aprobate de acesta;

 • 28. sa asigure informarea permanenta a calatorilor cu privire la traseele, programele de circulatie deservite, tarifele aplicate, precum si modificarea acestora;

 • 29. sa aplice normele de protectie a muncii specifice activitatii desfasurate in cadrul serviciului contractat;

 • 30. sa asigure finantarea pregatirii profesionale si efectuarea examinarilor medicale si psihologice ale propriilor angajati;

 • 31. sa elaboreze strategii de management care sa conduca la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale in vigoare privind achizitiile de lucrari sau bunuri, si la gestionarea serviciului public pe criterii de competitivitate si eficienta economica;

 • 32. sa prezinte programe pentru dezvoltarea, modernizarea si exploatarea eficienta a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat;

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale

Art.12 - Realizarea activității de transport public local de persoane prin curse regulate,se va face cu respectarea indicatorilor de performanță din Regulamentul pentru efectuarea transportului public local în Municipiul Craiova.

Art.13 - Se interzice încredințarea de către operatori/transportatori, a activității de transport public local, altor operatori/transportatori.

Art. 14 - Orice modificare a legislației incidente în materie, va modifica de drept prezentul caiet de sarcini

Art.15. - Prezentul caiet de sarcini poate fi modificat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu votul majorității consilierilor prezenți.

Art.16. - Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU