Hotărârea nr. 272/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 272

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 272

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinara din data de 28.05.2009;

Având în vedere raportul nr.33448/2009 întocmit de Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor prin care se propune aprobarea nivelului taxelor pentru oficierea căsătoriilor și pentru executarea de fotografii și înregistrări video, pentru anul 2010 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 185, 188, 189, 191, 192/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificat și completat;

În temeiul art. 36 alin.2 lit. b coroborat cu alin. 4 lit. c, art. 45 alin. 2 lit. c și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă nivelul taxelor pentru oficierea căsătoriilor și pentru executarea de fotografii și înregistrări video, pentru anul 2010, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.264/2008.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Direcția Impozite și Taxe și Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Bianca Maria Carmen PREDESCU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 272/2009

DENUMIRE

NIVEL PENTRU ANUL 2010 LEI

Pentru fiecare căsătorie:

50

Pentru executare de:

FOTOGRAFII

35

ÎNREGISTRĂRI VIDEO

În incinta Casei Căsătoriilor

35

Pentru oficierea căsătoriilor la sediul Primăriei Municipiului Craiova

1500

Pentru fotografiile efectuate de secția foto/buc

3,5

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU