Hotărârea nr. 271/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 271

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 271

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2009;

Având în vedere raportul nr. 62309/2009 întocmit de Direcția Economico -Financiară prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Transport Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 185, 188, 189, 191, 192/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată, Legii contabilității nr.82/1991, republicată, și Ordinului Ministrului Finanțelor nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art. 45 alin.2 lit. a și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale) ale Regiei Autonome de Transport Craiova, prevăzute în anexa (pag.1-34) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Regia Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Bianca Maria Carmen PREDESCU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Nicoleta MIULESCUFormularul 10 - pagina 1


Denumirea Indicatorului • ’Nr 1                        r'


' *rUNtC'r^’ O

* • . »i». --' - lei -


---------------■ ■—«.-»■ i ••

SOLD LA


31.12.2008A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

0

oi

2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

0

0

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizări ifecorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)

03

37848

20762

4. Fond comercial (ct2071-2807-2907)

04

0

0

5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)

05

0

0|

TOTAL: (rd.01 la 05)

06

37848

207621 |

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri si construcții (ct211+212-2811-2812-2911-2912)

07

7608465

• 76856091 I

2. Instalații tehnice si mașini (ct.213-2813-2913)

08

13323951

21388232

3. Alte instalații, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)

09

57361

40053

4. Avansuri si imobilizări corporale in curs de execuție (ct.231+232-2931)

10

24529

5453570

TOTAL: (rd.07 la 10)

11

21014306

345674641 |

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct.261-2961)

12

1000

0

2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672-2964)

13

0

0

3. Interese de participare (ct.263-2962)

14

0

~0|

4. împrumuturi acordate entităților cu interese de participare (ct2673+2674-2965)

15

0

0

5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265-2963)

16

0

0

6. Alte împrumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)

17

326418

13500

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

327418

13500

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------------------------------------------------------------------------

19

21379572

34601726| |

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI                                      1                                         ’ j

1. Materii prime si materiale consumabile

(ct.301+302+303+/-308+351 +358+381+/-388-391 -392-3951-3958-398)

20

796311

14969051 I

2. Producția in curs de execuție (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)

21

0

0

3.Produse finite si mărfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)

22

84

1255

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.4O9I)

23

0

0

TOTAL (rd.20 la 23)

24

796395

14981601 |

11. CREANȚE (Sumele care urmeaza sa fie incasate după o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1. Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)

25

652137

5080811 I

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct451-495)

26

0

0

3. Sume de încasat de la entitati cu interese de participare (ct453-495)

■27

o

0

4. Alte creanțe (ct.425+4282+431 +437+4382+44l+4424+4428+444-r445+446+447+4482+ 4582+461+473-496+5187)                                               ;

. .

28

.•V    ‘   252910

2381368 I

I I

5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)

29

o

0

TOTAL (rd.25 la 29)

3o^

i-

905047

2889449

-------------------- ------------------------------------—-+——■— ----------------------'.•s-III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitatile afiliate (ct.501-591)

1

0

0

I1

2. Alte investiții pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)

12

0

0 I

TOTAL (rd.31+32)

J3

0

0

IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531+532+541+542)

34

179386

259885

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)

35

1880828

4647494

C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)

36

872948

84887

D.DATORH: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ctl61+1681-169)

37

0

0

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+ 5198)

38

428351

867496

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct419)

39

0

0

<

4. Datorii comaciale-fumizorii(ct;401+404+408)=2cp^'s>7'               ,

40

2895597

"'4559487

5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)

41

0

0

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)

42

a

0

7. Sume datorate entităților cu interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453)

43

0

0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626+ 167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ U7+4481+455+456+457+4581 +462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

44

3421530

1761190

" TOTAL (rd.37 la 44)

45

6745478

7188173

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)

46

-4112557

-2621335

F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORH CURENTE (rd. 19+46)

47

17267015

31980391

G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct. 161+1681-169)

48

0

Ol

2. Știme datorate instituțiilor de credit (ct.l621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+ 5198) -

49

3557551

16241904

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)

50

0

0

4.' Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)

51

C

0

5. Efecte de comerț de plătit (ct403+405)

52

C

0

Ă, Surite datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+2691+451)

53

C

0

1 .. a,

4 I ' p

7. Sume datorate entităților cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)

54

c

0

1 ' '

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct 1623+1626+ 167+1687+2693+421 +423+424+426+427+4281 +431 +437+4381+441 +4423+4428+444+446+ 44744481+455+456+457+4581 +462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

55

180573^

1           1830054

TOTAL (rd.48 la 55)

56

53632®

5         18071958

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii si obligații similare (ct. 1515)

57

0

0

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

0

0

3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)

59

0

0

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

0

0] 1

I. VENITURI IN AVANS

- Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)

61

4895333

9109880

- B -

- Venituri înregistrate in avans (ct.472)

62

120855

165543

TOT AI, (rd.61+62)

63

5016188

9275423|

J. CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris varsat (ct.1012)

64

0

0

2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)

65

0

0

3. Patrimoniul regiei (ct.1015)

66

2361080

2361080

TOTAL (rd.64 la 66)

67

2361080

2361080

II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)

68

0

0

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

69

1449609

1163407

IV. REZERVE                                                                                                       . 1

1. Rezerve legale (ct. 1061)

70

15171

• ■    .15171

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

71

0

0

_

■--------;------------------------------------------------------------------------:--------------------------------X :■ "

i       i •"                     -     ■         _           '■       . •

Formularul 10 - pagina 3

T

:

u

- lei -

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerv® di?;

fȘfe^ct.1065)

72

1073310

4. Alte rezerve (ct.1068)

73

0

0

TOTAL (rd.70 la 73)

74

1088481

15171

Acțiuni proprii (ct.109)

_

75

0

0

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (eț 141

SA], -1 T’1

76

0

0

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct,149>

77

0

0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)

SoldC (ct.117)

ii -

78

0

0

Sold D (ctll7)

-

79

4593858

3063723

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI

CONTUL DE PROFIT SI P1iî.x<DERE

la data de 31.12.2008

i

Denumirea indicatorului                                     jNr.

rd.

Realizări în perioada de raportare

31.12.2007

31.12.2008

“Ă- “               HT

1

2

1 .Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)                                                                         | 01

30461128

34238718

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                          | 02

22131690

22108406

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)                                                                  | 03

0

Venituri din dobânzi inregistrate de entitatile al căror obiect de activitate il constituie leasingul              1 04

(ct. 766)

0

°

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)                               | 05

8329438

12130312

2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)                                  Sold C                   | 06

0

0

si a producției in curs de execuție                                        Sold D                 | 07

0

3.Producția realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)                   | 08

0

113053

4.Alte venituri din exploatare (CL7417+758)                                     , r.                   1 09

1825101

4367Q1B 1

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.vi +06-/'7+08+09)                              | 10

32286229

38718787

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)                           | 11

7966105

10030862

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                         | 12

184520

139077

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)                                               | 13

1177796

1337512

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                    | 14

0

6.Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:                                     „                      | 11

16611264

21341469

Ha) Salarii si indemnizații (ct.641+642-7414)                                                            1(

12578062

16383556

b) Cheltuieli cu asigurările si protecția socială (ct.645-7415)                                              | 1’

1           4033202

4957913

7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 19-20)                           | 1

J           2346542

3397303

a.l) Cheltuieli (ct6811+6813)                                                                       | 1

2346542

3397303

a.2) Venituri (ct.7813)                                                                                   | 2

0 0

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)                                              | 2

1              -16939

29443

b.l) Cheltuieli (ct.654+6814)                                                                        |2

2            130297

34132

b.2) Venituri (ct.754+7814)                           ,                                              | 2

3            147236

' 4689

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)                                                                | 2

4 r        3044718

2407193

8.1 Cheluieli privind prestațiile externe                                 '                              -   |2

(ct611 +612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)

5, *         2611980

1920346

8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)                                        | J

1 228610

271995

8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații si activele cedate (ct.658)                                             | 2

.7             204128

214852

Cheltuieli privind dobânzile de refinantare inregistrate de entitatile al căror obiect de activitate il             1 '

constituie leasingul (ct. 666)

8

0

Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)                                                                   | 2

»                 Q

- Cheltuieli (ct.6812)                                                                                    |2

io                         0

-Venituri (ct.7812)

li                             c

1 0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)                        |

12           31314006

38682859

/^ROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE          - Profit (rd. 10-32)

’3             972222

35928

- Pierdere (rd.32-10)            [7

14                         c

, 0

i 9. Venituri din interese de participare (cL7611+7613) ’                                                    1 ]

J5 ’                          (

! 20958

» din care, veniturile obținute de Ia entitatile afiliate                                                         1

36                         (

°

lO.Venituri din alte investiții si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

37

) 0

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

) 0

11. Venituri din dobânzi (ct766)

39              54:

>              9950

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

40

) 0

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

41               1876'

5            11643

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)

42             1930

7             42551

12.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)

43

3              1000

- Cheltuieli (ct.686)

44 ; .

D              1000

- Venituri (ct786)

45 ■ '■

3                   0

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)

46            45426

5    .       794308

- din care, cheltuielile in relația cu entitatile afiliate

_

0 0 |

Formularul 20 - pagina 2

- lei -

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)    - Profit (rd. 10+42-32-49)

52

161327

0

- Pierdere (rd.32+49-10-42)

53

0

2219140 i

15. Venituri extraordinare (ct.771)

54

0

0

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

55

0

0

17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)

56

0

0

,   - Pierdere (rd.55-54)

57

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)

58

32305536

38761338

CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)

59

32144209

40980478

PROFITUL SAU PIERDERA ^RUTA - Profit (rd.58-59)

60

161327

0

- Pierdere (rd.59-58)

61

0

2219140

18.Impozitul pe profit (ct.691)

62

0

0

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

63

0

0

4 ^OrPROFITUL SAU PIERDERA NBT(A)^, EXERGITIULUI-FINANCIAR-----u

-Profit (rd.60-61-62-63)

-64.

61327.

i

- Pierdere (rd.61+62+63-60)

65

0

2219140


Repartizarea profitului (ct.129)

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (nr.o7+68+69+


7+78-79+80-8142)


161327

0 ’

6541758

7008397


________________0

_________2219140

0

'       *-174325$

_________6541758

4798553


I ni i i,Semnâtura//5f?


întocmit, '

Numele si pr&umele; Ț


IONITANADIA

DIRECTOR ECONOMIC


Nr.de inrcgistrarc in organismul profesional: f

7. i't---------------------------------------------------------L


•ț
Administrator,

Numele si prenumele :

TEODORESCU MARIAN
întocmit,

Numele si prenumele : |

IONITA NADIA

J

Calitatea: |

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional : I


L Date privind rezultatul înregistrat    X’ i-7j          ■

xr. rd.

Nr. unităti

Sume

-

Unităti care au înregistrat profit

5 01

0

0

Unităti care au inregistrat pierdere

• 02

<3

1

2219140

II. Date privind plățile restante

Nr. rd.

t

Total coL 2+3, din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiții

A                    r # • ’■

B

1

2

3

Plăti restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:

03

3513874

2853428

660446

Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:                      f-

04

3389974

2729528

660446

- peste 30 de zile

5 05

2487823

1891044

596779

» peste 90 de zile                                          1

06

889054

832192

56862

- peste 1 an

07

13097

6292

6805

Obligații restante fată de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:                                    -

08

123900

..A iuc. .    .

123900

0

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate d angajatorii; '! ;; salariati si alte persoane asimilate                         ,

r 09

0

0

0

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

; 10

93209

93209

0

- contribuția pentru pensia suplimentară

-11

0

0

0

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

£12

,        16009

16009

0

-altedatorii sociale                                          £

g 13

14682

14682

0

<

^bligatii restante fată de bugetele fondurilor speciale si alte fondț^X

h^Î4~

0

0

0

Obligații restante fată de alti creditori

IV 15

0

0

0

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat     »f

il16

0

0

0

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale      '■ (

Ț) 17

0

0

0

Credite bancare nerambursate la scadentă - total (rd.19 la 21)

518

0

0

0

- restante după 30 zile                                            .

£19

0

0

0

- restante după 90 zile

St; 20

c

c

0

- restante după 1 an                                          •

4^21

0

c

0

Dobânzi restante                                      ; •     ,

22

ST > ■             (

■                               c

0

III. Numărul mediu de salariat!

Or. rd.

31.12.2007

31.12.2008

Numărul mediu de salariati

.........

W23

846

961

si red

IV. Plăti de


Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

 • - impozitul datorat la bugetul de stat

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române j afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europeqș,

■ ■■          .ii.            .     ....    .         . _     ,         '    ,i

. - impozitul datorat la bugetul de stat                        . F

^Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române cfitre p^rsbane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

 • - impozitul datorat la bugetul de stat


le juridice


Sume (lei)

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor

VI. Cheltuieli de inovare **)

Nr. rd.

31.12.2007

31.12.2008

- chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei

31

0

0

- chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei

32

0

0

- cheit.de inovare abandonate in cursul perioadei

33

1 0

0Administrator,

Numele si prenumele:

Numele si prenumele : |

IONITA NADIA

^JEQDORESCU MARIAN

Calitatea : 1

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

■7^

Semnăturș^ ’ • '-Ioh.


SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE- lei -

Formularul 40 - pagina 1

'Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.6=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

0

0

0

X

°

Alte imobilizări

02

61081

2031

11570

X

51542

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

0

0

0

X

0

TOTAL(rd.01fâ03) ' -

0*

1 .^-61081

i              <*><-21331

11570

v51502 1.

2

-d

Terenuri

05

0

0

0

X

ol I

Construcții

06

8473440

171810

200

0

8645050

Instalații tehnice si mașini

07

23848027

11453,614

399052

0

34902589

,Alte instalații, utilaje si mobilier

08

116046

0

0

0

116046

y^vansuri si imobilizări corporale in curs

09

24529

16926602

11497561

X

5453570

TOTAL (rd.O5 la 09)

10

32462042

28552026

11896813

0

49117255

Imobilizări financiare

11

327418

36890

350808

X

13500

ACTIVE IMOBILIZATE -

TOTAL (rd.04+10+11)

12

32850541

28590947

12259191

0

49182297
SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-           ;...                        - lei -

:

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

n

Amortizare^ aferenta -.-•><*.

Imobilizărilor ;' scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

0

0

0

0

Alte imobilizări

14

23233

19117

11570

30780

TOTAL (rd.13+14)

15

1       23233

19117

11570

î                                ' •*--

30780

Imobilizări corporale

Terenuri

16

0

0

0

0

Construcții

17

864975

94666

200

959441

Instalații tehnice si mașini

18

10524076

3266209

275928

13514357

Alte instalații, utilaje si mobilier

19

58685

17308

, I                   o

75993

TOTAL (rd.16 la 19)

20

11447736

3378183

276128

14549791

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15+20)

21

11470969

3397300

287698

14580571


Formularul 40 - pagina 2                                                                                         - lei -

Elemente de imobilizări       1

Mr. rd.

Sold inițial

Provizioane constituite in cursul anului

Provizioane eluate la venituri

Sold final

(col .13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

4

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

0

0

0

0

Alte imobilizări

23

0

0

0

0

Avansuri si imobilizări nccorporale in curs

24

0

0

0

0

TOTAL (rd.22 la 24)

25

0

L            0

0

0

Imobilizări corporale . .-uri .         w-                             ' L                     ,.j‘ •     •s-.it.z--.» r?»7>$..ir,w4               C .'>7

Terenuri

26

0

0

0

0

Construcții

27

0

0

0

0

Instalații tehnice si mașini

28

0

0

0

0

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

0

0

0

0

Avansuri si imobilizări corporale Uin curs

30

0

. , 0

0

0

TOTAL (rd.26 la 30)

31

0

0

0

0

Imobilizări financiare

32

c

o

0

0

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)

33

c

c

c

0întocmit,

Numele si prenumele : | J Calitatea: |


IONITA NADIA

DIRECTOR ECONOMIC

2007


161327


i >■

/de Numerar la 31.12.2007 / 2008

- . - »?’ i

■ d f-

Profitul (pierdere) înainte de impozitare:

Ajustări pentru :

 • - Cheltuieli cu amortizarea

 • - Cheltuieli cu cedarea de active imob

 • - Cheltuieli cu dobânzile

 • - Diferența curs valutar nefavorabil f o

-venituri din subvenție pentru investiri '

-venituri din exploatare din cedare de aătive

 • - Amortizare pentru provizioane + Chelt. cedare active circ.

 • - Venituri din anularea de provizioane

 • - Diferente curs valutar favorabile

 • - Alte ajustări nemonetare

  2.346.542

  108.070

  454.265

  375.938

  (1.295.713)

  (23.940)

  130.297

  (147.236)

  (18.374)

  (2.016.074)


  V J

  Profit (pierdere) din exploatarea inai&i -Creșteri ale creanțelor

  -Descreșteri in valoare stocurilor -Descreșteri in valoarea furnizorilor -Dobânzi plătite -Descreșteri in valoarea creditelor -Descreșteri in valoarea altor datorii -Descreșteri in valoarea investițiilor


  nodifîcarii cap. circulant 75.102


11.671

237.319

487.077

(454.265)

3.943.494

1.220.584

-Descreșteri in valoarea veniturilor in a^anâj T -Descresteri in valoarea cheltuielilor in avans

Flux de numerar net din activitatea de exp] k Fluxuri de numerar pentru activitatea de invfetii

 • - Achiziții de active imobilizate

Numerar net utilizat in activitatea de investiții

Fluxuri de numerar pentru activitati de finanțare

 • - încasări din imprumuturi pe termen mediu si lung

 • - Plăti privind leasingul financiar

Ajustări pentru:

 • - Incasari din subvenții pentru investiții

 • - Diferente curs favorabil

 • - Diferente curs nefavorabil

  2008

  (2*219.140)

  3.397.303 62.920 794.308

  1.502.311

  (3.481.185)

  (2.301)

  35.132

  (4.689)

  (11.643)

  (6.874.443)

  (6.801.427)

  (1.984.402)

  (701.765)

  1.663.890

  (794.308)

  13.147.818

  (1.660.340)

  (4.214.547) (44.688) 788.061

  (601.708)

  16.619.457

  (16.619.457)

  20.590.962

  (9.494.362)  5.520.982


  9.979.911

  (9.979.911)


  (725.531)


  5.600.000

  18.374

  (375.938)
  Numerar net din activitatea de finanțare Flux numerar net al activitatii

  4.516.905

  57.976

  17.301.664

  80.499

  Numerar la începutul perioadei:

  121.410

  179.386

  Numerar la sfârșitul perioadei:

  179.386

  259.885

  Descreșterea neta in valoarea numerarului si,echiv. in numerar

  57.976

  80.499

ADMINISTRATOR,

întocmit,


Numele si prenumele: A eodorescu Marian

IwVA*


Numele si prenumele Ionita Nadia


Semnal


Ștampila


l/.'rCs

ol--

li— _ \Ct r-^i


Calitatea: Director Economic


SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII

-4»

la data de 31 decembrie 2008

r

I

Sold la

Creșteri

Reduceri

Sold la

Element al capitalului propriu

01.ian.08

Total, din care

prin transfer

Total, din care

prin transfer

31.dec.08

0

1

2

3

4

5

6

Capital subscris/patrimoniul regiei

2.361.08C

C

2.361.080

Prime de capital

Rezerve din reevaluare

1.073.310

286.202

1.359.512

0

Rezerve legale

15.171

15.171

Alte rezerve

0

0

Rezerve statutare sau contractuale

r '

0

0

patrimoniu public               —

6.541.758

6.541.758

Diferente din reevaluare

1.449.609

286.202

1.163.407

Rezultatul reportat

4.593.858

17.707

1.547.842

1

3.063.723

Profit nerepartizat

0

Pierdere neacoperita

4.593.858

17.707

1.547.842

3.063.723

Rezultatul reportat provenit din adaptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29

0

0

0

0

Sold creditor •

0

0

0

0

Sold debitor

0

0

0

0

Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile

0

> *

0

0

Sold creditor

0

0

Sold debjtor

0

0

Rezultatul reportat’^rovenit din corectarea erorilor fundamentale

0

0

0

0

Sold creditor •£•

0

0

0

0

Sold debitor

0

0

-

0

0

Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

0

0

0

0

Rezultatul exercițiului financiar

161.327

-2.219.140

161.327

-2.219.140

Sold creditor

161.327

161.327

0

Sold debitor

2.219.140

2.219.140

Repartizarea profitului

0

TOTAL CAPITALURI PROPRII

7.008.397

' -1.950.645

259.199

4.798.553


?

•1

întocmit,

Numele si prenumele: lonita Nadia

Calitatea:DIRECTOR ECONOMIC■Județul 16

Persoana juridica:Regia Autonoma de Transport adresa: Craiova,Calea Severinului, nr.23

NR Reg Comerț j 16/507/1991


Forma de propietate:Regie autonoma de interes local 11 Activitatea preponderenta:Alte transporturi terestre de calatori n.c.a codul grupei CAEN:4939

codul fiscal 2315129


Active imobilizate


- lei-


■ .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fc:

Va/oaraa bruta

f ‘     *

Deprecieri (amortizări sl provizioane)

• {Elemente de imobilizare

Soldla 1

01.01.2008

Creșteri

Reduceri

' • • •

Sold la

31.12.2008

Sold la

01.01.2008

Deprecierea înregistrata in cursul exercitiulu

Reduceri sau reluări

1

Sold la

31.12.2008

i.                              0

2

•**ăț2.

l;            . - 1-^.,

: - 4M+2-3

5 ?

ICheltuieli de constituire [si cheituielide dezvoltare

îs®

_c

Alte imobilizări necorporale

61081

2031

11571

' 51542

•)**• ‘ '19117

11570

’W8o

Avansuri si imobilizări necorporale in^urs

0

0

Terenuri si construcții              /

8473440

171810

200

8645050

864975

94666

200

959441

â Instalații tehnice si mașini

23848027

11453614

399052

34902589

10524076

3266209

275928

13514357

Alte instalații, utilaje si mobilier

116048

116046

58685

17308

75993

Avansuri si imobilizări corporale In curs

24529

16926602

11497561

5453570

Total imobilizări corporale

32462042

28552026

11896813

49117255

11447736

3378183

276128

14549791

Titluri deținute ca imobilizări

0

<

0

Alte creanțe Imobilizate

327418

36890

350808

13500

0

Total imobilizări financiare

327418

36890

350808

13500

0

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

32850541

28590947

12259191

49182297

11470969

3397300|

287698

14580571•s


Nota:

 • A.  Suma de pe coloana creșteri - Valoare bruta- are următoarea componenta:

* creșteri din recepția de construcții, instalații tehnice si mașini, mobilier,aparatura, birotica

• receptionarea altor mijloace fixe

Mijloacele fixe aflate in patrimoniu in suma de 43.663.689,48 lei din care mijloace fixe apartinand domeniului public simt in suma de 6 039 519.60 Iei si 37 624 169,88 Iei aparțin regiei. '/                   ~

 • B.  Suma de pe coloana Creșteri- Deprecieri are urmatoarea'componenta;

creșteri ca urmare a amortizări mijloacelor fixe

Suma de 41.378 este calculata in funcție de numărul de km parcurși de autobuzele Man Lion City iar diferența de 3.355.922 reprezintă amortizarea lineara calculata ---          n ii înnsJudețul 16

Persoana juridica.Regia Autonoma de Transport adresa: Craiova,Calea Severinului, nr.23

NR Reg Comerț j16/507/1991


Forma de propietate: Regie autonoma de interes local 11

Activitatea preponderenta:Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. codul grupei CAEN:4939

codul fiscal 2315129


Nota 2*• Provizioane si ajustări pentru riscuri si cheltuieliDenumirea provîzionului

Sold la

1 ianuarie 2008

Transferuri

Sold la

31 decembrie 2008

in cont

din cont

0

1

2,

3

4 -1+2-3

Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli

0

Au fost constituite armatoarele ajustări:
Sold 01.01.2008

Sold 31.12.2008

-ajustări pentru deprecierea creantelor-clienli

62386

91829

- provizioane pentru deprecierea creantelor-debitori diverși

0 • *■

-W,

0

-provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale - la nivelul amortizării neincluse in costuri, existenta la 31.12.1996 (grad de neutilizare a mijloacelor fixe)

- provizioane pentru deprecierea materiilor prime

- provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile

- ajustări pentru deprecierea imobilizărilor financiare

0

1000

TOTAL

62386

92829

Nota

*Regia nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli in anul 2008

* Regia a constituit provizioane pentru clienti cu o vechime mai mare de 365 de zileJudețul 16

Persoana juridica:Regia Autonoma de Tran adresa: Craiova.Calea Severinului, nr.23 NR Reg Comerț j16/507/1991•V


Forma de propietate.Regie autonoma de interes local 11 Activitatea preponderentaiAlte transporturi terestre de calatori n.c.a. codul grupei CAEN:4939

codul fiscal 2315129


Nota 3

; ^^Repartizarea profitului

-lei-

destinația

Suma

0

Profit net de repartizat:

 • - rezerva legala

 • - alte rezerve

-acoperirea rezultatului re- acoperirea pierderii dihănii gnte


provenit din primul an de aplicare a IAS iterioriLa 31.12.2008 regia a înregistrat -in primul semestru al anului 20 -in al doilea semestru al anului Pierderea înregistrata va fi rec anii următori.


re in valoare de 2 219 140 lei ,din care:

a de 724 458 lei

suma de 1 494 682 lei

rezerve si din profitul planificat a se obține in
Județul 16 juridica: Regia Autonoma de Transport Craiova.Calea Severinului, nr.23

]16/507/1991


Forma de propietate: Regie autonoma dfebinteres local 11 Activitatea preponderenta:Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.

codul grupei CAEN.4939

codul fiscal 2315129


Persoana

adresa:

NR Reg Comerț


Nota 4


Informații privind cifra de afaceri neta, alte venituri din exploatare, cheltuieli din exploatare si rezultatul de exploatare sunt prezenrtate in continuare


•.              , tf,indic?itoruH«VL„_.....

Exercițiul financiar

precedent

.....curent

---------------------o---------------

1

2

1 .Cifra de afaceri neta

30461128

34238718

2,Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate(3+4+5)

28266183

34330806

3,Cheltuielile activitatii de baza

17985355

21800437

^.Cheltuielile activitatii auxiliare

51846

5 .Cheltuielile indirecte de producție

10280828

12478523

6,Rezultatul brut afereht cifrei de afaceri(1 -2)

2194945

-92088

7,Cheltuieli de desfacere

0

8.Cheltuieli generale de administrație

3195054

4352053

9,Alte venituri din exploatare

1972332

4480069

10,Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)

972223

35928

■ ■•••

Județul 16

Persoana juridica:Regia Autonoma de Transport adresa: Craiova,Calea Severinului, nr.23

NR Reg Comerț j16/507/1991


Forma de propietate: Regie autonoma de interes local 11 Activitatea preponderenta:Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.

codul grupei CAEN.4939

codul fiscal 2315129

Nota 5

Situația creanțelor si datoriilor

- lei -

Creanțe

Sold la

31 decembrie 2008

Termen de lichiditate

(col. 2+3)

sub 1 an

peste 1 an

0

1

2

3

Total, din care:

2889449

2889449

0

- creanțe comerciale

508081

508081

0

- alte creanțe

2381368

2381368

-

-lei -

/

Datorii

Sold la

31 decembrie 2008

(col. 2+3+4)

Termen de exigibilitate

sub 1 an

1-5 ani

peste 5 ani

0

1

2

3

4

Tdtal, din care:

25260131

9018227

16241904

c

- sume datorate instituțiilor de credit

18939454

269755G

16241904

-

- avansuri incasate in contul comenzilor

0

- datorii comerciale

4559487

4559487

-

- alte datorii                     I

176119C

176119C

c

_


CREANȚE


Conturile de clienti si alte creanțe sunt evidențiate in bilanț la valoarea recuperabila (respectiv , valoarea provizioanelor pentru clienti , precum si valoarea sumelor considerate recuperabile s-au scăzut din totalul conturilor de clienti incerte si alte creanțe).

Din totalul creanțelor - ponderea cea mai următoarea componenta:

 • 1. Subvenție pentru exploatare

 • 2. Creanțe in leg. cu salariatii

 • 3. TVA neexigibila -'-H/Debitori diverși

 • 5. Sume in curs de lamurii v

 • 6. Alte creanțe in legătură cu bugetele


TOTAL


importanta o au alte creanțe: 2 381 368 lei iar acestea au


2 296 683lei

17 573 lei

2 7931ei

9 290 lei

7 907 lei

47 122 lei


2 381 368 lei


De asemenea in totalul creanțelor conturile de client? sunt in suma de 506 348 lei din care cei mai importanți clienti aflati in sold la 31.12.2008 sunt:

 • 1. FORD ROMANIA                -    171 294 lei

 • 2. Avioane                              -      64 887 lei

 • 3. Pic SA                               -      31 695 lei

 • 4. Termoserv Craiova SA               -      25 868 leiDATORII


1. Datorii pe termen lung.

Datoriile pe termen lung cu suma 18 071 958 lei sunt datorii aferente leasingului financiar incheiate cu S.C. Afin Romania S.A in suma de 1 830 054 lei si creditele in valuta deschise la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE exprimate in lei la valoarea de 16 241 904 lei.


1. Datorii pe termen scurt:

a). Datoriile comerciale, in suma de 4 559 487 lei includ datorii pentru furnizori, pentru bunurile aprovizionate , lucrări si servicii prestate.

Cei mai importanți furnizori pentru materiale lucrări si serviciu, neachitate la 31.12.2008 sunt:

1 OSC AR DOWNSTREAM        -  1 747 893 lei

2.SC Adgai SRL                   -    454 023

3CEZ                            -   190 182

 • 4. FULGER SA              -  225 478 lei

 • 5. COMAT                       -   188 858

 • 6. MICHELIN             -  115 630

iar pentru imobilizări


 • 1. MHSTRUCK          - 237 113 lei

 • 2. AMERISCO                   -   283 722 lei

 • 3. UNICREDIT LEASING       -  90 000 lei

Regia nu a inregistrat datorii contigente, dar cu ocazia inventarierii anuale la furnizorul Petrom SA nu s-a putut confirma prin extrasele de cont suma de 6332.25 lei, intrucat in evidenta Petrom exista o alta suma ,care nu a fost susținuta cu documente justificative pana in prezent.

b). Sumele datorate instituțiilor de credit sunt in suma de 867 496 lei si au următoarea componenta:

1. Linie credit BRD GROUPE SOCIETE GENERALE -   867 496 lei


$L.
c). Alte datorii

Postul alte datorii este in suma de 1 7'61 190 Jei si are următoarea componenta:

1 .Personal remunerații datorate

 • 2. Alte datorii in legatara cu salariatii

 • 3. Contribuția unitarii la bugetul

statului

 • 4. Contribuția unitarii la bugetul asigurărilor sociale -5> Creditori diverși


492 159 lei

147 243 lei


Județul: 16


Forma de proprietate:

Regie autonoma de interes local 11

Persoana juridica .REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT     Activitatea preponderenta

Adresa localitatea CRAIOVA                ,             (denumirea grupei CAEN)

Str.Calea Severinului nr.23


alte transporturi terestre terestre de calatori n.c.a.

Nr.din registrul comerțului


Codul grupei CAEN 4939


de inregistrare:Jl 6/507/1991

Codul fiscal: 2315129


Nota 6

Principii, politici si metode contabile


Principii contabile

Principiile contabile adoptate la întocmirea situațiilor financiare ale R.A.T.Craiova sunt prezentate in cele ce urmeaza :

: ;;; *
 • (a) Principiul continuității activitatii

Ev

Situațiile financiare ale R.A.T.Craiova s-au întocmit4 pe baza prezumției ca intreprinderea isi continua in mod normal funcționarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuării activitatii, existând premise serioase ca activitatea se va dezvolta.

(b) Principiul permanentei metodelor

• - ™

Situațiile financiare ale unitarii s-au intocmit si in 2008 in baza acelorași reguli si norme ca si in anii anteriori, privind evaluarea, înregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurând comparabilitatea in timp a informațiilor contabile, sau tratamentele alternative permise de Standardele Internationale de Contabilitate, dandu-se explicații in note.(d) Principiul independeS-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzătoare exercițiului fara a se tine seama de momentul incașarir sau plătii acestor venituri si cheltuieli.

. i?-

* •

* ’

-


(e) Principiul evaluării

In vederea stabilim val conformitate cu Direcția a IV valoarea aferenta fiecărui element


r i •:

I

i

■4'

tfSg                           • -.....■

pârâte a elementelor de activ si pasiv Wî’St v ■

Ai*e corespunzătoare a unei poziții din bilanț, in i&E.E. art.31 pct.l lite), s-a determinat separat ividual de activ sau de pasiv.


(f) Principiul intangibilitatii

Bilanțul de deschidere al inchidere pe anul 2007.


3Atatii pe anul 2008, corespunde cu bilanțul de


f J' •li -•*gr * îtatii pe anul 2008 nu au fost compensate valori ale elementelor ce reprezintă active cu valori ale elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile ,este interasa cu excepția compensării intre active si pasive admise de Standardele Intematipnale de Contabilitate.

(h) Principiul prevalentei «fcbnomicului asupra juridicului

In conformitate cu Cadrul ^General de intocmire si prezentare a situațiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate, lanciare pe 2008 au fost inregistrate in concordanta in opinia


In situațiile financiare al& S


informațiile prezentate in situațiile

cu fondul lor si cu realitatea economica, si nu doar cu forma lor juridica, noastra informațiile prezentate oferind credibilitate.

1 .*        *4-


Politici contabile

Politicile contabile adoptate la intocmirea situațiilor financiare ale R.A.T.Craiova sunt prezentate in cele ce urmeaza :

(a) Standarde contabile aplicate

In exercițiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2008 R.A.T.Craiova a prezentat situații financiare in conformitate cu normele romanești de contabilitate stipulate in Legea nr.82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare si OMFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si anume Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, modificat si completat ulterior de OMEF nr. 2374/2007 .

Situațiile financiare cuprind:

 • -  Bilanț

 • -  Cont de profit si pierdere

 • -  Situația modificărilor capitalului propriu

 • -  Situația fluxului de trezorerie

 • -  Note explicative la situațiile financiare anuale

Acestea sunt insotite de formularul ‘Date informative’ si formularul ‘Situația activelor imobiEzate’.

(b) Baza întocmirii situațiilor financiare

Situatiile financiare anuale se întocmesc in mod clar si in concodanta cu prevederile prezentelor reglementari de mai sus .

; (c) Standardele aplicabile intr-o economie de piața si tranzacțiile in moneda străină.                      i

Societatea funcționează intr-un mediu economic concurential.

«far :                     .

Tranzacțiile in valuta sunt înregistrate la cursul de schimb de la data tranzacției. Datoriile exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la data bilanțului si diferentele de curs sunt înregistrate in contul de profit si pierdere.

.« • &

(d) Tranzacții in moneda străină


' hIHH - - -ru


Tranzacțiile in moneda străină sunt evidențiate in lei la cursul de schimb al monedei respective valabil la data tranzacției. Activele si datoriile monetare in moneda străină sunt retratate in lei folosind cursul de schimb de la data intocmirii bilanțului contabil.

Diferentele de schimb valutar care rezulta din conversie sunt evidențiate in contul “665” - cheltuieli cu diferente de curs valutar si “765” - venituri din diferente de curs valutar. • (e) Estimări

X                                                        t

Pentru intocmirea situațiilor financiare, conducerea regiei trebuie sa emită 1 estimări si ipoteze care influențează activele si datoriile evidențiate la data bilanțului contabil, precum si cheltuielile perioadei respective. Rezultatele reale pot fi diferite fata de aceste estimări.

(f) Imobilizări necorporale si corporale

1) Imobilizările necorporale


Imobilizările necorporale reprezintă licențe de execuție pentru activitatea de .: ^ransport calatori si licențe pentru programele informatice care simt inregistrate la costul 7. ® achiziție si sunt amortizate prin metoda liniara.


2) imobilizări corporale


Imobilizările corporale sunt evidențiate la cost istoric reevaluat in conformitate cu legislația in vigoare, sunt active generatoare de beneficii si deținute pe o perioada mai mare de 1 an .


3) Amortizarea


/Amortizarea este calculata utilizând in genereal metoda lineara, pe estimate de funcționare a mijloacelor fixe, după cum urmeaza: • - Clădiri si construcții speciale                     15-48 ani

 • - Mașini, utilaje si unelte                             3 - 15 ani

 • - Mijloace de Transport                           4 - 8 ani

 • - Alte mijloace fixe                                 5 - 15 ani

iar,pentru 17 autobuze noi marca MAN Lion City,se utilizează metoda amortizare in funcție de numărul km. parcurși, incepand cu luna decembrie 2008

Terenurile si mijloacele fixe in curs de execuție nu se amortizează.

Sunt active circulante            n bilanț la cost de achiziție , in cadrul lor fiind

incluse materiale consumabilei si materiale de natura obiectelor de inventar ( materiale


Sunt active circulante


(g) Stocuri auxiliare, combustibil, piese de schimb si alte materiale consumabile care participa la procesul de exploatare fara a se jrCgasi de regula in produsul finit) .Unitatea nu a constituit provizioane ptr. depreciere a stocurilor si nu a efectuat reevaluări ulterioare, utilizând ca metoda de evaluare la esirea din gestiune pentru carburanți , metoda costului mediu ponderat iar pentru tnateriale, piese de schimb, anvelope,imprimate si

rechizite se utilizează metoda FIFCL

Metoda de evidenta a stocuriloreste metoda cantitativ-valorica.( h) Conturile de clienti sijd

Conturile de clienti si alte^Jre'ante sunt evidențiate in bilanț la valoarea lor recuperabila (respectiv valoarea provizioanelor constituite pentru clienti incerti, precum si valoarea sumelor considerate irecuperabile, s-au scăzut din totalul conturilor de clienti si alte creanțe).                  . > JKk

(i) Disponibilitățile banesl

Disponibilitățile bănești in casa, precum si avansurile curt aferente disponibilităților.

(j) Conturile de furnizori sr
- *• 1

Conturile de furnizori si alte contractate in valuta sunt exprimai 31.12.2008

fnturile curente in lei si in valuta, disponibil din fordate angajarilor, linia de credit si dobânzile


>rii sunt evidențiate la valoarea nominala,iar cele : lei la cursul valutar de referința BNR valabil la


(k) Provizioane

Provizioanele se refera la creanțe incerte din punct de vedere al incasarii si nu depasesc valoric sumele care sunt necesare stingerii obligațiilor curente la data bilanțului, si este o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta.

r -.ztâ,*      •                                          1               * /                                                                            '•

(l) Deprecierea mijloacelor fixe

' • . - ■.

Valoarea contabiliza activelor altele decât stocurile (a se vedea politica contabila este revizuita la sfarsiOiîepaîeî perioade, cu ocazia inventarieri, pentru a se determina daca, exista pierderi in depreciere. In cazul in care se identifica pierderi din depreciere se fiștimeaza valoarea recuperabila a activelor. Deprecierea de valoare este recunoscuta daca valoarea contabila a unui activ sau a unitarii generatoare de numerar careia ii aparține este mai mare decât valoarea de recuperare.

(m) împrumuturi pe termen lung

împrumuturile pe termen lung sunt înregistrate la cost inițial. Ulterior recunoașterii inițiale, ele sunt evaluate la costul amortizat, orice diferența intre cost in contul devprofit si pierdețe, tpe.jperioada împrumutului, pe baza dobânzii efective, iar cele contractate in valuta sunt exprimate in lei la cursul valutar de referința BNR valabil la 31.12.2008


(n) Recunoașterea veniturilor

Veniturile sunt recunoscute in perioadele contabile in care sunt prestate serviciile. Veniturile cuprind in special venituri din prestări servicii (transport urban de calatori, publicitate si închirieri de spatii ) si venituri din subvenții pentru exploatare care simt recunoscute in momentul aprobării decontunlor.Deasemenea unitatea recunoaște, pe o baza sistematica,drept venituri ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor aferente,sumele primite ca subvenții pentru investirii de la bugetul local.

■ W

- ’                *                     • w

(o) Cheltuieli financiare nete

Cheltuielile financiare nete includ dobanda de plata pentru împrumuturi, cat si dobanda de primit pentru depozitele de disponibil. Principiul separării exercitiilor financiare este respectat pentru recunoașterea acestor tipuri de cheltuieli si venituri.


(p) Capital, Rezerve si Subvenții pentru Investirii

•                                                                           , ■’î

Capitalurile sunt reprezentate de Patrimoniul Regiei in suma de 2361080 lei si Patrimoniul Public in suma de 6 541 758 lei.              !

Rezerva legala a fost constituita din profitul Regiei in cotele si limitele prevăzute de lege in suma de 15 171 lei

Rezervele din reevaluare imobilizărilor corporale au fost constituite in conformitate cu prevederile SIC.

Subvenții aferente activelor reprezintă subvenții pentru investiții , care se acorda de către Consiliul Local si care sunt prevăzute in lista de investiții din BVC.Acestea se

(r) Impozit pe profit

In conformitate cu prevederile legale in vigoare unitatea nu a calculat si înregistrat impozit pe profit pentru anul 2008, întrucât unitatea a înregistrat pierdere .Pierderea, conform Legii 571/2003 cu completările si modificările ulterioare, se va recupera din profitul impozabil in următorii 5 ani consecutivi si din rezerve.

Județul 16

Persoana juridica.Regia Autonoma de Transport adresa: Craiova,Calea Severinului, nr.23

NR Reg Comerț j16/507/1991f

Forma de prapietate:Regie autonoma de interes local 11

Activitatea preponderenta:Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. codul grupei CAEN:4939

codul fiscal 2315129

Nota 7


... >>


si obligațiuni


înființarea acesteia efectuandu-se cu

acesteia, conform L31/1990,

acțiuni


s-a hotarat dizolvarea prin lichidarea in curs de desfășurare.Județul 16

Persoana juridicaiRegia Autonoma de Transport adresa: Craiova,Calea Severinului, nr.23

NR Reg Comerț j16/507/1991


Forma de propietate:Regie autonoma de interes local 11

Activitatea preponderenta.Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. codul grupei CAEN:4939

codul fiscal 2315129


NOTA 8


INFORMAȚII

PRIVIND SALARIATH, ADMINISTRATORII

U i                 PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2008- lei -

SALARIZAREA DIRECTORILOR, ADMINISTRATORILOR SI SALARIATELOR: SALARIZAREA DIRECTORILOR SI ' ADMINISTRATORILOR Nr Directori

Nr Administratori

Obligații Directori, Salarii Brute

Obligații Administratori - Drepturi bănești brute SALARIAT!

/

Nr.mediu salariati

Din care:

-cond.auto

 • - vatmani

 • - personal întreținere

 • - impiegati

 • - casieri toneta

 • - controlori

 • - casieri colectori

 • - primitori distribuitori

 • - maiștri

 • - conducere

-TESA

 • - rest personal

SALARII PLĂTITE SAU DE PLĂTIT, DIFERENTE BRUTE EXERCIȚIUL ■Ț •______FINANCIAR2008_________

Cheltuieli cu Asigurările sociale


4

8

247 792

68 688

961

w -•     -IAC

55

256

27

59

17

8

12

6

4

110


62

i ■'

16 383 556

V

■ » k-

4 541 072


DIRECTORII REGIEI LA DATA DE 31.12.2008 SUNT : Teodorescu Marian Ionita Nadia Sutru Nastase
COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE IN CURSUL ANULUI 2008

01.01.2008-30.06.2008 ( cf. HCL Craiova nr.449/30.08.2007)

1. BOBOC VIRGIL- președinte

< ^i CHIGIU GEORGETA- reprezentantul executivului t;K t

 • 3. ANCHESCU GHEORGHE

 • 4. STEFANESCU CONSTANTIN

 • 5. GRIGORAS NECULAI

 • 6. TUDOR FLORENTIN

 • 7. VISAN GELU

£ 8. GAVRILA MARIAN TOMTTA

9. SORA SORIN ADRIAN

t

ț<

k

j

, £

r<. »!•

’ f {


01.07.2008-31.07.2008

l.^TEODORESCU MARIAN- președinte

2ZCHICIU GEORGETA- reprezentantul executivului >ANCHESCU GHEORGHE

- 4BTEFANESCU CONSTANTIN

.^fejUGORAS NECULAI

WUDOR FLORENTIN

 • 7. VISAN GELU

 • 8. GAVRULA MARIAN TOMTTA

 • 9. SORA SORIN ADRIAN

01.08.2008 — 31.12.2008 (cf. HCL Craiova nr31/31.07.2008)

 • 1. TEODORESCU MARIAN - președinte

 • 2. CHICIU GEORGETA- director adjunct Primăria Municipilui Craiova

 • 3. ANTONESCU Ml HAI - reprezentant Ministerul Finanțelor Publice

 • 4. GIURGIU SABIN — reprezentant Consiliul Local

 • 5. TUI RADU- reprezentant Consiliul Local

 • 6. APOSTOL BOGDAN- reprezentant Consiliul Local

 • 7. AMZA MELANIA- reprezentant Consiliul Local

 • 8. GRIGORAS NECULAI- reprezentant Consiliul Local

 • 9. VTERU LAURENTIU- reprezentant Consiliul Local


  Județul 16

  Persoana juridica:Regia Autonoma de Transport adresa: Craiova.Calea Severinului, nr.23

  NR Reg Comerț j16/507/1991


Forma de propietate: Regie autonoma de interes local 11 Activitatea preponderenta:Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. codul grupei CAEN:4939

codul fiscal 2315129


Nota 9


"•                                          «.W i fi               ț-xx-j* -    •   •


Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

Indicator

' Formula de calcul

Valoare

B. Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichidității curente (Indicatorul capitalului circulant)

Indicatorul lichidității imediate (Indicatorul Test acid

Active curente/Datorfi curente

(Active curente - Stocuri)/Datorii curente

0.65

0.44

2. Indicatori de risc

Indicatorul gradului de îndatorare

Capital împrumutat x 100/TotalCapitaluri sau

Capital împrumutat x100/Capital angajat

3.77

0.79

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)

Numărul de zile de stocare

Viteza de rotatie a debitelor-clienti

Viteza de rotatie a creditelor-fumizor

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Viteza de rotatie a activelor totale

Costul vanzarilor/Stocul mediu

Stoc mediu x 365/Costul vânzărilor

Sold mediu clienti x 365/Cifra de afaceri

Sold mediu furnizori x 365/ (Achiziții de bunuri, Cifra de afaceri sau Cost vanzari)(fara servicii) Cifra de afaceri/Active imobilizate

Cifra de afaceri/Total active

32

12

7

52

0.99

0.87

î

*’c șy»


Explicații privind modul de calcul si interpretarea indicatorilor

 • 1.1. Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichidității curente(indicatorul cap.circulant),respectiv indicatorul lichidității imediate (test acid) exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente in primul caz, respectiv datoriile curente in activele curente mai puțin stocurile in cel de-al doilea caz.

Valorile obținute sunt mai mici decât cele recomandate (in jurul valorii 2, respectiv 1) si reflecta un risc ridicat de neacoperire a datoriilor curente.

 • 2.1. Gradul de îndatorare al capitalului propriu

Gradul de indatorare al capitalului propriu exprima lichiditatea pe termen lung, reprezintă ponderea capitalului imprumutat(datorii >1) in capitalul propriu.. Acest indicator >1 reflecta faptul ca datoriile pe termen lung ale societarii reprezintă o pondere mare din capitalurile proprii ale acesteia.

 • 2.2. Acoperirea dobânzilor

Acoperirea dobânzilor exprima capacitatea societății de a genera profit suficient inainte de dobancja si impozitul pe profit, pentru a acoperi cheltuielile cu dobanda aferenta capitalului împrumutat.

 • 3.1. Viteza de rotatie a stocurilor

1 . . • '

~ -aproximează de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar

 • 3.2. Numărul de zile de stocare

- indica numărul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

Valorea medie a vitezei de rotatie a stocurilor indica formarea unor stocuri necesare desfășurării activitatii in cursul anului, fapt relevat si de valoarea indicatorului număr de zile de stocare. '

 • 3.3. Viteza de rotatie a debitelor clienti

• ’      *                                                     r                                                                                    *                        .<               t                         .

- acest indicator are o valoare mica ceea ce reflecta faptul ca regia are creanțe încasate in termen util.                                       I •   »

 • 3.4. Viteza de rotatie a creditelor furnizori

- valoarea acestui indicator arata ca regia utilizează creditul furnizor, care deși duce la creșterea gradului de indatorare, are efecte favorabile asupra rezultatului exercitului întrucât nu sunt purtătoare de dobânzi.*■>":* Sg

Mobilizate

Lriagementului activelor imobilizate prin exprimarea


 • 3.5. Viteza de rotatie a actinie

 • - evalueaza eficacitatea! .r                                        _

valorii cifrei de afaceri generata de o'o anumita cantitate de active imobilizate .

 • 3.6. Viteza de rotatie a activelor totale

 • - evalueaza eficacitatea managementului activelor totale prin exprimarea valoni cifrei de afaceri generata de o anumita cantitate a activelor totale.

  4.1. Rentabilitatea


it

Ai.u     2 •»   ....   .  .

Rentabilitatea capitalului^ngajat exprima profitul ce se obține din banii investiți din afacere si include capitalulprc^țu si datoriile pe termen lung sau active totale -datorii curente.

Județul 16

Persoana juridica:Regia Autonoma de Transport* adresa: Craiova.Calea Severinului, nr.23

NR Reg Comerț j16/507/1991


■yi


Forma de propietate:Regie autonoma de interes local 11 Activitatea preponderenta:Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. codul grupei CAEN:4939

" codul fiscal 2315129


NOTA 10Regia Autonoma de Tr

infîintata in baza L. 15/1990.

Activitatea de baza a regiei est

servicii). R.A.T.Craiova n

SRL unde deține acțiuni in v

Elementele de activ si pasiv, v naționala.

RAT.Craiova a inregistr

rezultând din cumularea profi

financiara in suma de 2 255 06!

R.A.T.Craiova la 31.12.2008

Banca Transilvania IB

BRD GROUPE SOCIE1

Trezoreria Craiova RO          _______________

 • - Trezoreria Craiova RO44 TR®Z2915070XXX003632

La 31.12.2008 R.A.T.Craiova <

Linie de credit la BRD GRÎSt

scadenta 26.06.09

 • -  Contract leasing cu SC. Afî

 • -  Contract credit cu BRD GR

data de 28.08.2012

 • -  Contract credit cu BRD GROUpE SOCIETE DE 3 000 000 EURO cu scadenta la data de 28.08.2014

Cifra de afaceri in exercițiul

 • -  22 108 406 lei din prestări servicii;

12 130312 lei din subvenții.

La 31.12.2008 R.A.T.Craiova avea următoarele garanții depuse pentru credite

i • -

T-

B


este o « regie autonoma de interes local»


servicii (transportul urban de calatori si alte Iiale, este asociat unic la SC RAT CONTROL e 1000 lei, societate aflata in proces de lichidare . e si cheltuielile simt exprimate in moneda


-•


e anul 2008 pierdere in suma de 2 219 140 lei, fin exploatare in suma de 35 928 lei cu pierderea


rnturi deschise la următoarele banei:

TRL01701202488007xx

RDE170S V03929721700

F915069XXX001840i SOCIETE in valoare de 1000 000 lei cu


ania SA'scadent la 31.10.2009

SOCIETE de 1 100 000 EURO cu scadenta laar al anului 2008 a fost de 34 238 718 lei din care:


angajate la BRD GROUPE SOCIETE :

f -

38 autobuze MAN si ft

14 tramvaie ipoteca clădire bl.

. *
 • -  ipoteca clădiri str.Calea Severinului nr.23

 • -  ipoteca clădiri str. Dimitrie Gerota nr.7

 • -  ipoteca clădiri str. BldDacia nr.3

administrator;

Numele si prenumel^Teodorescu Marianîntocmit,

Numele si prenumele : Ionita Nadia