Hotărârea nr. 270/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 270

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 270

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2009;

Având în vedere raportul nr. 62310/2009 întocmit de Direcția Economico -Financiară prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Termoficare Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 185, 188, 189, 191, 192/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată, Legii contabilității nr.82/1991, republicată, și Ordinului Ministrului Finanțelor nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art. 45 alin.2 lit. a și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale) ale Regiei Autonome de Termoficare Craiova, prevăzute în anexa (pag.1-19) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală,  Direcția Economico - Financiară și Regia

Autonomă de Termoficare Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Bianca Maria Carmen PREDESCU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCUtFormularul 10 - pagina 1

Denumirea indicatorului

Nr.

SOLD LA

*

rd.

01.01.2008

31.12.2008 .    |

A

B

1

2              I

A ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALEI. Cheltuieli de constituire (ct.20l-280l)

Ol

. - o

0

|   2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

O

0

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizări necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)

03

240573

209608

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)

04

0

5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)

05

35375

27375

TOTAL: (rd.Ol la 05)

06

275948

236983

11. IMOBILIZĂRI CORPORALE

]    l .lirenuri s^nstructii (ct.2l 1+212-2811-2812-2911-2912)

07

3237607

22722079

1 ^Jii^alatii tdnnice si mașini (ct.213-2813-2913)

08-

35204968

48756957

| ♦ Ș^liHnstalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)

09

6215

9114

1    4, .^vahsuri si imobilizări corporale in curs de execuție (ct.231 +232-2931)

10

13214529

3380684

;.(^^ȚAL: (rd.07 la 10)

11

51663319

74868834

IU IMOBILIZĂRI FINANCIARE        “

1: Acțiuni deținute la entitatile afiliate (ct.261-2961)

12

0

ol

2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672-2964)

13

0

0

3. Interese de participare (ct.263-2962)

14

0

0

4 împrumuturi acordate entităților cu interese de participare (ct.2673+2674-2965)

15

0

0

5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265-2963)

16

0

0

6. Alte împrumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)

17

0

0

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

0

0

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)

19

51939267

75105817] |

B ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

1 1. Materii prime si materiale consumabile

(ct.301+302+303+/-308+351 +358+381+/-388-391 -392-3951 -3958-398)

20

•   859098

786263

] 2. Producția in curs de execuție (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)

21

C

0

3.Produse finite si mărfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+37l+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)

22

C

•0

1 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.4091)

23

C

0

TOTAL (rii.20 la 23)

24

85909E

786263| |

11. CREANȚE (Sumele care urmeaza sa fie incasate după o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)


1 Creanțe comerciale (ct .2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)

25

70534886

73362774

2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451 -495) .

26

0

0

3 Sume de încasat de la entitati cu interese de participare (ct.453-495)

27

. ‘ 0

0

4. Alte creanțe (ct 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+

4582+461+473-496+5187)

28

2066643

l2443914

5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)

29

0

0

TOTAL (rd.25 la 29)

30

72601529

8580668?Formularul 10 - pagina 2

- lei -

HI. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Aciium delinule la entitatile afiliate (ct.501-591)

31

0

0

2. Alte investiții pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)

32

0

0

TOTAL (rd.31+32)

33

0

0

IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531+532+541+542)

34

882123

496145

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)

35

74342750

'87089096

C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)

36

8606272

6751112

D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (el. 161 + 1681-169)

37

0

0

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+ 5198)

38

0

0

3. Avansuri încasate in contul comenzilor (ct.419)

39

0

0

4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)

40

94534059

105171599

5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)

41

0

0

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685+2691+451)

42

0

0

7. Sume datorate entităților cu interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453)

43

0

0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626+ 167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

44

2663465

3343700

TOTAL (țd37 la 44)

45

97197524

108515299

E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)

46’

-14248502

-14675091

F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)

47

37690765

60430726

G.DATORI1: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct. 161 + 1681-169)

48

0

0

2. Sume datorate instituțiilor de credit (el. 1621 +1622+1624+1625+1627+1682+5191 +5192+ 5198)

49

0

0

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)

50

0

0

4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)

51

0

0

5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)

52

’0

0

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685+2691+451)

53

0

' 0

7. Sume datorate entităților cu interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453)

54

0

0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626+ 167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5I97)

55

0

0

TOTAL (rd.48 la 55)

56

0

0

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii si obligații similare (ct. 1515)

57

0

0

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

0

0

3. Alte provizioane (ct 1511+1512+1513+1514+1518)

59

0

• 0

TOTAL (rd.57 la 59)

60

0

•o

1. VENITURI INjAVANS

- Subvenții pentru investiții (ct. 131 +132+133+134+138)

61

46378185

46378209

- Venituri inregistrate in avans (ct.472)

62

0

0

TOTAL (rd.61+62)

63

46378185

46378209

.1. CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris varsat (ct 1012)

64

0

0

2. Capital subscris ncvarsat (ct. 1011)

65

0

0

3. Patrimoniul regiei (ct. 10i5)

66

451017

451017

TOTAL (rd.64 la 66)

67

451017

451017

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

68

0

0

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

69

7P9408

23943742

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

70

0

0

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

71

0

0

Formularul 10 - pagina 3                                                                                                         - lei -

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

72

579265

579265

4 Alte rezerve (ct. 1068)

73

.0

0

TOTAL (rd.70 la 73)

74

579265

579265

Acțiuni proprii (ct. 109)

75

0

0

Câștiguri legale dc instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

76

0

0

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

77

0

0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)

SoldC (ct. 117)

78

0

0

Sold D (ct. 117)

79

5326483

13432423

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SoldC (ct.121)

80

0

0

Sold D (ct.121)

81

8105951

1284167

Repartizarea profitului (ct. 129)

82

0

0

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)

83

-11692744

10257434

Patrimonial public (ct. 1016)

84-

3005324

3795083

CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)

85

-8687420

14052517

Administrator,

Numele si prenumele .

întocmit,

Numele si prenumele : I

GEANTA OLIMPIA

TUDORACHE TATIAN

Calitatea:

DIRECTOR ECONOMIC

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data dc 31.12.2008

Formularul 20 - pagina 1                                                                                                       -Ici-

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

Realizări in perioada de raportare

31.12.2007

31.12.2008

A

B

1

2

1 .Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)

01

82096932

92754211

Producția vândofă (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

59239454

59725479

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)

03

666679

158012

Venituri din dobânzi inregistrate de entitatile al căror obiect de activitate il constituie leasingul (ci. 766)

04

0

0

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

22190799

.32870720

2.Variația stocurilor de produse finite (ct.711)                                Sold C

06

62929

28515

si a producției in curs de execuție                                      Sold D

07

0

0

3.Producția realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)

08

12042

14203

4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)

09

10517879

7974746

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)

10

92689782

100771675

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)

11

1553500

1016891

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

12

35762

15689

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)

13

71060923

71972153

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

14

666679

158012

6.Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:

15

17202883

18874600

al Salarii si indemnizații (ct.64 1-<-642-7414)

16

13537385

15047235

b) Cheltuieli cu asigurările si protecția socială (ct.645-7415)

17

3665498

3827365

7 a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 19-20)

18

948021

1003950

a. 1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

19

948021

1003950

a.2) Venituri (ct.7813)

20

0

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)

21

34687

-8293

b l) Cheltuieli (ct.654+6814)

22

34687

26394

b.2) Venituri (ct.754+7814)

23

0

34687

8. Alte cheltuielile exploatare (rd.25 la 28)

’24

9310857

9065302

8.1 Cheluieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+621 +622+623+624+625+626+627+628-7416)

25-

1819497

1807751

8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)

26

297427

424088

8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații si activele cedate (ct.658)

27

7193933

6833463

Cheltuieli privind dobânzile de refinantare inregistrate de entitatile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666)

28

0

0

Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)

29

0

0

- Cheltuieli (ct.6812)

30

. 0

0

-Venituri (ct.7812)

31

0

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.l 1 la 15+18+21+24+29)

32

100813312

102098304

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE          - Profit (rd. 10-32)

33

0

0

- Pierdere (rd.32-10)

34

8123530

1326629

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

35

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

36

0

0

10.Venituri din alte investiții si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

37

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

38

0

0

11 Venituri din dobânzi (ct.766)

39

17579

42462

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

40

0

0

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

41

0

• 0

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)

42

17579

42462

12.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 44,^5)

43

0

0

- Cheltuieli (ct.686)

44

0

0

- Venituri (ct.786)

45

0

0

13. Cheltuieli privând dobânzile (ct.666-7418)

46

0

0

- din care, cheltuielile in relația cu entitatile afiliate

47

0

0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

48

0

0

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)

49

0

0

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profil (rd.42-49)

50

17579

42462

- Pierdere (rd.49-42)

51

0

0

Formularul 20 - pagina 2                                                                                                       - lei -

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)   - Profit (rd. 10+42-32-49)

52

0

0

- Pierdere (rd.32+49-10-42)

53

8105951

’ 1284167

15. Venituri extraordinare (ct.771)

54

0

0

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

55

0

0

17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA -Profit (rd.54-55)

56

0

0

- Pierdere (rd.55-54)

57

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)

58

92707361

100814137

CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)

59

100813312

102098304

PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)

60

0

0

- Pierdere (rd.59-58)

61

8105951

1284167

18.Impozitul pe profit (ct.691)

62

0

0

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

63

• 0

0

20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR

-Profit (rd.60-61-62-63)

64

0

0

- Pierdere (rd.61 +62+63-60)

65

8105951

1284167

Administrator,

Numele si prenumele :


, TUDORACHE TATIAN

T------------------întocmit,

Numele si prenumele:

GEANTA OLIMPIA

Calitatea: |

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare in organismul profesional :DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2008


- lei -

Formularul 30 - pagina 1

1. D^tc privind rezultatul înregistrat

N r. rd.

Nr. unităti

Sume

Unităti care au irfregistrat profit

01

0

0

Unităti care au inregistrat pierdere

02

1

1284167

11. Date privind plățile restante

N r. rd.

Total col. 2+3,

din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiții

A

B

1

2

3

Plăti restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:

03

90233387

90110135

123252

Furnizori restanți - total (rd.O5 la 07), din care:

04

89066882

88943630

123252

- peste 30 de zile

05

11962411

11962411

0

- peste 90 de zile

06

54368962

54277842

91120

- peste 1 an

07

22735509

22703377

32132

Obligații restante fată de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:

08

992113

992113

0

- contribuții pentru asigurări sociale de stal datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

09

455181

455181

0

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

10

255772

255772

0

- contribuția pentru pensia suplimentară

11

222515

222515

0

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

12

34830

34830

0

- alte datorii sociale

13

23815

23815

0

Obligații restante fată de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

14

0

0

0

Obligații restante fată de alti creditori

15

0

0

0

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

16

174392

174392

0

Impozite si taxe nțeplătite la termenul stabilit la bugetele locale

17

0

0

0

Credite bancare nerambursate la scadentă - total (rd. 19 la 21)

18

0

0

0

- restante după 30 zile

19

0

0

0

- restante după 90 zile

20

0

0

0

- restante după 1 an

21

0

0

.0

Dobânzi restante

22

0

0

0

III. Numărul mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2007

31.12.2008

Numărul mediu de salariati

23

752

763

IV. Plăti de dobânzâ si redevente

Nr. rd.

Sume (Ici) -

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

24

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

25

0

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

26

0

- impozitul datorat la bugetul de stai

27

0

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

0

V. Tichete de masă

Nr. rd.

Sume (lei)

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor

30

1421403

VI. Cheltuieli de inovare **)

Nr. rd.

31.12.2007

31.12.2008

1

- chell.de inovări: finalizate in cursul perioadei

31

0

0

- chell.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei

32

0

0

- chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei

33

0

0


Administrator,

Numele si prenumele :

,<O

Stampila unității

REGIA pț AUTOIsO \O TERMOFICARE c


Numele si prenumele :

GEANTA OLIMPIA

Calitatea : I

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

SemnăturaSITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1                                                                                                            - Iei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

----------------------------------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imobilizări necdrporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

0

0

0

X

0

Alte imobilizări

02

358429

87700

15989

X

430140

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

35375

0

8000

X

27375

TOTAL (rd.01 la 03)

04

393804

87700

23989

X

457515

Imobilizări corporale

Terenuri

05

118485

0

0

X

118485

Construcții

06

4610398

19556338

18

0

24166718

Instalații tehnice si mașini

07

38799569

17395156

3028082

0

53166643

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

30126

4772

7283

0

27615

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

13214529

0

9833845

X

3380684

TOTAL (rd.O5 la 09)

10

56773107

36956266

12869228

0

80860145

Imobilizări financiare

11

0

0

0

X

0

ACTIVE IMOBILIZATE -

TOTAL (rd.04+10+11)

12

57166911

37043966

12893217

0

81317660

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-rț                                                                                                                                                                 ■     *

-

Elemente de'imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

0

0

0

.0

Alte imobilizări

14

117856

126665

23989

220532

TOTAL (rd. 13+14)

15

117856

126665

23989

220532

Imobilizări corporale

Terenuri

16

0

0

0

0

Construcții

17

1491276

71866

18

1563124

Instalații tehnice si mașini

18

3594601

851649

36564

4409686

Alte instalații, utilaje si mobilier

19

23911

1873

7283

18501

TOTAL (rd. 16 la 19)

20

5109788

925388

43865

5991311

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15+20)

21

5227644

1052053

.   67854

6211843

SITUAȚIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE


- lei -

Formularul 40^ pagina 2

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Provizioane constituite in cursul anului

Provizioane reluate la venituri

Sold final (col.13=10+11-12)

A

B

10

11

12

I3

imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

0

0

0

0

Alte imobilizări

23

0

0

0

’ 0

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

0

0

0

0

TOTAL (rd.22 la 24)

25

0

0

0

0

Imobilizări corporale

Terenuri

26

0

0

0

0

Construcții

27

0

0

0

0

Instalații tehnice si mașini

28

0

0

0

0

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

0

0

0

0

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

0

0

0

0

TOTAL (rd.26 la 30)

31

0

0

0

0

imobilizări financiare

32

0

0

0

0

PROVIZIOAN&l’ENTRU

DEPRECIERE - TOTAL

(rd.25+31+32)

33

0

0

• 0

0

Administrator,

întocmit.


Numele si prenumele:

_

TUDORACHE TATIAN

Semnătura                J

N


Numele si prenumele:

GEANTA OLIMPIA

Calitatea; I

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de Înregistrare in organismul profesional :■r u'-GWSITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2008


lei

Denumirea elementului

Sold la începutul exercițiului financiar

Creșteri

Reduceri

Sold la sfîrșitul exercițiului financiar

Total. din

care

Prin transfer

Total. din care

Prin transfer

A

1

2

3

4

5

6

Capital subscris

-

-

Patrimoniul regiei

451.017

451.017

Prime de capital

-

-

Rezerve din reevaluare

709.408

23.276.796

42.462

23.943.742

Rezerve legale

-

-

Rezerve statutare sau contractuale

-

-

Rezerve reprezentînd surplusul realizat din rezerve de reevaluare

579.265

579.265

Alte rezerve

-

-

Acțiuni proprii

-

-

Cîștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii

-

-

Pierderi legale de capitaluri proprii

-

-

-

Rezultatul

I* ^rtat

i -zentînd profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită

SoldC

11

11

Sold D

13.196.048

-

13.196.048

Rezultatul

reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS mai pu(in

IAS 29(32)

SoldC

Sold D

236.386

*

236.386

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

SoldC

-

-

-

Sold D

-

-

-

-

-

-

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a

C "«unităților u_..tomice Europene

SoldC

Sold D

-

-

-

-

-

Profitul sau pierderea exercițiului financiar

SoldC

-

Sold D

-

1.284.167

-

1.284.167

Repartizarea profilului

-

-

-

Total capitaluri proprii

- 11.692.743

21.992.640

-

- 42.462

-

10.257.434

sitfin+notebil08+rapgest

7^ Direct Ing Tatian


REGIA ig AUTONOMĂ TERMOFICARE

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de31.12.2008

Zo

/ v

o

I **•

• J

*

x cqaio'


c

*7 ‘jh/Director economic Ec Olimpia Geantă
Denumirea elementului^

Exercițiul financiar

Precedent

Curent

A

1

2

Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare :

-

încasări de la clienți

131.241.799

1 17.230.466

Plăti către furnizori si angajați

109.869.167

93.462.580

Dobînzi plătite

-

-

Impozit pe profit plătite

-

-

încasări din asigurarea împotriva cutremurelor

-

-

Trezorerie neta din activități de exploatare A

21.372.632

23.767.886

Fluxuri de trezorerie din activități de investiție :

-

-

Plăți pentru achiziționarea de acțiuni

-

-

Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale

20.490.509

23.271.741

încasări din vînzarea de imobilizări corporale

-

-

Dobînzi încasate

-

-

Dividende încasate

-

-

Trezorerie netă din activități de investiție B

-20.490.509

-23.271.741

Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare :

-

-

încasări din emisiunea de acțiuni.

-

-

încasări din împrumuturi pe termen lung.

-

-

Plata datoriilor aferente leasing- ului financiar

-

-

Dividende plătite

-

-

Trezorerie netă din activități de finanțare C

-

-

TOTAL A+ B+ C

882.123

496.145

Creșterea netă a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie

-713.936

-385.578

Trezorerie si echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar

1.596.086

882.123

Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar

882.123

496.145

NOTA 1 : ACTIVE IMOBILIZATE


Denumirea elementului de imobilizare

VALOAREA BRUTĂ

Ajustări de valoare

( amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)

Sold la începutul exercițiului financiar

Creșteri

Cedări transferuri si alte reduceri

Sold la 31 decembrie 2008

Sold la începutul exercițiului financiar

Depreciere înregistrată in cursul exercițiului

Reduceri sau reluări

Sold la 31 decembrie 2008

0

1

2

3

4=1+2-3

5

6

7

8=5+6-7

Cheltuieli de constituire

-

-

Chelt de dezvoltare cercetare

Alte imobilizări

necorporale

358.429

87.700

15.989

430.140

117.856

126.665

23.989

220.532

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

35.375

8.000

27.375

Total imobilizări necorporale

393.804

87700

23.989

457.515

117.856

126.665

23.989

220.532

"erenuri

118.485

-

-

118.485

Construcții

4.610.398

19.556.338

18

24.166.718

1.491.276

71.866

18

1.563.124

Echipamente tehnologice

22.358.496

14.007.862

2.999.742

33.366.616

706.314

115.634

8.224

813.724

Aparate de măsurare si control reglare

16.067.869

2.605.773

11.846

18.661.796

2.607.987

694.040

12.297

3.289.730

Mijloace de

transport

373.204

781.521

16.494

1.138.231

280.300

41.975

16.043

306.232

Mobilier aparatura, biro tica

30.126

4.772

7.283

27.615

23.911

1.873

7.283

18.501

Avansuri si imobilizări corp in turs

13.214.529

9.833.845

3.380.684

Total imobilizări corporale

56.773.107

36.956.266

12.869.228

80.860.145

5.109.787

925.388

43.865

5.991.311

Imobilizări nanciare

-

-

-

-

| Total active | imobilizate

57.166.911

37.043.966

12.893.217

81.317.660

5.227.644

1.052.053

67.854

6.211.843

sitfin+notebil08+rapgest

La începutul anului 2008 valoarea activelor imobilizate a fost de 57.166.911 lei. Creșterile de 37.043.966 lei provin din :

A : - reevaluarea activelor imobilizate 23.276.797 lei, din care :

 • - construcții 16.564.780 lei

 • - echipamente și sisteme de măsurare 6.712.017 lei

B : - intrări active imobilizate 13.767.169 lei , din care :

 • - lucrări de construcții montaj pentru lucrări recepționate în 2008 (transformarea celor 11 centrale termice în puncte termice )

 • - rețele termice CT 9 Craiovița Nouă

 • - mijloace transport PMC

  9.833.845 lei

  2.991.517 lei

  781.521 lei


 • - studiul privind modernizarea PT - etapa a III a 87.700 lei

 • - alte mijloace fixe achiziționate                   72.256 lei Metoda de amortizare utilizată a fost metoda amortizării liniare . Durata normală de viață prevăzută este de :

 • -   construcții 50 ani

 • -  echipamente și instalații 10-20 ani

 • -  mijloace de transport 4- 6 ani

 • -   altele 10 aniDirector economic Ec Olimpia Geantă

NOTA 2 : PROVIZIOANE

Denumirea provizionului

Sold la

1 ianuarie 2008

TRANSFERURI

Sold la 31 decern brie2008

In cont

Din cont

0

1

2

3

4= 1+2-3

Provizion pentru creanțe depreciate

-

-

-

-

-

-

Total provizioane

-

-

-

NOTA 3 : REPARTIZAREA PROFITULUI

-lei

Destinația profitului

Suma

Profit net de repartizat:

-

- rezerva legală

rezerva legală

- acoperirea pierderii contabile

-

- dividende

-

- alte rezerve

alte rezerve

Profit nerepartizat

vărsăminte din profitul net

-

Director Ing Tatian Tud
/

$ ,

NOTA 4


ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

lei

Nr crt

Denumirea indicatorului

Exercițiu financiar

Precedent

Curent

0

1

2

1

Cifra de afaceri netă

82.096.932

92.754.211

2

Costul bunurilor vîndute si al serviciilor prestate ( 3 + 4 + 5 )

87.090.284

88.974.781

3

Cheltuielile activității de bază

81.560.547

83.949.737

4

Cheltuielile activității auxiliare

2.810.996

3.030.937

5

Cheltuieli indirecte de producție

18.741

1.994.107

6

Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete d-2)

- 4.993.352

3.779.430

7

Cheltuieli de desfacere

-

-

8

Cheltuieli generale de administrație

13.723.028

13.123.523

9

Alte venituri din exploatare

10.592.851

8.017.464

10

Rezultatul din exploatare ( 6- 7- 8 + 9 )

-8.123.530

- 1.326.629

NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR

Creanțe

Sold 31 decembrie 2008

Termen de lichiditate

sub 1 an

peste 1 an

0

1=2+3

2

3

Total, din care : *

73.362.774

73.362.774

-

Datorii

Sold 31 decembrie 2008

Termen de exigibilitate

sub 1 an

1-5 ani

Peste 5 ani

0

1=2+3+4

2

3

4

Total, din care :

104.974.900

104.974.900

-

-

Creanțele reprezintă în principal soldurile neîncasate de la asociațiile de proprietari/


. locatari si agenții economici cu care regia are încheiate contracte de furnizare a energiei termice.

Pe surse situația se prezintă astfel :

 • - asociații de proprietari / locatari 69.202.023 lei

 • - agenți economici                  1.137.412 lei

 • - instituții socio - culturale          1.462.339 lei

 • - alți clienți                          1.561.000 lei

73.362.774 lei

Datoriile la marii furnizori sînt: SC Complexul Energetic Craiova            98.778.006 lei

SC Distrigaz Sud                             1.798.486 lei

CEZ , etc                                      1.458.261 lei

RA Termoficare Craiova mai are la sfîrșitul exercițiului datorii si la alți furnizori în sumă de 2.940.147.1ei

Director

Ing Tatian Tudoracî /.- K.-qirt

AUTONOMA ?)

Director economic Ec Olimpia Geantă

PRINCIPII , POLITICI SI METODE DE CONTABILITATE

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare ale regiei a fost efectuată în acord cu principiile contabile.

Conform principiului continuității activității , regia își continuă în mod normal activitatea într-un viitor previzibil, fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia

In anul financiar 2008 nu au existat elemente de nesiguranță legate de anumite evenimente care să ducă la incapacitatea regiei de a - si continua activitatea .

Referitor la principiul permanentei metodelor , precizam că s-a urmărit continuarea aplicării acelorași reguli si norme privind evaluarea . înregistrarea în contabilitate si

 • • prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor , asigurînd compatibilitatea în timp a informațiilor contabile .

în activitatea regiei s-a ținut cont de principiul prudentei .

Conform principiului independentei exercițiului s-au luat în considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzătoare exercițiului financiar 2008 .

în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau pasiv , respectîndu-se principiul evaluării separate a elementului de activ si de pasiv .

Conform principiului intangibilității, bilanțul de deschidere al exercițiului financiar 2008 corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.

Informațiile prezentate în situațiile financiare 2008 corespund cu bilanțul de închidere al exercițului precedent.

S-a respectat principiul necompensării .Informațiile prezentate în situațiile financiare

 • • pentru anul 2008 reflectă realitatea economică a evenimentelor si tranzacțiilor referitoare la anul 2008. nu numai forma lor juridică , respectîndu-se principiul prevalentei economicului asupra juridicului.


Director Economic Ec Olimpia Geantă

Participatii si surse de finanțare

Se vor prezenta următoarele informații :

 • a) se menține existența oricăror certificate de participare , valori mobiliare , obligațiuni convertibile , cu prezentarea informațiilor cerute în Subsecțiunea 8.2 ;

 • b) capital social subscris ; patrimoniul entității - patrimoniul public = 3.795.083 lei

- patrimoniul propriu = 451.017 lei

 • c) numărul si valoarea totală a fiecărui tip de acțiuni emise ; -

 • d) acțiuni răscumpârabile : -

 • - data cea mai apropiată si data limită de răscumpărare ; -

 • - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării; -

 • - valoarea eventualei prime de răscumpărare ; -

 • e) acțiuni emise în timpul exercițiului financiar ; -

 • - tipul de acțiuni; -

 • - număr de acțiuni emise ; -

 • - valoarea nominală totală si valoarea încasată la distribuție ; -

 • - drepturi legate de distribuție ; -

 • - numărul, descrierea si valoarea acțiunilor corespunzătoare ; -

 • - perioada de exercitare a drepturilor; -

 • - prețul plătit pentru acțiunile distribuite ; -

 • f) obligațiuni emise :

 • - tipul obligațiunilor emise ; -

 • - valoarea emisă si suma primită pentru fiecare tip de obligațiuni; -

 • - obligațiuni emise de întreprindere , deținute de o persoană nomonalizată sau împuternicită de aceasta :

 • - valoarea nominală ; -

 • - valoarea înregistrată în momentrul plătii; -


Director economic Ec Olimpia Geantă


INFORMAȚII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII

ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE

Numărul mediu realizat al salariatilor aferent exercițiului financiar 2008 a fost de 763 salariati, din care 70 TESA , 693 muncitori si maiștri.

Salariile brute ale salariatilor la nivelul anului financiar au fost de 17.453.197 lei.

în anul 2008 salariații au primit ajutoare sub forma tichetelor de masă și cadou în valoare de 1.421.403 lei

Numărul directorilor regiei a fost 3 , iar valoarea salariilor plătite acestora a fost 170.735 lei.

Indemnizația Consiliului de administrație a fost 50.090 lei Consiliul avînd 8 membri .

RA Termoficare Craiova a raportat cheltuieli cu asigurările sociale pentru salariati după

cum urmează :

- Asigurări sociale


2.651.644 lei


- Fond solidaritate , risc


103.687 lei


- Fond sanatate


866.774 lei


- Fond șomaj


164.296 lei


- Concedii medicale plătite de unitate 40.964 lei


Total


3.827.365 leiDirector economic Ec Olimpia Geantă


INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

1 INDICATORI DE LICHIDITATE

- Indicatorul lichidității curente : oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Active.curente

87.098.096 n on, ,

=------------= 0,802 - valoare mult sub nivelul de acoperire a

Datorii.curente

108.515.299

datoriilor curente din activele curente (2 % )

- Indicatorul lichidității imediate

Active.curente - Stocuri _ 86.311.833

= 0,795


Datorii.curente 108.515.299

2. INDICATORI DE ACTIVITATE

- Viteza de rotatie a debitelor - clienti - calculează eficacitatea în colectarea debitelor.

Sold.mediu.clienti


Cifra.de. afaceri


x365 =


73.362.774

92.754.211


x 365= 288 zile - creanțe greu de încasat


( clienti rău platnici)

 • - Viteza de rotatie a creditelor - furnizori - aproximează numărul de zile de creditare din partea furnizorilor

Sold.mediu.furnizori ....  104.974.900              ..

-------------------x 365 =-----------x 365 = 413 zile

Cifra.de.afaceri            92.754.211

 • - Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate .

Cifra.de.afaceri _ 92.754.211

Active.imobilizate   74.868.834

Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra.de.afaceri _ 92.754.211

= 1.064


Total.active 87.098.096

A

Director pb*
ALTE INFORMAȚII

a ) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii :

RA Termoficare Craiova are sediul în Craiova , str Mitropolit Firmilian nr 14 Județul Dolj este regie cu capital integral de stat subordonată Consiliului Local Municipal avînd ca obiect de activitate producerea si distribuția energiei termice pentru încălzire si prepararea apei calde menajere.

b ) Infonnatii privind relațiile întreprinderii cu filiale , întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice : nu este cazul c ) Modalitatea folosită pentru exprimarea în monedă națională a elementelor patrimoniale . a veniturilor si cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină : nu este cazul

d ) Informații referitoare la impozitul pe profit: nu este cazul

e ) Cifra de afaceri : total 92.754.211 lei, din care :

 • - venituri din energie termică

 • - venituri din subvenții

 • - venituri din chirii

 • - alte venituri

59.626.997 lei

32.870.720 lei

12.327 lei

244.167 lei

f ) Cheltuielile cu chiriile si ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operațional : nu este cazul

g ) Onorariul plătit auditorului: 13.000 lei ( nu include TVA )

h ) Onorariul plătit pentru evaluare : 17.500 lei

i ) Angajamente acordate : nu este cazul

j ) Angajamente primite : nu este cazul


Directorz            \

Ing Tatian Tudo 3 REGIA

i ÎZ AUTONOMĂ ț f \o TERMOFICARE j/ \O           z

* r V