Hotărârea nr. 269/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 269

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 269

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2009;

Având în vedere raportul nr. 63348/2009 întocmit de Direcția Economico -Financiară prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 185, 188, 189, 191, 192/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată, Legii contabilității nr.82/1991, republicată, și Ordinului Ministrului Finanțelor nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art. 45 alin.2 lit. a și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale) ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, prevăzute în anexa (pag.1-12) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Bianca Maria Carmen PREDESCU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU
BILANȚ PRESCURTAT


la data de 31.12.2008Formularul 10 - pagina 1

Denumirea indicatorului                                    1

\lr. rd.

SOLD LA

01.01.2008

31.12.2008

A

B

1

2

A. ACTIVE [MOBILIZATE

| l IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)

01

2585

1888

| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.2l 1+212+213+214+231+232-281-291-2931)

02

3481285

32304576

| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)

03

0

0

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)

04

3483870

32306464

| B. ACTIVE CIRCULANTE

1 I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+

13 5 8+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391 -392-393-394-395-396-397-398+4091 -4428)

05

192012?

1 m?37

11. CREANȚE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+ H428+444+ 445+446+447+4482+451 +453+456+45 82+461 +473-491 -495-496+5187)

06

4768866

8117642

1111. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)

07

0

0

1IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)

08

329277

1038789

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)

09

7618266

10648168

|c. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)

«10

3865

5120

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA DE PANA LA UN

AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423+424+426+ H27+4281 +431 +437+4381 +441 +4423+4428+444+446+447+4481 +451 +453+455+456+457+4581 + M62+473+509+5186+519)

11

5804059

7914452

1E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)

12

1691284

2542729

1 F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)

13

517515-4

34849193

G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161 +162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423+424+426+ H27+ 4281 +431 +437+4381 +441 +4423+4428+444+446+447+4481 +451 +453+455+456+ 1457+4581 + 462+473+509+5186+519)

14

0

0

|H. PROVIZIOANE (ct. 151)

15

f

0

11. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18). din care:

16

15589C

196107

| - subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132+133+134+138)

17

29102

0

I - venituri înregistrate in avans (ct. 472)

18

126782

196107.1. CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:

19

32229-1

32737689

- capital subscris vărsat (ct. 1012)

20

0

0

- capital subscris nevărsat (ct. 1011)

21

0

c

- patrimoniul regiei (ct. 1015)

22

32229-1

32737669

11. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

23

0

n V

111.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

24

J

c

IV.REZERVE (ct. 106)

25.

1002679

1003679

Acțiuni proprii (ct. 109)

26.

0

0

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

■ ■

.27 ■

3

0 .

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)

-—.—

— - 0

x,u.gina 2

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117)  ------- Sold C

29

0

0

------- Sold D

30

719070

603197

VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)------- Sold C

31

1638502

1711042

------- Sold D

32

Q

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

33

0

0

CAPITALURI PROPRII -TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)

34

5146052

34849193

Patrimoniul public (ct. 1016)

35

0

0

CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)

36

5146052

34849193

Administrator,

întocmit,

Numele si prenumele:

_

Numele si prenumele : |              CHIRIAC CORNEL

i

1

^====>JON PETRE

Calitatea: |                DIRECTOR ECONOMIC

// >    L O; . * y\\

Nr.de înregistrare in organismul prcjfesional ■:

Semnătura

f

’V

4CONTUL DE PROFIT S! »»!P

la data de 31.12.2008


Denumirea indicatorului


1 .Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)

Venituri din dobânzi înregistrate de entitatile al căror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

2. Variația stocurilor de produse finite (ct.711)                                Sold C

Sold D


si a producției in curs de execuție

 • 3. Producția realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.72l +722)

 • 4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)

 • 5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

 • b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)

 • c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

 • 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:

a) Salarii si indemnizații (ct.641+642-7414)


b^Cheltuieli cu asigurările si protecția socială (ct.645-7415)


 • 7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 19-20)

a. 1) Cheltuieli (ct.6811 +6813)

 • a. 2) Venituri (ct.7813)

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)

b l) Cheltuieli (ct.654+6814)

 • b. 2) Venituri (ct.754+7814)

 • 8. Alte’cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)

8.1 Q^luieli privind prestațiile externe

' 'iî+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)

eli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)

li cu despăgubiri, donații si activele cedate (ct.658)

privind dobânzile de refinantare Înregistrate de entitatile al căror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)

Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)

- Cheltuieli (ct.6812)

-Venituri (ct.7812)

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.l 1 la 15 +18+21+24+29)

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE-Profit (rd.lQ-32)

- Pierdere (rd.32-10)


 • 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

■ ■ - "■ .. . - - - ■ -

 • - din caice, veniturile obținute de la entitatile afiliate

 • 10. Venituri din alte investiții si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

 • - din cate, veniturile obținute de la entitatile afiliate

 • 11 Venituri din dobânzi (ct.766)

 • - din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd 35+37+39+41)

 • 12 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)

 • - Cheltuieli (ct/686)

 • - Venituri (ct.786)

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)

 • - din care, cheltuielile in relația cu entitatile afiliate

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)

- Pierdere (rd.49-42)
415828

17802097

2250019

38695

447928

486781

9033962

6952072

2081890

49699


2 £ _0

0


12981811

10154825

2826986 613727 613727

__________0

_________0

__________0

__________o 2158418

54679614. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) '

BM2-32-49)

52

2029026

2188629

g$9U0-42)

53

0

0 1

15. Venituri extraordinare (ct.771)

54

0

0

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

55

0

0

17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITAT^E^^

igWlNARA -Profit (rd.54-55)

56

0

0

- Pierdere (rd.55-54)

57

0

o

VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)

1 $

58

17603449

23281885

CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)

59

15774423

21093256

PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)

f, 1

60

2029026

2188629

- Pierdere (rd.59-58)

. *

61

0

0

18.1mpozitul pe profit (ct.691)                             7   „

62

390524

477587

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

A

63

0

0

20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCIȚIULUI

JflNANCIAR fejrd. 60-61-62-63)

64

1638502

1711042

JOfrd.61+62+63-60)

65

(

oîntocmit.

Numele si prenumele : |

CHIRI AC CORNEL

Calitatea: j

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inrcgistrare iij organismul profesional:

mnătura___________DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2008

I. Date privind rezultatul inregistrat

Unităti care au inregistrat profit

Unităti care au inregistrat pierdere

II. Date privind plățile restante

A

Plăti restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:

Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:

 • - peste 30 de zile

 • - peste 90 de zile

 • - peste 1 an

Obligații restante fată de bugetul asigurărilor sociale - total

(rd.09 la 13), din care:

 • - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

 • - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

 • - contribuția pentru pensia suplimentară

 • - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

 • - alte datorii sociale

Obligații restante fată de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

Obligații restante fată de alti creditori

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

Credite bancare nerambursate la scadentă - total (rd.19 la 21)

 • - restante după 30 zile

 • - restante după 90 zile

 • - restante după 1 an

  Total col. 2+3, din care:


  2612435

  1173461

  29929C

  620331

  25384Q

  795768  IV. Plăti de dobânzi si rcdevente

  Nr. rd.

  Sume (lei)

  Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice ncrezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

  24

  3

  - impozitul datorat la bugetul de stat

  25

  0

  Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

  26

  0

  - impozitul datorat la bugetul de stat

  27

  0

  . Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) P nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care.

  28

  0

  - impozitul datorat la bugetul de stat

  29

  0

  V. Tichetc de masă

  Nr. rd.

  Sume (lei)

  Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor

  30

  0

  VI. Cheltuieli de inovare **)

  Nr. rd.

  31.12.2007

  31.12.2008

  - chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei

  31

  0

  0

  - chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei

  32

  C

  - chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei

  33

  0

  0

  întocmit.


  Administrator,

  Numele siprgnsiHeie< 1

  Numele si prenumele

  CHIRIAC CORNEL

  PETRE

  Calitatea.

  DIRECTOR ECONOMIC

  ... V             .     £\\

  Nr de inregistrare in organismul

  ------------------------ÎMS------

  ^ofesional |

Sold inii


< -

^■Creșteri


Din care: dezmembrări si casari


A

B

1

> fc

2

3

4

5                 I

Imobilizări necorporale

-*■ •

“F-

_______1

Cheltuieli de constituire si

)1

h |

0

0

X

0

cheltuieli de dezvoltare

&

Alte imobilizări

02

261?

504

0

X

3117

Avansuri si imobilizări

03

' 0'

■i

0

0

X

0

necorporale in curs

• -’7 *•

TOTAL (rd.01 la 03)

04

231? ‘

_____^7^4 4

504

0

X

3117

Imobilizări corporale

* 4

. -

w-

• 1

Terenuri

05

43

0

X

48

Construcții

06

28^713^

26412857

111091

0

29148896

Instalații tehnice si mașini

07

1173441

311245-8

37888

0

4247714

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

0

0

0

0

Avansuri si imobilizări corporale

09

' o

3436

X

0

A in curs

îi?;

TOTAL (rd.05 la 09)

10

40237i>

rZ   29525363

152415

0

33396658

Imobilizări financiare

11

1.3

0

0

X

0

ACTIVE IMOBILIZATE -

12

*026323

Ttt

2952=867

152415

0

33399775

TOTAL (rd.04+10+11)

■;  * tfl

* > J

SITUAȚIA AMOR#]

w

ACTIVELOR IMOBILIZATE

*«31

* 39K

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr.

Sold inițial jșsg

lortizare in

Amortizare

Amortizare la

rd.

rsul anului

aferenta imobilizărilor

sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

scoase din

Dr i i. Lt ' *

evidenta

A

B

6

--&

Tc-*' •*

fiii-

7

8

9

Imobilizări necorporale

r

’—•-------------------------

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

0

C

0

Alte imobilizări

14

♦«5

1201

(

122$

| pJTAL (rd. 13+14)

15

3

L'*r

1201

122$

r

Imobilizări corporale

ț

Terenuri

16

)

Construcții

17

) 7Ț

3

3

)

Instalații tehnice si mașini

18

E4242?

3 fi         61147

3              6181

î            1092081

2

Alte instalații, utilaje si mobilier

19

) F

3

3

)

TOTAL (rd.16 la 19)

20

542*2

5- ti

61147

0 6181

3            109208

2

AMORTIZĂRI - TOTAL

21

=£.2*5

3 .*

€ 1267

1 6181

3            109331

1

(rd. 15+20)

3


• I.Formularul 40 - pagina 2

Elemente de imobilizări       1

Mr. ’d.

Sold inițial

Provizioane constituite in cursul anului

Provizioane reluate la venituri

Sold final (col.13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

0

0

0

0

Alte imobilizări

23

0

0

0

0

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

0

0

0

0

TOTAL (rd.22 la 24)

25

0

0

0

0

Imobilizări corporale

Terenuri

26

0

3

0

0

Construcții

27

0

0

&

0

Instalații tehnice si mașini

28

0

0

0

0

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

0

0

0

0

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

0

0

0

0

g^TOTAL (rd.26 la 30)

31

0

, 0

c

0

■ imobilizări financiare

32

c

c

c

0

PROVIZIOANE PENTRU

DEPRECIERE - TOTAL

(rd.25+31+32)

33

c

c

0


Administrator,

Numele si prenumele:

Numele si prenumele : |

CHIRLAC CORNEL

^-JQ^PETRE

Calitatea: I

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura

* ,


Stampila un

R.A.A.D.P.F.L.CRAIOVA

CUI 7403230

J16/752/1995

Sediul CRAIOVA- M. VITEAZUL 20


Nota 1


Active imobilizateI

I

| Denumirea

| elementului

| de

|imobilizare*) | începutul | Creșteri |exercitiului| ****)

|                 | financiar |

I                                                    I I| Sold la

| sfârșitul lexercitiului | | financiar |


1      0                 l 1           l

2        1       3      |

4 = 1+2-3 |   5        |

6        | 7          | 8 = 5+6-7 |

AQ _ _   _   ______

4 8

fANCT»   9 RA7 11O 9 A A10 RS7___1 1 1 001

29 148 896.........-........

—MAS.INST—-1.176.580-

3.112.458---37.888

- 4.247.714-—542.425-—

611.470-------61.813-----1.092.082----

Nota 2

Provizioane

:.          - lei -

| Denumirea

| Sold la începutul

Transferuri**)

JSold la sfârșitul |

Iprovizionului*)

| exercițiului

exercițiului |

1

| financiar

in cont | din cont

financiar    |      „

1 0

11,1

2       |     3

| 4=l+2-3    |

. ■ 1

NU FSTF CAZUL   V ________ -   - - _____ -


Repartizarea profitului*)


|       Destinația profitului

|        Suma          |

|Profit net de repartizat:

|     1.711.042            |

| - rezerva legala

1 - ■ - 1

| - acoperirea pierderii contabile

1 1

| - dividende etc.

■h                                     1

-■

|Profit nerepartizat

|       1.711.042         |

■                   --S- -ii--

'?           ■ - «Wr.       .

.«w:Nota 4


Analiza rezultatului din exploatare

- lei -


1                                                                                                                                                                               1

(            Denumirea indicatorului                      —

1                                                                                                                                                                               1

Exercițiu

financiar             |

Precedent

[        Curent       |

1 ° ’

1

1 2 |

| 1. Cifra de afaceri neta                                            |

16.738.420

| 21.55.076          |

12. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)|

15.772.224

| 21.093.256        |

| 3. Cheltuielile activitatii de baza                                 |

15.772.224

| 21.093.256        |

| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare                              |

_ ____ _ _ _________ ** ___ __ ______ _

r                           1

15. Cheltuielile indirecte de producție                             |                     |                        |

- _____ ___ - ___________ __ _ _

16. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)          |

4._________ _  ______ ____ _  _

2.029.873

|   2.187.311

17. Cheltuielile de desfacere                                        |                     |

| 8. Cheltuieli generale de administrație                          |                    |

j 9. Alte venituri din exploatare                                   |                    |

4—•                                       ___

L. ZF?

110. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)                    |

2.029.873

| 2.187.311Situatia creanțelor si datoriilor

- lei -——-——

f

| Creanțe

1

|        Sold              |

la sfârșitul

| exercițiului financiar |

Termen de lichiditate |

Sub 1 an | Peste 1 an |

i;. 0

|    1=2+3      |

2            |     3          |

|Total, din care: |          III

—CLIENT!------

------8.117.642--------------

-8.117.642....... -

y

ț-

1 ■

|       Sold

| Termen de exigibilitate 1

| Datorii*)

|     la sfârșitul

1

| exercițiului financiar

|Sub 1 an| 1-5 ani |Peste 5 ani

1 0

|    1=2+3+4   |

2        | 3       |    4

|Total, din care:

1. 1

1 1 1


-BUGET STAT------3.638.557-

—FURNIZORI---------1.936.200

—ALTE DATORII-—2.339.695-


-3.638.557-

-1.936.200-

•2.339.695—


Nota 6Lțicipii, politici si metode contabile


țjiuiara, FIFO

Wietode de evaluare si de la alte prevederi din reglementările

 • c) Valorile prezentate in situațiile financiare supt/nu sunt comparabile;

 • d) Valoarea reziduala pentru imobilizări este stabilita cunoascand prețul de achiziție sau costul de producție al

acesteia;                                          • "   • • f

 • e) Suma dobânzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricație: nu este cazul

 • f) Reevaluarea imobilizărilor corporale: nu este cazul;

 • g) Activele nu fac obiectul ajustărilor exceptioilale de valoare exclusiv in scop fiscal;

 • h) Valoarea prezentata in bilanț, rezultata după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, nu diferă in mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piața cunoscute înainte de data bilanțului;


 • a) -reglementari contabile aplicate

 • b) Abateri de la principiile si politicii^ contabile:


Nota 7 • a)  Nu exista certificate de participare,

 • b)  Capital social subscris aparține asoci

 • c) Nu exista acțiuni emise;

 • d) Nu exista acțiuni rascumparabile:

 • e) Nu exista acțiuni emise in timpul exerciți

 • f) Nu exista obligațiuni emise:


Nota 8


Informații adminis


 • a) indemnizațiile acordate membrilor or

 • b) obligațiile contractuale cu privire la pl? supraveghere, indicandu-se valoarea tota

 • c) valoarea avansurilor si a creditelor ac timpul exercițiului: nu este cazul

 • d) salariati:

 • - număr mediu,_704_ categorii:___mun

 • - salarii plătite sau de plătit, aferente exerc

 • - cheltuieli cu asigurările sociaIe:2.826.986J

 • - alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii

Exemple de calculd salariatii si membru organelor de conducere si de supraveghere


istratie; conducere si de supraveghere: nu este cazul r către foștii membri ai organelor de administrație, conducere si .entelor pentru fiecare categorie: nu este cazul.

ilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere in


tesa38

O.I54.825_lei


lei


Nota 9


1. Indicatori de lichiditate:


I

a) Indicatorul lichidității curentea principalilor indicatori economico-fînanciari


Active curente (Indicatorul capitalului circulant)

* 1


Datorii curente


I

I

| = 2542729 = 0.32

7914452


b) Indicatorul lichidității imediate2. Indicatori de risc:

♦ '

a) Indicatorul gradului . ’i

Capital împrumutat -----------x i


= 1048992   =0.13

7914452
 • - capital împrumutat = credite peste un an;

 • - capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat poziția entitatii este considerata mai riscanta.

Profit înaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit

Număr de ori


= 2188629 =0

0


Cheltuieli cu dobanda 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:

 • - Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

 • - Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

 • - Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar

  Costul vânzărilor

  Stoc mediu  Număr de ori


  = 305512   =0.20

  1493737


sau

Număr de zile de stocare - indica numărul de zile in care bunurife simt stocate in unitate

Stoc mediu

---------------- x 365

1493737 x365 = 1785

305512


Costul vânzărilor

 • - Viteza de rotatie a debitelor-clienti

 • - calculează eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;

 • - exprima numărul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile către entitate.

— **?*•>• - j.

Sold mediu clienti

 • — ------------- x 365                                          **ffiT7642 x365 = 1368

■ 4Cifra de afaceri                                                                    ‘2165076

SS          * •

O valoare in creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecința, creanțe mai greu de incasat (clienti rau platnici).

- Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea il obține de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includă doar creditorii comerciali.

Sold mediu furnizori


x 365,

= 1793630 x 365 = 132

4935553


Achiziții de bunuri (fara servicii)

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

- Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

Cifra de afaceri


Active imobilizate


- Viteza de rotatie a activelor totale


= 21655076 =0.67

32306464


-x-”’

■>.

. . ț


...

A^^^®276_=2.03

Total active                                                                   ’                        ”

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de prOfit.dm resursele disponibile: a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care il obține entitdtMțihVti^iâwnvestiti in afacere:


Cifra de afaceri


Profit înaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit


Capital angajat


io.b) Maija bruta din vanzari


Profitul brut din vanzari

Cifra de afaceri


100titate atat de către acționari, cat si de creditorii pe termen lung, si au active totale minus datorii curente.


2.188.629 = 10.10%

21.655.076


O scădere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de producție sau sa obțină prețul de vanzare optun


Nota 10F

i-


 • a) R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA este infim PUBLIC, CULTURA PLANTELOR DE S societății s-a exercitat de ION PETRE avan

 • b) R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA nu mai are in asociati si nici nu deține participatii la alte e

 • c) Toate elementele de activ si de pasiv, veni

 • d) Informații referitoare la impozitul pe profit

 • - impozitul pe profit reprezintă 16% din chel

 • - rezultatul exercițiului înregistrat precum si rezulta identice. ;

 • - profitul/pierderea exercițiului financiar a fost/n curent sau intr-un exercițiu financiar precedent

 • - impozitul pe profit/ pe venit ramas de plata

 • e) Cifra de afaceri realizata in exercițiul fina

 • f) Nu au fost evenimente ulterioare datei bilan situațiilor financiare de a face evaluări si de a

 • g) Explicații despre valoarea si natura:

 • - venituri si cheltuieli extraordinare:_____2            __________,

 • - veniturilor si cheltuielilor înregistrate in r nituri in avans de 196.107 reprezintă sume încasate pentru prestații

ulterioare pe baza de contracte,                     •

 • h) Ratele achitate in cadrul unui contract de 1 R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA are incheiate 0


95 avand ca obiect de activitate SERVICII IN DOMENIUL ital social subscris si varsat de32.737.669 Iei. Administrarea de DIRECTOR cursale in alte locații si nici nu sunt infiintate filiale cu aceiași

cheltuielile evidențiate sunt înregistrate in moneda naționala


fiscal, asa cum este prezentat in declarația de impozit sunt sunt


t afectat de o evaluare a elementelor, in exercițiul financiar jrea obținerii de facilitați fiscale;

4.662 lei

t de 21.655.076 lei din activitatea de baza importanta, care ar putea afecta capacitatea utilizatorilor corecte, v
 • i) Nu este cazul ca societatea sa încheie vreun

In schimb, ca locatar al unui leasing financiar piec

 • - exista opțiuni de cumpărare la finele ratelor

 • - nu exista restricții impuse referitoare la datorii suplimentare si alte operațiuni de leasing.

 • - dobanda de plătit aferenta perioadelor viitoare estede___0_________________

j) Onorariile plătite auditorilor/cenzorilor si onorar ile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decât cele de audit: nu este c®ul

k) R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA nu deține efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.

 • l) Suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primita, diferența se prezintă in notele explicative.

m) Datoriile probabile si angajamentele acordate: nu este cazul.

n) Angajamentele sub forma garanțiilor de orice fel: nu este cazul

o) Nu exusta vreunelement de activ sau o datorie care sa aiba legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanț.

p) Orice detaliere a elementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situațiilor financiare


ADMIN1S

Numele si prenuj^lS,

Semnătură


Stampila unitatil^. Ol RECT


OCMIT, AC CO NOMIC

_