Hotărârea nr. 268/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 268

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 268

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2009;

Având în vedere raportul nr.61752/2009 întocmit de Direcția Economico -Financiară prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale și raportul de performanță pe anul 2008 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 185, 188, 189, 191, 192/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Ordinului Ministrului Finanțelor nr.1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art. 45 alin.2 lit. a și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală:

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale (conturile de execuție bugetară, bilanțul contabil, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor, situația modificărilor în structura activelor/capitalurilor) și raportul de performanță pe anul 2008, prevăzute în anexele nr. 1-21 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Bianca Maria Carmen PREDESCU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

la data de 31.12.2008 --- Primaria Municipiului Craiova

Denumire

Cod

TOTAL general

5311

7701

7702

TOTAL conturi de disponibil

I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

01

1.Incasari

02

652.777.649,00

83.922.342,00

24.359,00

316.221,00

568.855.307,00

2.Plati

03

644.352.417,00

83.922.342,00

12.040.775,00

382.169.703,00

560.430.075,00

3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)

04

8.425.232,00

-12.016.416,00

-381.853.482,00

8.425.232,00

II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII

05

1.Incasari

06

2.248.968,00

2.248.968,00

2.Plati

07

24.894.303,00

167.523,00

59.284.484,00

24.894.303,00

3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)

08

-22.645.335,00

-167.523,00

-59.284.484,00

-22.645.335,00

III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE

09

1.Incasari

10

2. Plati

11

7.994.837,00

3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)

12

-7.994.837,00

IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI

ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

13

-14.220.103,00

-12.183.939,00

-449.132.803,00

-14.220.103,00

V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI

14

28.765.030,00

28.765.030,00

VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:

15

14.544.927,00

-12.183.939,00

-449.132.803,00

14.544.927,00

Depozite

16

Presedinte de sedinta,

Bianca Maria Carmen Predescu

Viza trezorerie


la data de 31.12.2008 --- Primaria Municipiului Craiova

Denumire

Cod

551

552

553

555

556

I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

01

1.Incasari

02

3.678.637,00

359.866,00

52.036,00

439.361,00

2.Plati

03

3.634.620,00

38.820,00

3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)

04

44.017,00

321.046,00

52.036,00

439.361,00

II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII

05

1.Incasari

06

2.Plati

07

878.454,00

3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)

08

-878.454,00

III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE

09

1.Incasari

10

2. Plati

11

3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)

12

IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI

ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

13

44.017,00

321.046,00

52.036,00

-439.093,00

V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI

14

1.369.731,00

471.970,00

593.045,00

1.714.949,00

VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:

15

1.413.748,00

793.016,00

645.081,00

1.275.856,00

Depozite

16

Presedinte de sedinta,

Bianca Maria Carmen Predescu

la data de 31.12.2008 --- Primaria Municipiului Craiova

Denumire

Cod

5211

518

522

528

529

I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

01

1.Incasari

02

446.883.844,00

96.098,00

29.924,00

955.563,00

2.Plati

03

449.132.812,00

14.071.029,00

28.315,00

955.563,00

3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)

04

-2.248.968,00

-13.974.931,00

1.609,00

II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII

05

1.Incasari

06

2.248.968,00

2.Plati

07

3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)

08

2.248.968,00

III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE

09

1.Incasari

10

2. Plati

11

3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)

12

IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI

ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

13

-13.974.931,00

1.609,00

V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI

14

20.677.023,00

1.365,00

VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:

15

6.702.092,00

2.974,00

Depozite

16

Presedinte de sedinta,

Bianca Maria Carmen Predescu

la data de 31.12.2008 --- Primaria Municipiului Craiova

(COD 03)

(lei)

Denumire

Cod

561

562

55011

55012

55013

I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

01

1.Incasari

02

44.900.507,00

14.419.729,00

2.777.535,00

2.Plati

03

44.851.119,00

13.939.062,00

18.370,00

1.437.519,00

3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)

04

49.388,00

480.667,00

-18.370,00

1.340.016,00

II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII

05

1.Incasari

06

2.Plati

07

49.388,00

1.132.355,00

3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)

08

-49.388,00

-1.132.355,00

III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE

09

1.Incasari

10

2. Plati

11

3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)

12

IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI

ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

13

-651.688,00

-18.370,00

1.340.016,00

V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI

14

2.003.725,00

21.674,00

28.381,00

666.251,00

VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:

15

1.352.037,00

21.674,00

10.011,00

2.006.267,00

Depozite

16

Presedinte de sedinta,

Bianca Maria Carmen Predescu

la data de 31.12.2008 --- Primaria Municipiului Craiova

Denumire

Cod

55014

55015

55016

5002 SCOLI euro

5002 GRANT SCOLI

I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

01

1.Incasari

02

14.078,00

503.940,00

1.271.555,00

4.081,00

2.Plati

03

503.940,00

1.271.555,00

4.081,00

3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)

04

14.078,00

II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII

05

1.Incasari

06

2.Plati

07

3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)

08

III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE

09

1.Incasari

10

2. Plati

11

3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)

12

IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI

ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

13

14.078,00

V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI

14

3.741,00

VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:

15

17.819,00

Depozite

16

Presedinte de sedinta,

Bianca Maria Carmen Predescu

la data de 31.12.2008 --- Primaria Municipiului Craiova

Denumire

Cod

5039 FD.RULMENT

55006

55007

5081

560

I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

01

1.Incasari

02

28.917,00

813.354,00

22.766.208,00

28.860.074,00

2.Plati

03

24.987,00

671.118,00

29.847.165,00

3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)

04

3.930,00

142.236,00

22.766.208,00

-987.091,00

II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII

05

1.Incasari

06

2.Plati

07

22.766.208,00

3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)

08

-22.766.208,00

III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE

09

1.Incasari

10

2. Plati

11

3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)

12

IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI

ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

13

3.930,00

142.236,00

-987.091,00

V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI

14

15,00

8.680,00

1.107.379,00

VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:

15

3.945,00

150.916,00

120.288,00

Depozite

16

Presedinte de sedinta,

Bianca Maria Carmen Predescu

la data de 31.12.2008 --- Primaria Municipiului Craiova

Denumire

Cod

5500117

I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

01

1.Incasari

02

2.Plati

03

3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)

04

II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII

05

1.Incasari

06

2.Plati

07

67.898,00

3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)

08

-67.898,00

III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE

09

1.Incasari

10

2. Plati

11

3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)

12

IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI

ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

13

-67.898,00

V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI

14

97.101,00

VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:

15

29.203,00

Depozite

16

Presedinte de sedinta,

Bianca Maria Carmen Predescu

Anexa 18

la HCL 268/28.05.2009


MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)...........

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA..

INSTITUȚIA....................


i.

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la 31.12.2008


cod 26


,iț

r

1

'• I ( s

i ;

1

1


Denumirea activelor fixe


Existent

31/12/2007


A

ACTIVE FIXE NECORPORALE

Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203) Concesiuni, brevete, licențe,mărci


Sold la inceputul anului

3

6,624,433.00

6,153,538.00

310,391.00


Total din care:


4=5+6+7+8+9


Creșteri

diferente din reevaluare

"    5

52,462.00

25,000.00

_________0.00

27,462.00


achiziții


transferuri/ primite cu titlu

______

49,570.00

0.00

0.00


donații, sponsorizări


49,570,00


 • - locuințe___________________________________

 • - hoteluri

-vile____________________________________________

Instalații tehnice, mijloace de transport, Mobilier, aparatura birotica, echipamente

TOTAL (rd.07+0 8+12+ 13)

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)


7,869.00

24,633,865.00

0.00

0.00


0.00

31,698,092.00 7,668,674.00

64,008.500.00 70,632,933.00


,116.00

Ți 08.00

21,315.00

0.00

0.00

0.00

55,998.00 -667,547.00


49,570,00


218,792.00


0.00 0.00 ——

135,422.00 43,165.00

178,587.00


0.00

0.00


W-/

cod 27

£

Reduceri

Sold la sfârșitul anului

Ajustări de valoare (amortizări si ajustări pentru depreciere)

-

Valoarea contabila neta

Total din care:

dezmembrări si casari

transferuri/ cu titlu gratuit

vanzari

alte cai

Sold la

Creșteri

Reduceri

Sold la sfârșitul

10=11+12+13+14

11

12

13

14

15=3+4-10

16

17

18

19=16+17-18

20=15-19

53,160.00

0.00

11,946.00

0.00

41,214.00

7,220,841.00

1,962,729.00

1,275,709.00

0.00

3,238,438.00

3,982,403.00

11,946.00

0.00

11,946.00

0.00

0.00

6,271,972.00

1,915,656.00

1,235,566.00

0.00

3,151,222.00

3,120,750.00

9,552.00

0.00

0.00

0.00

9,552.00

520,963.00

35,739.00

8,909.00

0.00

44,648 00

476,315.00

31,662.00

0.00

0.00

0.00

31,662.00

427,906.00

11,334.00

31,234.00

0.00

42,568.00

385,338.00

53,160.00

0.00

11,946.00

0.00

41,214.00

7,220,841.00

1,962,729.00

1,275,709.00

0.00

3,238,438.00

3,982,403.00

5,765,341.00

440,780.00

1,438,145.00

0.00

3,886,416.00

70,989,225.00

33,004,698.00

5,589,328.00

3,385,543.00

35,208,483.00

35,780,742.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,226.00

4,256.00

2,632.00

0.00

6,888.00

4,338.00

4,033,928.00

9,501.00

187,117.00

0.00

3,837,310.00

20,753,755.00

16,365,002.00

1,463,425.00

2,488,082.00

15,340,345.00

5,413,410.00

0.00

0.00

0.00’

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,145,644.00

246,679.00

871,517.00

0.00

27,448.00

41,935,464.00

12,436,228.00

2,823,762.00

439,069.00

14,820,921.00

27,114,543.00

585,769.00

184,600.00

379,511.00

0.00

21,658.00

8,288,780.00

4,199,212.00

1,299,509.00

458,392.00

5,040,329.00

3,248,451.00

5,765,341.00

440,780.00

1,438,145.00

0.00

3,886,416.00

70,989,225.00

33,004,698.00

5,589,328.00

3,385,543.00

35,208,483.00

35,780,742.00

5,818,501.00

440,780.00

1,450,091.00

0.00

3,927,630.00

78,210,066.00

34,967,427.00

6,865,037.00

3,385,543.00

38,446,921.001

39,763,145.00

’ - /MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).


UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA. INSTITUȚIA....................


SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE la 31.12.2008- Anexa 19

la HCL 268/28.05.2009


cod 28

Denumirea activelor fixe

Nr. rând

Existent 31/12/2007

Sold la inceputul anului

Creșteri

Total din care:

diferente din reevaluare

achiziții

transferuri/ primite cu titlu gratuit

donații, sponsorizări

1

alte cai

ha

or

mp

A

B

1

2

3

4

5=6+7+8+9+10

6

7

8

9

10

ACTIVE FIXE NECORPORALE

1

x

X

X

1,927,984.00

4,049,729.00

0.00

4,045,529.00

0.00

0.00

4,200.00

înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive(ct. 206

) 2

X

X

X

59,956.00

71,435.00

0.00

67,235.00

0.00

0.00

4,200.00

Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 233)

3

x

X

X

1,868,028.00

3,978,294.00

0.00

3,978,294.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL (rd. 02 + 03)

4

x

X

X

1,927,984.00

4,049,729.00

0.00

4,045,529.00

0.00

0.00

4,200.00

ACTIVE FIXE CORPORALE

5

X

_

X

630,573,458.00

430,114,201.00

27,884,768.00

273,054,922.00

4,700,372.00

100,600.00

124,373,539.00

Amenajări la terenuri (ct.2112)

6

X

X

X

78,206.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Terenuri (ct. 2111)

7

X

X

46,407,932.00

71,264,961.00

9,079,963.00

0.00

0.00

0.00

62,184,998.00

Construcții (ct. 212) din care:

8

X

X

X

445,181,656.00

215,989,380.00

18,448.944.00

135,006,256.00

4,700.372.00

100,600.00

57.733,208.00

- locuințe

9

X

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- hoteluri

10

X

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-vile

11

X

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale si plantații (ct. 213^

12

X

X

X

21,582,044.00

5,460,143.00

355,861.00

1,154,262.00

0.00

0.00

3,950,020.00

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectir a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)

13

X

X

X

17,957,336.00

207,345.00

0.00

207,345.00

0.00

■ 0.00

0.00

Active fixe corporale in curs de execuție (ct. 231)

X

X

X

99,366,284.00

137,192,372.00

0.00

136,687,059.00

0.00

0.00

505,313.00

Alte active nefinanciare (ct.215 )

15

X

X

X

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 12 + 13+14+15)

16

X

X

X

630,573,458.00

430.114,201.00

27,884,768.00

273,054,922.00

4,700,372.00

100,600.00

124,373,539.00

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)

17

X

X

X

632,501,442.00

434,163,930.00

27,884,768.00

277,100,451.00

4,700,372.00

100,600.00

124,377,739.00Reduceri

Sold la sfârșitul anului

Valoarea activelor fixe neamortizabile

Total din care

dezmembrări si casari

transferuri/ cu titlu gratuit

vanzari

alte cai

Fondul activelor fixe necorporale

ct.100

Domeniul public al statului ct.1

Domeniul privat al statului ct.102

Domeniul public a

UATct.103

Domeniul privat al UAT ct.104

11=12+13+14+15

12

13

14

15

16=4+5-11

17

18

19

20

21

568,968.00

258,522.00

0.00

300,000.00

10,446.00

5,408,745.00

120,945.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,446.00

0.00

0.00

0.00

10,446.00

120,945.00

120,945.00

0.00

0.00

0.00

0.00

558,522.00

258,522.00

0.00

300,000.00

0.00

5,287,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

568,968.00

258,522.00

0.00

300,000.00

10,446.00

5,408,745.00

120,945.00

0.00

0.00

0.00

0.00

243,172,600.00

1,515,039.00

23,266,824.00

0.00

218,390.737.00

817,515,059.00

0.00

0.00

0.00

700,807.985.00

12,896.493.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78,206.00

0.00

0.00

0.00

78,206.00

0.00

63,106,427.00

0.00

0.00

0.00

63,106,427.00

54,566,466.00

0.00

0.00

0.00

46,906,929.00

7,659,537.00

31,061,897.00

53,245.00

9.325,767.00

0.00

21,682,885.00

630,109,139.00

0.00

0.00

0.00

624,872,183.00

5,236,956.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,203,455.00

0.00

12,199,594.00

0.00

3,861.00

14,838,732.00

0.00

0.00

0.00

14,838,732.00

0.00

4,052,746.00

0.00

1

0.00

0.00

4,052,746.00

14,111,935.00

0.00

1

0.00

0.00

14,111,935.00

0.00

132,748,075.00

1,461,794.00

1,741,463.00

o o o

129,544,818.00

103,810,581.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

243,172,600.00

1,515,035 ;00

23,266,824.00

0.00

218,390,737.00

817,515,059.00

0.00

0.00

0.00

700,807,985.00

12,896,493.00

243,741,568.00

1,773,561.00

23,266.824.00

300,000.00

218,401,183.00

822,923,804.00

120,945.00

0.00

0.00

700,807,985.00

12,896,493.00

T

Primaria Municipiului Craiova


ANEXA 1 la HCL

268/28.05.2009


CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31.12.2008


(lei)

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare initiale

Prevederi bugetare trimestriale/ definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

1

VENITURI -TOTAL

000102

441.055.000,00

493.361.000,00

509.252.003,00

48.088.425,00

461.163.578,00

449.132.812,00

60.119.191,00

2

VENITURI PROPRII

4802

276.041.000,00

276.076.000,00

302.808.155,00

48.088.425,00

254.719.730,00

242.688.964,00

60.119.191,00

3

I. VENITURI CURENTE

0002

429.339.000,00

458.730.000,00

482.389.083,00

47.276.179,00

435.112.904,00

422.269.892,00

60.119.191,00

4

A. VENITURI FISCALE

0003

412.089.000,00

441.480.000,00

455.709.583,00

41.589.810,00

414.119.773,00

409.325.168,00

46.384.415,00

5

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

0004

152.741.000,00

152.776.000,00

148.437.456,00

148.437.456,00

148.170.405,00

267.051,00

6

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

0005

1.700.000,00

1.700.000,00

1.868.687,00

1.868.687,00

1.601.636,00

267.051,00

7

Impozit pe profit

0102

1.700.000,00

1.700.000,00

1.868.687,00

1.868.687,00

1.601.636,00

267.051,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

1.700.000,00

1.700.000,00

1.868.687,00

1.868.687,00

1.601.636,00

267.051,00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

0006

151.041.000,00

151.076.000,00

146.568.769,00

146.568.769,00

146.568.769,00

10

Impozit pe venit

0302

1.000.000,00

1.000.000,00

1.340.228,00

1.340.228,00

1.340.228,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

030218

1.000.000,00

1.000.000,00

1.340.228,00

1.340.228,00

1.340.228,00

12

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

(cod 04.02.01+04.02.04)

0402

150.041.000,00

150.076.000,00

145.228.541,00

145.228.541,00

145.228.541,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

148.523.000,00

148.523.000,00

143.676.366,00

143.676.366,00

143.676.366,00

14

Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

1.518.000,00

1.553.000,00

1.552.175,00

1.552.175,00

1.552.175,00

21

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

0009

79.332.000,00

79.332.000,00

96.011.400,00

31.689.683,00

64.321.717,00

63.864.892,00

32.146.508,00

22

Impozite si taxe pe proprietate (cod

07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

0702

79.332.000,00

79.332.000,00

96.011.400,00

31.689.683,00

64.321.717,00

63.864.892,00

32.146.508,00

23

Impozit si taxa pe cladiri (cod

07.02.01.01+07.02.01.02)

070201

62.203.000,00

62.203.000,00

75.845.064,00

25.466.256,00

50.378.808,00

51.981.398,00

23.863.666,00

24

Impozit pe cladiri de la persoane fizice

07020101

16.063.000,00

16.063.000,00

18.302.482,00

5.113.679,00

13.188.803,00

12.969.833,00

5.332.649,00

25

Impozit pe cladiri de la persoane juridice

07020102

46.140.000,00

46.140.000,00

57.542.582,00

20.352.577,00

37.190.005,00

39.011.565,00

18.531.017,00

26

Impozit si taxa pe terenuri (cod 07.02.02.01 la

07.02.02.03)

070202

9.846.000,00

9.846.000,00

13.471.777,00

4.967.661,00

8.504.116,00

7.221.899,00

6.249.878,00

27

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

6.159.000,00

6.159.000,00

7.557.585,00

3.345.849,00

4.211.736,00

4.142.952,00

3.414.633,00

28

Impozit pe terenuri de la persoane juridice

07020202

3.537.000,00

3.537.000,00

5.697.906,00

1.579.839,00

4.118.067,00

2.929.862,00

2.768.044,00

29

Impozit pe terenul extravilan

07020203

150.000,00

150.000,00

216.286,00

41.973,00

174.313,00

149.085,00

67.201,00

30

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.000.000,00

4.000.000,00

1.384.553,00

1.384.553,00

1.384.553,00

31

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

3.283.000,00

3.283.000,00

5.310.006,00

1.255.766,00

4.054.240,00

3.277.042,00

2.032.964,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare initiale

Prevederi bugetare trimestriale/ definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

32

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI

SERVICII (cod 11.02)

179.816.000,00

209.172.000,00

210.685.249,00

9.794.007,00

200.891.242,00

197.082.925,00

13.602.324,00

33

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la

11.02.06)

1102

156.298.000,00

185.654.000,00

181.630.917,00

181.630.917,00

181.630.917,00

35

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt.descentralizate la nivelul

110202

154.619.000,00

166.975.000,00

163.159.945,00

163.159.945,00

163.159.945,00

39

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

1.679.000,00

18.679.000,00

18.470.972,00

18.470.972,00

18.470.972,00

41

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

1202

856.000,00

856.000,00

1.124.857,00

51.014,00

1.073.843,00

1.075.288,00

49.569,00

42

Taxe hoteliere

120207

856.000,00

856.000,00

1.124.857,00

51.014,00

1.073.843,00

1.075.288,00

49.569,00

43

Taxe pe servicii specifice (cod

15.02.01+15.02.50)

1502

100.000,00

100.000,00

64.375,00

64.375,00

49.298,00

15.077,00

44

Impozit pe spectacole

150201

100.000,00

100.000,00

64.375,00

64.375,00

49.298,00

15.077,00

46

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod

1602

22.562.000,00

22.562.000,00

27.865.100,00

9.742.993,00

18.122.107,00

14.327.422,00

13.537.678,00

47

Taxa asupra mijloacelor de transport (cod

16.02.02.01+16.02.02.02)

160202

15.702.000,00

15.702.000,00

23.843.744,00

9.437.098,00

14.406.646,00

10.624.372,00

13.219.372,00

48

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice

16020201

8.077.000,00

8.077.000,00

14.460.765,00

6.524.658,00

7.936.107,00

6.022.569,00

8.438.196,00

49

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice

16020202

7.625.000,00

7.625.000,00

9.382.979,00

2.912.440,00

6.470.539,00

4.601.803,00

4.781.176,00

50

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

6.200.000,00

6.200.000,00

3.129.576,00

66.935,00

3.062.641,00

3.062.641,00

66.935,00

51

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

160250

660.000,00

660.000,00

891.780,00

238.960,00

652.820,00

640.409,00

251.371,00

52

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

200.000,00

200.000,00

575.478,00

106.120,00

469.358,00

206.946,00

368.532,00

53

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

1802

200.000,00

200.000,00

575.478,00

106.120,00

469.358,00

206.946,00

368.532,00

54

Alte impozite si taxe

180250

200.000,00

200.000,00

575.478,00

106.120,00

469.358,00

206.946,00

368.532,00

55

C. VENITURI NEFISCALE

0012

17.250.000,00

17.250.000,00

26.679.500,00

5.686.369,00

20.993.131,00

12.944.724,00

13.734.776,00

56

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

30.02+31.02)

0013

3.700.000,00

3.700.000,00

5.119.163,00

813.279,00

4.305.884,00

3.828.107,00

1.291.056,00

57

Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la

30.02.50)

3002

3.700.000,00

3.700.000,00

5.119.163,00

813.279,00

4.305.884,00

3.828.107,00

1.291.056,00

59

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

300203

300.000,00

300.000,00

25.282,00

-25.282,00

60

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

2.500.000,00

2.500.000,00

3.605.713,00

675.838,00

2.929.875,00

2.381.458,00

1.224.255,00

63

Alte venituri din proprietate

300250

900.000,00

900.000,00

1.513.450,00

112.159,00

1.401.291,00

1.446.649,00

66.801,00

66

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

0014

13.550.000,00

13.550.000,00

21.560.337,00

4.873.090,00

16.687.247,00

9.116.617,00

12.443.720,00

67

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

(cod 33.02.01 la 33.02.50)

3302

500.000,00

500.000,00

260.345,00

320,00

260.025,00

260.305,00

40,00

69

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

500.000,00

500.000,00

260.025,00

260.025,00

260.025,00

73

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

330228

320,00

320,00

280,00

40,00

75

Venituri din taxe administrative, eliberari permise

(cod 34.02.02+34.02.50)

3402

3.000.000,00

3.000.000,00

2.020.696,00

2.020.696,00

2.020.696,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare initiale

Prevederi bugetare trimestriale/ definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

76

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

3.000.000,00

3.000.000,00

2.020.696,00

2.020.696,00

2.020.696,00

78

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la

35.02.50)

3502

6.000.000,00

6.000.000,00

17.527.737,00

4.872.770,00

12.654.967,00

5.097.290,00

12.430.447,00

79

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

350201

6.000.000,00

6.000.000,00

17.527.737,00

4.872.770,00

12.654.967,00

5.097.290,00

12.430.447,00

83

Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)

3602

2.050.000,00

2.050.000,00

1.552.580,00

1.552.580,00

1.539.347,00

13.233,00

84

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

360205

2.000.000,00

2.000.000,00

1.438.028,00

1.438.028,00

1.438.028,00

86

Alte venituri

360250

50.000,00

50.000,00

114.552,00

114.552,00

101.319,00

13.233,00

87

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

(cod 37.02.01+37.02.50)

3702

2.000.000,00

2.000.000,00

198.979,00

198.979,00

198.979,00

88

Donatii si sponsorizari

370201

2.000.000,00

2.000.000,00

198.979,00

198.979,00

198.979,00

90

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)

0015

5.000.000,00

5.000.000,00

2.248.968,00

812.246,00

1.436.722,00

2.248.968,00

91

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod

39.02.01 la 39.02.07)

3902

5.000.000,00

5.000.000,00

2.248.968,00

812.246,00

1.436.722,00

2.248.968,00

92

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

390201

2.000.000,00

2.000.000,00

1.492.789,00

1.492.789,00

1.492.789,00

95

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului

390207

3.000.000,00

3.000.000,00

756.179,00

812.246,00

-56.067,00

756.179,00

103

IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)

0017

6.716.000,00

29.631.000,00

24.613.952,00

24.613.952,00

24.613.952,00

104

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

0018

6.716.000,00

29.631.000,00

24.613.952,00

24.613.952,00

24.613.952,00

105

Subventii de la bugetul de stat

4202

6.716.000,00

29.631.000,00

24.613.952,00

24.613.952,00

24.613.952,00

106

A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.13)

0019

13.460.000,00

9.058.006,00

9.058.006,00

9.058.006,00

107

Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

420201

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

117

Subventii pt reabilitarea termica a cladirilor de locuit

420212

457.000,00

119

Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar

420214

7.847.000,00

4.058.006,00

4.058.006,00

4.058.006,00

124

Subventii catre bug.locale

ptr.fin.program.multianual de asist.tehnica

420219

156.000,00

125

B. Curente (cod 42.02.21 la 42.02.35)

0020

6.716.000,00

16.171.000,00

15.555.946,00

15.555.946,00

15.555.946,00

129

Subventii pt compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

4.000.000,00

13.454.000,00

13.454.000,00

13.454.000,00

13.454.000,00

130

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

420233

1.920.000,00

1.920.000,00

1.306.475,00

1.306.475,00

1.306.475,00

131

Subventii pt.acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu leme, carbuni, combustibil petrolier

420234

400.000,00

400.000,00

399.321,00

399.321,00

399.321,00

133

Subventii pt.acordarea trusoului pt nounascuti

420236

396.000,00

397.000,00

396.150,00

396.150,00

396.150,00

Presedinte de sedinta, Bianca Maria Carmen Predescu

Primaria Municipiului Craiova


Anexa 2 la HCL

268/28.05.2009


CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

LA DATA 31.12.2008

(lei)

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de platit

Cheltuieli efective

Initiale

trimestriale/

definitive

1

TOTAL CHELTUIELI (cod

51.02+54.02+55.02+56.02+60.02+61.02+65.02+6

5002

441.055.000,00

493.361.000,00

458.837.200,00

458.837.200,00

449.132.803,00

9.704.397,00

475.713.961,00

2

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

55.791.000,00

51.460.000,00

45.354.056,00

45.354.056,00

44.961.052,00

393.004,00

48.607.391,00

3

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

5102

42.714.000,00

38.183.000,00

35.356.602,00

35.356.602,00

34.963.598,00

393.004,00

38.668.706,00

4

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

510201

42.714.000,00

38.183.000,00

35.356.602,00

35.356.602,00

34.963.598,00

393.004,00

38.668.706,00

5

Autoritati executive

51020103

42.714.000,00

38.183.000,00

35.356.602,00

35.356.602,00

34.963.598,00

393.004,00

38.668.706,00

6

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la

54.02.50)

5402

2.862.000,00

2.637.000,00

1.893.527,00

1.893.527,00

1.893.527,00

1.826.657,00

7

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

540205

100.000,00

100.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

8

Fond pentru garantarea emprumuturilor externe

540206

58.000,00

58.000,00

49.003,00

49.003,00

49.003,00

49.003,00

10

Servicii publice de evidenta a persoanei

540210

2.704.000,00

2.479.000,00

1.784.524,00

1.784.524,00

1.784.524,00

1.717.654,00

12

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

5502

10.000.000,00

10.530.000,00

7.994.837,00

7.994.837,00

7.994.837,00

8.002.938,00

13

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06+56.02.07)

5602

215.000,00

110.000,00

109.090,00

109.090,00

109.090,00

109.090,00

16

Transeruri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate

560209

215.000,00

110.000,00

109.090,00

109.090,00

109.090,00

109.090,00

17

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5902

13.800.000,00

13.800.000,00

13.627.837,00

13.627.837,00

13.619.995,00

7.842,00

13.588.122,00

20

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03

la 61.02.50)

6102

13.800.000,00

13.800.000,00

13.627.837,00

13.627.837,00

13.619.995,00

7.842,00

13.588.122,00

21

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

610203

13.500.000,00

13.500.000,00

13.471.204,00

13.471.204,00

13.471.204,00

13.471.204,00

22

Politie comunitarea

61020304

13.500.000,00

13.500.000,00

13.471.204,00

13.471.204,00

13.471.204,00

13.471.204,00

23

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

610205

300.000,00

300.000,00

156.633,00

156.633,00

148.791,00

7.842,00

116.918,00

25

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

237.637.000,00

263.050.000,00

251.525.143,00

251.525.143,00

248.874.599,00

2.650.544,00

239.605.090,00

26

Invatamant (cod

65.02.03+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.5

6502

170.424.000,00

194.422.000,00

187.521.362,00

187.521.362,00

185.955.591,00

1.565.771,00

176.847.332,00

27

+nvatamGnt prescolar si primar (cod

65.02.03.01+65.02.03.02)

650203

36.821.000,00

38.515.000,00

37.870.540,00

37.870.540,00

37.406.673,00

463.867,00

32.988.380,00

28

+nvatamGnt prescolar

65020301

29.367.000,00

29.929.000,00

29.415.391,00

29.415.391,00

29.014.587,00

400.804,00

24.266.155,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de platit

Cheltuieli efective

Initiale

trimestriale/

definitive

29

+nvatamGnt primar

65020302

7.454.000,00

8.586.000,00

8.455.149,00

8.455.149,00

8.392.086,00

63.063,00

8.722.225,00

30

+nvatamGnt secundar (cod 65.02.04.01la

65.02.04.03)

650204

133.603.000,00

155.907.000,00

149.650.822,00

149.650.822,00

148.548.918,00

1.101.904,00

143.858.952,00

31

+nvatamGnt secundar inferior

65020401

39.957.000,00

43.245.000,00

42.602.280,00

42.602.280,00

42.240.520,00

361.760,00

42.188.724,00

32

+nvatamGnt secundar superior

65020402

85.794.000,00

102.653.000,00

97.989.693,00

97.989.693,00

97.275.139,00

714.554,00

93.110.599,00

33

Invatamant profesional

65020403

7.852.000,00

10.009.000,00

9.058.849,00

9.058.849,00

9.033.259,00

25.590,00

8.559.629,00

41

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)

6602

1.665.000,00

2.105.000,00

1.871.642,00

1.871.642,00

1.675.564,00

196.078,00

1.524.829,00

42

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod

66.02.06.01)

660206

1.645.000,00

2.085.000,00

1.868.394,00

1.868.394,00

1.672.316,00

196.078,00

1.521.581,00

43

Spitale generale

66020601

1.645.000,00

2.085.000,00

1.868.394,00

1.868.394,00

1.672.316,00

196.078,00

1.521.581,00

45

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rcod

66.02.50.50)

660250

20.000,00

20.000,00

3.248,00

3.248,00

3.248,00

3.248,00

46

Alte institutii si actiuni sanitare

66025050

20.000,00

20.000,00

3.248,00

3.248,00

3.248,00

3.248,00

47

Cultura, recreere si religie (cod

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

6702

35.333.000,00

37.067.000,00

36.491.112,00

36.491.112,00

35.922.527,00

568.585,00

36.055.958,00

48

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)

670203

15.045.000,00

15.004.000,00

14.757.106,00

14.757.106,00

14.757.106,00

14.757.106,00

51

Institutii publice de spectacole si concerte

67020304

14.525.000,00

14.402.000,00

14.233.182,00

14.233.182,00

14.233.182,00

14.233.182,00

53

Case de cultura

67020306

520.000,00

602.000,00

523.924,00

523.924,00

523.924,00

523.924,00

58

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la

67.02.05.03)

670205

19.088.000,00

20.678.000,00

20.363.847,00

20.363.847,00

19.795.262,00

568.585,00

19.928.693,00

59

Sport

67020501

2.600.000,00

3.879.000,00

3.839.826,00

3.839.826,00

3.839.826,00

3.839.826,00

61

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

16.488.000,00

16.799.000,00

16.524.021,00

16.524.021,00

15.955.436,00

568.585,00

16.088.867,00

62

Servicii religioase

670206

1.150.000,00

1.335.000,00

1.335.000,00

1.335.000,00

1.335.000,00

1.335.000,00

63

Alte servicii en domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

50.000,00

50.000,00

35.159,00

35.159,00

35.159,00

35.159,00

64

Asigurari si asistenta sociala (cod

68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.1

6802

30.215.000,00

29.456.000,00

25.641.027,00

25.641.027,00

25.320.917,00

320.110,00

25.176.971,00

65

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

9.244.000,00

8.456.000,00

8.384.727,00

8.384.727,00

8.376.057,00

8.670,00

8.399.786,00

68

Asistenta sociala pentru familie si copii

680206

10.737.000,00

10.738.000,00

9.565.291,00

9.565.291,00

9.373.416,00

191.875,00

9.557.731,00

70

Crese

680211

5.052.000,00

4.887.000,00

3.450.942,00

3.450.942,00

3.392.271,00

58.671,00

2.951.464,00

72

Prevenirea excluderii sociale (cod

68.02.15.01+68.02.15.02)

680215

3.770.000,00

3.770.000,00

2.823.318,00

2.823.318,00

2.823.318,00

2.845.390,00

73

Ajutor social

68021501

3.770.000,00

3.770.000,00

2.823.318,00

2.823.318,00

2.823.318,00

2.845.390,00

75

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

680250

1.412.000,00

1.605.000,00

1.416.749,00

1.416.749,00

1.355.855,00

60.894,00

1.422.600,00

76

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA,LOCUINTE,MEDIU SI APE

6902

63.208.000,00

57.329.000,00

48.327.664,00

48.327.664,00

44.308.907,00

4.018.757,00

67.444.565,00

77

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod

70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.5

7002

38.996.000,00

32.574.000,00

25.441.003,00

25.441.003,00

22.854.639,00

2.586.364,00

48.217.676,00

78

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

700203

443.000,00

462.000,00

79

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70020301

5.000,00

80

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70020330

443.000,00

457.000,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de platit

Cheltuieli efective

Initiale

trimestriale/

definitive

81

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.cod

70.02.05.01+70.02.05.02)

700205

871.000,00

455.000,00

441.847,00

441.847,00

441.847,00

12.138,00

82

Alimentare cu apa

70020501

858.000,00

442.000,00

429.709,00

429.709,00

429.709,00

83

Amenajari hidrotehnice

70020502

13.000,00

13.000,00

12.138,00

12.138,00

12.138,00

12.138,00

84

Iluminat public si electrificari rurale

700206

14.275.000,00

14.770.000,00

14.518.138,00

14.518.138,00

12.152.846,00

2.365.292,00

43.250.894,00

86

Alte servicii en domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

23.407.000,00

16.887.000,00

10.481.018,00

10.481.018,00

10.259.946,00

221.072,00

4.954.644,00

87

Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)

7402

24.212.000,00

24.755.000,00

22.886.661,00

22.886.661,00

21.454.268,00

1.432.393,00

19.226.889,00

89

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

740205

19.605.000,00

22.327.000,00

20.976.892,00

20.976.892,00

19.626.776,00

1.350.116,00

17.557.017,00

90

Salubritate

74020501

19.605.000,00

22.327.000,00

20.976.892,00

20.976.892,00

19.626.776,00

1.350.116,00

17.557.017,00

92

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

4.607.000,00

2.428.000,00

1.909.769,00

1.909.769,00

1.827.492,00

82.277,00

1.669.872,00

93

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7902

70.619.000,00

107.722.000,00

100.002.500,00

100.002.500,00

97.368.250,00

2.634.250,00

106.468.793,00

94

Actiuni generale economice si comerciale si de munca(cod 80.02.01)

8002

1.853.000,00

1.166.000,00

585.793,00

585.793,00

585.793,00

2.554,00

95

Actiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01.06 la 80.02.01.30)

800201

1.853.000,00

1.166.000,00

585.793,00

585.793,00

585.793,00

2.554,00

98

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80020110

1.059.000,00

1.165.000,00

585.136,00

585.136,00

585.136,00

2.554,00

99

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80020130

794.000,00

1.000,00

657,00

657,00

657,00

100

Combustibili si energie (cod 81.02.06 la 81.02.50)

8102

22.500.000,00

38.265.000,00

36.765.000,00

36.765.000,00

36.765.000,00

39.116.157,00

101

Energie termica

810206

22.500.000,00

38.265.000,00

36.765.000,00

36.765.000,00

36.765.000,00

39.116.157,00

108

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

8402

45.696.000,00

68.171.000,00

62.586.576,00

62.586.576,00

59.952.326,00

2.634.250,00

67.350.082,00

109

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

840203

44.003.000,00

68.013.000,00

62.547.968,00

62.547.968,00

59.913.718,00

2.634.250,00

67.350.082,00

111

Transport en comun

84020302

12.350.000,00

17.625.000,00

16.403.359,00

16.403.359,00

16.339.393,00

63.966,00

17.388.177,00

112

Strazi

84020303

31.653.000,00

50.388.000,00

46.144.609,00

46.144.609,00

43.574.325,00

2.570.284,00

49.961.905,00

115

Alte cheltuieli en domeniul transporturilor

840250

1.693.000,00

158.000,00

38.608,00

38.608,00

38.608,00

116

Alte actiuni economice (cod 87.02.01 la 87.02.50)

8702

570.000,00

120.000,00

65.131,00

65.131,00

65.131,00

120

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

870205

570.000,00

120.000,00

65.131,00

65.131,00

65.131,00

Presedinte de sedinta,

Bianca Maria Carmen Predescu

LA DATA 31.12.2008

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de platit

Cheltuieli efective

Initiale

trimestriale/

definitive

1

TOTAL CHELTUIELI(cod

50.06+59.06+63.06+70.06+74.06+79.06)

5006

28.168.000,00

28.168.000,00

13.216.462,00

13.216.462,00

13.216.462,00

3.677.831,00

71

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA,LOCUINTE,MEDIU SI APE

28.168.000,00

28.168.000,00

13.216.462,00

13.216.462,00

13.216.462,00

3.677.831,00

82

Protectia mediului (cod 74.06.05+74.06.06)

7406

28.168.000,00

28.168.000,00

13.216.462,00

13.216.462,00

13.216.462,00

3.677.831,00

86

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740606

28.168.000,00

28.168.000,00

13.216.462,00

13.216.462,00

13.216.462,00

3.677.831,00

Presedinte de sedinta,

Bianca Maria Carmen Predescu

LA DATA 31.12.2008

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de platit

Cheltuieli efective

Initiale

trimestriale/

definitive

1

CREDITE INTERNE Total(cod

51.07+65.07+66.07+67.07+68.07+70.07+74.07+8

5007

25.868.000,00

25.868.000,00

22.766.208,00

22.766.208,00

22.766.208,00

30.185.737,00

61

Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06)

8407

25.868.000,00

25.868.000,00

22.766.208,00

22.766.208,00

22.766.208,00

30.185.737,00

62

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

840703

25.868.000,00

25.868.000,00

22.766.208,00

22.766.208,00

22.766.208,00

30.185.737,00

64

Strazi

84070303

25.868.000,00

25.868.000,00

22.766.208,00

22.766.208,00

22.766.208,00

30.185.737,00

Presedinte de sedinta, Bianca Maria Carmen Predescu

CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI

 • 31.12.2008

  Rand

  Denumirea indicatorilor

  Cod indicator

  Prevederi bugetare initiale

  Prevederi bugetare trimestriale/ definitive

  Drepturi constatate

  Incasari realizate

  Stingeri pe alte cai decat incasari

  Drepturi constatate de incasat

  Total, din care:

  din anii precedenti

  din anul curent

  1

  TOTAL VENITURI

  000108

  13.771.000,00

  26.295.000,00

  12.690.135,00

  610.141,00

  12.079.994,00

  682.092,00

  12.008.043,00

  13

  IV. SUBVENȚII (cod 44.08)

  13.771.000,00

  26.295.000,00

  12.690.135,00

  610.141,00

  12.079.994,00

  682.092,00

  12.008.043,00

  14

  Donații din strainatate (cod 44.08.01 la 44.08.03)

  4408

  13.771.000,00

  26.295.000,00

  12.690.135,00

  610.141,00

  12.079.994,00

  682.092,00

  12.008.043,00

  15

  Donatii din strainatate

  440801

  13.771.000,00

  26.295.000,00

  12.690.135,00

  610.141,00

  12.079.994,00

  682.092,00

  12.008.043,00

Presedinte de sedinta,

Bianca Maria Carmen Predescu

 • 31.12.2008

  Rand

  Denumirea indicatorilor

  Cod

  Credite bugetare

  Angajamente bugetare

  Angajamente legale

  Plati efectuate

  Ang. Legale de platit

  Cheltuieli efective

  Initiale

  trimestriale/

  definitive

  1

  TOTAL CHELTUIELI (cod

  51.08+54.08+6108+65.08+66.08+67.08+68.08+70

  5008

  13.771.000,00

  26.295.000,00

  599.831,00

  599.831,00

  599.831,00

  276.057,00

  2

  Partea I-aSERVICII PUBLICE GENERALE

  328.000,00

  328.000,00

  157.460,00

  157.460,00

  157.460,00

  16.853,00

  12

  Alte servicii publice generale(cod 540810+540850)

  5408

  328.000,00

  328.000,00

  157.460,00

  157.460,00

  157.460,00

  16.853,00

  13

  Servicii publice comunitare de evidenta persoanelor

  540810

  328.000,00

  328.000,00

  157.460,00

  157.460,00

  157.460,00

  16.853,00

  35

  Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

  6308

  584.000,00

  584.000,00

  93.960,00

  93.960,00

  93.960,00

  65.940,00

  58

  Sanatate (cod 66.08.06+66.08.50)

  6608

  140.000,00

  140.000,00

  4.759,00

  66

  Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod

  66.08.06.01)

  660806

  140.000,00

  140.000,00

  4.759,00

  67

  Spitale generale

  66080601

  140.000,00

  140.000,00

  4.759,00

  98

  Asigurari si asistenta sociala (cod

  68.08.04+68.08.05+68.08.06+68.08.15+68.08.5

  6808

  444.000,00

  444.000,00

  93.960,00

  93.960,00

  93.960,00

  61.181,00

  101

  Asistenta acordata persoanelor in varsta

  680804

  415.000,00

  415.000,00

  75.591,00

  75.591,00

  75.591,00

  61.181,00

  105

  Prevenirea excluderii sociale (68.08.15.02)

  680815

  29.000,00

  18.369,00

  18.369,00

  18.369,00

  108

  Alte chelt.in domeniul excluderii sociale

  68081550

  29.000,00

  18.369,00

  18.369,00

  18.369,00

  109

  Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

  680850

  29.000,00

  110

  Rezerva de stat

  68085001

  29.000,00

  111

  Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA ,LOCUINTE,MEDIU SI APE

  6908

  237.000,00

  237.000,00

  112

  Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod

  70.08.03+70.08.05+70.08.06+70.08.07+70.08.5

  7008

  237.000,00

  237.000,00

  123

  Alte servicii en domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

  700850

  237.000,00

  237.000,00

  135

  Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE

  7908

  12.622.000,00

  25.146.000,00

  348.411,00

  348.411,00

  348.411,00

  193.264,00

  136

  Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.08.01)

  8008

  2.022.000,00

  2.022.000,00

  348.411,00

  348.411,00

  348.411,00

  193.264,00

  137

  Actiuni generale economice si comerciale (cod

  80.08.01.06+80.08.01.10)

  800801

  2.022.000,00

  2.022.000,00

  348.411,00

  348.411,00

  348.411,00

  193.264,00

  144

  Programe de dezvoltare regionala si sociala

  80080110

  2.022.000,00

  2.022.000,00

  348.411,00

  348.411,00

  348.411,00

  193.264,00

  170

  Transporturi (cod 84.08.03+84.08.06+84.08.50)

  8408

  10.600.000,00

  23.124.000,00

  171

  Transport rutier (cod 84.08.03.01+84.08.03.03)

  840803

  10.600.000,00

  10.600.000,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de platit

Cheltuieli efective

Initiale

trimestriale/

definitive

174

Strazi

84080303

10.600.000,00

10.600.000,00

184

Alte cheltuieli en domeniul transporturilor

840850

12.524.000,00

199

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9608

82.261,00

200

EXCEDENT

9808

82.261,00

Presedinte de sedinta,

Bianca Maria Carmen Predescu

CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI LA DATA 31.12.2008

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare initiale

Prevederi bugetare trimestriale/ definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

1

TOTAL VENITURI

000110

45.005.000,00

45.797.000,00

45.017.064,00

45.017.064,00

44.900.507,00

116.557,00

2

I. VENITURI CURENTE

0010

2.822.000,00

3.084.000,00

3.290.993,00

3.290.993,00

3.174.436,00

116.557,00

7

C. VENITURI NEFISCALE

2.822.000,00

3.084.000,00

3.290.993,00

3.290.993,00

3.174.436,00

116.557,00

8

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

50.000,00

15.000,00

13.553,00

13.553,00

13.553,00

9

Venituri din proprietate (cod 30.10.05 la

30.10.50)

3010

50.000,00

15.000,00

13.553,00

13.553,00

13.553,00

11

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

50.000,00

15.000,00

13.553,00

13.553,00

13.553,00

16

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

(cod33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

2.772.000,00

3.069.000,00

3.277.440,00

3.277.440,00

3.160.883,00

116.557,00

17

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

(cod 33.10.05 lla 33.10.05)

3310

2.487.000,00

2.555.000,00

2.721.044,00

2.721.044,00

2.604.487,00

116.557,00

19

Venituri din prestari de servicii

331008

980.000,00

980.000,00

1.133.365,00

1.133.365,00

1.072.823,00

60.542,00

20

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

331013

1.000.000,00

1.000.000,00

999.980,00

999.980,00

999.980,00

26

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050

507.000,00

575.000,00

587.699,00

587.699,00

531.684,00

56.015,00

27

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

3410

200.000,00

200.000,00

237.807,00

237.807,00

237.807,00

28

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

341050

200.000,00

200.000,00

237.807,00

237.807,00

237.807,00

31

Diverse venituri (cod 36.10.50)

3610

10.000,00

14.000,00

27.785,00

27.785,00

27.785,00

32

Alte venituri

361050

10.000,00

14.000,00

27.785,00

27.785,00

27.785,00

33

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

(cod 37.10.01+37.10.50)

3710

75.000,00

300.000,00

290.804,00

290.804,00

290.804,00

34

Donatii si sponsorizari

371001

75.000,00

216.000,00

206.554,00

206.554,00

206.554,00

35

Alte transferuri voluntare

371050

84.000,00

84.250,00

84.250,00

84.250,00

43

IV. SUBVENTII

42.183.000,00

42.713.000,00

41.726.071,00

41.726.071,00

41.726.071,00

48

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

4310

42.183.000,00

42.713.000,00

41.726.071,00

41.726.071,00

41.726.071,00

49

Subventii pentru institutii publice

431009

42.183.000,00

42.713.000,00

41.726.071,00

41.726.071,00

41.726.071,00

Presedinte de sedinta,

Bianca Maria Carmen Predescu

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI

LA DATA 31.12.2008

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de platit

Cheltuieli efective

Initiale

trimestriale/

definitive

1

TOTAL CHELTUIELI (COD

54.10+55.10+61.10+65.10+66.10+67.10+68.10+7

5010

45.005.000,00

45.797.000,00

44.985.877,00

44.985.877,00

44.900.507,00

85.370,00

45.056.690,00

2

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

5410

2.893.000,00

2.893.000,00

2.395.597,00

2.395.597,00

2.367.909,00

27.688,00

2.326.610,00

3

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

541010

2.893.000,00

2.893.000,00

2.395.597,00

2.395.597,00

2.367.909,00

27.688,00

2.326.610,00

6

Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA(cod61.10)

5910

14.290.000,00

14.290.000,00

14.217.875,00

14.217.875,00

14.214.581,00

3.294,00

14.292.862,00

7

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)

6110

14.290.000,00

14.290.000,00

14.217.875,00

14.217.875,00

14.214.581,00

3.294,00

14.292.862,00

8

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

611003

14.290.000,00

14.290.000,00

14.217.875,00

14.217.875,00

14.214.581,00

3.294,00

14.292.862,00

9

Politia comunitara

61100304

14.290.000,00

14.290.000,00

14.217.875,00

14.217.875,00

14.214.581,00

3.294,00

14.292.862,00

35

Cultura, recreere si religie (cod

67.10.03+67.10.05+67.10.50)

6710

17.822.000,00

19.452.000,00

19.243.501,00

19.243.501,00

19.192.854,00

50.647,00

19.051.737,00

36

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)

671003

15.222.000,00

15.464.000,00

15.255.501,00

15.255.501,00

15.241.135,00

14.366,00

14.706.620,00

38

Institutii publice de spectacole si concerte

67100304

14.701.000,00

14.858.000,00

14.719.562,00

14.719.562,00

14.713.503,00

6.059,00

14.304.352,00

40

Case de cultura

67100306

521.000,00

606.000,00

535.939,00

535.939,00

527.632,00

8.307,00

402.268,00

46

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

671005

2.600.000,00

3.988.000,00

3.988.000,00

3.988.000,00

3.951.719,00

36.281,00

4.345.117,00

47

Sport

67100501

2.600.000,00

3.988.000,00

3.988.000,00

3.988.000,00

3.951.719,00

36.281,00

4.345.117,00

49

Asigurari si asistenta sociala (cod

68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)

6810

10.000.000,00

9.162.000,00

9.128.904,00

9.128.904,00

9.125.163,00

3.741,00

9.385.481,00

50

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681004

10.000.000,00

9.162.000,00

9.128.904,00

9.128.904,00

9.125.163,00

3.741,00

9.385.481,00

Presedinte de sedinta, Bianca Maria Carmen Predescu

CONTUL DE EXECUTIE

A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENTIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL - VENITURI

 • 31.12.2008

  Rand

  Denumirea indicatorilor

  Cod indicator

  Prevederi bugetare initiale

  Prevederi bugetare trimestriale/ definitive

  Drepturi constatate

  Incasari realizate

  Stingeri pe alte cai decat incasari

  Drepturi constatate de incasat

  Total, din care:

  din anii precedenti

  din anul curent

  1

  TOTAL VENITURI

  000111

  4.185.000,00

  4.185.000,00

  4.480.325,00

  4.480.325,00

  4.176.801,00

  303.524,00

  2

  I. VENITURI CURENTE

  4.185.000,00

  4.185.000,00

  4.480.325,00

  4.480.325,00

  4.176.801,00

  303.524,00

  3

  C. VENITURI NEFISCALE

  4.185.000,00

  4.185.000,00

  4.480.325,00

  4.480.325,00

  4.176.801,00

  303.524,00

  4

  C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

  4.185.000,00

  4.185.000,00

  4.480.325,00

  4.480.325,00

  4.176.801,00

  303.524,00

  5

  Diverse venituri (cod 36.11.06 la 36.11.50)

  3611

  4.185.000,00

  4.185.000,00

  4.480.325,00

  4.480.325,00

  4.176.801,00

  303.524,00

  6

  Taxe speciale

  361106

  100.000,00

  100.000,00

  359.866,00

  359.866,00

  359.866,00

  8

  Depozite speciale pentru constructii de locuinte

  361108

  425.000,00

  425.000,00

  439.361,00

  439.361,00

  439.361,00

  10

  Fond de rulment

  361110

  75.000,00

  75.000,00

  96.098,00

  96.098,00

  96.098,00

  11

  Alte venituri

  361150

  3.585.000,00

  3.585.000,00

  3.585.000,00

  3.585.000,00

  3.281.476,00

  303.524,00

Presedinte de sedinta,

Bianca Maria Carmen Predescu

CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENTIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

 • 31.12.2008

  Rand

  Denumirea indicatorilor

  Cod

  Credite bugetare

  Angajamente bugetare

  Angajamente legale

  Plati efectuate

  Ang. Legale de platit

  Cheltuieli efective

  Initiale

  trimestriale/

  definitive

  1

  TOTAL CHELTUIELI (cod

  51.11+54.11+65.11+66.11+67.11+68.11+70.11+7

  5011

  27.045.000,00

  27.045.000,00

  16.929.762,00

  16.929.762,00

  16.929.762,00

  8.629.484,00

  2

  Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.11.01)

  5111

  3.050.000,00

  3.050.000,00

  1.437.519,00

  1.437.519,00

  1.437.519,00

  1.437.519,00

  3

  Autoritati executive si legislative (cod 51.11.01.03)

  511101

  3.050.000,00

  3.050.000,00

  1.437.519,00

  1.437.519,00

  1.437.519,00

  1.437.519,00

  4

  Autoritati executive

  51110103

  3.050.000,00

  3.050.000,00

  1.437.519,00

  1.437.519,00

  1.437.519,00

  1.437.519,00

  15

  Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

  6311

  1.017.000,00

  1.017.000,00

  35

  Cultura, recreere si religie (cod

  67.11.03+67.11.05+67.11.06+67.11.50)

  6711

  1.017.000,00

  1.017.000,00

  47

  Servicii recreative si sportive (cod 67.11.05.01 la

  67.11.05.03)

  671105

  1.017.000,00

  1.017.000,00

  50

  Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

  67110503

  1.017.000,00

  1.017.000,00

  53

  Asigurari si asistenta sociala (cod

  68.11.04+68.11.05+68.11.06+68.11.15)

  6811

  568.000,00

  568.000,00

  503.940,00

  503.940,00

  503.940,00

  503.940,00

  57

  Asistenta sociala pentru familie si copii

  681106

  568.000,00

  568.000,00

  503.940,00

  503.940,00

  503.940,00

  503.940,00

  64

  Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

  PUBLICA,LOCUINTE,MEDIU SI APE

  6411

  5.732.000,00

  4.982.000,00

  2.626.713,00

  2.626.713,00

  2.626.713,00

  38.820,00

  65

  Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod

  70.11.03+70.11.05+70.11.06 la 70.11.50)

  7011

  5.732.000,00

  4.982.000,00

  2.626.713,00

  2.626.713,00

  2.626.713,00

  38.820,00

  66

  Locuinte (cod 70.11.03.01)

  701103

  1.478.000,00

  1.478.000,00

  878.454,00

  878.454,00

  878.454,00

  67

  Dezvoltarea sistemului de locuinte

  70110301

  1.478.000,00

  1.478.000,00

  878.454,00

  878.454,00

  878.454,00

  68

  Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod

  70.11.05.01+70.11.05.02)

  701105

  2.957.000,00

  2.017.000,00

  1.699.621,00

  1.699.621,00

  1.699.621,00

  69

  Alimentare cu apa

  70110501

  2.957.000,00

  2.017.000,00

  1.699.621,00

  1.699.621,00

  1.699.621,00

  73

  Alte servicii en domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

  701150

  1.297.000,00

  1.487.000,00

  48.638,00

  48.638,00

  48.638,00

  38.820,00

  74

  Protectia mediului (cod 74.11.05+74.11.06)

  7411

  2.016.000,00

  2.371.000,00

  1.641.230,00

  1.641.230,00

  1.641.230,00

  78

  Canalizarea si tratarea apelor reziduale

  741106

  2.016.000,00

  2.371.000,00

  1.641.230,00

  1.641.230,00

  1.641.230,00

  79

  Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE

  (cod80.11+83.11+84.11+87.11)

  14.662.000,00

  15.057.000,00

  10.720.360,00

  10.720.360,00

  10.720.360,00

  6.649.205,00

  89

  Transporturi (cod 84.11.03+84.11.06+84.11.50)

  8411

  14.662.000,00

  15.057.000,00

  10.720.360,00

  10.720.360,00

  10.720.360,00

  6.649.205,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de platit

Cheltuieli efective

Initiale

trimestriale/

definitive

90

Transport rutier (cod 84.11.03.01 la 84.11.03.03)

841103

14.662.000,00

15.057.000,00

10.720.360,00

10.720.360,00

10.720.360,00

6.649.205,00

93

Strazi

84110303

14.662.000,00

15.057.000,00

10.720.360,00

10.720.360,00

10.720.360,00

6.649.205,00

99

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9611

12.752.961,00

101

DEFICIT

9911

12.752.961,00

Presedinte de sedinta, Bianca Maria Carmen Predescu

CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI LA DATA 31.12.2008

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare initiale

Prevederi bugetare trimestriale/ definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

1

TOTAL VENITURI

000115

56.464.000,00

60.779.000,00

43.743.718,00

645.905,00

43.097.813,00

43.279.802,00

463.916,00

2

I. VENITURI CURENTE

0015

56.464.000,00

60.779.000,00

43.743.718,00

645.905,00

43.097.813,00

43.279.802,00

463.916,00

7

C. VENITURI NEFISCALE

56.464.000,00

60.779.000,00

43.743.718,00

645.905,00

43.097.813,00

43.279.802,00

463.916,00

8

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

30 15+31 15)

5.446.000,00

5.504.000,00

3.426.366,00

552.381,00

2.873.985,00

3.127.480,00

298.886,00

9

Venituri din proprietate (cod 30.15.05 la

30 15 50)

3015

5.446.000,00

5.504.000,00

3.426.366,00

552.381,00

2.873.985,00

3.127.480,00

298.886,00

11

Venituri din concesiuni si închirieri

301505

5.446.000,00

5.504.000,00

3.426.366,00

552.381,00

2.873.985,00

3.127.480,00

298.886,00

16

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33 15+34 15+35 15+36 15+37 15)

51.018.000,00

55.275.000,00

40.317.352,00

93.524,00

40.223.828,00

40.152.322,00

165.030,00

17

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33 15 05 la 33 15 50)

3315

50.476.000,00

54.697.000,00

39.936.953,00

-25.825,00

39.962.778,00

39.923.335,00

13.618,00

18

Taxe si alte venituri in invatamant

331505

7.010.000,00

7.167.000,00

3.922.631,00

8.222,00

3.914.409,00

3.920.769,00

1.862,00

19

Venituri din prestari de servicii

331508

37.659.000,00

41.661.000,00

32.144.253,00

32.144.253,00

32.144.253,00

20

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

331513

-44.473,00

-44.473,00

-44.473,00

21

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

331514

4.649.000,00

4.664.000,00

3.330.774,00

10.426,00

3.320.348,00

3.330.774,00

22

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

331516

163.000,00

208.000,00

123.901,00

123.901,00

123.901,00

23

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si

331517

324.000,00

324.000,00

38.675,00

38.675,00

38.675,00

26

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331550

671.000,00

673.000,00

421.192,00

421.192,00

409.436,00

11.756,00

29

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.15.50)

3515

110.000,00

110.000,00

246.928,00

119.349,00

127.579,00

95.516,00

151.412,00

30

Alte amenzi, penalitati si confiscari

351550

110.000,00

110.000,00

246.928,00

119.349,00

127.579,00

95.516,00

151.412,00

33

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

(cod 37 15 01+37 15 50)

3715

432.000,00

468.000,00

133.471,00

133.471,00

133.471,00

34

Donatii si sponsorizari

371501

432.000,00

468.000,00

133.471,00

133.471,00

133.471,00

Presedinte de sedinta,

Bianca Maria Carmen Predescu

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -

LA DATA 31.12.2008

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de platit

Cheltuieli efective

Initiale

trimestriale/

definitive

1

TOTAL CHELTUIELI (COD

54.15+55.15+61.15+65.15+66.15+67.15+68.15+7

5015

56.464.000,00

60.779.000,00

46.186.337,00

46.186.337,00

44.918.582,00

1.267.755,00

42.955.400,00

12

Partea III-a CHELT.SOCIAL-CULTURALE

6315

16.294.000,00

16.609.000,00

9.799.921,00

9.799.921,00

9.738.098,00

61.823,00

9.538.631,00

13

Invatamant (cod

65.15.03+65.15.04+65.15.05+65.15.07+65.15.1

6515

16.294.000,00

16.609.000,00

9.799.921,00

9.799.921,00

9.738.098,00

61.823,00

9.538.631,00

14

Invatamant prescolar si primar (cod

65.15.03.01+65.15.03.02)

651503

5.847.000,00

5.874.000,00

3.042.196,00

3.042.196,00

3.024.138,00

18.058,00

2.997.916,00

15

Invatamant prescolar

65150301

5.809.000,00

5.836.000,00

3.017.876,00

3.017.876,00

3.001.737,00

16.139,00

2.987.040,00

16

Invatamant primar

65150302

38.000,00

38.000,00

24.320,00

24.320,00

22.401,00

1.919,00

10.876,00

17

Invatamant secundar (cod 65.15.04.01 la

65.15.04.03)

651504

9.787.000,00

10.000.000,00

6.167.149,00

6.167.149,00

6.123.384,00

43.765,00

6.026.515,00

18

Invatamant secundar inferior

65150401

1.772.000,00

1.873.000,00

1.093.019,00

1.093.019,00

1.084.867,00

8.152,00

1.010.137,00

19

Invatamant secundar superior

65150402

6.368.000,00

6.480.000,00

4.174.228,00

4.174.228,00

4.150.307,00

23.921,00

4.123.924,00

20

Invatamant profesional

65150403

1.647.000,00

1.647.000,00

899.902,00

899.902,00

888.210,00

11.692,00

892.454,00

21

Invatamant postliceal

651505

660.000,00

735.000,00

590.576,00

590.576,00

590.576,00

514.200,00

55

Partea IV-aSERV.DE

DEZV.PUBLICA,LOCUINTE,MEDIU SI APE

40.170.000,00

44.170.000,00

36.386.416,00

36.386.416,00

35.180.484,00

1.205.932,00

33.416.769,00

56

Locuinte,servicii si dezvoltare publica (cod

70.15.03+70.15.04+70.15.50)

7015

40.170.000,00

44.170.000,00

36.386.416,00

36.386.416,00

35.180.484,00

1.205.932,00

33.416.769,00

61

Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

701550

40.170.000,00

44.170.000,00

36.386.416,00

36.386.416,00

35.180.484,00

1.205.932,00

33.416.769,00

77

Deficit

9915

1.638.780,00

Presedinte de sedinta,

Bianca Maria Carmen Predescu

BILANȚ

(lei)

ÎNCHEIAT LA 31.12.2008

Rand

Denumire

Cod

Sold inceput an

Sold sf. perioadei

3

1. Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293)

01

6.589.688,00

9.391.148,00

4

2. Instalații tehnice, mijl.transp, animale, plantații, Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02

62.270.706,00

59.313.661,00

5

3. Terenuri si clădiri (ct.211 +-2) 2+231-281-291-293)

03

599.331.554,00

793.982.140,00

7

5. Active financiare necurente (investitii pe termen lung) - peste 1 an (ct.260+265+267-296)

05

905.000,00

905.000,00

9

7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.01+02+03+04+05+06)

07

669.096.948,00

863.591.949,00

11

1 .Stocuri

08

24.459.624,0C

27.460.324,00

12

2. Creante curente - 4+me ce urmeaza a fiincasate intr-o perioada mai mica de 1 an, din care:

09

52.845.743,00

69.201.882,00

13

Creante din operatiuni comerciale si avansuri ( ct.

10

5.563.714,00

9.106.075,00

14

Cr2ante comerciale +4111+4118+413+418+4611-4911 -4961)

101

4.491.558,00

7.968.609,00

15

Creante bugetare

11

47.282.029,00

60.095.807,00

16

Creant+le bugetului general consolidat 2+.461+463+464+465+4664+4665-496)

111

47.277.124,00

60.064.349,00

19

4. Conturi la trezorerie si banci (cod 15+17) din care :

14

29.953.560,00

28.112.196,00

20

Cont trezorerie,casa,alte val,avans

15

29.028.526,00

14.790.115,00

22

[Contur. la banci comerciale

17

925.034,00

13.322.081,00

24

5. Cheltuieli in avans (ct. 471)

19

1.063,00

26.137.436,00

25

TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 08+09+13+14+19)

20

107.259.990,00

150.911.838,00

26

TOTAL ACTIVE (rd.07+20)

21

776.356.938,00

1.014.503.787,00

29

1. Sume necurente de plata (ct.403+4042+405+269+4622+509)

24

305.245,00

442.495,00

30

Datorii comerciale (4042+4622)

241

304.450,00

441.683,00

31

2. Imprumuturi pe termen lung (1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168-169)

25

60.891.588,00

99.658.054,00

33

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.24+25+26)

27

61.196.833,00

100.100.549,00

34

1. DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an, din care:

28

10.836.196,00

67.493.901,00

35

Datorii comerciale si avansuri (a.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269)

29

6.786.385,00

61.646.620,00

36

Datorii comerciale (ct.401+403+4041+405+408+4621)

291

5.719.821,00

61.223.913,00

37

Datorii catre bugete (ct.440+441+4423+4428+444+446+4481+4671+4672+4673+4674+4675)

30

4.049.811,00

5.847.281,00

41

4. Salariile angajatilor si contributiile aferente (A.421+423+426+427+4281+431+437+438)

34

14.853.287,00

17.634.651,00

42

5. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatrii somaj, burse)

35

20.990,00

28.435,00

43

5. Venituri in avans (ct. 472)

36

1.118.320,00

1.317.944,00

45

TOTAL DATORII CURENTE 0x1.28+32+33+34+35+36+37)

38

26.828.793,00

86.474.931,00

46

TOTAL DATORII (rd.27+38)

39

88.025.626,00

186.575.480,00

47

ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.21-39=rd.47)

40

688.331.312,00

827.928.307,00

49

1. Rezerve, fonduri (a.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+139)

42

570.590.635,00

747.823.571,00

50

2. Rezultatul reportat (ct. 117 - sold creditor)

43

112.435.796,00

113.472.866,00

52

4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold credito r)

45

5.304.881,00

-33.368.130,00

54

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.42+43-44+45-46)

47

688.331.312,00

827.928.307,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bianca Maria Carmen Predescu

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - CENTRALIZATOR

INCHEIAT LA 31.12.2008

Rand

Denumire

Cod

An precedent

An curent

2

1. Venituri din impozite,taxe, contribuții de asigurări si alte venituri ale bugetelor

02

114.125,00

435.093.273,00

3

2. Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)

03

28.241.254,00

42.228.971,00

4

3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie spaciala

04

414.531.582,00

82.851.280,00

5

Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)

05

1.464.927,00

1.515.195,00

6

TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)

06

444.351.888,00

561.688.719,00

8

1. Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 641+642+645+646+647)

08

172.674.716,00

228.652.586,00

9

2. Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)

09

93.118.473,00

100.235.325,00

10

3. Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti

10

118.940.732,00

146.189.770,00

11

4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 681+682+689)

11

52.734.111,00

112.622.861,00

12

Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)

12

665.527,00

587.516,00

13

TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)

13

438.133.559,00

588.288.058,00

16

DEFICIT (rd.13-06)

16

-6.218.329,00

26.599.339,00

17

IV. VENITURI FINANCIARE (rd.763+764+765+766+767+768+769+786)

17

1.448.362,00

1.815.292,00

18

V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)

18

4.841.177,00

10.695.781,00

21

DEFICIT (rd.18-17)

21

3.392.815,00

8.880.489,00

24

DEFICIT (rd.16+21-15-20)

24

-2.825.514,00

35.479.828,00

25

VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)

25

2.878.265,00

2.306.923,00

26

IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)

26

398.898,00

195.225,00

29

DEFICIT (rd.26-25)

29

-2.479.367,00

-2.111.698,00

32

DEFICIT (rd.24+29-23-28)

32

-5.304.881,00

33.368.130,00

Presedinte de sedinta,

Bianca Maria Carmen Predescu

la data de 31.12.2008 --- Primaria Municipiului Craiova

(COD 03)

Denumire

Cod

TOTAL general

5311

7701

7702

TOTAL conturi de disponibil

I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

01

1.Incasari

02

652.777.649,00

83.922.342,00

24.359,00

316.221,00

568.855.307,00

2.Plati

03

644.352.417,00

83.922.342,00

12.040.775,00

382.169.703,00

560.430.075,00

3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)

04

8.425.232,00

-12.016.416,00

-381.853.482,00

8.425.232,00

II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII

05

1.Incasari

06

2.248.968,00

2.248.968,00

2.Plati

07

24.894.303,00

167.523,00

59.284.484,00

24.894.303,00

3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)

08

-22.645.335,00

-167.523,00

-59.284.484,00

-22.645.335,00

III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE

09

1.Incasari

10

2. Plati

11

7.994.837,00

3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)

12

-7.994.837,00

IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI

ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

13

-14.220.103,00

-12.183.939,00

-449.132.803,00

-14.220.103,00

V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI

14

28.765.030,00

28.765.030,00

VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:

15

14.544.927,00

-12.183.939,00

-449.132.803,00

14.544.927,00

Depozite

16

Presedinte de sedinta, Bianca Maria Carmen Predescu

Viza trezorerie


la data de 31.12.2008 --- Primaria Municipiului Craiova

(COD 03)

(lei)

Denumire

Cod

5525111

51582

52523

52585

52596

I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

01

1.Incasari

02

446.883.844,00

3.678.637,00

35996.086986,00

5292.902346,00

495359.53631,00

2.Plati

03

449.132.812,00

3.634.620,00

14.07381.08209,00

28.315,00

955.563,00

3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)

04

-2.248.968,00

44.017,00

-13.392741.903416,00

512.603069,00

439.361,00

II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII

05

1.Incasari

06

2.248.968,00

2.Plati

07

878.454,00

3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)

08

2.248.968,00

-878.454,00

III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE

09

1.Incasari

10

2. Plati

11

3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)

12

IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI

ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

13

44.017,00

-13.392741.093416,00

521.060396,00

-439.093,00

V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI

14

1.369.731,00

20.46771.907203,00

5931.03465,00

1.714.949,00

VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:

15

1.413.748,00

6.79032.01926,00

6425.097841,00

1.275.856,00

Depozite

16

Presedinte de sedinta, Bianca Maria Carmen Predescu

Viza trezorerie


la data de 31.12.2008 --- Primaria Municipiului Craiova

Denumire

Cod

561

562

55011

55012

55013

I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

01

1.Incasari

02

44.900.507,00

14.419.729,00

2.777.535,00

2.Plati

03

44.851.119,00

13.939.062,00

18.370,00

1.437.519,00

3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)

04

49.388,00

480.667,00

-18.370,00

1.340.016,00

II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII

05

1.Incasari

06

2.Plati

07

49.388,00

1.132.355,00

3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)

08

-49.388,00

-1.132.355,00

III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE

09

1.Incasari

10

2. Plati

11

3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)

12

IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI

ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

13

-651.688,00

-18.370,00

1.340.016,00

V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI

14

2.003.725,00

21.674,00

28.381,00

666.251,00

VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:

15

1.352.037,00

21.674,00

10.011,00

2.006.267,00

Depozite

16

Presedinte de sedinta, Bianca Maria Carmen Predescu

Viza trezorerie


la data de 31.12.2008 --- Primaria Municipiului Craiova

(COD 03)

(lei)

Denumire

Cod

5039 F5D5.R01U4LMENT

5501056

5501076

5002 S5C0O81L I euro

50025G6R0 ANT SCOLI

I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

01

1.Incasari

02

2184.901778,00

58103.395404,00

221.727616.255085,00

28.8640.07841,00

2.Plati

03

24.987,00

657013.194180,00

1.271.555,00

29.8447.018615,00

3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)

04

134.903708,00

142.236,00

22.766.208,00

-987.091,00

II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII

05

1.Incasari

06

2.Plati

07

22.766.208,00

3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)

08

-22.766.208,00

III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE

09

1.Incasari

10

2. Plati

11

3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)

12

IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI

ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

13

143.903708,00

142.236,00

-987.091,00

V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI

14

3.74115,00

8.680,00

1.107.379,00

VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:

15

137.981459,00

150.916,00

120.288,00

Depozite

16

Presedinte de sedinta, Bianca Maria Carmen Predescu

Viza trezorerie


la data de 31.12.2008 --- Primaria Municipiului Craiova

Denumire

Cod

5500117

I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

01

1.Incasari

02

2.Plati

03

3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)

04

II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII

05

1.Incasari

06

2.Plati

07

67.898,00

3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)

08

-67.898,00

III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE

09

1.Incasari

10

2. Plati

11

3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)

12

IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI

ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

13

-67.898,00

V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI

14

97.101,00

VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:

15

29.203,00

Depozite

16

Presedinte de sedinta, Bianca Maria Carmen Predescu

Viza trezorerie


la data de 31.12.2008 --- Primaria Municipiului Craiova

(COD 04)

Denumire

Cod

TOTAL general

5314

TOTAL conturi de disponibil

I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

01

1.Incasari

02

57.096.821,00

25.705,00

57.071.116,00

2.Plati

03

31.483.438,00

25.705,00

31.457.733,00

3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)

04

25.613.383,00

25.613.383,00

II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII

05

1.Incasari

06

126,00

126,00

2.Plati

07

13.216.462,00

13.216.462,00

3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)

08

-13.216.336,00

-13.216.336,00

III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE

09

1.Incasari

10

2. Plati

11

3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)

12

IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI

ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

13

12.397.047,00

12.397.047,00

V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI

14

925.034,00

925.034,00

VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14), din care:

15

13.322.081,00

13.322.081,00

1.Depozite

16

2.Disponibilitati la banci in strainatate

17

3.Diferente din reevaluare

18

Presedinte de sedinta,

Viza trezorerie


Bianca Maria Carmen Predescu

la data de 31.12.2008 --- Primaria Municipiului Craiova

Denumire

Cod

5124

513

516102

55002

5152

I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

01

1.Incasari

02

165.260,00

13.216.909,00

28.952.660,00

119.965,00

13.947.407,00

2.Plati

03

165.295,00

28.960.667,00

63.729,00

1.754.213,00

3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)

04

-35,00

13.216.909,00

-8.007,00

56.236,00

12.193.194,00

II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII

05

1.Incasari

06

126,00

2.Plati

07

13.216.462,00

3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)

08

-13.216.462,00

126,00

III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE

09

1.Incasari

10

2. Plati

11

3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)

12

IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI

ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

13

-35,00

447,00

-8.007,00

56.362,00

12.193.194,00

V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI

14

163,00

1.013,00

28.254,00

263.441,00

610.141,00

VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14), din care:

15

128,00

1.460,00

20.247,00

319.803,00

12.803.335,00

1.Depozite

16

2.Disponibilitati la banci in strainatate

17

3.Diferente din reevaluare

18

Presedinte de sedinta,

Viza trezorerie


Bianca Maria Carmen Predescu

la data de 31.12.2008 --- Primaria Municipiului Craiova

Denumire

Cod

5151

I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

01

1.Incasari

02

668.915,00

2.Plati

03

513.829,00

3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)

04

155.086,00

II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII

05

1.Incasari

06

2.Plati

07

3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)

08

III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE

09

1.Incasari

10

2. Plati

11

3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)

12

IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI

ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

13

155.086,00

V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI

14

22.022,00

VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14), din care:

15

177.108,00

1.Depozite

16

2.Disponibilitati la banci in strainatate

17

3.Diferente din reevaluare

18

Presedinte de sedinta,

Viza trezorerie


Bianca Maria Carmen Predescu

MINISTERUL / ORGANUL CENTRAL ___________________

Anexa nr. 17 la

HCL 268/28.05.2009


UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ________________________

INSTITUȚIA_________________________

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

lei

Denumirea elementului de capital

Cod rân d

Sold la începutul anului

Creșteri

Reduceri

Sold la sfârșitul an ului

Fondul activelor fixe necorporale Ct. 100

01

53,710.00

67,235.00

0.00

120,945.00

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul publ ic al statului Ct. 101

02

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul priv at al statului Ct. 102

03

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul publ ic al unităților administrativ teritoriale Ct. 103

04

347,363,703.00

369,644,721.00

16,200,439.00

700,807,985.00

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul priv at al unităților administrativ teritoriale Ct. 104

05

25,321,682.00

138,100.00

12,563,289.00

12,896,493.00

Rezerve din reevaluare Ct. 105

06

168,895,591.00

28,928,678.00

187,487,223.00

10,337,046.00

Diferențe din reevaluare și diferențe de curs af erente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct. 106

07

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul de rulment Ct. 131

08

21,034,837.00

8.00

6,649,205.00

14,385,640.00

Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor soc iale de stat Ct. 132

09

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006 Ct. 133

10

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul de amortizare aferent activelor fixe deți nute de serviciile publice de interes local Ct. 1 34

11

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul de risc Ct. 135

12

593,045.00

52,036.00

0.00

645,081.00

Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct. 136

13

1,720,299.00

439,361.00

0.00

2,159,660.00

Taxe speciale Ct. 137

14

927,085.00

359,865.00

38,820.00

1,248,130.00

Fondul de dezvoltare a spitalului Ct. 1391

15

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte fonduri (constituite în afara bugetului local ) Ct. 1399

16

4,680,683.00

3,294,493.00

2,752,585.00

5,222,591.00

Rezultatul reportat (Ct. 117 sold creditor)

17

112,435,796.00

76,474,567.00

75,437,497.00

113,472,866.00

Rezultatul reportat (Ct. 117 sold debitor)

18

0.00

0.00

0.00

0.00

Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct. 121 -sold creditor)

19

0.00

0.00

0.00

0.00

Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct. 121 -sold debitor)

20

5,304,881.00

817,718,100.00

856,391,111.00

33,368,130.00

Total capitaluri proprii (rd. 01 la 17 -rd. 18 + rd. 19 rd. 20)

21

688,331,312.00

x

x

827,928,307.00

Președinte de ședință

Bianca Maria Carmen Predescu

Primaria Municipiului Craiova


Anexa 20 la HCL

268/28.05.2009


SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA 31.12.2008

(lei)

Rand

Denumire

Cod

Suma

1

TOTAL ACTIVE

001

88.867.815,00

2

A. NUMERAR SI DEPOZITE, din care:

002

27.867.008,00

3

A1.Numerar (rd.04)

003

14.544.927,00

4

Total (in baze cash) (rd.05+06)

004

14.544.927,00

6

2.Disp.instit.publ.locale si de subord.locala la

006

14.544.927,00

10

A2.Depozite transferabile (Disponibilitati in coturi curente si de depozit) din care:

010

13.322.081,00

17

I.Total (in baze cash) (rd.18+19)

017

13.322.081,00

19

2. Disponibilitati la banci ale institutiilor de subordonare locala

019

13.322.081,00

63

D. ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII, din care:

063

905.000,00

75

D3. Alte participatii

075

905.000,00

76

I. Total(la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pt.pierderea de valoare)(rd.77+78)

076

905.000,00

77

1 .Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (ct.2601+ 2602-2961)

077

400.000,00

78

2.Participatiile autoritatilor locale la regiile de interes local (ct.2601+2602-2961)

078

505.000,00

79

E. ALTE CONTURI DE PRIMIT, din care:

079

60.095.807,00

86

E2. Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile

086

60.095.807,00

87

I. Total (in baze accrual)(rd.88)

087

60.095.807,00

88

Creante ale bugetului local (ct.464), din care:

088

60.095.807,00

89

-de la populatie

089

28.104.126,00

90

-de la operatori economici

090

31.991.681,00

93

TOTAL DATORII

105

129.757.603,00

112

C.CREDITE

124

99.658.054,00

122

C2. Credite pe termen lung

134

99.658.054,00

128

II. Total (in baze accrual)(rd.141+142)

140

99.658.054,00

129

1 .Credite pe termen lung contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1612+1622+1632+1672)

141

99.658.054,00

131

E. ALTE CONTURI DE PLATIT

143

30.099.549,00

139

E2. Alte conturi de platit, exclusiv creditele comerciale si avansurile

151

30.099.549,00

140

I. Total (in baze accrual)(rd.153+158)

152

30.099.549,00

141

Arierate de plata ale autoritatilor locale si institutiilor de subordonare locala-plati restante

153

30.099.549,00

Presedinte de sedinta,

Bianca Maria Carmen Predescu

Anexa nr. 21 la

HCL 268/28.05.2009


MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.I. Cuza, Nr. 7             Tel.: 40251/416235

Craiova, 200585               Fax: 40251/411561

c o n s i l i u l o c a l@ primariacr aio va.r o

RAPORT DE PERFORMANTĂ

PE ANUL 2008

În conformitate cu Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006, art. 57, alin.3, ordonatorii principali de credite au obligația să întocmească și să prezinte spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, raportul anual de performanță, anexă la situațiile financiare anuale.

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local la finele anului 2008, defalcată pe principalele surse de venituri și capitole de cheltuieli, se prezintă astfel:

- lei -

Nr. crt.

Denumire

Prevederi bugetare definitive

Î ncasări

Plăți

A. VENITURI TOTALE, din care:

493.361.000

449.132.812

I.

Venituri proprii

128.000.000

97.659.402

II.

Sume defalcate din TVA pentru bugetele locale, din care:

185.654.000

181.630.917

- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor

166.975.000

163.159.945

- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

18.679.000

18.470.972

III.

Cote defalcate din impozitul pe venit

148.523.000

143.676.366

IV.

Sume alocate de Consiliul Județean pentru echilibrarea bugetelor locale

1.553.000

1.552.175

V.

Subvenții

9

29.631.000

24.613.952

B. CHELTUIELI TOTALE, din care:

493.361.000

449.132.803

- Autorități publice și acțiuni externe

38.183.000

34.963.598

- Alte servicii publice generale

2.637.000

1.893.527

- Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

10.530.000

7.994.837

- Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației

110.000

109.090

- Ordine publică și siguranță națională

13.800.000

13.619.995

/X

- Învățământ

5

194.422.000

185.955.591

- Sănătate

2.105.000

1.675.564

- Cultură, recreere și religie

37.067.000

35.922.527

- Asigurări și asistență socială

29.456.000

25.320.917

- Locuințe, servicii și dezvoltare publică

32.574.000

22.854.639

- Protecția mediului

5

24.755.000

21.454.268

- Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă

1.166.000

585.793

- Combustibili și energie

38.265.000

36.765.000

- Transporturi

68.171.000

59.952.326

- Alte acțiuni economice

5

120.000

65.131

C. EXCEDENT

9

 • I. Venituri proprii: Veniturile bugetului local al Municipiului Craiova provenite din impozite și taxe locale pentru anul 2008, au fost de 128.000.000 lei, realizându-se 97.659.402 lei, ceea ce reprezintă 76,30%, structurate pe categorii de venituri, astfel:

 • A) veniturile fiscale realizate au fost în sumă de 82.465.710 lei față de 105.750.000 lei suma prevazută în buget, ceea ce reprezintă o realizare de 77,98%.

Veniturile fiscale au fost realizate și depășite la anumite categorii de venituri cum ar fi:

 • - impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare cu 34%,

 • - taxele hoteliere cu 25%,

 • - alte impozite și taxe fiscale cu 3%.

Deasemenea, au existat și nerealizări în ceea ce privește impozitul și taxa pe teren persoane fizice și juridice, impozitul și taxa pe clădiri persoane fizice și juridice, impozitul pe mijloacele de transport, acestea datorându-se pe de o parte schimbării categoriei de folosință în cazul terenurilor, iar pe de altă parte faptului că o parte din contribuabili se află în procedură de faliment, lichidare, radiere, reorganizare judiciară, declarare insolvabilitate, insolvență sau în executare silită, finalizarea procedurilor fiind îngreunată de imposibilitatea identificării adresei de domiciliu pentru persoanele fizice și a sediului social în cazul persoanelor juridice.

 • B) veniturile nefiscale realizate în anul 2008 au fost de 12.944.724 lei față de

17.250.000 lei suma prevazută în buget, ceea ce reprezintă o realizare de doar 75,04%   ;

Veniturile nefiscale au fost realizate și depășite la anumite categorii de venituri cum ar fi:

 • - alte venituri din proprietate cu 61%,

 • - veniturile din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri cu 180%,

 • - alte venituri cu 103%.

Totodata s-au înregistrat și nerealizări față de prevederile bugetare, astfel:

 • - restituirile din finanțarea bugetară a anilor precedenți nu s-au realizat datorită reglementărilor legislative care au prevăzut înregistrarea acestora în categoriile de cheltuieli și nu în cele de venituri cum au fost prevăzute în buget, veniturile din concesiuni și închirieri s-au realizat în proporție de 95%, veniturile din prestările de servicii și alte activități în proporție de 52% , contribuția lunară a parinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială în proporție de 84%, veniturile din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri în proporție de doar 3%, veniturile din taxele extrajudiciare de timbru în proporție de 67%, veniturile din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale s-au realizat în proporție de 85%, donațiile și sponsorizările s-au realizat în proporție de doar 10%.

Aceste venituri nefiscale sunt relativ greu de realizat datorită faptului că ele nu pot fi fundamentate cu precizie, ele realizându-se doar în urma unor servicii efectuate, a unui profit realizat, a unor contraprestații care nu pot fi controlate (acțiuni la instanțele judecătorești, taxe de examinare, înmatriculări auto, tranzacții imobiliare etc).

 • C) veniturile din capital realizate în anul 2008 au fost în sumă de 2.248.968 lei față de 5.000.000 lei suma prevazută în buget, ceea ce reprezintă o realizare de doar 45%.

Veniturile din capital au înregistrat o realizare de numai 25% la veniturile din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat și de doar 75% la veniturile din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice.

Față de cele arătate mai sus, nerealizarea cu aproximativ 24% a bugetului de venituri proprii, provenind din impozitele și taxele locale s-a datorat în principal veniturilor nefiscale, precum și altor cauze ce nu au putut fi previzionate la începutul anului fiscal, cum ar fi facilitățile fiscale acordate în condițiile legii și nerecuperarea debitelor restante, procedură ce necesită timp pentru colectarea și valorificarea sumelor cuvenite bugetului local al municipiului Craiova.

 • II. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată încasate, respectiv 181.630.917 lei, au fost repartizate cu destinație specială pentru cheltuielile de personal ale cadrelor didactice, bursele elevilor din învățământul preuniversitar de stat, plata ajutorului social și ajutorului social pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier pentru beneficiarii legii 416/2001, pentru achitarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru finanțarea serviciului comunitar de evidență a persoanei, pentru serviciul public creșe și pentru echilibrarea bugetelor locale.

Încasarea acestei surse de venit s-a realizat în funcție de nivelul plăților efectuate pentru fiecare destinație în parte.

 • III. Cote defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale au fost încasate în proporție de 96,74%, respectiv 143.676.366 lei. Aceste sume reprezintă cota de 47% din impozitul pe venit colectată de la persoanele care realizează venituri în unități și instituții de pe raza municipiului Craiova și este previzionată și colectată de direcțiile de specialitate ale Ministerului Finanțelor în teritoriu și virată în fiecare lună pentru luna precedentă fiecărei autorități publice locale, conform legislației în vigoare.

 • IV. Sume alocate de Consiliul Județean pentru echilibrarea bugetelor locale au fost realizate în proporție de 99,95 %, respectiv 1.552.175 lei.

 • V. Subvențiile de la bugetul de stat au fost încasate în proporție de 83,07%, din prevederea bugetară de 29.631.000 lei fiind încasată suma de 24.613.952 lei, defalcată pe destinații astfel:

 • - retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare = 5.000.000 lei;

 • - finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat = 4.058.006 lei;

 • -  subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili = 13.454.000 lei;

 • - sprijin financiar pentru constituirea familiei = 1.306.475 lei;

 • - subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier = 399.321 lei;

 • - subvenții pentru acordarea trusoului pentru nounăscuți = 396.150 lei.

Pe fiecare capitol de cheltuieli, situația se prezintă astfel:

CAPITOLUL 51.02 - AUTORITĂȚI EXECUTIVE

De la acest capitol s-au achitat drepturile salariale și contribuțiile aferente acestora pentru personalul executiv din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, în număr de 522 persoane la finele anului 2008, indemnizațiile consilierilor, comisia de acord unic etc. în sumă totală de 19.148.748 lei.

Primăria Municipiului Craiova a efectuat cheltuieli cu utilitățile (încălzit, iluminat, forță motrică, apă, canal, salubritate) în sumă de 318.273 lei, cheltuieli de întreținere și funcționare (poștă, telefoane, telex, furnituri de birou, materiale de curățenie, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare) în sumă de 4.108.739 lei, reparații curente în sumă de 375.243 lei, cheltuieli cu deplasări și detașări în sumă de 307.111 lei, cheltuieli cu reclamă, publicitate și protocol în sumă de 454.547 lei, cheltuieli cu perfecționarea și calificarea funcționarilor publici în sumă de 130.768 lei, cheltuieli pentru organizarea diverselor manifestări social - culturale la nivel de municipiu (Manifestări dedicate zilei de 24 ianuarie, Festivalul Îndrăgostiților, 1 Martie, 8 Martie, Zilele Marin Sorescu, Sărbătorile Pascale, Ziua Independenței și Ziua Europei, Ziua Internațională a Copilului, Zilele Municipiului Craiova, Ziua Națională a României, Sărbătorile de Iarnă) în sumă de 5.055.764 lei, cheltuieli cu cărți și publicații, materiale publicitare pentru promovarea imaginii Municipiului Craiova în sumă de 337.523 lei, etc.

De asemenea, au fost efectuate cheltuieli de capital conform programului de investiții aprobat, în sumă de 968.954 lei, față de prevederea aprobată de 3.071.000 lei, existând economii din licitație în sumă de 2.102.046 lei.

CAPITOLUL 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

Cheltuielile efectuate la acest capitol, în sumă de 1.784.524 lei, repartizate cu destinație specială din taxa pe valoarea adăugată au reprezentat drepturile salariale pentru un număr de 70 posturi ale Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanei Craiova, precum și cheltuieli cu utilitățile, reparații curente, cheltuieli de întreținere și funcționare, mobilier și aparatură birotică necesare funcționării serviciului.

De asemenea, s-au efectuat plăți în sumă de 60.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale și 49.003 lei pentru constituirea fondului de garantare a împrumutului subsidiar și de garanție, conform O.U.G. nr.15/1995 reprezentând 10% din echivalentul în lei al obligațiilor de plată ale Companiei de Apă „Oltenia” SA față de Ministerul Finanțelor.

CAPITOLUL 55.02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI

În cadrul acestui capitol au fost efectuate plăți, reprezentând dobânda și comisionul pentru împrumutul intern contractat de la BRD Groupe Societe Generale, aferent obiectivelor de investiții „Ilustrări urbanistice ale Pieței Prefecturii, esplanadei pietonale Unirii și Pieței Minerva”, „Amenajare Canal Colector Deschis Pârâul Cornițoiu”, „Reabilitare linie tramvai”, „Reabilitare și modernizare N. Titulescu”, „Reabilitare străzi în Municipiul Craiova” în valoare de 6.186.358 lei.

De asemenea, au fost plătite comisioane și dobânzi aferente împrumutului extern contractat prin BEI în sumă de 1.808.479 lei.

Suma totală decontată la acest capitol a fost de 7.994.837 lei.

CAPITOLUL 56.02 - TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

Plățile efectuate de la acest capitol, în sumă de 109.090 lei, au reprezentat contribuția la asigurările sociale de sănătate pentru persoanele care fac parte dintr-o familie beneficiară de ajutor social stabilit în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată și completată prin Legea nr. 115/2006, potrivit art. 260, alin. 1, lit. d și alin. 4 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aceste contribuții fiind suportate de către bugetele locale prin aplicarea cotei legale de contribuție asupra ajutorului social acordat.

CAPITOLUL 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

Prevederi aprobate 2008       - 13.800.000

Plăți efectuate                  - 13.619.995

5

Diferență neconsumată        -   180.005

În cadrul acestui capitol, au fost finanțate cheltuieli privind funcționarea Poliției Comunitare din Municipiul Craiova și a Protecției Civile Craiova.

La Poliția Comunitară au fost aprobate credite bugetare în sumă de 13.500.000 lei, finanțarea cheltuielilor acestei instituții fiind asigurată din fonduri de la bugetul local și venituri proprii obținute din prestări servicii și alte activități.

Sumele repartizate din bugetul local au fost consumate în proporție de 99,79% pentru: cheltuieli de personal (546 posturi ocupate la finele anului 2008), plăți pentru bunuri și servicii, respectiv obiecte de inventar (65 stații portabile emisie - recepție), carburanți și lubrifianți, chirii pentru amplasarea unei antene de comunicații la SC CEZ Electrica Oltenia și Serviciul Public de Salubritate, precum și pentru plata utilităților instituției.

Pentru Protecția Civilă au fost efectuate plăți în sumă de 148.791 lei reprezentând bunuri și servicii pentru întreținerea și funcționarea acestei activități și reparații curente la adăposturile din municipiul Craiova.

CAPITOLUL 65.02 - ÎNVĂȚĂMÂNT

Din fondurile alocate acestui capitol au fost asigurate cheltuielile cu salariile aferente personalului din învățământul preuniversitar de stat și bursele elevilor din municipiul Craiova, având ca sursă de finanțare sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată de la bugetul de stat, precum și cheltuielile materiale și cele de capital din venituri proprii de la bugetul local și subvenții de la bugetul de stat, execuția bugetară derulându-se prin intermediul celor 86 unități de învățământ aprobate ca ordonatori terțiari de credite, respectiv 32 grădinițe, 26 școli generale și 28 colegii, licee și grupuri școlare.

Față de prevederile anuale în sumă de 194.422.000 lei, s-a plătit suma de 185.955.591 lei, mai puțin cu 8.466.409 lei, respectiv 95,65%.

La cheltuielile pentru personal s-a înregistrat o economie față de prevederi în sumă de 132.736 lei, salariile personalului didactic fiind achitate, conform reglementărilor în vigoare.

Prevederile bugetare aprobate pentru cheltuielile materiale nu au fost realizate, rămânând neconsumată suma de 3.227.950 lei, ca urmare a neachitării unor cheltuieli de întreținere și gospodărire și a altor cheltuieli materiale preconizate a se efectua din lipsa disponibilităților din Trezorerie.

La titlul „Alte transferuri” din creditele bugetare aprobate, în sumă de 159.000 lei, sau efectuat plăți de 109.966 lei, obținându-se o economie de 49.034 lei în implementarea proiectelor din fonduri PHARE pentru Liceul de Informatică „Ștefan Odobleja” și Grupul Școlar „Costin D. Nenițescu”

Pentru titlul „Asistență socială” s-au repartizat credite bugetare în sumă de 3.627.000 lei, iar plățile efectuate au fost în sumă de 3.494.864 lei, obținându-se o economie de 132.136 lei, reprezentând tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale.

La titlul „Alte cheltuieli” a fost înregistrată o economie de 629.821 lei, reprezentând bursele elevilor din învățământul preuniversitar, acordate conform criteriilor de repartizare stabilite de Inspectoratul Școlar Dolj, sume repartizate din taxa pe valoarea adăugată.

De asemenea, la cheltuielile de capital s-a achitat suma de 16.197.742 lei față de prevederea bugetară în sumă de 20.482.000 lei, înregistrându-se o nerealizare de 4.284.258 lei, care este prezentată pe fiecare obiectiv în cadrul execuției bugetare a cheltuielilor de capital.

CAPITOLUL 66.02 - SĂNĂTATE

La acest capitol s-a aprobat suma de 20.000 lei Centrului de Transfuzie Sanguină Craiova pentru plata cheltuielilor de transport ale donatorilor de sânge din localitatea de domiciliu până la sediul centrului de recoltare Craiova, conform HG nr. 1364/04.10.2006, plata înregistrată la sfârșitul anului fiind de 3.248 lei, urmarea numărului mic de donatori.

Pentru finanțarea unor cheltuieli cu bunuri și servicii și a unor cheltuieli de investiții la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova și la Spitalul Clinic „Victor Babeș” Craiova a fost aprobată de către Consiliul Local Craiova suma de 2.085.000 lei, din care s-a achitat suma de 1.672.316 lei, nerealizarea de 412.684 lei fiind datorată neîncasării veniturilor la nivelul aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Craiova.

CAPITOLUL 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

Pentru cele 5 unități de cultură finanțate din bugetul local, sumele alocate pe anul 2008, ca transfer către instituțiile publice, au fost consumate în proporție de 98,49%, rămânând neconsumată suma de 226.894 lei, aferentă creditelor repartizate la Casa de Cultura „Traian Demetrescu” (78.076 lei), Filarmonica „Oltenia” (39.936 lei), Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” (59.795 lei), Teatrul Colibri (4.582 lei), Teatrul Liric (44.505 lei).

De asemenea, s-a aprobat suma de 3.779.000 lei pentru finanțarea activității Sport Clubului Municipal Craiova, din care a fost plătită suma de 3.739.826 lei, reprezentând cheltuieli de personal, cheltuieli de întreținere și funcționare a echipelor sportive, dotări independente.

Conform clasificației bugetare în vigoare, în anul 2008, au fost finanțate, de la acest capitol, servicii recreative, sportive și religioase, astfel:

 • a. întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi - creditele bugetare consumate fiind în sumă de 15.955.436 lei față de prevederile aprobate de 16.799.000 lei.

Pornind de la principiul utilizării eficiente a banilor publici, s-au identificat problemele cu care se confruntă comunitatea, s-au definit clar scopul și obiectivele, soluțiile alternative și evaluarea acestora.

Astfel, pentru ca orașul Craiova să beneficieze de spații verzi la nivelul cerințelor și standardelor europene s-a acordat o atenție deosebită activității de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, suma cheltuită pentru această activitate fiind de 14.089.474 lei, față de creditele bugetare aprobate în sumă de 14.680.000 lei.

Acțiunile s-au concretizat în plantări de material dendrofloricol în parcurile și grădinile publice din oraș, squaruri și aliniamente stradale.

Astfel au fost plantați:

 • -  4.516 arbori,

 • -  4.092 arbusti,

 • -  149.541 fire gard viu,

 • -  2.920 trandafiri,

 • -  192.250 flori anuale,

 • -  120.740 flori bienale,

 • -  au fost semănate 2.405 kg gazon,

 • -  s-au realizat gazonări cu rulou de gazon în suprafață de 7.335 mp;

De asemenea, s-a trecut la amenajarea și întreținerea zonelor verzi din cadrul asociațiilor de proprietari prin acțiuni de curățenie, defrișări, plantări arbori, gard viu, arbuști, etc.

La cererea cetățenilor au fost tăiați de la sol 2.202 bucăți arbori uscați, scorburoși, care afectau infrastructura, astfel :

 • -  cu diametrul mai mic de 30 cm             - 369 bucăți;

 • -  cu diametrul cuprins între 31-50 cm         - 876 bucăți;

 • -  cu diametrul mai mare de 50 cm            - 687 bucăți.

Au fost amenajate zone verzi noi și s-au executat lucrări de întreținere a curățeniei în parcuri, grădini și în spațiile verzi, pe o suprafață de cca 825 ha.

Pentru întreținerea cimitirelor: Sineasca, Dorobănției, Cimitir Craiova Nord, Ungureni s-au cheltuit 1.124.962 lei.

Un punct de atracție al municipiului Craiova îl constituie „Grădina Zoologică” din Parcul Nicolae Romanescu, cu un efectiv de 53 specii de animale însumând 350 exemplare, întreținerea acestora fiind monitorizată de Primăria Craiova, prin serviciile de specialitate. Cheltuielile cu administrarea Grădinii Zoologice fiind de 549.961 lei.

Au fost executate lucrări de montare, întreținere și reparare mobilier stradal, răspunzând astfel sesizărilor cetățenilor din municipiul Craiova, suma cheltuită fiind de 480.595 lei. S-au montat aproximativ 8.000 m. gard metalic, s-au reparat băncile de agrement aflate pe domeniul public, coșurile de gunoi, chioșcul de vară aflat în parcul Nicolae Romanescu, cca. 2.300 m. rețea de hidranți pe b-dul. Oltenia, str. Severinului, Grădina Mihai Bravu.

Au fost achiziționate 420 bănci de agrement în valoare de 133.606 lei, 40 pavilioane pentru organizarea Expoflora în valoare de 18.680 lei, 32 pergole pentru trandafiri în valoare de 7.043 lei.

Au fost organizate acțiuni cu ocazia zilei de 1 Iunie, Expoflora, Zilele Craiovei, sărbătorilor de iarnă, suma totală cheltuită fiind de 55.751 lei.

 • b. acțiuni sportive - s-au alocat credite bugetare în sumă de 100.000 lei reprezentând contribuția Consiliului Local Craiova pentru susținerea organizării turneelor de tenis „Trofeul Distrigaz Sud - Ilie Năstase” în perioada 06 - 15 iunie 2008 și „Trofeul Țiriac -Recon” în perioada 20 - 29 iunie 2008 de către Clubul Sportiv Recon Craiova.

 • c. în domeniul serviciilor religioase au fost alocate fonduri pentru susținerea activității unităților de cult din cadrul Arhiepiscopiei Craiova în sumă de 1.035.000 lei și pentru Biserica „Sf. Calinic Cernicanul” în sumă de 300.000 lei, fonduri cheltuite în totalitate.

De asemenea, pentru finanțarea proiectului „Alocare finanțare nerambursabilă conform Legii nr. 350/2006 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități nonprofit, pentru finanțarea unor proiecte în cadrul cărora se desfășoară activități culturale, recreative pentru tineret și religioase” au fost prevăzuți în bugetul Consiliului Local 50.000 lei, din care s-au cheltuit 35.159 lei, economia de 14.841 lei datorându-se organizării procedurii de selecție a proiectelor eligibile spre finanțare și implementării activităților proiectelor de către beneficiarii acestora.

CAPITOLUL 68.02 - ASISTENTĂ SOCIALĂ

Prevederi aprobate 2008       - 29.456.000

Plăți efectuate                  - 25.320.917

Diferență neconsumată        - 4.135.083

Din suma de 3.388.000 lei aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008 pentru plata drepturilor prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat modificată și completată prin Legea nr. 115/2006 și OUG nr. 5/2003 modificată prin OUG nr. 57/2006 și HG nr. 1286/2008 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, a fost utilizată suma de 2.446.069 lei, după cum urmează:

- 1.827.014 lei pentru plata venitului minim garantat acordat unui număr de 963 familii și persoane singure fără venituri sau cu venituri sub limitele prevăzute de lege reprezentând 2.558 persoane în medie/lună;

 • - 210.858 lei, ajutor bănesc pentru încălzirea locuinței cu lemne aferent perioadei ianuarie - martie 2008, noiembrie 2008 - martie 2009, acordat unui număr de 782 familii și persoane singure beneficiare de venit minim garantat;

 • - 619 lei, ajutoare de deces acordate pentru acoperirea unei părți din cheltuielile cu înhumarea a 5 persoane care au fost beneficiare de venit minim garantat;

 • - 407.477 lei, ajutoare de urgență acordate unui număr de 1.386 familii și persoane singure care au fost în situații de risc social, au avut probleme economice și medicale deosebite;

 • - 101 lei, ajutoare de urgență acordate pentru 1 persoană identificată ca fiind marginalizată social și pentru care au fost suportate datoriile pe care acesta le-a înregistrat la serviciile de utilitate publică, respectiv energie electrică.

Analizând evoluția plății venitului minim garantat pe anul 2008, se constată o diminuare a cheltuielilor comparativ cu anul 2007 de la 3.119.491 lei la 2.446.069 lei, aceasta fiind înregistrată ca urmare a scăderii numărului mediu lunar al dosarelor în plată de la 1.200 la 963.

În vederea aplicării prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, s-au efectuat plăți în cursul anului trecut la nivelul de 7.672.841 lei respectând prevederile bugetului local în sumă de 8.421.000 lei, situația prezentându-se astfel:

 • - au fost achitate drepturi salariale pentru un număr de 486 asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru copii și adulți și pentru 523 beneficiari de indemnizație pentru persoane cu handicap, în sumă totală de 7.672.841 lei;

 • - a fost acordat un număr de 24.765 abonamente pe mijloacele de transport în comun din municipiul Craiova, persoanelor cu handicap grav și accentuat precum și asistenților personali ai acestora, suma cheltuită în acest sens fiind de 737.106 lei.

De la bugetul local au mai fost finanțate unități și acțiuni de asistență socială și anume:

 • „Serviciul Public de Asistență Medico - Socială” pentru care s-au alocat fonduri în sumă de 8.162.000 lei pentru plata drepturilor salariale și contribuțiile aferente celor 300 salariați, cheltuieli materiale de întreținere și funcționare a instituției, precum și cheltuieli de capital (centrală telefonică, mașină spălat, ecograf, hotă bucătărie).

 • Asociația „The European House”, căreia i s-au alocat fonduri în sumă de 160.000 lei pentru asistarea tinerilor peste 18 ani care au părăsit centrele de plasament, din creditele bugetare aprobate fiind utilizată suma de 153.000 lei pentru plata drepturilor salariale și a cheltuielilor de întreținere și funcționare a asociației, conform convenției aprobate.

 • Centrul de Zi „Dr. Innocenzo Fiore”, care, potrivit Convenției de colaborare cu Asociația Națională pentru copii și adulți cu autism din România, asigură servicii sociale copiilor și tinerilor cu autism din municipiul Craiova, a beneficiat de fonduri alocate de la bugetul local în sumă de 35.000 lei, acestea fiind consumate în totalitate pentru plata parțială a cheltuielilor de personal și a cheltuielilor materiale destinate desfășurării activității centrului.

 • Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog a acordat informații și consiliere tinerilor privind efectele negative ale consumului de droguri prin difuzarea de broșuri, din suma prevăzută de 1.000 lei fiind consumată suma de 995 lei pentru aceste acțiuni.

 • Centrul Social de Urgență „Sf. Vasile” pentru persoanele fără adăpost din municipiul Craiova a avut prevăzută suma de 15.000 lei pentru plata a 3 agenți de pază, suma nefiind consumată, întrucât acesta urmează a fi dat în folosință în cursul anului 2009 potrivit proiectului care se află în derulare.

 • Centrul de Zi Socio - Medical „Sf. Ioan Sebastian” înființat în anul 2004 prin parteneriat cu Asociația „Cuvântul care zidește” și Arhiepiscopia Craiovei cu fonduri provenite din cofinanțare de la bugetul de stat și local, asigură furnizarea de servicii socio-medicale integral persoanelor cu venituri mici sau fără venituri.

Pentru achitarea drepturilor salariale ale personalului angajat precum și cele privind funcționarea centrului, sumele cheltuite la nivelul anului trecut au fost de 38.616 lei față de prevederea aprobată prin bugetul local în sumă de 89.000 lei.

 • Proiectul „Îngrijiri la domiciliu pentru vârstnicii din Craiova” a fost implementat în perioada 24.01.2007-23.07.2008 în parteneriat cu Arhiepiscopia Craiova, Asociația Vasiliada și Consiliul Persoanelor Vârstnice Dolj. Scopul urmărit a fost oferirea de servicii sociale de calitate unui număr de minim de 150 persoane din municipiul Craiova cu vârste peste 60 ani, care și-au pierdut parțial sau total autonomia bio-psiho-socială, în vederea prevenirii instituționalizării în centre socio-medicale.

Creditele bugetare aprobate în anul 2008 pentru această activitate au fost de 241.000 lei din care au fost efectuate plăți în sumă de 220.816 lei.

 • Prin HCL 382/2006 s-a aprobat Parteneriatul de colaborare cu Arhiepiscopia Craiova și Asociația Vasiliada în vederea implementării proiectului „Centrul de Zi - Sprijin pentru vârstnicii abandonați de familie”, în anul 2008 creditele bugetare aprobate pentru acest proiect fiind de 53.000 lei, din care s-au plătit 30.058 lei.

Pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți în anul 2008 s-au alocat 397.000 lei, din care s-au utilizat 396.150 lei pentru plata a 2.641 dosare.

Urmare a încheierii protocolului de cooperare cu municipalitatea din Bologna privind Proiectul „Migrația și Traficul de Minori Neînsoțiți”, a fost înființat Centrul Social Comunitar situat în str. Teilor nr. 16, pentru întreținerea și funcționarea acestuia fiind aprobată suma de 7.000 lei, din care au fost efectuate plăți pentru bunuri și servicii în sumă de 1.146 lei.

De asemenea, de la acest capitol s-a finanțat Serviciul public „Creșe” pentru funcționarea căruia au fost alocate fonduri în sumă totală de 4.887.000 lei, din care au fost efectuate plăți de 3.392.271 lei pentru cheltuieli de personal, pentru întreținerea și funcționarea celor 9 creșe de pe raza municipiului Craiova, precum și pentru cheltuieli de capital.

Pentru finanțarea proiectului „Alocare finanțare nerambursabilă conform Legii nr. 350/2006 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități nonprofit, pentru finanțarea unor proiecte de asistență socială în bugetul Consiliului Local a fost aprobată suma de 50.000 lei, din care s-au cheltuit 38.721 lei, rezultând economia de 11.279 lei, ca urmare a implementării proiectelor de către beneficiarii acestora.

CAPITOLUL 70.02 - LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

Creditele bugetare repartizate au fost consumate în proporție de 70,16%, iar creditele neconsumate, în sumă de 9.719.361 lei, pe fiecare activitate în parte, se prezintă astfel:

- lei -

Denumire

Prevederi

Plăti

Diferență

9

Iluminat public

14.770.000

12.152.846

2.617.154

Locuințe

5

462.000

0

462.000

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice

455.000

441.847

13.153

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

16.887.000

10.259.946

6.627.054

TOTAL

32.574.000

22.854.639

9.719.361

Iluminatul public al Municipiului Craiova presupune lucrări de reabilitare a sistemului de iluminat public, lucrări de menținere - întreținere a acestuia, consum de energie electrică din iluminatul public, consum energie electrică pentru semafoare și fântâni arteziene și lucrări de asistență tehnică pentru manifestări cultural - sportive, plățile efectuate prezentându-se astfel:

 • 1) pentru reabilitarea sistemului de iluminat public s-au utilizat corpuri cu eficiență luminoasă ridicată, ce asigură o bună uniformitate a iluminării carosabilului și s-a asigurat nivelul de iluminare corespunzătoare pe toate căile de circulație care au fost supuse reabilitării.

Activitatea de reabilitare la nivelul întregului an 2008 s-a concretizat prin montarea următoarelor echipamente:

-console - 369 buc;

-corpuri - 506 buc;

-stâlpi de beton - 385 buc;

-stâlpi ornamentali - 157 buc;

-rețea aeriană - 25.077 km;

-rețea subterană - 10.125 km;

-cutii de distribuție și puncte de aprindere - 10 buc.

 • 2) pentru activitatea de menținere a sistemului de iluminat public s-au efectuat în anul 2008 un număr de 4.549 intervenții folosindu-se 3.788 buc. lămpi, 70 buc. balasturi, 691 buc. ignitere.

Această activitate poate fi caracterizată prin procentul de soluționare a reclamațiilor primite, care se ridică la 94%.

 • 3) activitatea de întretinere s-a concretizat în efectuarea unor lucrări specifice la un număr de 3.670 puncte luminoase și 17 puncte de aprindere.

În cadrul lucrărilor de întreținere s-a urmărit păstrarea parametrilor luminotehnici ai corpurilor de iluminat în funcțiune, precum și păstrarea parametrilor inițiali ai reflectorului din corpurile de iluminat public.

 • 4) din punct de vedere energetic, în zonele și obiectivele reabilitate numărul de puncte luminoase a ajuns la 18.448 bucăți asigurându-se nivelul de iluminare corespunzătoare pe toate căile de circulație care au fost supuse reabilitării. Datorită utilizării lămpilor cu vapori de sodiu de înaltă presiune, în locul celor cu vapori de mercur sau celor cu incandescență, puterea medie instalată pe corp de iluminat a scăzut de la 166,7kw la 133,67 kw/punct luminos.

Pentru asigurarea unui cadru cât mai plăcut, specific sărbătorilor de iarnă, in municipiul Craiova, în lunile noiembrie și decembrie, s-au montat figurine luminoase, ghirlande de becuri policrome, motive cu furtun luminos și perdele luminoase.

Astfel, pentru sezonul de iarnă 2008 - 2009, s-au utilizat pentru iluminatul ornamental de sarbători, următoarele componente:

 • 1. șiruri plicrome și ghirlande - 3.948 m.l.;

 • 2. perdele luminoase - 486 buc;

 • 3. figurine luminoase și medalioane - 385 buc;

 • 4. motive cu furtun luminos - 36 buc.

Pentru asigurarea unui grad cât mai mare de securitate atât pentru traficul rutier cât și pentru cel pietonal, precum și pentru asigurarea unor servicii de transport public în condiții de confort și siguranță, în anul 2008, s-a consumat suma de 1.520.348 lei constând în următoarele acțiuni de sistematizare a circulației în Municipiul Craiova:

- executarea marcajelor rutiere cu vopsea de marcaj clasică pe o suprafață de 24.500 m2;

- vopsirea bordurilor și a elementelor de delimitare a părții carosabile (borduri, jardiniere, borne de delimitare, parapeți, balustrade pietonale etc.) pe o suprafață de 10.000 m2;

- achiziționarea și amplasarea unui număr de 1.600 buc. stâlpi ornamentali pentru delimitarea zonelor cu destinație specifică, respectiv căi pietonale, piețe publice etc., în zona centrală a municipiului Craiova;

 • - achiziționarea unui număr de 830 indicatoare rutiere, pentru completarea zonelor deficitare din punct de vedere al semnalizării rutiere și înlocuirea unei părți din indicatoarele vechi și deteriorate;

 • - montarea unui număr de 170 buc. balize rutiere reflectorizante care însoțesc indicatoarele de ocolire amplasate pe refugiile de tramvaie sau în zonele verzi mediane din principalele intersecții din municipiul Craiova, precum și în giratorii;

 • - achiziționarea unui număr de 30 buc. oglinzi rutiere parabolice, care au fost amplasate în intersecțiile cu vizibilitate foarte mică sau le-au înlocuit pe altele deteriorate în urma unor evenimente rutiere;

 • - achiziționarea unui număr de 220 m liniari de module pentru relantoare de viteză pentru autovehicule;

 • - lucrări de întreținere-funcționare, modificări, upgradări ale instalațiilor de semaforizare și de semnalizare luminoasă, precum și lucrări de întreținere și înlocuiri rețele de cabluri aferente;

 • - eliberarea unui număr de 508 autorizații de acces în Parcul Nicolae Romanescu și 1.974 autorizații de liber acces pentru vehiculele cu masa peste 3,5 tone pentru zona A a municipiului Craiova.

Cheltuielile de capital prevăzute la acest capitol au fost realizate în proporție de 69,56%, urmarea obținerii unor economii din licitație și din execuție.

CAPITOLUL 74.02 - PROTECȚIA MEDIULUI

În anul 2008 la acest capitol s-a prevăzut suma de 24.755.000 lei din care s-au efectuat plăți de 21.454.268 lei pentru următoarele activități:

A) activitatea de salubrizare

Pornind de la ideea că „un oraș curat înseamnă și un oraș sănătos” s-au intensificat acțiunile pe linia salubrizării și igienizării orașului, fiind executate lucrări de salubrizare a 2

căilor publice reprezentând: măturat manual - 448.839 mii m , întreținut manual - 320.638 mii m2, măturat mecanizat - 72.768 mii m2, spălat mecanizat - 17.303,87 mii m2, depozitat in rampa deseuri stradale - 7.345 to.

În perioada de iarna s-a acționat cu utilaje specifice proprii și închiriate, pentru degajarea zăpezii și combaterea poleiului pe căile publice.

Pentru păstrarea curățeniei în oraș s-a suplimentat numărul de coșuri de gunoi stradal prin achiziționarea a 500 de bucăți care au fost montate în parcurile și grădinile orașului (100 buc.) și pe arterele principale de circulație, pe stâlpi de iluminat (400 buc.) în sumă de 83.300 lei.

În vederea sensibilizării populației din municipiul Craiova pentru menținerea curățeniei pe domeniul public a fost cheltuită suma de 20.000 lei pentru achiziționarea și difuzarea pe posturile locale de televiziune a unui material publicitar.

Serviciul de ecarisaj a întreprins acțiuni de prindere a câinilor comunitari. Aceștia au fost puși la dispoziția iubitorilor de animale care au vrut să-i adopte, sau sterilizați ori eutanasiați la stabilimentul de câini din cartierul Făcăi, în anul 2008 fiind ridicați 2.629 câini.

De asemenea, au mai fost întreprinse următoarele acțiuni:

 • - s-au efectuat lucrări de dezinsecție și deratizare;

 • - au fost executate lucrări de întreținere și reparații a obiectelor din cadrul celor 68 locuri de joacă pentru copii, fiind cheltuită în acest scop suma de 44.644 lei;

 • - au fost demolate o serie de construcții provizorii;

 • - au fost achiziționate un număr de 2.000 buc. europubele de 240 litri în valoare de 205.252 lei, 130 eurocontainere de 1,1 m3 în valoare de 139.590 lei.

B) activitatea de apă - canalizare

În conformitate cu legislația în vigoare au fost finanțate activități privind preluarea apelor meteorice la sistemul de canalizare, consumul de apă aferent fântânilor de pe domeniul public, intervenții la inundații, în sumă totală de 689.259 lei.

De la acest capitol au fost efectuate lucrări de investiții în sumă de 4.259.827 lei, nominalizate în raportul privind realizarea investițiilor pe anul 2008.

CAPITOLUL 80.02 - ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

Creditele bugetare aprobate au fost în sumă de 1.166.000 lei, din care s-au consumat 585.793 lei pentru:

 • - proiectul „Centru multifuncțional Craiova”;

 • - proiectul „Reabilitare Colegiul Național Elena Cuza” și „Audit energetic Reabilitare Colegiul Național Elena Cuza”;

 • - proiectul „Elaborare studiu privind identificarea obiectivelor prioritare de dezvoltare economică în vederea creșterii competitivității pe termen lung a economiei locale din municipiul Craiova”;

 • - proiectul „Studiu privind necesitatea, oportunitatea și fundamentarea deciziei concesionării serviciilor de administrare a Incubatorului de afaceri Craiova”;

 • - proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri din municipiul Craiova prin înființarea unui incubator transfrontalier, tehnologic și de afaceri”.

Diferența de 580.207 lei neconsumată reprezintă economie din licitație și economie din implementarea activităților proiectelor mai sus menționate.

CAPITOLUL 81.02 - COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

În anul 2008 au fost acordate subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației din municipiul Craiova în sumă de 31.765.000 lei, din care 13.454.000 lei de la bugetul de stat și 18.311.000 lei de la bugetul local.

De asemenea, s-au finanțat cheltuieli de capital pentru modernizarea punctelor termice din municipiul Craiova, lucrări de proiectare, automatizare, contorizare, înlocuire utilaje, echipamente și instalații, în sumă totală de 5.000.000 lei.

CAPITOLUL 84.02 - TRANSPORT ȘI COMUNICAȚII

La acest capitol au fost repartizate credite în sumă de 68.171.000 lei, la finele anului înregistrându-se o economie de 8.218.674 lei, astfel:

- lei -

Denumire

Prevederi

Plăti

Diferență

9

Reparații străzi

29.013.000

24.852.852

4.160.148

Abonamente pensionari

7.746.000

7.746.000

0

Subvenții pentru cheltuieli materiale de funcționare și exploatare și gratuități conform Legii nr. 42/90 și 44/94

730.000

647.343

82.657

Cheltuieli de capital

30.682.000

26.706.131

3.975.869

TOTAL

68.171.000

59.952.326

8.218.674

În anul 2008 fondurile alocate pentru activitatea de întreținere și reparații străzi au fost consumate în proporție de 85,66%, concretizându-se în următoarele acțiuni:

 • lucrări de așternere covoare din beton asfaltic pe alei, trotuare și parcări în 10 cartiere (Craiovița Nouă, Brazda lui Novac, Rovine, Piața Gării, Lăpuș, Nicolae Titulescu, Calea București, 1 Mai, Valea Roșie-Sărari și George Enescu), în valoare de 8.080.410 lei și pe o suprafață de 182.696 m2 (160.889 m2 carosabil și 21.807 m2 trotuar);

 • lucrări de așternere covoare din beton asfaltic în cartierele Calea București, Valea Roșie, Sărari și Lăpuș pe un număr de 12 străzi, în Zona Centrală pe un număr de 4 străzi, în cartierele Rovine, Brazda lui Novac, Piața Gării pe o stradă și 3 trotuare, în cartierele Craiovița Nouă, Brestei, 1 Mai pe un număr de 6 străzi ș.a., în valoare totală de 11.188.520 mii lei;

 • lucrări de pavări diverse pe un număr de 9 străzi (Aleea Potelu, Bâlteni, Poligonului, Tismana, Vișeu, Bucura, Fulger, Viorele, Aleea II Bechetului) în valoare de 1.260.000 lei;

 • lucrări de balastări diverse pe un număr de 20 străzi (Iași, Bistrița, Aleea Drumul Corneșului, Sadu, Aleea II Primăverii, Arad, Constantin Gherghina, Eliza Opran, Moreni, Țicleni, Alexandria, Florești, Aleea II Fulger, Gîrlești, Mălinului, Fermierului, Poligonului, Aleea II Poligonului, Aleea III Poligonului, Aleea IV Poligonului) în valoare de 1.188.660 lei;

 • lucrări de refuncționalizare și reparare parcări adiacente Zona Centrală în valoare de 462.200 lei;

lucrări de reparații locale (întreținere) străzi dispersate pe întreaga suprafață a municipiului Craiova.

Cheltuielile de capital au fost realizate în procent de 87,04%, conform execuției bugetare a cheltuielilor de capital, unde sunt nominalizate obiectivele de investiții.

Execuția bugetară a cheltuielilor de capital pe obiective de investiții se prezintă astfel:

- lei -

Denumire obiectiv

Prevederi

Valoare

Diferență

Observatii

BUGETUL LOCAL

Cap. 51.02

CONSTRUCȚII

465.000

451.281

13.719

Introduc. incalzire cu C.T. proprie instalatie utilizare gaze la Casa Casatoriilor (PT+ex.)

200.000

186.328

13.672

Economie rezultata din situatia de lucrari

Schimb. dest. din atel. auto in gradinita, str. Unirii 45 Craiova

265.000

264.953

47

Economie rezultata din situatia de lucrari

MOBIL., AP. BIROT. SI

ACT.C.

2.486.000

494.468

1.991.532

Achizitie tehnica de calcul

300.000

85.026

214.975

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Achiz. bitdefender

15.000

14.619

381

Achizitie licente software

14.000

13.728

272

Montaj echipam. Iluminat cladiri

44.000

43.363

637

Achiz. aparat topometrie

35.000

34.867

133

Achizitie monument "Asta-i muzica ce-mi place"

200.000

0

200.000

derulare multianuala

Achiz. aplicatie inform. pt. ctb. de venituri

33.000

32.844

156

Achiz. si mj. panouri decorative

150.000

149.494

506

Achiz. fotocopiator A3

4.000

4.000

Achiz. si mj. panouri decorative (4buc)

170.000

89.932

80.068

Lipsa temporara de resurse financiare

Achiz. sist. control stadion Ion Obl.

1.126.000

20.603

1.105.397

derulare multianuala

Achiz. teren Al. Simnic

IV nr.15 bis

260.000

0

260.000

Ctr. Vinzare /cumparare neperfectat din cauza litigiilor cu proprietarul terenului

Achiz. Cu montaj bariera electr.

15.000

9.994

5.006

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Achiz. monum. „Eroii

Revolutiei”

120.000

0

120.000

Nederulata procedura de licitatie

ALTE ACTIVE FIXE

(REP.CAP.)

120.000

23.205

96.795

SF Extindere vert. Dir. Taxe si Imp.

50.000

0

50.000

Lipsa temporara de resurse financiare

Reactualiz. SF Reabil.

C.T. Sediu

20.000

0

20.000

Lipsa temporara de resurse financiare

SF Construire Arhiva str. Unirii 45

50.000

23.205

26.795

economie dupa derularea procedurii de licitatie

TOTAL CAP. 51.02

3.071.000

968.954

2.102.046

Cap. 54.02

MOBIL., AP. BIROT. SI ACT.C.

163.000

133.719

29.281

Realizare de mat. de prezentare si promovare a imaginii mun. Cr-va

68.000

67.235

765

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Achiz. statii de lucru

(Adm.publ.)

57.890

54.480

3.410

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Achiz. server apl.doc.(Adm. publica)

12.280

0

12.280

Nederulata procedura de licitatie

Achiz. aplicatii (Adm. publica)

5.230

4.103

1.127

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Achiz. sist. ordine tip A si D (Ad.p.)

4.790

4.788

2

Achiz. aparat foto (Adm. publica)

330

321

9

Achiz. UPS Server (Adm. publica)

3.720

0

3.720

Lipsa temporara de resurse financiare

Achiz. copiator (Adm. publica)

2.850

2.792

58

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Achiz. infochiosc (Adm. publica)

7.910

0

7.910

Nederulata procedura de licitatie

TOTAL CAP. 54.02

163.000

133.719

29.281

Modernizare CT (PT + exec.) Grup Sc.

179.000

179.000

0

Transporturi Auto

CAMPUS Consolidare, reabilitare, extindere CTAM C-tin Brancusi

2.000.000

0

2.000.000

A fost încheiat contractul de proiectare, din care s-a realizat PAC în sumă de 85.958 lei. Suma nu a fost achitată la sfârșitul anului 2008 din lipsă de lichidități.

Tabără școlară Făcăi (PT

+ exec.) CTAM C-tin

Brancusi

230.000

0

230.000

A fost încheiat contractul de proiectare, din care sau realizat PAC și PAD în sumă de 178.539 lei. Suma nu a fost achitată la sfârșitul anului 2008 din lipsă de lichidități.

Construire corp școală (PT + exec.) Școala nr. 18 Sf. Dumitru

250.000

232.321

17.679

Lucrările din luna decembrie 2008 nu au fost achitate din lipsă de lichidități.

Achiziție sisteme de

5

filtrare a apei potabile Unități de învățământ

400.000

379.610

20.390

economie rezultata in urma procedurii de achizitie publica

PT RK - Grad. Nr. 55 și

Creșa nr. 14 Școala nr. 37 M. Eminescu

22.000

0

22.000

C/v proiectului tehnic, 21.420 lei, nu a putut fi achitată la sfârșitul anului 2008 din lipsă de lichidități.

Construire grădiniță cu program prelungit, cu 10 grupe și creșă săptămânală cu 2 grupe (exec.) Grăd. cu program prelungit Nicolae Romanescu

4.559.000

4.555.205

3.795

economie rezultata din situatiile de lucrari

SF CT Grăd. cu program prelungit Nicolae Romanescu

20.000

0

20.000

Studiul de fezabilitate nu a fost achitat din lipsă de lichidități

CT (PT + exec.) Grăd. cu program prelungit Nicolae Romanescu

60.000

0

60.000

Lucrările executate nu au fost achitate din lipsă de lichidități

CT șos. Bălcești nr. 53 -

execuție Grăd. Nr. 5

5

197.000

197.000

0

Sistem de alarmă Grăd. Nr. 5

5.000

4.993

7

economie rezultata in urma procedurii de achizitie publica

Achiziție plită + hotă

Grăd Pinocchio

10.000

9.646

354

economie rezultata in urma procedurii de achizitie publica

Extindere clădire (PT + exec.) Grăd. Nr. 21

50.000

20.301

29.699

economie rezultata din situatiile de lucrari

CT - execuție Grăd. cu program prelungit nr. 23

8.000

7.783

217

economie rezultata din situatiile de lucrari

Reparații capitale Grăd. NR. 27 cu program prelungit O. Cazimir

50.000

50.000

0

Achiziție plită bucatarie Grăd. NR. 27 cu program prelungit O. Cazimir

18.000

17.845

155

economie rezultata in urma procedurii de achizitie publica

Consolidare și modernizare clădire str. Beethowen nr. 17 - exec. Grăd. Nr. 30 "Căsuța Fermecată" (pt. Grăd. Nr. 39)

701.000

701.000

0

Achiziție plită bucatarie

Grăd. Nr. 30 "Căsuța

Fermecată"

19.000

18.918

82

economie rezultata in urma procedurii de achizitie publica

Achiziție plită + hotă

Grăd. Nr. 40

45.000

44.895

105

economie rezultata in urma procedurii de achizitie publica

SF supraetajare grădiniță

Grăd. Nr. 40

25.000

25.000

0

Reparații capitale (PT +

ex.) Grăd. Nr. 40

40.000

0

40.000

S-a renunțat la efectuarea de reparații capitale întrucât s-a aprobat documentația de supraetajare și extindere.

Achiziție plită + hotă

Grăd. Nr. 42

42.000

41.113

887

economie rezultata in urma procedurii de achizitie publica

Extindere pe verticală (PT + ex.) Grăd. Nr. 51

45.000

45.000

0

Achiziție plită bucatarie

Grăd. Nr. 53

18.000

17.999

1

economie rezultata in urma procedurii de achizitie publica

Centrală termică -execuție Grădinița nr. 56

246.000

245.959

41

economie rezultata din situațiile de lucrări

Electroputere

Modernizare CT Școala nr. 16

260.000

260.000

0

Utilități Școala nr. 26

Mofleni

95.000

95.000

0

Reparații capitale Șc. nr.

30 Mihai Viteazu

200.000

200.000

0

Obiectiv de investiții

Școala nr. 33

132.000

0

132.000

Fondurile alocate au fost insuficiente pentru demararea procedurii de achiziție.

Extindere clădire școala cu clasele I - VIII nr. 38 din mun. Craiova, str. Brestei nr. 597 (PT + ex.) Șc. Nr. 38

45.000

45.000

0

CT Cămin + cantină -exec Gr. Șc. Matei Basarab

280.000

280.000

0

Reabilitare cămin băieți (ex.) Gr. Șc. Matei Basarab

940.000

929.692

10.308

Lucrările la fațada clădirii au fost amânate pentru anul următor datorită timpului nefavorabil pt realizarea lor

Reabilitare cămin fete (PT + execuție) Gr. Șc. Matei Basarab

20.000

20.000

0

Consolidare și modernizare corp II -exec. Grup șc. Transporturi Auto

400.000

400.000

0

Modernizare CT -execuție Grup Șc. Ilie Murgulescu

250.000

250.000

0

Modernizare și reabilitare CT - execuție Grup Șc. Traian Vuia

200.000

200.000

0

Reparații capitale Grup Șc. Traian Vuia

100.000

100.000

0

Reabilitare CT Grup Șc. Charles Laugier

157.000

157.000

0

CT și instalații încălzire interioară Grup Șc. ICM Nr. 2

220.000

218.330

1.670

economie rezultata din situațiile de lucrări

Extindere și modernizare spații de învățământ - PT + exec. Grup Șc. ICM Nr.

2

50.000

0

50.000

Serviciile de proiectare nu a fost achitate la sfârșitul anului 2008 din lipsă de lichidități

Consolidare și amenajare clădire - execuție Lic. Teologic Adventist

980.000

980.000

0

Modernizare CT (execuție) Col. Naț. Șt. Velovan

25.000

22.590

2.410

economie rezultata din situațiile de lucrări

Extindere și schimbare de destinație din anexă școlară în grădiniță Col. Naț. Șt. Velovan pt. Grăd.

Cu ’ P.P. Nr. 12

250.000

248.574

1.426

economie rezultata din situațiile de lucrări

Consolidare corp 3 - sală sport Col. Naț. Frații Buzești

200.000

200.000

0

Consolidare corp 3 Col.

Naț. Carol I

500.000

428.661

71.339

economie rezultata din situațiile de lucrări

SF centrală termică Col. Naț. Carol I

20.000

0

20.000

Studiul de fezabilitate nu a fost achitat la sfârșitul anului 2008 din lipsă de lichidități

Reabilitare Col. Naț. N.

5

Titulescu

400.000

400.000

0

Reabilitare sală de sport (PT + exec.) Lic. De Inform. Șt. Odobleja

325.000

294.883

30.117

A rămas neachitată suma de 5651,40 lei aferentă lucrărilor executate.

Reabilitare Col. Naț. Elena Cuza

650.000

200.381

449.619

Datorită începerii anotimpului friguros, o parte din lucrările programate pentru sfârșitul anului 2008 nu au mai putut fi executate.

Documentație de avizare lucrări de intervenții la obiectivul "Corp adm-tiv" Col. Naț. Elena Cuza

20.000

19.992

8

Expertiză tehnică + audit energetic + documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru

80.000

80.000

Procedura de achiziție publică a fost anulată din cauza fondurilor insuficiente pentru

"Reabilitare și modernizare G.Ș.Costin D. Nenitescu

5

încheierea contractului.

Achizitie autocamion cu

5

remorcă Gr. Șc. Traian Demetrescu

50.000

50.000

0

Reparatii capitale clădire școală și ateliere Gr. Șc. Traian Demetrescu

194.000

150.000

44.000

O parte din lucrările executate nu au fost achitate din lipsă de lichidităti

Achizitie instrumente

5

muzicale Liceul de Artă

M. Sorescu

50.000

50.000

0

Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii la obiectivul „Modernizare punct termic” Gr. Șc. Ind. Electroputere

40.000

0

40.000

Documentatia de

5 avizare nu a fost achitată la sfârșitul anului 2008 din lipsă de lichidităti

5

Reparatii capitale "Reabilitarea corpurilor B și C" Sem. Teol. Ortodox Mofleni

2.485.000

2.485.000

0

Reparatii capitale Liceul

Henri Coandă

125.000

124.406

594

economie rezultata din situatiile de lucrări

SAM Constructii noi Grup Sc. George Bibescu

1.500.000

594.645

905.355

Având în vedere complexitatea lucrărilor de executie

5 și începerea anotimpului friguros, o parte din lucrările programate pentru anul 2008 nu au mai putut fi executate.

Total

20.482.000

16.197.742

4.284.258

Cap. 66.02

MOBIL., AP. BIROT. SI

ACT.C.

845.000

720.168

124.832

Sp. Cl. De

Neuropsihiatri:Achizitie ascensor

150.000

104.601

45.399

Economie rezultată conform executie

5

Sp. Cl. De

Neuropsihiatrie :Achizitie aparatura medicala

150.000

82.848

67.152

Economie rezultată conform executie

5

Sp. Cl. Boli Infectioase V. Babes: centrala

70.000

69.969

31

Economie rezultată conform executie

5

telefonica

Sp. Cl. Boli Infectioase V. Babes: centrala termica TBC

120.000

118.485

1.515

Economie rezultată conform execuție

Sp. Cl. Boli Infectioase

V. Babes: racord la rețeaua de termoficare

90.000

79.996

10.004

Economie rezultată conform execuție

Sp. Cl. Filantropia

Craiova: achiziții echip. medicale

265.000

264.269

731

Economie rezultată conform execuție

ALTE ACTIVE FIXE

20.000

19.230

770

Sp. Cl. Boli Infectioase V. Babes: Expertiza th. si SF Pavilion sectie PMF adulti

20.000

19.230

770

Economie rezultată conform execuție

REPARAȚII CAPITALE

205.000

205.000

0

Sp. Cl. Boli Infectioase V. Babes: RK Sectia de Terapie Intensiva si Izolare Epidemiologica

205.000

205.000

0

TOTAL CAP. 66.02

1.070.000

944.398

125.602

Cap. 67.02

ALTE ACTIVE FIXE

20.000

0

20.000

Consolidare si refacere cladire sediu T.L. E. Teodorini (PT)

20.000

0

20.000

Nederulata procedura de licitatie

CAP. 67.02.05.03 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - Servicii recreative si sportive

CONSTRUCTII

345.000

297.500

47.500

Amenaj. Parc Lunca

Jiului (PT+ex)

343.000

297.500

45.500

derulare multianuala

Reamenaj. grad. zoologica (PTex)

2.000

0

2.000

Nu s-a semnat conventia de finantare

MASINI, ECHIP. SI MJ.DE TR.

1.487.000

1.486.346

654

Achizitie autobasculanta

8 to

498.000

497.427

573

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Achizitie autobasculanta

16 to

382.000

381.953

47

Achizitie autoutilitara 7 loc.

520.000

519.966

34

Achizitie autoutilitara cu

87.000

87.000

0

duba de aluminiu

ALTE ACTIVE FIXE

(REP.CAP.)

287.000

82.116

204.884

E.Th.+Doc.” Reabilitare baze sportive la 6 unitati scolare din aria de interventie urbana a mun. Craiova”

100.000

0

100.000

Nederulata procedura de licitatie

E.T. si SF „Amenajare strand in Parcul Lunca Jiului”

150.000

67.116

82.884

Lipsa temporara de resurse financiare

Reactualiz. SF Reamenaj. Gradina zoologica

20.000

15.000

5.000

E.T. si Doc-tie avizare „Restaurare statui Casa Bibescu”

7.000

0

7.000

E.T. si Doc-tie avizare „Amenajare foisor Parcul N.Romanescu”

10.000

0

10.000

Nederulata procedura de licitatie

TOTAL CAP.

67.02.05.03

2.119.000

1.865.962

253.038

TOTAL CAP. 67.02

2.139.000

1.865.962

273.038

Cap. 68.02

CAP. 68.02.11 ASIG. SI ASIST. SOCIALA - Crese

MASINI, ECHIP. SI MJ.DE TR.

35.000

34.602

398

Achiz. autoturism

35.000

34.602

398

economie dupa derularea procedurii de licitatie

MOBIL., AP. BIROT. SI ACT.C.

109.000

78.132

30.868

Achiz. Statii de lucru PC+licente

72.000

71.281

719

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Achizitie copiator

7.000

6.851

149

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Jocuri pt. curte - cresa nr.

11

30.000

0

30.000

Nederulata procedura de licitatie

TOTAL CAP. 68.02.11

144.000

112.734

31.266

TOTAL CAP. 68.02

144.000

112.734

31.266

Cap. 70.02

CAP. 70.02.03.01LOCUINTE

CONSTRUCȚII

5.000

0

5.000

Retele loc. ANL cu chirie pentru tineri in cart. Romanescu, str. Potelu, Etapa I

5.000

0

5.000

Investitie multianuala finantata din mai multe surse

TOTAL CAP.

70.02.03.01

5.000

0

5.000

CAP. 70.02.03.30 LOCUINȚE - ALTE CHELT. IN DOM. LOCUINȚELOR

CONSTRUCȚII

457.000

0

457.000

Reabilitarea termica a cladirilor

457.000

0

457.000

Investitie multianuala finantata din mai multe surse

TOTAL CAP.

70.02.03.30

457.000

0

457.000

CAP. 70.02.05.01 - ALIMENTARE CU APA

ALTE ACTIVE FIXE

(REP.CAP.)

442.000

429.709

12.291

Reab. statie de apa Isalnita (PT)

103.000

92.225

10.775

economie dupa derularea procedurii de licitatie

SF Reabil. retele distrib. apa potabila pe str.:Anul 1848, Dragoslavele etc.

20.000

19.992

8

economie dupa derularea procedurii de licitatie

SF Reabil. retele alim.

apa in mun. Craiova - 35

km

240.000

239.904

96

economie dupa derularea procedurii de licitatie

SF Reabil. si extind. alim. apa cart. Bariera Valcii

39.000

38.794

206

economie dupa derularea procedurii de licitatie

SF Reabil. si extind. alim. apa cart. N.Romanescu

40.000

38.794

1.206

economie dupa derularea procedurii de licitatie

TOTAL CAP.

70.02.05.01

442.000

429.709

12.291

CAP. 70.02.06 ILUMINAT PUBLIC

CONSTRUCTII

8.740.000

7.352.964

1.387.036

Reabilitare sistem iluminat

8.740.000

7.352.964

1.387.036

Investitie cu derulare multianuala

TOTAL CAP. 70.02.06

8.740.000

7.352.964

1.387.036

CAP. 70.02.50 ALTE SERV. IN DOM. LOC., SERV. SI DEZV. COMUNALE

CONSTRUCTII

10.794.000

6.258.157

4.535.843

Ream. si mod. fantana arteziana Bd. 1 Mai cu Bd. Stirbei Voda (Ciuperca) - ex.

361.000

360.570

430

Datorita modif. solutiei tehnice investitia a fost sistata in 2007 si reluata si lichidata in primul trim. 2008

Consol. Casa Gh.

Bibescu - ex.

1.843.000

1.206.727

636.273

Investitie multianuala

- finalizata in 2009

Reab. si mod. platou si gradina Teatrul Nat. Craiova (PT+ex.) et.I (GUV.=715.000)

6.241.000

2.942.466

3.298.534

Investitie multianuala - se va finaliza in 2009

Semaforiz. Cl. Buc.-

Fr.Golesti (PT)

44.000

24.990

19.010

economie dupa derularea procedurii de licitație

Semaforiz. Cl. Buc.-N.

Balcescu (ex.)

233.000

232.069

931

Economie rezultata din situatia de lucrari

Semaforiz. Cl. Buc.-

Horia (ex.)

227.000

223.887

3.113

Economie rezultata din situatia de lucrari

Fantana artez. M. Bravu (PT+ex)

700.000

123.186

576.814

Investitie cu derulare multianuala

Fantana artez. Espl. Cr-ta

N. (PT+ex)

1.145.000

1.144.262

738

Economie rezultata din situatia de lucrari

MASINI, ECHIP. SI MJ.DE TR.

753.000

751.426

1.574

Achizitie buldoexcavator

281.000

280.757

243

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Achizitie autocamion 3

3,5 to

100.000

99.850

150

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Achizitie autocamion 10 to

197.000

196.850

150

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Achizitie autoutilitara 5 loc. pt. interv.

80.000

79.967

33

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Achizitie autoutilitara 5 loc.

95.000

94.003

997

economie dupa derularea procedurii de licitatie

MOBIL., AP. BIROT. SI ACT.C.

191.000

132.804

58.196

Achizitie remorci auto 5 to

31.000

30.095

905

economie dupa derularea procedurii

de licitatie

Achizitie ciocan compactor

9.000

8.237

763

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Achiz. electropompe -statie Secui

60.000

59.486

514

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Achizitie aparat spectofotometru

35.000

34.986

14

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Achiz. cu montaj instalatie fantana arteziana str: Horia,

Oituz, Libertatii

40.000

0

40.000

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Achiz. Fantani arteziene, inclusiv instal. Aferente

(2 buc.)

16.000

0

16.000

Nederulata procedura de licitatie

ALTE ACTIVE FIXE

(REP.CAP.)

1.888.000

1.262.129

625.871

SF Amenajare soclu monument "Asta-i muzica ce-mi place"

10.000

0

10.000

lipsa temporara de resurse financiare - sa platit in 2009

SF Semaforiz. str. Caracal - str. Gh. Chitu

4.000

3.927

73

economie dupa derularea procedurii de licitatie

SF Semaforiz. str. Caracal - str. H. Coanda

4.000

3.927

73

economie dupa derularea procedurii de licitatie

SF Semaforiz. str. Aries -str. Al.Macedonski

4.000

3.998

2

economie dupa derularea procedurii de licitatie

SF Semaforiz. str. G.Enescu - str.Pascani

4.000

3.998

2

economie dupa derularea procedurii de licitatie

SF Realizarea unui sens giratoriu inters. str. Imp.Traian cu str. Spania, Magheru si 22 Dec.1989

4.000

3.987

14

economie dupa derularea procedurii de licitatie

SF Realizare sens girat. inters. bvd. Carol I cu str. Fr.Golesti si Paltinis

5.000

4.998

2

economie dupa derularea procedurii de licitatie

SF Reactualizare studiu privind fluxul de calatori in Craiova

80.000

0

80.000

lipsa temporara de resurse financiare - sa platit in 2009

SF Reactualizare studiu privind stabil. nr. de autovehicule pt. taxi

37.000

36.890

110

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Cadastru de specialitate

1.000.000

580.098

419.902

Investitie cu derulare multianuala

PUD Parcare subterana -zona TNC

100.000

99.850

150

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Monumentul "Eroii revoluției" -

45.000

45.000

0

Fantana "Amza Pelea" -concurs nat. de solutii

18.000

18.000

0

PUZ Revitaliz. Centru istoric

378.000

377.488

512

economie dupa derularea procedurii de licitatie

PUZ Realizare pasaj denivelat, suprateran

40.000

39.984

16

economie dupa derularea procedurii de licitatie

PUZ Realizare pasaj denivelat, subteran

40.000

39.984

16

economie dupa derularea procedurii de licitatie

SF Extinderea retelelor electrice de distributie

35.000

0

35.000

lipsa temporara de resurse financiare - sa platit in 2009

SF Realizare pasaj denivelat, suprateran

40.000

0

40.000

lipsa temporara de resurse financiare - sa platit in 2009

SF Realizare pasaj denivelat, subteran

40.000

0

40.000

lipsa temporara de resurse financiare - sa platit in 2009

TOTAL CAP. 70.02.50

13.626.000

8.404.516

5.221.484

TOTAL CAP. 70.02

23.270.000

16.187.189

7.082.811

Cap. 74.02

CAP. 74.02.05.01 SALUBRITATE

MASINI, ECHIP. SI MJ.DE TR.

3.396.000

2.149.697

1.246.303

Achizitie autocompactoare 5-6 mc

437.000

436.306

694

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Achiz. autocompactoare

16-18 mc

437.000

436.293

707

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Achizitie automaturatoare

6 mc

685.000

684.002

998

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Achizitie autospeciala frigorifica

294.000

293.095

905

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Achizitie utilaj curatat pavimente

38.000

0

38.000

lipsa temporara de resurse financiare - sa platit in 2009

Achizitie utilaj multifunctional pt. deszăpezire si spalat

1.505.000

300.000

1.205.000

lipsa temporara de resurse financiare - sa platit in 2009

MOBIL., AP. BIROT. SI

ACT.C.

308.000

307.942

58

Achiz. freze pentru zapada

43.000

43.000

0

Achizitie cu montaj echipamente de joaca pentru copii

265.000

264.942

58

economie dupa derularea procedurii de licitatie

ALTE ACTIVE FIXE

(REP.CAP.)

664.000

663.954

46

Achizitie plan de actiune in vederea reducerii zgom. amb.

664.000

663.954

46

economie dupa derularea procedurii de licitatie

TOTAL CAP.

74.02.05.01

4.368.000

3.121.592

1.246.408

CAP. 74.02.06 CANALIZAREA

CONSTRUCTII

795.000

787.364

7.636

Alim. cu apa si canaliz. menajera a loc. compon. a mun. Craiova Popoveni (ex.)

795.000

787.364

7.636

Economie rezultata din situatia de lucrari

ALTE ACTIVE FIXE

(REP.CAP. )

653.000

350.870

302.130

Retele. de alim. cu apa si canaliz. menaj. si pluv.in zona de est a mun.

Craiova, et.II, subet. IIA: Retele de alim. apa

Cl.Bucuresti, Str. Garlesti, centura Nord (PT)

218.000

0

218.000

lipsa temporara de resurse financiare - sa platit in 2009

Retele. de alim. cu apa si canaliz. menaj. si pluv.in zona de est a mun. Craiova, et.III, subet. IIIC: Preciziei (PT) Canalizare menajera strada

50.000

0

50.000

Termenul de finalizare este 2009

Canalizare cart. Bariera

Valcii -reactualiz. si extindere zona (PT)

4.000

3.801

199

economie

Canalizare cartier Romanescu - reactualiz. si extindere zona (PT)

1.000

798

202

economie

SF Retele canalizare menajera si pluviala in zona de vest a mun. Craiova (Prel. Severinului)

107.000

106.386

614

economie dupa derularea procedurii de licitatie

SF Retele de alimentare cu apa si canalizare menajera in zona de sud si vest cart. Lascar Catargiu

71.000

70.686

314

economie dupa derularea procedurii de licitatie

SF Canalizare cart. Bariera Valcii -reactualiz. si extindere zona

101.000

84.600

16.400

economie dupa derularea procedurii de licitatie+restituire TVA

SF Canalizare cart. Romanescu - reactualiz. si extindere zona

101.000

84.600

16.400

economie dupa derularea procedurii de licitatie+restituire TVA

TOTAL 74.02.06

1.448.000

1.138.235

309.765

TOTAL CAP. 74.02

5.816.000

4.259.827

1.556.173

Cap. 80.02

CAP. 80.02.01.10 ACȚIUNI GENERALE EC. - PROGRAME DE DEZV. REG. SI SOCIALA

CONSTRUCTII

579.000

435.747

143.253

Dezv. infrastructurii de afaceri incubator (ex.) din Craiova prin infiintarea unui

579.000

435.747

143.253

Investitie cu derulare multianuala

MASINI, ECHIP. SI MJ.DE TR.

0

0

0

MOBIL., AP. BIROT. SI ACT.C.

31.000

9.877

21.123

Achiz. masa prezidiu(Dezv. infras.)

1.000

0

1.000

Procedura de achizitii publice nu s-a putut derula

Achiz. server (Dezv. infras. de af.)

4.000

0

4.000

Procedura de achizitii publice nu s-a putut derula

Achiz. switch (Dezv. infras. de af.)

10.000

2.552

7.448

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Achiz. calculatoare

(Dezv. infras.)

5.000

1.781

3.219

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Achiz. lap-top (Dezv. infras. de af.)

2.000

1.235

765

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Achiz. videoproiector

(Dezv. infras.)

1.000

855

145

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Achiz. imprimante (Dezv. infras.)

2.000

0

2.000

Procedura de achizitii publice nu s-a putut derula

Achiz. copiator (Dezv. infras. de af.)

6.000

3.454

2.546

economie dupa derularea procedurii de licitatie

ALTE ACTIVE FIXE

(REP.CAP.)

510.000

135.937

374.063

Elaborare Ghid (Dezv. infras.)

4.000

3.399

601

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Elaborare soft (Dezv. infras.)

2.000

0

2.000

Procedura de achizitii publice nu s-a putut derula

Studiu - concesionare servicii de administrare a incubatorului de afaceri

39.000

38.080

920

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Reabilitare si modernizare C.N. Elena Cuza (PT+PAC+DDE)

350.000

0

350.000

Termenul de finalizare este 2009

Reabilitare si modernizare C.N. Elena Cuza (audit energetic)

40.000

39.925

76

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Elaborare studiu priv. identificarea obiectivelor prioritare de dezv. ec.

75.000

54.534

20.466

economie dupa derularea procedurii de licitatie

TOTAL CAP.

80.02.01.10

1.120.000

581.561

538.439

CAP. 80.02.01.30 ACTIUNI GENERALE - Alte chelt. pt. acțiuni gen.

CONSTRUCTII

1.000

657

343

Realiz. centru multifunctional (PT+ex)

1.000

657

343

economie

TOTAL CAP.

1.000

657

343

80.02.01.30

TOTAL CAP. 80.02

1.121.000

582.218

538.782

Cap. 81.02

CAP. 81.02.06 COMBUSTIBILI SI ENERGIE - Energie termica

CONSTRUCTII

6.500.000

5.000.000

1.500.000

Modernizare puncte termice urbane in mun. Craiova, et. III: proiectare automatizare, contorizare, inloc. utilaje, echip. si instalații

6.500.000

5.000.000

1.500.000

lipsa temporara de resurse financiare - sa platit in 2009

TOTAL CAP. 81.02.06

6.500.000

5.000.000

1.500.000

TOTAL CAP. 81.02

6.500.000

5.000.000

1.500.000

Cap. 84.02

CAP. 84.02.03.02 TRANSPORT IN COMUN

CONSTRUCTII

1.504.000

301.150

1.202.850

Reabilitare linii de tramvai (PT+ex)

249.000

248.710

290

economie

Inlocuire cabluri alim. statii de redresare si de tramvai (PT+ex.)

955.000

0

955.000

Anulare licitatiei ca urmare a erorilor de redactare a caietului de sarcini

Introducerea transportului cu troleibuzul in Craiova (PT+ex.)

300.000

52.440

247.560

Lipsa temporara de resurse financiare

MASINI, ECHIP. SI MJ.DE TR.

7.600.000

7.600.000

0

Achiz. autobuze second-hand

5.000.000

5.000.000

0

Achiz. autobuze (leasing)

600.000

600.000

0

Achiz. autobuze

2.000.000

2.000.000

0

ALTE ACTIVE FIXE

(REP.CAP.)

45.000

44.900

100

E.T. si Doc-tie avizare „Inlocuire cabluri alim. statii de redresare si de tramvai”

45.000

44.900

100

economie dupa derularea procedurii de licitatie

TOTAL CAP.

84.02.03.02

9.149.000

7.946.050

1.202.950

CAP. 84.02.03.03 STRAZI

CONSTRUCTII

18.069.000

17.613.890

455.110

Moderniz. Str. G.Enescu

(ex.) (GUV.)

4.197.000

4.177.476

19.524

Economie rezultata din situatia de lucrari

Moderniz. str. Basarabia

(ex.) (GUV.)

1.142.000

1.040.573

101.427

Economie rezultata din situatia de lucrari

Moderniz. str. Maramures

(ex.) (GUV.)

1.528.000

1.498.678

29.322

Economie rezultata din situatia de lucrari

Modern. bd.Stirbei Voda

(ex.) (GUV.)

7.610.000

7.573.182

36.818

Economie rezultata din situatia de lucrari

Amenajare str. Tabaci

(ex.) (GUV.)

1.590.000

1.572.937

17.063

Economie rezultata din situatia de lucrari

Fluidizarea traficului rutier in mun. Craiova, pe axa de transport est- Vest prin reabilit. Bvd.

Decebal - Dacia (PT+ex.)

500.000

499.962

38

economie

Amenaj. parcari str. Oltet

(ex.)

131.000

130.729

271

Economie rezultata din situatia de lucrari

Amenaj. parcari str.

M.Viteazu (ex.)

204.000

203.672

328

Economie rezultata din situatia de lucrari

Realizarea unei alveole de refugiu pt. autobuze str. Imp. Traian (ex.)

12.000

0

12.000

Procedura de achizitii publice nu s-a putut derula

Realizarea unui refugiu pietonalpe pt. infiintarea unei statii de tramvai bd. Decebal (ex.)

462.000

461.911

89

economie

Reamenaj. Inters. bd. Dacia cu Str. B.Valcii si Fr. Golesti (ex.)(GUV.)

218.000

214.125

3.875

Economie rezultata din situatia de lucrari

Realizare sens giratoriu la inters. bd. Dacia cu str.

Amaradia (ex.)

475.000

240.644

234.356

Economie rezultata din situatia de lucrari

ALTE ACTIVE FIXE

(REP.CAP.)

3.306.000

1.107.583

2.198.417

Moderniz. str. G. Enescu (PT)

49.000

48.097

903

economie dupa derularea procedurii de licitație

Moderniz. bd.Stirbei

Voda (PT)

76.000

75.778

222

economie dupa derularea procedurii de licitație

Moderniz. str. Basarabia (PI)

35.000

34.392

608

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Moderniz. str. Maramures

(PT)

37.000

36.157

843

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Amenajare str. Tabaci (PT)

54.000

53.919

81

economie dupa derularea procedurii de licitatie

E.T. si Reactualiz. Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare str. Brestei (tronson intre inters. cu str. Raului - inters. cu str.

Pelendava)”

25.000

0

25.000

Lipsa temporara de resurse financiare

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare str. Pelendava”

25.000

0

25.000

Lipsa temporara de resurse financiare

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare str. Raului (tronson intre pod Popoveni - inters. cu str. Cl. Dunarii)”

25.000

0

25.000

Procedura de achizitii publice nu s-a putut derula

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si moderniz. Str.

Voinicului”

30.000

0

30.000

Lipsa temporara de resurse financiare

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si moderniz. Str. Pastorului”

35.000

0

35.000

Lipsa temporara de resurse financiare

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si moderniz. Str. Dr. C-tin Angelescu”

35.000

0

35.000

Lipsa temporara de resurse financiare

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si moderniz. Str. Craiovita”

30.000

27.370

2.630

economie dupa derularea procedurii de licitatie

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si moderniz. Str. H.Coanda, tronson intre str. Mircesti

30.000

0

30.000

Lipsa temporara de resurse financiare

si str. Caracal”

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si moderniz. Str. Amaradia”

50.000

0

50.000

Lipsa temporara de resurse financiare

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si moderniz. Str. Toamnei”

30.000

0

30.000

Lipsa temporara de resurse financiare

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si moderniz. Str. Poporului”

30.000

0

30.000

Lipsa temporara de resurse financiare

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si moderniz. Str. Pictor Negulici”

30.000

0

30.000

Lipsa temporara de resurse financiare

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si moderniz. Str. Toporasi”

30.000

0

30.000

Lipsa temporara de resurse financiare

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si moderniz. Str.

Dezrobirii”

45.000

0

45.000

Lipsa temporara de resurse financiare

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si moderniz. Str. Spania”

40.000

0

40.000

Lipsa temporara de resurse financiare

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si moderniz. Str. Fluturi”

30.000

0

30.000

Lipsa temporara de resurse financiare

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si moderniz. Str. C.

Coposu”

35.000

0

35.000

Lipsa temporara de resurse financiare

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si

40.000

0

40.000

Lipsa temporara de resurse financiare

moderniz. Str. Gr. Plesoianu”

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si moderniz. Str. Arțarului”

30.000

0

30.000

Lipsa temporara de resurse financiare

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si moderniz. Str. G. Donici”

30.000

0

30.000

Lipsa temporara de resurse financiare

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si moderniz. Str. Nanterre”

50.000

0

50.000

Lipsa temporara de resurse financiare

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si moderniz. Str. S.

Barnutiu”

35.000

0

35.000

Lipsa temporara de resurse financiare

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si moderniz. Str. I. Jianu”

35.000

0

35.000

S-a renuntat la investitie

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si moderniz. Str. M. Basarab”

40.000

0

40.000

Lipsa temporara de resurse financiare

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si moderniz. Str. G. Verdi”

30.000

0

30.000

Lipsa temporara de resurse financiare

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si moderniz. Str. Macului”

30.000

0

30.000

Lipsa temporara de resurse financiare

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si moderniz. Str.

Albastrele”

30.000

0

30.000

Lipsa temporara de resurse financiare

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si

30.000

0

30.000

S-a renuntat la investitie

moderniz. Str. Nufarului”

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si moderniz. Str.

Tineretului”

50.000

0

50.000

Lipsa temporara de resurse financiare

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si moderniz. bvd. Oltenia”

50.000

0

50.000

Lipsa temporara de resurse financiare

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si moderniz. Str. Lamaitei”

30.000

0

30.000

Lipsa temporara de resurse financiare

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si moderniz. Str. Gilortului”

35.000

0

35.000

Lipsa temporara de resurse financiare

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si moderniz. Str. St. Cel Mare”

35.000

0

35.000

Lipsa temporara de resurse financiare

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si moderniz. Str. M.

Eminescu”

30.000

0

30.000

Lipsa temporara de resurse financiare

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si moderniz. Str. Brezei, tronson intre Canalul Colector si Troaca”

35.000

0

35.000

Lipsa temporara de resurse financiare

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si moderniz. Str. Brestei, tronson intre str. Pelendava si Podul Cernele”

45.000

0

45.000

Lipsa temporara de resurse financiare

E.T. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si moderniz. Str.

30.000

0

30.000

Lipsa temporara de resurse financiare

C.Gherghina, tronson nemodernizat intre Cernele si Poligon”

Elaborare studiu privind „Amenajari si mobilare urbana in Centrul istoric

- arie pilot”

155.000

80.000

75.000

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Deschidere, aliniere str. A.I.Cuza (exproprieri)

1.605.000

751.869

853.131

Procesul deexpropriere nu s-a finalizat la data 31.dec.2008

SF Amenaj. strazii prin balastare in zona Parc Romanescu - Hipodrom

20.000

0

20.000

Nu s-a putut finaliza procedura de licitatie (fonduri insuficiente)

TOTAL CAP.

84.02.03.03

21.375.000

18.721.473

2.653.527

CAP. 84.02.50 ALTE CHELT. IN DOMENIUL TRANSPORTURILOR

ALTE ACTIVE FIXE

(REP.CAP.)

158.000

38.608

119.392

SFAmenajare parcare subterana in zona TNC -str. Romul

118.000

38.608

79.392

Lipsa temporara de resurse financiare

Elaborare studiu privind fundam. deiziei de concesionare a realiz. si exploatarii „Parcari subt.din zona TNC- str. Romului”

40.000

0

40.000

Lipsa temporara de resurse financiare

TOTAL CAP. 84.02.50

158.000

38.608

119.392

TOTAL CAP. 84.02

30.682.000

26.706.131

3.975.869

Cap. 87.02

CAP. 87.02.05 ALTE ACTIUNIECONOMICE - Proicte de dezv. multifunctionale

ALTE ACTIVE FIXE

(REP.CAP.)

120.000

65.131

54.869

Studiu privind stabil. obiectivelor strategice de revitalizarea zonei istorice

120.000

65.131

54.869

economie dupa derularea procedurii de licitatie

TOTAL CAP. 87.02.05

120.000

65.131

54.869

TOTAL CAP. 87.02

120.000

65.131

54.869

TOTAL GENERAL (buget local)

94.578.000

73.024.005

21.253.995

CHELTUIELILE EVIDENȚIATE INAFARA BUGETULUI LOCAL

9

Reabilit. si moderniz. Bvd. Nic. Titulescu - Cl.

Severinului (ex.)

2.000.000

313.571

1.686.429

Economie rezultata din situatia de lucrari

Moderniz. str.1 Dec.1918 (PT+ex)

1.887.000

1.498.422

388.578

Economie rezultata din situatia de lucrari

Modernizare Bvd. 1 Mai (PT+ex)

6.878.000

5.827.042

1.050.958

Economie rezultata din situatia de lucrari

Moderniz. Str. A.I.Cuza (ex.)

600.000

598.904

1.096

Economie rezultata din situatia de lucrari

Modernizare Piata Garii (ex)

3.297.000

2.385.673

911.327

Plata blocata prin hotarare judecatoreasca (PMC tert poprit)

E.T. si Doc-tie avizare „Reabilit. si moderniz. Bvd. Gh. Chitu”

35.000

0

35.000

Lipsa temporara de resurse financiare

E.T. si Doc-tie avizare „Reabilit. si moderniz. Str. N. Iorga”

45.000

16.541

28.459

economie dupa derularea procedurii de licitatie

E.T. si Doc-tie avizare „Reabilit. si moderniz.

Str. Gogu      C-nescu”

40.000

7.735

32.265

economie dupa derularea procedurii de licitatie

E.T. si Doc-tie avizare „Reabilit. si moderniz. Str. Siretului”

30.000

9.520

20.480

economie dupa derularea procedurii de licitatie

E.T. si Doc-tie avizare „Reabilit. si moderniz. Str. Rosmarinilor”

30.000

8.330

21.670

economie dupa derularea procedurii de licitatie

E.T. si Doc-tie avizare „Reabilit. si moderniz. Str. Petuniilor”

30.000

0

30.000

Lipsa temporara de resurse financiare

E.T. si Doc-tie avizare „Reabilit. si moderniz. Str. Caracal”

45.000

37.961

7.039

economie dupa derularea procedurii de licitatie

E.T. si Doc-tie avizare „Reabilit. si modern. Str.Al. Macedonski”

45.000

0

45.000

Lipsa temporara de resurse financiare

E.T. si Doc-tie avizare „Reabilit. si moderniz. Str. Putnei”

25.000

7.140

17.860

economie dupa derularea procedurii de licitatie

E.T. si Doc-tie avizare „Reabilit. si moderniz. Str. Ceahlaului”

30.000

9.520

20.480

economie dupa derularea procedurii de licitatie

E.T. si Doc-tie avizare „Reabilit. si moderniz.

Str. Cimpia Islaz”

40.000

0

40.000

Lipsa temporara de resurse financiare

TOTAL 84.11

15.057.000

10.720.360

4.336.640

Retele de alim.cu apa si de can. et. I, subet. IA: retele de alim. cu apa in cart. Pl. Vulcanesti si Drumul Apelor (ex.)

1.663.000

1.246.360

416.640

Investitie cu derulare multianuala

Retele de alim.cu apa si de can.centura de nord et. II, subet. IIA: retele alim. cu apa str. Cl. Buc., str. Garlesti, Cl. Ferata (PT)

182.000

0

182.000

Procedura de achizitii publice nu s-a putut derula

Canalizare pluv. si menaj. strazialte cart.: Brestei, Bucovat, 1 Mai si strazi (PT)

171.000

64.050

106.950

economie dupa derularea procedurii de licitatie

SF Alimentare cu apa si canaliz. cart. Rovine II

70.000

63.070

6.930

economie dupa derularea procedurii de licitatie

SF Alimentare cu apa si canaliz. cart. Mofleni

60.000

58.310

1.690

economie dupa derularea procedurii de licitatie

SF Canalizare menajera si pluviala in zona delimitata de str. Eliza Opran, Fermierului, Prel. Brestei, Poligonului

85.000

79.730

5.270

economie dupa derularea procedurii de licitatie

SF Alime. cu apa si canalizare menajera si pluviala pe str. Prel. Dorobantilor, alei si alte strazi adiacente

70.000

65.450

4.550

economie dupa derularea procedurii de licitatie

SF Canaliz.menajera Bvd.1 Mai, Aleea 1 Mai, str. Rozmarinilor, Aleea Nectarului etc.

70.000

64.260

5.740

economie dupa derularea procedurii de licitatie

TOTAL 74.11

2.371.000

1.641.230

729.770

Alim. cu apa cart. Facai, etapa I (PT+ex.)

618.000

526.380

91.620

Economie rezultata din situatia de lucrari

Alim. cu apa cart.

Simnicul de Jos (PT+ex.)

1.339.000

1.118.501

220.499

Investitie cu derulare multianuala

Reabilitare si modernizare platou si gradina TNC, et. I (ex.)

155.000

0

155.000

Investitie cu derulare multianuala

Cadastru de specialitate

1.108.000

0

1.108.000

Investitie cu derulare multianuala

SF Alimentare cu apa cart. Izvorul Rece-Prel. Eliza Opran

60.000

54.740

5.260

economie dupa derularea procedurii de licitatie

SF Fantana arteziana ambientala cart. Rovine

10.000

9.818

182

economie dupa derularea procedurii de licitatie

Achizitie instalatie de imbinare prin electrofuziune a conduct.

25.000

0

25.000

Nu s-a putut finaliza procedura de licitatie (fonduri insuficiente)

RTE Loc.ANLcu chirie-Potelu etapa I (ex.)

1.035.000

699.762

335.238

Investitie cu derulare multianuala

Reabil. termica a cladirilor de locuit multietajate (ex.) 33%

443.000

178.692

264.308

Investitie cu derulare multianuala

TOTAL 70.11

4.793.000

2.587.893

2.205.107

TOTAL (fond de

rulment+depozit)

22.221.000

14.949.483

7.271.517

Cap. 67.11

BUGETUL FONDURI NERAMBURSABILE

Reamenajare gradina zoologica (PT+ex.)

1.017.000

0

1.017.000

Nu s-a semnat conventia de finantare

TOTAL (fond nerambursabil)

1.017.000

0

1.017.000

TOTAL (in afara bugetului)

23.238.000

14.949.483

8.288.517

Cap. 84.07

BUGETUL CREDITE INTERNE

Reabilit. si moderniz. Bvd. Nic. Titulescu-Cl. Severinului (ex.)

6.424.200

6.424.193

7

Economie rezultata din situatia de lucrari

Modernizare str. Unirii (ex.)

4.074.499

3.199.855

874.644

Economie rezultata din situatia de lucrari

Modernizare str.

A.I.Cuza (ex.)

2.598.911

2.598.910

1

Modernizare str. Brestei (ex.)

2.870.780

2.634.049

236.731

Economie rezultata din situatia de lucrari

Moderniz.str.

T.Vladimirescu-ex.

1.663.730

1.289.889

373.841

Economie rezultata din situatia de lucrari

Modernizare str. C. Lecca (ex.)

1.137.590

896.138

241.452

Economie rezultata din situatia de lucrari

Modernizare str.

M.Tanase (ex.)

494.300

224.575

269.725

Economie rezultata din situatia de lucrari

Modernizare str. Ghe. Doja (ex.)

885.630

669.733

215.897

Economie rezultata din situatia de lucrari

Moderniz. str. Doljului (PT+ex.)

2.263.600

1.971.605

291.995

Economie rezultata din situatia de lucrari

Modernizare str. Potelu (PT+ex)

3.358.760

2.761.527

597.233

Economie rezultata din situatia de lucrari

Reabilit.linii de tramvai Cr.(PT+ex)

96.000

95.732

268

Economie rezultata din situatia de lucrari

TOTAL (credite interne)

25.868.000

22.766.208

3.101.792

Ca motivație generală privind plățile neefectuate față de prevederile bugetare aprobate pentru toate capitolele de cheltuieli este nerealizarea încasărilor la nivelul aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bianca Maria Carmen Predescu