Hotărârea nr. 267/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 267

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 267

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2009;

Având în vedere raportul nr.61638/2009 întocmit de Direcția Economico -Financiară prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2009 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 185, 188, 189, 191, 192/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a și art.45, alin. 2, lit. a și art. 61, alin. 2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, la valoarea de 510.571 mii lei, pe anul 2009, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei horărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.206/2009.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Bianca Maria Carmen PREDESCU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA


Anexa nr.1

la H.C.L 267/28.05/2009


Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009

mii lei

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 232/aprilie 2009

Influente

Buget 2009

rectificat

0

1

4

VENITURI TOTAL, din care:

510.219,00

352,00

510.571,00

I. Venituri proprii

125.000,00

125.000,00

II.Cote si sume din impozitul pe venit, total, din care:

179.719,00

0,00

179.719,00

- cote defalcate din impozitul pe venit( 47%)

178.550,00

178.550,00

- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

1.169,00

1.169,00

III.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, total, din care:

174.772,00

0,00

174.772,00

1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate

172.387,00

0,00

172.387,00

- pentru finantarea cheltuielilor din invatamantul preuniversitar de stat

160.997,00

0,00

160.997,00

- pentru finantarea cheltuielilor descentralizate

11.390,00

11.390,00

2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

885,00

885,00

3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea programelor de infrastructura din spatiul rural

1.500,00

0,00

1.500,00

IV. Subventii

30.728,00

352,00

31.080,00

Subventii de la alte nivele ale administratiei publice, din care:

30.728,00

352,00

31.080,00

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit

594,00

594,00

Subventii pentru finantarea cheltuielior de capital ale unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat

498,00

498,00

Subventii pentru finantarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii publice din cadrul Programului operational regional 2007-2013

156,00

156,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 232/aprilie 2009

Influente

Buget 2009

rectificat

0

1

4

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

2.209,00

2.209,00

Sume primite de la UE în contul platilor efectuate

19.177,00

19.177,00

Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

4.999,00

352,00

5.351,00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

1.880,00

1.880,00

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne , cărbuni și combustibil petrolier

675,00

675,00

Subventii pentru acordarea de trusouri pentru nou născuți

540,00

540,00

CHELTUIELI TOTAL, din care:

510.219,00

352,00

510.571,00

51.02

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE, din care:

53.647,00

0,00

53.647,00

Cheltuieli de personal

28.800,00

28.800,00

Bunuri si servicii

18.050,00

18.050,00

Alte transferuri

67,00

67,00

Asistenta sociala

652,00

652,00

Cheltuieli de capital

6.078,00

6.078,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 232/aprilie 2009

Influente

Buget 2009

rectificat

0

1

4

54.02

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care:

2.246,00

0,00

2.246,00

Fond pt. garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat

53,00

53,00

Proiecte si programe administratie publica:

93,00

93,00

-Bunuri si servicii

2,00

2,00

-Cheltuieli de capital

91,00

91,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

2.000,00

2.000,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

100,00

100,00

55.02

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI,din care:

19.562,00

0,00

19.562,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne si externe

19.562,00

19.562,00

56.02

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI

130,00

0,00

130,00

Transferuri curente

130,00

130,00

57.02

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI ȘI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-64,00

0,00

-64,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-64,00

-64,00

61.02

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA, din care:

14.300,00

0,00

14.300,00

Bunuri si servicii

300,00

300,00

Transferuri catre institutii publice

14.000,00

14.000,00

65.02

INVATAMANT, din care:

189.183,00

0,00

189.183,00

Cheltuieli de personal

160.997,00

160.997,00

Bunuri si servicii

20.000,00

20.000,00

Alte transferuri- prog. PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila

128,00

128,00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

473,00

473,00

Alte cheltuieli(burse)

500,00

500,00

Cheltuieli de capital

7.085,00

7.085,00

66.02

SANATATE, din care:

1.720,00

0,00

1.720,00

Asistenta sociala

20,00

20,00

Transferuri catre institutii publice

1.700,00

1.700,00

67.02

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE , din care:

60.023,00

0,00

60.023,00

Bunuri si servicii

15.135,00

0,00

15.135,00

Transferuri catre institutii publice

19.095,00

19.095,00

Alte cheltuieli

1.050,00

1.050,00

Cheltuieli de capital

24.743,00

24.743,00

68.02

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA, din care:

29.097,00

0,00

29.097,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 232/aprilie 2009

Influente

Buget 2009

rectificat

0

1

4

Cheltuieli de personal

11.993,00

11.993,00

Bunuri si servicii

1.072,00

1.072,00

Transferuri curente

8.880,00

8.880,00

Asistenta sociala

6.430,00

6.430,00

Alte cheltuieli

122,00

122,00

Cheltuieli de capital

600,00

600,00

70.02

LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA , din care:

38.364,00

0,00

38.364,00

Bunuri si servicii

10.775,00

10.775,00

Cheltuieli de capital

27.589,00

27.589,00

74.02

PROTECTIA MEDIULUI, din care:

21.853,00

0,00

21.853,00

Bunuri si servicii

15.980,00

15.980,00

Cheltuieli de capital

2.963,00

2.963,00

Rambursari de credite

2.910,00

2.910,00

80.02

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA, din care:

2.835,00

0,00

2.835,00

Bunuri si servicii

255,00

255,00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

1.957,00

1.957,00

Cheltuieli de capital

623,00

623,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 232/aprilie 2009

Influente

Buget 2009

rectificat

0

1

4

81.02

COMBUSTIBILI SI ENERGIE, din care:

20.492,00

352,00

20.844,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, total, din care:

17.959,00

352,00

18.311,00

* bugetul de stat

4.999,00

352,00

5.351,00

* bugetul local

12.960,00

12.960,00

Cheltuieli de capital

2.533,00

2.533,00

84.02

TRANSPORTURI , din care:

56.831,00

0,00

56.831,00

Bunuri si servicii

27.250,00

27.250,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

650,00

650,00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

20.560,00

20.560,00

Cheltuieli de capital

8.371,00

8.371,00

Presedinte de sedinta, Bianca Maria Carmen Predescu

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Anexa nr. 2 la H.C.L 267/28.05/2009


Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009 la capitolul 81.02 - COMBUSTIBILI SI ENERGIE

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 232/aprilie 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

3

4

Total, din care:

20.492,00

352,00

20.844,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif,total, din care:

17.959,00

352,00

18.311,00

* bugetul de stat

4.999,00

352,00

5.351,00

* bugetul local

12.960,00

12.960,00

Cheltuieli de capital

2.533,00

2.533,00

Presedinte de sedinta, Bianca Maria Carmen Predescu

FP-01-01, ver.1