Hotărârea nr. 266/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 266

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 266

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 08.05.2009;

Având în vedere raportul nr.56463/2009 al Serviciului Imagine, Relații Internaționale, Purtător de cuvânt, Redacție Ziar prin care se propune asocierea Consiliului Local al Municipiului Craiova cu S.C. NO LIMIT MANAGEMENT S.R.L., în vederea organizării evenimentului Romanian Music Awards 2009;

În temeiul art.36, alin.2, lit. e coroborat cu alin.7, lit. a, art.45 alin.2 lit.f și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă asocierea Consiliului Local al Municipiului Craiova cu S.C. NO LIMIT MANAGEMENT S.R.L., în vederea organizării în data de 06 iunie 2009, a evenimentului Romanian Music Awards 2009.

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2009, a sumei de 769.700 lei(inclusiv T.V.A. și alte taxe), pentru organizarea evenimentului Romanian Music Awards 2009.

Art.3. Se aprobă contractul de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de asociere.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Serviciul Imagine, Relații Internaționale, Purtător de cuvânt, Redacție Ziar și S.C. NO LIMIT MANAGEMENT S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTASEMNEZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULECU


Constantin POPECI