Hotărârea nr. 265/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 265

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.265

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2009.

Având în vedere raportul nr.46750/2009 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la construirea unei locuințe, cu regim de înălțime P+M, în municipiul Craiova, str.Trandafirului, nr.31 E și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.143, 144, 145, 146, 148/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată de Legea nr.376/2006, Ordinului nr.1430/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată de Legea nr.289/2006;

În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit c, art.45 alin. 2 lit. e și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la construirea unei locuințe, cu regim de înălțime P+M, în municipiul Craiova, str.Trandafirului, nr.31 E, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,


Nicolae PÎRVULEASA

CONTRASEMEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


PUZ


PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE LOCUINȚA P+M

PROPUNERE - REGLEMENTARI

LEGENDA


LIMITE


LIMITA ZONA STUDIATA PRIN PUZ


• • • LIMITA AMPLASAMENT

------ LIMITA DE PROPRIETATE

------ ALINIAMENT CONSTRUIBIL ------ ALINIAMENT ÎMPREJMUIRE

= = = E REȚELE ELECTRICE LEA 220 KV

OCUPAREA TERENULUI PE FUNCȚIUNI
ZONA CURȚI CONSTRUCȚII

LOCUINȚA EXISTENTA

LOCUINȚA P+M PROPUSA


CIRCULAȚIIZONA CIRCULAȚII CAROSABILE

ZONA CIRCULAȚII PIETONALE

REGIM DE ÎNĂLȚIME PROPUS

ACCES PIETONAL / ACCES CAROSABIL

P.O.T max= 35%

C.U.T max=1,05

|2 LOCURI PARCARE IN INCINTAl


ZONE FUNCȚIONALE

EXISTENT

PROPUS

MP

. %.

MP

%

SUPRAFAȚA TERENULUI

400

100

400

100

SUPRAFAȚA CONSTRUIBILA

140

35%

SUPRAFAȚA CAROSAMArPtETONALA

-

J50-

T5%

SUPRAFAȚA PLANTATA

-

-

60

15%

SUPRAFAȚA CURȚI CONSTRUCȚII

400

100

400

100REGLEMENTARI-SITUATIA PROPUSA