Hotărârea nr. 264/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 264

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.264

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2009.

Având în vedere raportul nr.47865/2009 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la extinderea unui imobil, cu showroom și service auto, în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr.41 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.143, 144, 145, 146, 148/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată de Legea nr.376/2006, Ordinului nr.1430/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată de Legea nr.289/2006;

În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit c, art.45 alin. 2 lit. e și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la extinderea unui imobil, cu showroom și service auto, în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr.41, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,


Nicolae PÎRVULEASA

CONTRASEMEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


(PLAN TOIBAMSTIC ZOMÂL

EXTINDERE SHOWROOMSI SERVICE AUTO CALEA SEVERINULUI NR.41, CRAIOVA


REGLEMENTARI


LEGENDA LIMITEZONIFtCARE FUNCȚIONALAZONA SERVICII

1h—H SPATII VERZI - ALINIAMENT

SD ZONA CIRCULAȚII CAROSA3LE/PIETONALE PROPUSE| ZONE FUNCȚIONALE

EXISTENT

PROPUS

MP

%

MP

%

1. ZONA CONSTRUITA

632,0

6,48

1500,0

15,40

2. ZONA CIRCULAȚIE CAROSABILA SI CIRCULAȚIE PIETONALA

-

-

7200,00

73,83

3. ZONA AFECTATA DE CIRCULAȚIE CAROSABILA DE INTERES LOCAL

430,00

4,40

4. SPATII VERZI

-

-

621,00

6,37

■5; TERENURI UBERE

9119,00

93,52

-

-

TOtAL'WORlUZONASTUD.

•' •' ' *

9751,00

100,00

9751,00

100,00
x

1 C - ZSS

NOVA

BENEFICIARI'

S.C. ROMNICON

PR.NR. MOOtM

Specificație

Nume:

Scara:

1:1000

rn'iu proiect

EXTINDERE SHOWROOM. SERVICE AUTO CALEA.SEVERINULULNR 41. CRAIOVA

FAZA PUZ

SEF PROIECT

arh. M. Balasolu

PROIECTAT

arh. M. BaJasoiu

Data: 2008

Titlu planșa:

REGLEMENTARI

PL. Nr.

A4

DESENAT

arh. M. Balasolu >