Hotărârea nr. 263/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 263

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.263

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2009.

Având în vedere raportul nr.46466/2009 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la construirea unui imobil, cu regim de înălțime D+P+3+M, cu destinația de locuințe colective, în municipiul Craiova, b-dul Dacia, nr.74 A și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.143, 144, 145, 146, 148/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată de Legea nr.376/2006, Ordinului nr.1430/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată de Legea nr.289/2006;

În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit c, art.45 alin. 2 lit. e și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la construirea unui imobil, cu regim de înălțime D+P+3+M, cu destinația de locuințe colective, în municipiul Craiova, b-dul Dacia, nr.74 A, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,


Nicolae PÎRVULEASA

CONTRASEMEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE D+P+3+M CRAIOVA, BVD. DACIA, NR. 74A


LEGEÎJDA LIMITE :

  • - LIMITA ZONA STUDIATA

  • - LI MITA AMPLASAMENT J LIMITA DE PROPRIETATE

REGLEMENTARI URBANISTICE:

— ALINIAMENT EXISTENT- conform REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME ZONIFICARE FUNCȚIONALA: l~——~l CLĂDIRI CHIOȘCURI SI AN 3 IMOBILE LOCUINȚE ] CLĂDIRI PROPUNERE- LOCU 3 ZONA CURȚI CONSTRUCȚII I ZONA SPATII VERZI AMENAJAT 3 ZONA CIRCULAȚII CAROSABILE/PA 3 ZONA CIRCULAȚII PIETONALE


REGIM TEHNIC:

P.O.T. ; PROCENT OCUPARE TEREN 60% i C.U.T. ' COEFICIENT UTILIZARE TEREN 2.70

BILANȚ TERITORIAL

TERITORIUL AFERENT I           I

(total TEREN AFERENT PUZ din cart:

PROPUS

M2

i %

591

100

350

I 80.00

78

12.86

85

18.07

102

17.25


18