Hotărârea nr. 262/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 262

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.262

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2009.

Având în vedere raportul nr.47533/2009 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unui imobil, cu regim de înălțime P+1, cu destinația de locuință, în municipiul Craiova, str.Merișorului, nr.51 G și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.143, 144, 145, 146, 148/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată de Legea nr.376/2006, Ordinului nr.1430/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată de Legea nr.289/2006;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unui imobil, cu regim de înălțime P+1, cu destinația de locuință, în municipiul Craiova, str.Merișorului, nr.51 G, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,


Nicolae PÎRVULEASA

CONTRASEMEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


P.U.D.-PROPUNERELIMITA ZONA STUDIATA PRIN PUD

LIMITA AMPLASAMENT STUDIAT

LIMITA IMOBIL STUDIAT

■ ■■ LIMITA DE PROPRIETATE

OCUPAREA TERENULUI PE FUNCȚIUNI

ZONA CURȚI CONSTRUCȚII

■■■ LOCUINȚA P+1E PROPUSA

CIRCULAȚII

ZONA CIRCULAȚII CAROSABILE

ZONA CIRCULAȚII PIETONALE


ACCES AUTO

ACCES PIETONAL

REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME PROPUS

S.TEREN=400,0 mp S.C.LOC.P+1E PROP.=128,0 mp S.C. CT.TERM.PROP.= 12,0 mp S.C.TOTAL PROPUSA=140,0 mp

S.D.ȚOTAUPROPUSA=268,0 mp

2 LOCURI AUTO PARCARE

P.O.T. PROP=35%

C.UT.PROP-1,05%

Acas: proiect asta propdelaiaa intelectuala a SC CREA TUNI SRL ■ CRAIOVA .In virtutea dreptului de aulor. fotowaa Iu de cane ierți este permisa numai cu acordul sens al autorului.                                                                 CREA TUNI ©

SOCIETATEA COMERCIALA CREAT UNI SRl- CRAIOVA

J16/1129 7 2007 - TEL. 0731 5055 25        AMPLAS CRAIOVA . STR MERtSORULUI NR 51 G

G

SPECIFICAȚIE

C.G Boronteai

PROIECTAT Arh.JD jG^Boranle^'