Hotărârea nr. 261/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 261

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.261

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2009;

Având în vedere raportul nr.46461/2009 al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind amenajarea unei parcări, în municipiul Craiova, str.Calea București, nr.129 A și 127 D și concesionarea terenului necesar pentru creare acces la parcare și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.143, 144, 145, 146, 148/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată, Ordinului nr. 1430/2005 al Ministerului, Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată prin Legea nr.289/2006 și Legii nr.7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b și c, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la amenajarea unei parcări, în municipiul Craiova, str.Calea București, nr.129 A și 127 D, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă concesionarea prin negociere directă, pe o perioadă de 49 ani, către S.C. Frații Bacriz și S.C. Sucpi S.A., a terenului în suprafață de 705 mp., aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Calea București, nr.129A și 127 D, pentru crearea accesului la parcarea identificată la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Valoarea redevenței terenului concesionat potrivit prevederilor art.1 va fi stabilită prin raport de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de concesiune și să îndeplinească condițiile de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Economico - Financiară și Direcția Juridică Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,

Nicolae PÎRVULEASA