Hotărârea nr. 260/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 260

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.260

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2009.

Având în vedere raportul nr.49777/2009 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Avizului prealabil de oportunitate și teritoriul ce urmează a fi reglementat prin Plan Urbanistic Zonal privind investiția: Reglementare zonală prin reconversie funcțională parțială în condițiile construcțiilor existente str.Caracal - Bvd.Decebal și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.143, 144, 145, 146, 148/2009;

În conformitate cu prevederile art.32, alin.1, lit.b din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată de Ordonanța Guvernului nr. 27/2008;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă Avizul prealabil de oportunitate și teritoriul ce urmează a fi reglementat prin Plan Urbanistic Zonal privind investiția: Reglementare zonală prin reconversie funcțională parțială în condițiile construcțiilor existente str.Caracal - Bvd.Decebal, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,


Nicolae PÎRVULEASA


CONTRASEMEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Anexa la Hotărârea nr. 260/2009

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE privind investitia : Reglementare zonala prin reconversie functionala partiala in condițiile construcțiilor existente str.Caracal - Bdul. Decebal

1. Cadrul legal al întocmirii avizului prealabil de oportunitate

Prezentul aviz de oportunitate se întocmește în condițiile ordonanței pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, conform articolului 9 care modifică art. 32 privind dreptul autorității locale ca după caz conform punct B „să solicite elaborarea unui plan zonal numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de către structura specializată condusă de arhitectul șef și aprobat de către Consiliul Local” în cazul în care prin cererea de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă.

2. Condițiile de elaborare a avizului prealabil de oportunitate

Prezentul aviz de oportunitate se intocmește potrivit legii în urma solicitării de emitere a unui certificat de urbanism pentru „Schimbare destinatie imobil D+P+3 - spatii industriale de productie in Hotel Restaurant, platforme”, pe terenul situat în strada Caracal, nr. 176, solicitant fiind S.C. TUBOMET S.R.L. detinatoarea terenului.

3. Situația terenului luat în studiu

- Regimul juridic

Terenul pe care se propune investiția este proprietate privata a S.C. TUBOMET S.R.L.

Terenul pe care se intocmeste P.U.Z.- ul este compus din proprietati private, domeniul public si domeniul privat al Consiliului Local.

- Regim economic

Situatia existenta

Terenul pe care se propune investitia este situat conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. 23/2000 in zona de unitati industriale.

Amplasamentul este afectat de largire strada propusa prin PUZ si de intersectia cu Bdul.Decebal.

Situatia propusa

Conform solicitarii din certificatul de urbanism pe terenul proprietate privata a S.C. TUBOMET S.R.L. se propune „Schimbare destinatie imobil D+P+3 -spatii industriale de productie in Hotel Restaurant, platforme”, ceea ce schimba destinatia conform P.U.G. aprobat cu H.C.L.23/2000, motiv pentru care se intocmeste „Avizul prealabil de oportunitate pentru intocmirea unui P.U.G. privind reglementarea zonei in ansamblu precum si analizarea categoriei de folosinta reglementari si dotari de interes public”.

4. Condițiile emiterii avizului prealabil de oportunitate

 • (1) Conform P.U.G. intocmit în anul 2000 terenul era destinat zonei de unitati industriale.

 • (2) Urmare a legilor privind retrocedarile de terenuri aparute dupa anul 2000, o mare parte din terenuri au fost retrocedate.

Foarte important pentru situatia actuala este ca in general s-au retrocedat suprafete mici la multi proprietari iar instrainarile au dus la imposibilitatea unificarii lor pentru a se putea realiza investitii de amploare.

In aceste conditii in concordanta cu legislatia anterioara s-au aprobat diverse P.U.Z. -uri care au schimbat destinatiile zonei de parcele mici in special in aria constructiilor de locuinte individuale si dotari (Hotel).

 • (3) Evoluția economică a demonstrat că pe terenuri private s-au investit sume considerabile in dotari si locuinte - in zona mixta luata in studiu.

 • (4) Amplasamentul este situat in zona unitati industriale - intersectie str.Caracal si B-dul Decebal, ceea ce poate constitui premiza restudierii functionale a zonei in zona mixta de locuinte si dotari cu functiuni anexe.

 • (5) Trama stradală existentă corelată in mare parte nedetaliata prin P.U.G., trebuie corelata cu situatia existenta si reglementata oferind posibilitatea unui trafic fluent.

 • (6) Existența unor mari suprafețe libere este si acum nereglementata oferind riscul unor investitii necontrolabile.

5. Teritoriul care urmează a fi reglementat prin P.U.Z.

Teritoriul ce urmează a fi reglementată este stabilit prin planșa anexă ce face parte integranta din prezentul aviz de oportunitate.

6. Categoriile funcționale ale dezvoltării și serviciile impuse zonei

 • - Se propune analizarea intregii zone si stabilirea zonelor cu destinatie mixta dotari locuinte, a zonelor mixte cu functiuni adiacente, reglementarea regimului de inaltime pe teritoriul stabilit prin plansa anexa ce face parte integranta din prezentul aviz prealabil de oportunitate.

 • - Planul urbanistic zonal va studia corectarea carosabilelor din zona cu investitiile aprobate si circulatiile majore propse prin P.U.G. fara a le modifica.

 • - Dotările propuse vor prelua și necesitațile zonei in ansamblu si al prevederilor P.U.G. prin cele de locuit, dotari functiuni complementare.

REGLEMENTARI

 • 1. Planul urbanistic zonal va prelua toate investitiile avizate in zona cuprinsa intre str.Caracal si B-dul Decebal prin documentatii P.U.Z., P.U.D., A.C. emise de Primaria Municipiului Craiova.

 • 2. Se va studia circulatia carosabila in contextul investiilor aprobate si rezolvarea lor tinand cont de dotarile din zona.

 • 3. Se vor corela aliniamentele construite cu cele existente si cu cele propuse prin P.U.Z.- ul aprobat. Se va tine cont de frontul la str.Caracal si B-dul Decebal.

 • 4. Se va solutiona in conditiile tipurilor de proprietati realizarea parcajelor si a acceselor.

 • 5. Se va solutiona existenta spatiilor plantate existente in contextul ordonantei 114/2007 si a situatiei proprietatilor existente.

 • 6. Se va analiza situatia tuturor proprietatilor din zona prin prisma circulatiei terenurilor.

 • 7. Planul Urbanistic de Zona va stabili profilele circulatiilor in zona limitelor construibile, nivelul maxim de inaltime admis si indicii P.O.T. si C.U.T. in conformitate cu prevederile legale.

 • 8. Se va tine cont de cladirile existente cu aceeasi destinatie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nicolae PÎRVULEASA