Hotărârea nr. 248/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 248

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 248

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2009;

Având în vedere raportul nr. 51061/2009 întocmit de Direcția Servicii Publice prin care se propune aprobarea modificării Contractului de asociere nr.17/2002 încheiat între Consiliului Local al Municipiului Craiova și S.C. ECO SUD S.R.L. și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.143, 144, 145, 146, 148/2009;

În temeiul art. 11, art. 36 alin. 2 lit. e si alin. 7 lit. c, coroborate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art.61, alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Contractului de asociere nr.17/2002, după cum urmează:

  • la Cap. II - Dispoziții generale alin.2, art. 5, art.41, alin. 2 se modifică suprafața prin diminuare de la 49,38ha la 44,38 ha.

  • art. 17 se completează cu un nou alineat (2), care va avea următorul conținut:

„În momentul punerii în funcțiune a stației de sortare și a stației de compost realizate la Depozitul Ecologic Mofleni și finanțate prin Programul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dolj”, dar nu mai târziu de anul 2012, în cazul în care aceste stații de sortare, respectiv de compost , nu vor fi operate de către S.C. ECO SUD S.R.L., părțile hotărăsc majorarea tarifului prevăzut la art. 13 din Contract, astfel cum a fost modificat prin actele adiționale ulterioare, proporțional cu majorarea tarifului de salubrizare plătit de cetățenii municipiului Craiova, cu respectarea legislației în vigoare privind stabilirea, modificarea și ajustarea tarifelor specifice activităților de salubrizare.”

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a Contractului de asociere nr. 17/2002

Art.3. Pe data prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 120/2002.

Art.4. Primarul municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, Direcția Economico-Financiară și S.C. ECO SUD S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Nicolae PÎRVULEASA