Hotărârea nr. 231/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 231

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 231

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința extraordinară din data de 02.04.2009;

Având în vedere raportul nr.36268/2009 întocmit de Direcția Servicii Publice prin care se propune aprobarea Programului de transport public local, prin curse regulate, din municipiul Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.l 13, 116, 117, 118, 125/2009;

în conformitate cu prevederile Legii-nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.l3/2008, Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, Ordinului nr.353/2007 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.92/2007 și Ordonanța Guvernului nr.97/1999, republicată, privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare;

în temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.3 și .61 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă Programul dc transport public local de persoane, prin curse regulate, din municipiul Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă gestiunea directă pentru executarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, pentru traseele cuprinse in Programul prevăzut la art. I din prezenta hotărâre și darea în administrare a acestor trasee, către Regia Autonomă de Transport Craiova.

Art.3. Serviciul de transport public de persoane prin curse regulate se consideră serviciu public subvenționat de transport, se efectuează și se realizează în condițiile îndeplinirii tuturor obligațiilor de exploatare, de transport și tarifare așa cum sunt definite în Ordonanța Guvernului nr.97/1999, republicată.

Art.4. Consiliul Local al Municipiului Craiova va analiza modul de realizare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, atribuit în gestiune directă către Regia Autonomă de t ransport Craiova. periodic, la un interval de 6 luni.
încetează efectele Hotărârile Consiliului Local &6/1998, nr.206/1998, nr.87/2000, nr.320/2002, precum și alte acte administrative de autoritate


Art.5. Pe data prezentei h< al Municipiului C nr.49/2003 și nr.24 care conțin dispoziții

Art.6. Primarul Municipiul

Administrație Publică Locala, Direcția Servicii Publice și Regia Autonomă de Transport Craiova vor ațlyce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. T


^Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
7 Xi        u._)   _□ OTJ3 53H a


PROGRAMUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE


Linia nr. 1 Stații/sens Lungime


Traseu

Autobuze/microbuze/ tramvaieDus: Gara-Pâltiniș-Păcii- Carol I-Olteț-S.Bâmuțiu-CARP-Spitalul nr.1-Confectii-Parc-Dunărea-Lactido-Romanești-Potelu-Peco Romanești


întors:

Peco Romanești-Potelu-Romanești-TCIF-Parc-Zoriie-

CARP-Macedonski-N.Bălcescu-Pâltiniș-Gara


Lungime traseu

(km/c.s.): 11,6Dus: Gară-PECO Romanești Autobuze


întors: PECO Romanești-Garâ

Autobuze


Cap.1: Gară

Cap.2: PECO Romanești


1200/1000

Capacitatea (nr. locuri) ora vârf/ restul zilei

lnțprval_de succedare a curselor in zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transport în zilele 1-5 (6-7)

Plecări de la capete de traseu

Zilele 1-5

Zilele 6 - 7

prima

ultima

5 -

8 -

12*

12”

17*

17”-

22*

6"-

8*

8”.

12*

1233-

17*

17*-

22*

6/10

8/8

7/9

9/7

10/6

10/6

10/6

10/6

5î0

21 “


Linia nr. 3 Stații/sons Lungime


Traseu

Autobuze/microbuze/ tramvaie


Dus:

St. 15-St. 30-St. 10- BI.83-UM-Olimp-Lic.Pedagogic-Făgăraș-Sp.nr.2-Teatru-Olteț-Caracal-P-ța Chiriac-IRA8-Sp.Militar-Bănie-MAT SA-întors: MAT SA- Bănie-Sp.Militar-IRA8-P-ța Chiriac-Macedonski-Olteț-Universitate-Șc. Specială-Făgâraș-Lic. Pedagogic-Olimp-UM-BIG-St.10-St.30-St.15

Lungime traseu (km/c.s ): 20,6


Dus: SL15-MAT SA

Autobuze

întors: MAT SA-SL15

Autobuze

Cap.1: Stația 15

Cap.2: MAT SA


Capacitatea (nr. locuri) ora vârf/ restul zilei)

Interval de succedare a curselor in zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transportîn zilele 1-5 (6-7)

Plecări de la capete do traseu

Zilele 1-5

Zilele 6-7

prima

ultima

5 -

8*

8 -

12”

12-

17”

17"-

22“

6”-

8*

8 -

12”

12^

17”

17 -

22”

1100/800

7/9

10/7

8/9

10/7

15/4

15/4

15/4

15/4

530

2i«»


Linia nr. 4 Statii/sens Lungime

Traseu

Autobuze/microbuze/ tramvaie

Capacitatea (nr. locuri) ora vârf/ rostul zilei)

Dus:

Olteț-S.Bărnutiu-CARP-Sp. Nr. 1-Confecții-Dunărea-Lactido-Romanești-Potelu-Făcăi-UM

Dus: Olteț-Făcăi

Făcăi-Magazin-

Moara Făcăi-

autobuze

Intersecția

întors: Făcăi-Oltoț

Preajba

autobuze

întors:

Cap.1: Olteț

Cap.2: Făcăi

60/60

Intersecția Preajba- Moara Făcăi- Magazin-UM Făcăi-Potelu-Romanești-TCIF-Parc-Zorile-CARP-Macedonski-Olteț

Lungime traseu

Interval de succedare a curselor în zilele 1-5 (6-7)

Plecări do la

Numărul de mijloace de transport în zilele 1-5 (6-7)

capote de

traseu

Zilele 1- 5

Zilele 6-7

6W-

8 -

12 -

17*-

6-

8 -

12"-

i7*r-

prima

ultima

8*

12*

17*

22“

8*

12*

17*

22*

60/1

60/1

60/1

60/1

120/1

120/1

120/1

120/1

600

2i°oDus:

Teatru-P-ța Cenlraiă-Rotondă-Institut-Sărari-Lăpuș Helin-Plaiul Vulcânești-Hanul Doctorului-UM-Bfocuri-Aeroport-METRO întors:

METRO-Aeropod-Blocuri-UM-Hanul Doctorului- Plaiul Vulcănești- Lăpuș Helin-Sărari-Institut-Rolondă- P-ța Centralâ-Universitate

350/250Linia nr. 11 Stații/sens Lungime


Traseu

Autobuze/microbuze/ tramvaie


Capacitatea (nr. locuri) ora vârf/ restul zilei)


Interval de șucceda_re_^curseJqrÂnjtilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transportîn zilele 1-5 (6-7)


Plecări de la capete de traseu


Dus:

P-ța Centrală-Teatru-Sp.nr.2-Casa Tineretului-SIF Oltenia-BI.ANL-PECO Severinutui-Praktiker-lzvorul Rece-Pod Amaradia-Fântâna-Fântâna Mireselor întors:

Fântâna Mireselor-Fântâna- Pod Amaradia-lzvorul Rece- Praktiker-PECO Severinului-BI.ANL- SIF Oltenia- Casa Tineretul ui-Sp.nr.2-Teatru-P-ța CentralăDus: P-ța Centrală-Rovine II

autobuze


întors: Rovine II- P-ța Centrală

autobuze


Cap.1: P-ța Contrală

Cap.2: Fântâna Mireselorprima


ultimaI

1

Linia nr. 13

Stații/sens Lungime

Traseu Autobuze/microbuze/ tramvaie

Capacitatea (nr. locuri) ora vârf/ restul zilei

Dus:

Casa Tineretului-Sc. Decebal-Sp.nr.2-Șc.

Specială-

Făgăraș-Complex Nou-Complex Vechi-Gară

Dus: Casa Tineretului-Gara

microbuze

întors:

Gară- Complex Vechi- Complex Nou- Făgăraș-Șc. Specialâ-Sp.nr.2- Sc. Decebal- Casa Tineretului

întors: Gara-Casa

Tineretului

microbuze

Cap.1: Casa Tineretului

Cap.2: Gara

100/50

Lungime traseu

(km/c.s.): 8,2I □  ~J*

Interval de succedare a arselor în zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transport în zilele 1-5 (6-7)

Plecări de la capete do traseu

Zilele

1-5

Zilele 6 - 7

prima

ultima

615-

8*

8 -

12“

12*-

17“

17“^

21”

60/1

60/1

60/1

60/1

-

-

-

-

61S

2015
Linia nr. 20 Stații/sens Lungime

Traseu Autobuze/microbuze/ tramvaie

Capacitatea (nr. locuri) ora vârf/ restul zilei)

Interval de succedare a curselor in zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transport în zilele 1-5 (6-7)

Plecări de la capete de traseu

Zilele 1-5

Zile

e6-7

prima

ultima

6OT-

8 -

12»

12*-

17»

17»-2200

6™-

8*-12»

ir°-

17»

17 -

22»

Dus:

Gară-Complex Vechi-Complex Nou-Făgăraș-Sp.nr.2-Teatru-Piata Centrala

întors:

Piața Centrala -Universitate-Șc. Specială-Făgăraș-Complex Nou-Complex Vechi-Gară

Lungime traseu (km/c.s.): 10.7

Dus: Gară-Piata Centrala microbuze

întors: Piața Centrala-Garâ

microbuze

Cap.1: Gară

Cap.2: Piața Centrala

250/250

30/2

30/2

30/2

30/2

30/2

30/2

30/2

30/2

6°°

21“Linia nr. 24 Stații/sens Lungime


Traseu Autobuze/microbuze/ tramvaie

Capacitatea (nr. locuri) ora vârf/ restul zilei


Dus:

Peco Romaneșt»-Potelu- Romanești-TCIF-Parc-Zonle-CARP-Macedonski-Olteț-Victoriei-Horia-Siloz-Instrtut-P-ța Rovine-Compiex Rovine-Vama

întors: Vama-Complex-Piața Rovine-Instrtut-Sfmții Apostoli-1848-Lic. Sanitar-Olteț-S Bărnuțiu-CARP-Spitalul nr.1-Confecții-Parc-Dunărea-Lactido-Romanești-Potelu-Peco Romanești

Dus: PECO Romanești-Vama

Autobuze

întors: Vama -PECO Romanești

Autobuze

Cap.1: PECO Romanești Cap.2: Vama


1000/800


Lungime traseu

(km/c.s.): 16,2


Interval do succedare a curselor în zilele 1-5 (6-7) Numărul do mijloace de transport în zilele 1-5 (6-7)

Plecări de la capete de traseu

Zilele 1-5

Zilele 6-7

prima

ultima

6*-

8*

8”-

12*

12*-

17“

17*-

2200

6*.

8*

8*-

12*

12*71

17*

17*-

22*

8/8

10/7

10/7

10/7

15/4

15/4

15/4

15/4

6™

2100

Linia nr. 25

Stații/sens Lungime


Traseu

Autobuze/microbuze/ tramvaie

Capacitatea (nr. locuri) ora vârf/ restul zilei)


Dus: Gara-Complex Vechi-Complex Nou-Făgăraș-Sp.nr.2-Teatru-Olteț-Victoriei-Horia-Siloz-Biserică-BI.G5-Bănie-Vama-Ford

întors: Ford-Bănie-BI.49-BI.G5-Sfinții Apostoli-1848-Uc. Sanitar-Olteț-Universitate-Șc. Specială-Făgăraș-Complex: Nou-Complex Vechi-Gară

Dus: Gară-Ford

Microbuze

întors: Ford-Gară Microbuze

Cap.1: Gară

Cap.2: Ford


600/400Interval de succedare a curselor în zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transport în zilele 1-5 (6-7)

Plecări de la capete de traseu

Zilele 1-5

Zilelo 6 - 7

prima

ultima

5*-8»

8”-12*

12 •

17"

17"-22“

6”-

8*

8"-12"

12^“

17*

17"-

22“

5/12

10/8

5/12

10/8

15/5

15/5

15/5

15/5

545

2i°o

Linia nr. 29b

Stații/sens Lungime


Traseu Autobuze/microbuze/ tramvaie


Dus:

Teatru-Otteț-S.Bămuțiu-Lic. de artă-Stadion-Aprozar-Drumul Fabricii-Lunca-Spumoftex-Sifonerie-Abator-Pod Jiu-Bucovăț

întors:

Bucovăț-Pod Jiu-Abator-Sifonerie-Spumoflex-Lunca-Drumul Fabricii-Aprozar-Stadion-Sp.nr.1-CARP-Macedonski-Olteț-Teatru


Lungime traseu

(km/c.s.): 13,0


Dus: Teatru-Bucovăț

Autobuze

întors: Bucovăț-Teatru

Autobuze

Cap.1: Teatru

Cap.2: Bucovăț


Capacitatea (nr. locuri) ora vârf/ restul zilei)

iQîeryal de succedare a curselor in zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transport în zilele 1-5 (6-7)

Plecări de la capete de traseu

Zilele 1-5

Zilele 6 - 7

prima

ultima

6 -

8"

a30-

12“

12 -

17“

22®

o -

8“

8“-12“

12“T 17“

17*-

2200

500/250

15/4

30/2

15/4

30/2

60/1

60/1

60/1

60/1

6oo

21°°Linia nr. 1R

Stații/sens

Lungime

Traseu

Autobuze/microbuze/ ' tramvaie

Capacitatea (nr. locuri) ora vârf/ restul zilei)

Dus:

Stația 15 (Craiovița Nouă)-Stația 30-Stația 10-Bloc B3-Rocada-OIImp-Bloc F1O-Complex Vechi-Gară-Complex Bacriz- Complex Rovine-Vamă-IML-Pasaj EP-

Dus: Craiovița Nouă-

Electroputere-,

Complex Bănie

MAT SA-

Complex Bănie

Autobuze

întors:

întors: Complex

Bănie-Craiovița Nouă

Autobuze

1700/1500

Complex Bănie -

MAT SA-Reloc

SA-

Electroputere-

Cap.1: Craiovița

Nouă

Cap.2: Bănie

Pasaj EP- IML-Vamă-Complex Rovine- Complex Bacriz-Garâ-

BI.41-BI. 2-

Olimp- Rocacfifc^J

BIG Vechi-aX* l

10-St.30.-Ș£(T5<^

Lungime trW&u>

_S>. •/

(km/c.s.). l£o-_

Interval de succedare a curselor în zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transport în zHele 1-5 (6-7)

Ptecăi capete c

î de la

e traseu

Zilele 1-5

Zilele 6-7

prima

ultima

5*-

8“

8*-

12”

12*-

17“

17*-

22“

8“

8“-

12“

12“-

17“

17“

22“

4/15

5/12

4/15

5/12

10/7

10/7

10/7

10/7

5M

2130

Linia nr. 2R

Stații/sens

Lungime

Traseu Autobuze/microbuze/ 'tramvaie

Capacitatea (nr. locuri) ora vârf/ restul zilei)

InțegLaLde succedare a.curselor în.zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transport în zilele 1-5 (6-7)

Plecări de la capete de traseu

Zilele 1- 5

Zilele 6 - 7

prima

ultima

5»-

8*

8*-12*

12*-

17*

17*-

22*

6“-

8*

8*-12*

12*-

17“

17*-

22“

Dus:

Craiovești-Stația 30-Stația 10-Stația20-Compfex Segarcea-Licevl Nenrtescu-Casa Științet-Inspectoratul

Școtar-Fac.

Dus: Craiovești

Agronomie-Madona Dudu-

(Craiovița Nouă) -

Stadion-Spitalul 1-

MAT SA

Fabnca de

Autobuze

Confecții-Parc- P-

ța ChWac-l RA 8-

întors: MAT SA-

Spitalul Militar-Comolex Bârne-

Craiovești

MAT SA

Autobuze

5 30

2130

1700/1500

4/15

5/12

4/15

5/12

10/7

10/7

10/7

10/7

întors:

Cap.1: Craiovești

MAT SA-Complex

Cap.2: MAT SA

Bânie-SpltalU Militar-IRA 8- P-ța Chiriac-Parc-Lic. de Artâ-Stadion-Sf. Dumitru-

FacAgronomie-Obedeanu-

Craiovita Veche-

Xsvj ‘--j \

Casa Ștlinței-Lic.Nenițescu-Complex Segarcea-St. 30-St10-St 20

Lungime traseu

(km/c.s.>: 20,6

Ti '13


Linia nr. 100

Traseu

Stații/sens

Autobuze/microbuze/

Lungime

tramvaie

Dus:

PECO Severinului-BI.168-SIF-Casa

Științei-Șc.

Decebal-Sp.nr.2-Universitate-P-ța Centrală-

Dus: PECO Severinului-

Rotondă-lnstitut-

Pasaj Electro

Sărari-Pasaj Electro

tramvaie

întors:

întors: Pasaj Electro-PECO Severinului

Pasaj Electro-Sărari-lnstitut-

tramvaie

Rotondă-P-ța

Cap.1: PECO Severinului

Centrală-Universitate-Sp.nr.2-Șc. Decebal-Casa Știintei-SIF-BI.168-PECO Severinului

Cap.2: : Pasaj Electro

Lungime traseu

Capacitatea (nr. locuri) ora vârf/ restul zileilnterval de succedare.a cursejorm. zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transport în zilele 1-5 (6-7)


Plecări de la capete de traseur~


Linia nr. 101 Stații/sens Lungime


Traseu Autobuze/microbuze/ tramvaie


Dus:

Izvorul Rece-Marlorex-Fab. Bere-RATC-Oltenia-PECO Severinului-Bl. 168-SIF-Casa Științei-Șc Decebal-Sp.nr.2-Unrversitate-P-ța Centralâ-Rotondă-lnstitut-Sărari-Pasaj Etectro-Electroputere-MAT SA-Shell-Ford


întors: Ford-Shell-MAT SA-Etectroputere-Pasaj Etectro-Sărari-Institut-Rotondă-P-ța Centrală-

Unlversitate-Sp. nr.2-Șc. DecebaJ-Casa Ștrinței-SIF-BI 168-PECO Sevennuluf-Oltema-R-ATC-Fab Bere-Marlorex-Izvorul Rece


Lungime traseu

(km/c.s.): 25.2Dus: Izvorul Rece-Ford tramvaie


întors: Ford -Izvorul Rece

tramvaie


Cap.1: Izvorul Rece

Cap.2: Ford


—» JD 50 L_! _J


PROGRAMUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE


Linia nr. 1 Stații/sens Lungime


l----

Dus:

Gara-Pâltiniș-Păcii- Carol I-Olteț-S.Bămuțiu-CARP-Spitalul nr.1-Confec|ii-Parc-Dunărea-

1 Lacîido-

I Romanești-

' Potelu-Peco

I Romanești

întors:

Peco Romanești-Pololu-Romanești-TCIF-Parc-Zoriie-

CARP-

Macedonski-N.8ălcescu-Păltiniș-Gara

Lungime traseu (km/c.s.): 11.6


T raseu Autobuze/microbuze/ tramvaie


Dus: Gară-PECO

Romanești

Autobuze

întors: PECO Romanești-Garâ

Autobuze

Cap.1: Gară

Cap.2: PECO RomaneștiCapacitatea (nr. locuri) ora vârf/ restul zilei


1200/1000


Interval de succedare a curselor în zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transport în zilele 1-5 (6-7)


Zilele 1-512*

17*
Zile o 6 - 7


pe

12*


i2*T

17*Plecări de la capete de traseu l------------

ultima


prima


6/10


8/8


7/9


9/7


10/6


10/6


10/6


10/6


5m


21m


Linia nr. 4 Statii/sens Lungime


Traseu

Autobuze/microbuze/ tramvaie

Capacitatea (nr. locuri) ora vârf/


rostul zilei)


Dus:

Olteț-S.Bărnutiu-

CARP-Sp. Nr. 1-Confecții-Dunărea-Lactido-Romanești-Potelu-Făcăi-UM Făcăi-Magazin-Moara Făcăi-Intersecția Preajba

întors:

Intersecția Preajba- Moara Făcăi- Magazin-UM Făcăi-Potelu-Romanești-TCIF-Parc-Zorile-CARP-

Macedonski-Olteț

Dus: Olteț-Făcăl

autobuze

întors: Făcăi-Olteț autobuze

Cap.1: Olteț

Cap.2: Făcăi

60/60

Linia nr. 5 Stații/sens Lungime

Traseu Autobuze/microbuze/ tramvaie

Capacitatea (nr. locuri) ora vârf/ restul ziloi

Interval de succedare a curselor în zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transport în zilele 1-5 (6-7)

Plecări de la capote de traseu

Zilele 1-5

Zilele 6-7

prima

ultima

5-

8*

8«

12*

12~-

17*

17*-

22*

6 -

8*

8*-12*

12*-

17*

17*-

22*

Dus:

St. 15-St. 30-St

10- BI.83-UM-Olimp-BI. F8-01.41-Gară-Păltiniș-Pădi-Carol l-Otteț-Caracal- P-ța Chiriac-IRA8-Sp.Militar-Bănie

întors:

Bănie- Sp.Militar-IRA8- P-ța Chiriac-Macedonski-Olteț-N.

Bălcescu-Păltiniș-gară-BI.25-BI.2-Olimp-UM-Big-St.10-St.30-St.15

Lungime traseu (km/c.s.): 21,1

Z   k   \

Dus: St 15-Bănie microbuze

întors: Bănie-St 15

microbuze

Cap.1: Stația 15

Cap.2: Complex Bănie

500/350

8/9

10/8

8/9

10/8

15/5

15/5

15/5

15/5

530

2130

Linia nr. 6 Stații/sens Lungime


Traseu

Autobuze/microbuze/ tramvaie


Capacitatea (nr. locuri) ora vârf/ restul zilei


Intgrval de succedare a curselor în zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transport în zilele 1-5 (6-7)


Plecări de la capete de traseu


Dus:

Craiovești-St.30-Onzont-Poșta-Complex Segarcea-Lic. Nenițescu-Casa Tineretuluf-Sc. Decebal-Sp. Nr. 2-Teatru- Olteț-S. Bârnuțiu-CARP-Sp. Nr.1-Confecții-Parc


Dus: Craiovești-Parc Autobuze


întors:

Parc-Zorile-CARP-Macedonski-Olteț-Universitate-Sp Nr.2-Sc. Decebal-Casa Tineretului-Lic Nenițescu-Complex Segarcea- Poșta Orizont- St.30-Craiovești


Lungime traseu

(km/c.s,): 15,2


întors: Parc-Craiovești

Autobuze


Cap.1: Craiovești

Cap.2: Parc Romanescu
Linia nr. 9 Statii/sens Lungimo


Traseu Autobuze/microbuze/ tramvaie


Dus:

Teatru-P-ța Cenlraîâ-Rotondă-Institut-Sărari-Lăpuș Helin-Plaiul Vulcânești-Hanul Doctorului-UM-

Biocuri-Aeroport-METRO


întors:

METRO-Aeroport-Blocuri-UM-Hanul Doctorului- Plaiul Vulcănești- Lăpuș Helin-Sărari-Institut-Rolondă- P-ța Centralâ-Universitate


Lungime traseu (km/c.s.): 10,3Dus: Teatru - METRO autobuze


întors: METRO-Teatru autobuze


Cap.1: Teatru


Cap.2: METRO
Linia nr. 11 Stații/sens Lungime


Traseu

Autobuze/microbuze/ tramvaie


Capacitatea (nr. locuri) ora vârf/ restul zilei)


Interval de șuccedare_^curseJqrÂn_zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transportîn zilele 1-5 (6-7)


Plecări do la capcto dc traseu


Dus:

P-ța Centrală-Teatru-Sp.nr.2-Casa Tineretului-SIF Oltenia-BI.ANL-PECO Severinului-Praktiker-lzvorul Rece-Pod Amaradia-Fântâna-Fântâna Mireselor întors:

Fântâna Mireselor-Fântâna- Pod Amaradia-lzvorul Rece- Praktiker-PECO Severinului-BI.ANL- SIF Oltenia- Casa Tineretului-Sp.nr.2-Teatru-P-ța CentralăDus: P-ța Centrală-Rovine II autobuze


întors: Rovine II- P-ța Centrală

autobuze


Cap.1: P-ța Contrală

Cap.2: Fântâna Mireselorprima


ultima


Linia nr. 13 Stații/sens Lungime

Traseu Autobuze/microbuze/ tramvaie

Capacitatea (nr. locuri) ora vârf/ restul zilei

Dus:

Casa Tineretului-Sc. Decebal-Sp.nr.2-Șc.

Specială-

Făgăraș-

Complex Nou-

Complex Vechi-Gară

Dus: Casa Tineretului-Gara

microbuze

întors:

Gară- Complex Vechi- Complex Nou- Făgăraș-Șc. Specialâ-

Sp.nr.2- Sc. Decebal- Casa Tineretului

întors: Gara-Casa

Tineretului microbuze

Cap.1: Casa Tineretului

Cap.2: Gara

100/50

Lungime traseu

(km/c.s.): 8,2Linia nr. 17

Stații/sens Lungime

Traseu Autobuze/microbuze/ tramvaie

Capacitatea (nr. locuri) ora vârf/ restul zilei)

Dus:

Fântâna-Stațiune-Comeș-Service Nord-Podișor-CET II-Primăverii-Rozelor-Gară

Dus: Fântâna-Gara autobuze

întors:

întors: Gara-Fântâna autobuze

Garâ-Rozelor-Primăverii-CET

Cap.1: Fântâna

150/70

ll-Podișor-Service Nord-

Cap.2: Gara

Comeș-Stațiune-Fântâna

Lungime traseu

(km/c.s.): 8.7


ințgrval dc succedare a curselor în zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transport în zilele 1-5 (6-7)

Plecări de la capete de traseu

Zilele 1-5

Zilele 6 - 7

prima

ultima

5 -

8“

8”-

12“

12 -

17“

17 --^00

22

6 -

8“

8 -

12“

12 -

17“

17“^

22®

30/1

60/1

30/1

60/1

120/1

120/1

120/1

120/1

fi*

2100

Linia nr. 20

Stații/sens Lungime

Traseu Autobuze/microbuze/ tramvaie

Capacitatea (nr. locuri) ora vârf/ restul zilei)

Interval de succedare a curselor in zilele 1-5 (6-7)

Plecări de la capete de traseu

Numărul de mijloace de transport în zilele 1-5 (6-7)

Zilele 1-5

Zilele 6-7

prima

ultima

6'x-

8“

8“-

12“

12*-

17“

1/-

22oo

6^

8*

8“-

12“

12^

17“

17*-

22“

Dus:

Gară-Complex Vechi-Complex Nou-Făgăraș-Sp.nr.2-Teatru-Piata Centrala

întors:

Piața Centrala -Universitate-Șc. Specială-Făgăraș-Complex Nou-Complex Vechi-Gară

Dus: Gară-Piata Centrala microbuze

întors: Piața Contrala-Gară

microbuze

Cap.1: Gară

Cap.2: Piața Centrala

250/250

30/2

30/2

30/2

30/2

30/2

30/2

30/2

30/2

6oo

2100

Lungime traseu

(km/c.s.): 10,7Linia nr. 24 Stații/sens Lungime


Traseu Autobuze/microbuze/ tramvaie

Capacitatea (nr. locuri) ora vârf/ restul zilei


Dus:

Peco Romanești-Potelu- Romanești-TCIF-Parc-Zorile-CARP-Macedonski-Olteț-Victoriei-Horia-Siloz-Instrtut-P-ța Rovine-Complex Rovine-Vama

întors: Vama-Complex-Piața Rovine-Instrtut-Sfinții Apostoli-1848-Lic. Sanitar-Oltet-S Bărnuțiu-CARP-Spitalul nr.1-Confecții-Parc-Dunârea-Lactido-Romanești-Potelu-Peco Romanești

Dus: PECO Romanești-

Vama

Autobuze

întors: Vama -PECO

Romanești

Autobuze

Cap.1: PECO Romanești Cap.2: Vama


1000/800


Lungime traseu

(km/c.s.): 16.2


Interval do succedare a curselor in zilele 1-5 (6-7) Numărul do mijloace de transport în zilele 1-5 (6-7)

Plecări de la capete de traseu

Zilele 1-5

Zilele 6 - 7

prima

ultima

600-

8*

8*-

12“

12*-

17*

17*-

22

600-

8*

8“-

12*

12*71

17*

17*-

22®

8/8

10/7

10/7

10/7

15/4

15/4

15/4

15/4

g°0

21“

Linia nr. 25 Stații/sens Lungime


Traseu Autobuze/microbuze/ tramvaie

Capacitatea (nr. locuri) ora vârf/ restul zilei)


Dus: Gara-Complex Vechi-Complex Nou-Fâgăraș-Sp.nr.2-Teatru-Olteț-Victoriei-Horia-Siloz-Biserică-BI.G5-Bănie-Vama-Ford

întors: Ford-Bănie-BI.49-BI.G5-Sfînții Apostoli-1848-Lic. Sanitar-Olteț-Universitate-Șc. Spedală-Făgăraș-Complex Nou-Complex Vechi-Gară

Dus: Garâ-Ford

Microbuze

întors: Ford-Gară

Microbuze

Cap.1: Gară

Cap.2: Ford


600/400Ințerya! de succedare a curselor în zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transport în zilele 1-5 (6-7)

Plecări de la capote de traseu

Zilele 1-5

Zilelo 6 - 7

prima

ultima

5--

8*

o -

12*

12 •

17*

17”-

22“

6”-

8*

8*-12*

12^

17*

17"-

22“

5/12

10/8

5/12

10/8

15/5

15/5

15/5

15/5

545

2i°o

Linia nr. 29b

Stații/sens Lungime


Traseu Autobuze/microbuze/ tramvaie


Dus:

Teatru-Olteț-S.Bămuțiu-Lic. de artă-Stadion-Aprozar-Drumul Fabricii-Lunca-Spumoftex-Sifonerie-Abator-Pod Jiu-Bucovăț

întors:

Bucovăț-Pod Jiu-Abator-Sifonerie-Spumoflex-Lunca-Drumul Fabricii-Aprozar-Stadion-Sp.nr.1-CARP-Macedonski-Olteț-Teatru


Lungime traseu

(km/c.s.): 13.0


Dus: Teatru-Bucovăț

Autobuze

întors: Bucovăț-Teatru

Autobuze

Cap.1: Teatru

Cap.2: Bucovăț


Capacitatea (nr. locuri) ora vârf/ restul zilei)

Interval de succedare a curselor in zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transport în zilele 1-5 (6-7)

Plecări de la capete de traseu

Zilele 1-5

Zilele 6 - 7

prima

ultima

6 -

8"

a30-

12“

12 -

17“

17“-

2200

6W-

8“

8“-12“

12“T

17“

17*-

2200

500/250

15/4

30/2

15/4

30/2

60/1

60/1

60/1

60/1

6°°

21°°Linia nr. 1R

Stații/sens Lungime

Traseu Autobuze/microbuze/ 'tramvaie

Capacitatea (nr. locuri) ora vârf/ restul zilei)

Dus:

Stația 15 (Craiovița Nouă)-Stația 30-Stația 10-Bloc83-Rocada-Ollmp-Bloc F10-Complex Vechi-Gară-Complex Bacriz- Complex Rovine-Vamă-IML-Pasaj EP-

Dus: Craiovița Nouă-

Electroputere-,

Complex Bănie

MAT SA-

Complex Bănie

Autobuze

întors:

întors: Complex

Bănie-Craiovița Nouă

Autobuze

1700/1500

Complex Bănie -

MAT SA-Reloc

SA-

Electroputere-

Cap.1: Craiovița

Nouă

Cap.2: Bănie

Pasaj EP- IML-Vamă-Complex Rovine- Complex Bacriz-Gară-

BI.41-BI. 2-

Olimp- Rocad^ferj

BIG Vechi-&# l 10-St.30.-Ș£rf5

Lungime tteșeu*

•/

(km/c.s.) l£>-_

Ințeryal de succedare a curselor in zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transport in zHele 1-5 (6-7)

Plecăi capete c

î de la

e traseu

Zilele 1-5

Zilele 6-7

prima

ultima

5*-

8“

8*-

12”

12*-

17“

17*-

22“

600-

8“

8“-

12“

12“-

17“

17“

22“

4/15

5/12

4/15

5/12

10/7

10/7

10/7

10/7

5M

21m

Linia nr. 2R

Stații/sens

Lungime

Traseu Autobuze/microbuze/ 'tramvaie

Capacitatea (nr. locuri) ora vârf/ restul zilei)

InțegLaLde succedare a.curselor in.zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transport in zilele 1-5 (6-7)

Plecări de la capete de traseu

Zilele 1- 5

Zilele 6 - 7

prima

ultima

5»-

8*

8*-12*

12*-

17*

17*-

22*

6"-

8*

8*-12*

12*-

17“

17*-

22*

Dus:

Craiovești-Stația 30-Stația 10-Stația20-Complex Segarcea-Licevl Nemțesc u-Casa Științei-Inspectoratul

Școtar-Fac.

Dus: Craiovești

Agronomie-Madona Dudu-

(Craiovița Nouă) -

Stadion-Spitalul 1-

MAT SA

Fabrica de

Autobuze

Confecții-Parc- P-

ța ChWac-IRA 8-

întors: MAT SA-

Spitalul Militar-Comolex Bârne-

Craiovești

MAT SA

Autobuze

5 30

2130

1700/1500

4/15

5/12

4/15

5/12

10/7

10/7

10/7

10/7

întors:

Cap.1: Craiovești

MAT SA-Complex

Cap.2: MAT SA

Bânie-SpltalU Militar-IRA 8- P-ța Chiriac-Parc-Lic. de Artâ-Stadion-Sf. Dumitru-

Fac Agronomie-Obedeanu-

Craiovrta Veche-

‘i... \

Casa Ștlinței-Lic.Nenițescu-Complex

Segarcea-St 30-St10-St 20

Lungime traseu

(km/c.s.): 20,6

TI T3


Linia nr. 100

Traseu

Stații/sens

Autobuze/microbuze/

Lungime

tramvaie

Dus:

PECO Severinului-BI.168-SIF-Casa

Științei-Șc.

Decebal-Sp.nr.2-Universitate-P-ța Centrală-

Dus: PECO Severinului-

Rotondă-lnstitut-

Pasaj Electro

Sărari-Pasaj Electro

tramvaie

întors:

întors: Pasaj Electro-PECO Severinului

Pasaj Electro-Sărari-lnstitut-

tramvaie

Rotondă-P-ța

Cap.1: PECO Severinului

Centrală-Universitate-Sp.nr.2-Șc. Decebal-Casa Știintei-SIF-BI.168-PECO Severinului

Cap.2: : Pasaj Electro

Lungime traseu

Capacitatea (nr. locuri) ora vârf/ restul zileilnterval de succedare.a cursejorm. zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transport în zilele 1-5 (6-7)


Plecări de la capete de traseun~<Linia nr. 101 Stații/sens Lungime


Traseu Autobuze/microbuze/ tramvaie


Interval de_ sucgedar_e_a_ curaeLonjigilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transport în zilele 1-5 (6-7)


Capacitatea (nr. locuri) ora vârf/ restul zilei


Plecări de la capote de traseu


Dus:

Izvorul Rece-Mariorex-Fab. Bere-RATC-Oltenia-PECO Severinului-Bl. 168-SIF-Casa Științei-Șc Decebal-Sp nr.2-Unrversitate-P-ța Centralâ-Rotondă-lnstitut-Sărari-Pasaj Etectro-Electroputere-MAT SA-Shell-Ford


Dus: Izvorul Rece-Ford tramvaie


întors:

Ford-Shell-MAT SA-Etectroputere-Pasaj Etectro-Sărari-Institut-Rotondă-P-ța Centrală-

Universitate-Sp.nr.2-

Șc. Decebal-Casa

Șbințej-SIF-81.168-PECO Sevennuluf-Oltema-RATC-Fab Bere-Marlorex-Izvorul Rece


Lungime traseu

(km/c.s.): 25.2întors: Ford -Izvorul Rece

tramvaie


Cap.1: Izvorul Rece

Cap.2: Ford
Linia nr. 102

Stații/sens Lungime

Dus:

T ermo-Doljchim-Pod Amaradia-lzvorul Rece-Martorex-Fab Bere-RATC-Oltenta-

PECO Sevennukjj-Bl 168-SlF-Casa Știmtei-Șc Decebal-Sp.nr.2-Universitate-P-ta Centrală-Rotondâ-lnstitut-Sărari-Pasaj Etectro-Eloctroputere-MAT ȘA-ShelFFord întors: Ford-Sholl-MAT SA-Etectroputere-Pasaj Electro-Sârari-Insbtut-Rotondâ-P-ța Centrală-Universitate-Sp.nr.2-Șc Decebal-Casa Știmței-SIF-BI.168-PECO Severinului-Oltenia-RATC-Fab Bere-Martorex-Izvorul Rece-Pod Amaradia-Doljchim-Termo Lungime traseu (km/c.s.): 34,4


Traseu

Autobuze/microbuze/ tramvaie


Dus: Termo-Ford tramvaie

întors: Ford-Termo

tramvaie

Cap.1: Termo Cap.2 Ford


Capacitatea (nr. locuri) ora vârf/ restul zilei)


1900/720


Interval de succedare a curselor in zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transport în zilele 1-5 (6-7)


Plecări de la capete do traseu


6^

8”


30/4


Zilele 1-5

12”


12^

17”


T7”T

22”


6^

8”


Zilele 6-7


8^ 12”


12^

17”


ÎPC

2200


prima


ultima


60/2


60/2


60/2


60/2


60/2


60/2


60/2