Hotărârea nr. 206/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 206

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 206

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 02.04.2009;

Având în vedere raportul nr. 41599/2009 întocmit de Direcția Economico -Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2009 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.113, 116, 117, 118, 125/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009 și Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a și art.45, alin. 2, lit. a și art. 61, alin. 2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, în sumă de 521.551 mii lei, pe anul 2009, conform anexelor nr.1- 17 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin direcțiile și serviciile din cadrul aparatului de specialitate și ordonatorii terțiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Gheorghe NEDELESCU

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Anexa nr.1

la Hotararea 206/2.04.2009


Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009

mii lei

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget 2008

Buget 2009

initial

definitiv

0

1

2

3

4

VENITURI TOTAL, din care:

441,055.00

493,361.00

521,551.00

I. Venituri proprii

128,000.00

128,000.00

125,000.00

II.Cote si sume din impozitul pe venit, total, din care:

150,041.00

150,076.00

179,719.00

- cote defalcate din impozitul pe venit( 47%)

148,523.00

148,523.00

178,550.00

- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

1,518.00

1,553.00

1,169.00

III.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, total, din care:

156,298.00

185,654.00

186,104.00

1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate

154,619.00

166,975.00

185,219.00

- pentru finantarea cheltuielilor din invatamantul preuniversitar de stat

136,351.00

148,707.00

173,829.00

- pentru finantarea cheltuielilor descentralizate

18,268.00

18,268.00

11,390.00

2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

1,679.00

18,679.00

885.00

IV. Subventii

6,716.00

29,631.00

30,728.00

Subventii de la alte nivele ale administratiei publice, din care:

6,716.00

29,631.00

30,728.00

A.De capital, din care:

0.00

13,460.00

22,634.00

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit

0.00

457.00

594.00

Subventii pentru finantarea cheltuielior de capital ale unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat

0.00

7,847.00

498.00

Subventii pentru finantarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii publice din cadrul Programului operational regional 20072013

0.00

156.00

156.00

Subventii pentru retehnologizarea centralelor termice si elecrice de termoficare

0.00

5,000.00

0.00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

0.00

0.00

2,209.00

Sume primite de la UE în contul platilor efectuate

0.00

0.00

19,177.00

B.Curente, din care:

6,716.00

16,171.00

8,094.00

Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

4,000.00

13,454.00

4,999.00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

1,920.00

1,920.00

1,880.00

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne , cărbuni și combustibil petrolier

400.00

400.00

675.00

Subventii pentru acordarea de trusouri pentru nou născuți

396.00

397.00

540.00

CHELTUIELI TOTAL, din care:

441,055.00

493,361.00

521,551.00

51.02

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE, din care:

42,714.00

38,254.00

53,647.00

Cheltuieli de personal

20,600.00

19,300.00

28,800.00

Bunuri si servicii

18,500.00

15,269.00

18,050.00

Alte transferuri

0.00

0.00

67.00

Asistenta sociala

0.00

614.00

652.00

Cheltuieli de capital

3,614.00

3,071.00

6,078.00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget 2008

Buget 2009

initial

definitiv

0

1

2

3

4

54.02

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care:

2,862.00

2,637.00

2,246.00

Fond pt. garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat

58.00

58.00

53.00

Proiecte si programe administratie publica:

407.00

172.00

93.00

-Bunuri si servicii

0.00

0.00

2.00

-Cheltuieli de capital

0.00

0.00

91.00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

2,297.00

2,307.00

2,000.00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

100.00

100.00

100.00

55.02

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI,din care:

10,000.00

10,530.00

19,562.00

Dobanzi aferente datoriei publice interne si externe

10,000.00

10,530.00

19,562.00

56.02

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI

215.00

110.00

130.00

Transferuri curente

215.00

110.00

130.00

57.02

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI ȘI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

-271.00

-64.00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

0.00

-271.00

-64.00

61.02

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA, din care:

13,800.00

13,800.00

14,300.00

Bunuri si servicii

200.00

300.00

300.00

Transferuri catre institutii publice

13,500.00

13,500.00

14,000.00

Alte cheltuieli

100.00

0.00

0.00

65.02

INVATAMANT, din care:

170,424.00

194,510.00

201,515.00

Cheltuieli de personal

136,351.00

148,707.00

173,329.00

Bunuri si servicii

20,000.00

20,489.00

20,000.00

Alte transferuri- prog. PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila

0.00

159.00

128.00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

0.00

0.00

473.00

Asistenta sociala

0.00

3,627.00

0.00

Alte cheltuieli(burse)

1,046.00

1,046.00

500.00

Cheltuieli de capital

13,027.00

20,482.00

7,085.00

66.02

SANATATE, din care:

1,665.00

2,105.00

1,720.00

Bunuri si servicii

580.00

1,015.00

0.00

Asistenta sociala

20.00

20.00

20.00

Cheltuieli de capital

1,065.00

1,070.00

0.00

Transferuri catre institutii publice

0.00

0.00

1,700.00

67.02

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE , din care:

35,333.00

37,067.00

60,023.00

Bunuri si servicii

12,150.00

14,830.00

15,135.00

Transferuri catre institutii publice

17,395.00

18,763.00

19,095.00

Alte cheltuieli

1,150.00

1,335.00

1,050.00

Cheltuieli de capital

4,638.00

2,139.00

24,743.00

68.02

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA, din care:

30,215.00

29,474.00

29,597.00

Cheltuieli de personal

11,688.00

11,738.00

11,993.00

Bunuri si servicii

1,881.00

1,697.00

1,072.00

Transferuri curente

11,020.00

10,495.00

8,880.00

Asistenta sociala

5,121.00

5,204.00

6,930.00

Alte cheltuieli

196.00

196.00

122.00

Cheltuieli de capital

309.00

144.00

600.00

70.02

LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA , din care:

38,996.00

32,668.00

38,364.00

Bunuri si servicii

7,813.00

9,398.00

10,775.00

Cheltuieli de capital

31,183.00

23,270.00

27,589.00

74.02

PROTECTIA MEDIULUI, din care:

24,212.00

24,755.00

20,353.00

Bunuri si servicii

15,730.00

18,939.00

15,980.00

Cheltuieli de capital

8,482.00

5,816.00

1,463.00

Rambursari de credite

0.00

0.00

2,910.00

80.02

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA, din care:

1,853.00

1,166.00

2,835.00

Bunuri si servicii

44.00

45.00

255.00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

0.00

0.00

1,957.00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget 2008

Buget 2009

initial

definitiv

0

1

2

3

4

Cheltuieli de capital

1,809.00

1,121.00

623.00

81.02

COMBUSTIBILI SI ENERGIE, din care:

22,500.00

38,265.00

20,492.00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, total, din care:

21,000.00

31,765.00

17,959.00

* bugetul de stat

4,000.00

13,454.00

4,999.00

* bugetul local

17,000.00

18,311.00

12,960.00

Cheltuieli de capital

1,500.00

6,500.00

2,533.00

84.02

TRANSPORTURI , din care:

45,696.00

68,171.00

56,831.00

Bunuri si servicii

33,113.00

36,759.00

27,250.00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

850.00

730.00

650.00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

0.00

0.00

20,560.00

Cheltuieli de capital

11,733.00

30,682.00

8,371.00

87.02

ALTE ACTIUNI ECONOMICE, din care:

570.00

120.00

0.00

Cheltuieli de capital

570.00

120.00

0.00

Presedinte de sedinta, Gheorghe Nedelescu

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget 2008

Buget 2009

initial

definitiv

0

1

2

3

TOTAL, din care:

42,714.00

38,254.00

53,647.00

Cheltuieli de personal

20,600.00

19,300.00

28,800.00

Bunuri si servicii

18,500.00

15,269.00

18,050.00

Alte transferuri

67.00

Asistenta sociala

0.00

614.00

652.00

Cheltuieli de capital

3,614.00

3,071.00

6,078.00

Presedinte de sedinta, Gheorghe Nedelescu

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget 2008

Buget 2009

initial

definitiv

0

1

2

3

TOTAL, din care:

2,862.00

2,637.00

2,246.00

Cheltuieli de personal

9.00

19.00

0.00

Bunuri si servicii

68.00

67.00

55.00

Transferuri catre institutii publice

2,288.00

2,348.00

2,000.00

Cheltuieli de capital

397.00

163.00

91.00

Fond de rezerva bugetara

100.00

40.00

100.00

Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, din care:

2,297.00

2,307.00

2,000.00

Cheltuieli de personal

9.00

19.00

0.00

Transferuri catre institutii publice

2,288.00

2,288.00

2,000.00

Proiecte si programe administratie publica

407.00

172.00

93.00

Bunuri si servicii

10.00

9.00

2.00

Cheltuieli de capital

397.00

163.00

91.00

Fond pt. garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat

58.00

58.00

53.00

Bunuri si servicii

58.00

58.00

53.00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

100.00

100.00

100.00

Fond de rezerva bugetara

100.00

40.00

100.00

Transferuri catre institutii publice

0.00

60.00

Presedinte de sedinta, Gheorghe Nedelescu

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

2008

Buget 2009

inițial

definitiv

0

1

2

3

TOTAL, din care:

10,000.00

10,530.00

19,562.00

Dobanzi aferente datoriei publice, din care:

10,000.00

10,530.00

19,562.00

- interne

4,400.00

6,315.00

11,190.00

- externe

5,600.00

4,215.00

8,372.00

Presedinte de sedinta, Gheorghe Nedelescu

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget 2008

Buget 2009

initial

definitiv

0

1

2

3

TOTAL, din care:

215.00

110.00

130.00

Transferuri curente

215.00

110.00

130.00

Presedinte de sedinta, Gheorghe Nedelescu

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget 2008

Buget 2009

initial

definitiv

0

1

2

3

TOTAL, din care:

0.00

-271.00

-64.00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-271.00

-64.00

Presedinte de sedinta, Gheorghe Nedelescu

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget 2008

Buget 2009

inițial

definitiv

0

1

2

3

TOTAL, din care:

13,800.00

13,800.00

14,300.00

Bunuri si servicii

200.00

300.00

300.00

Transferuri catre institutii publice

13,500.00

13,500.00

14,000.00

Alte cheltuieli

100.00

0.00

0.00

1. Politia comunitara, total , din care:

13,500.00

13,500.00

14,000.00

Transferuri catre institutii publice

13,500.00

13,500.00

14,000.00

2.Protectie civila, total din care:

300.00

300.00

300.00

Bunuri si servicii

200.00

300.00

300.00

Alte cheltuieli

100.00

0.00

0.00

Presedinte de sedinta, Gheorghe Nedelescu

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget 2008

Buget 2009

initial

definitiv

0

1

2

3

TOTAL, din care:

170,424.00

194,510.00

201,515.00

Cheltuieli de personal

136,351.00

148,707.00

173,329.00

Bunuri si servicii

20,000.00

20,489.00

20,000.00

Alte transferuri - prog. PHARE si alte prog. cu finantare nerambursabila

0.00

159.00

128.00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

473.00

Asistenta sociala

0.00

3,627.00

0.00

Alte cheltuieli(burse)

1,046.00

1,046.00

500.00

Cheltuieli de capital

13,027.00

20,482.00

7,085.00

Presedinte de sedinta, Gheorghe Nedelescu

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget 2008

Buget 2009

initial

definitiv

0

1

2

3

TOTAL, din care:

1,665.00

2,105.00

1,720.00

Bunuri si servicii

580.00

1,015.00

0.00

Asistenta sociala

20.00

20.00

20.00

Transferuri catre institutii publice

0.00

0.00

1,700.00

Cheltuieli de capital

1,065.00

1,070.00

0.00

1.Centrul de sange

20.00

20.00

20.00

Asistenta sociala

20.00

20.00

20.00

2. Spitalul municipal Filantropia

645.00

905.00

500.00

Bunuri si servicii

380.00

640.00

0.00

Cheltuieli de capital

265.00

265.00

0.00

Transferuri catre institutii publice

0.00

0.00

500.00

3. Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie

500.00

500.00

500.00

Bunuri si servicii

0.00

200.00

0.00

Cheltuieli de capital

500.00

300.00

0.00

Transferuri catre institutii publice

0.00

0.00

500.00

4.Spitalul Clinic "Victor Babes" Craiova

500.00

680.00

700.00

Bunuri si servicii

200.00

175.00

0.00

Cheltuieli de capital

300.00

505.00

0.00

Transferuri catre institutii publice

0.00

0.00

700.00

Presedinte de sedinta, Gheorghe Nedelescu

Consiliul Local al Municipiului Craiova

Anexa nr. 10 la Hotararea 206/2.04.2009


Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009 la capitolul 67.02 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget 2008

Buget 2009

initial

definitiv

0

1

2

3

TOTAL, din care:

35,333.00

37,067.00

60,023.00

Bunuri si servicii

12,150.00

14,830.00

15,135.00

Transferuri catre institutii publice

17,395.00

18,763.00

19,095.00

Alte cheltuieli

1,150.00

1,335.00

1,050.00

Cheltuieli de capital

4,638.00

2,139.00

24,743.00

Casa de cultura Tr. Demetrescu          -transferuri

520.00

602.00

445.00

Teatrul liric Elena Teodorini -transferuri

6,600.00

6,600.00

6,600.00

Teatrul pentru copii si tineret Colibri -transferuri

975.00

975.00

1,050.00

Filarmonica Oltenia                        -transferuri

5,300.00

5,307.00

5,300.00

Ansamblul folcloric Maria Tanase -transferuri

1,500.00

1,500.00

1,500.00

Sport Club Municipal Craiova -transferuri

2,500.00

3,779.00

4,200.00

Consiliul Local - Studiu de fezabilitate- Elena Teodorini

150.00

20.00

0.00

- Cheltuieli de capital

150.00

20.00

0.00

Arhiepiscopia Craiovei, din care:

850.00

1,035.00

850.00

- Alte cheltuieli

850.00

1,035.00

850.00

Biserica Sf. Calinic Cernicanul

300.00

300.00

200.00

- Alte cheltuieli

300.00

300.00

200.00

Servicii recreative si sportive, total din care:

16,588.00

16,899.00

39,843.00

1. Actiuni sportive(turneu tenis)

100.00

100.00

100.00

- Bunuri si servicii

100.00

100.00

100.00

2. Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

16,488.00

16,799.00

39,743.00

- Bunuri si servicii

12,000.00

14,680.00

15,000.00

- Cheltuieli de capital

4,488.00

2,119.00

24,743.00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei, total, din care: - bunuri si servicii

50.00

50.00

35.00

- Finantare proiecte culturale cf. Lg.350/2005

50.00

50.00

35.00

Presedinte de sedinta, Gheorghe Nedelescu

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget 2008

Buget 2009

initial

definitiv

0

1

2

3

TOTAL, din care:

30,215.00

29,474.00

29,597.00

Cheltuieli de personal

11,688.00

11,738.00

11,993.00

Bunuri si servicii

1,881.00

1,697.00

1,072.00

Transferuri curente

9,100.00

8,575.00

8,880.00

Asistenta sociala

7,041.00

7,124.00

6,930.00

Alte cheltuieli

196.00

196.00

122.00

Cheltuieli de capital

309.00

144.00

600.00

Consiliul Local- Expertiza tehnica-Serviciul public de asistenta medico- sociala

0.00

0.00

145.00

Cheltuieli de capital

0.00

0.00

145.00

1. Serviciul public de asistenta medico- sociala, din care:

9,000.00

8,162.00

8,500.00

Transferuri curente

9,000.00

8,162.00

8,500.00

2.Drepturi asistenti personali pt. copii si adulti cu handicap grav

8,421.00

8,421.00

8,830.00

Cheltuieli de personal

8,421.00

8,421.00

8,830.00

3.Sprijin financiar pentru constituirea familiei- lg.396/2006

1,920.00

1,920.00

1,880.00

Asistență sociala

1,920.00

1,920.00

1,880.00

4.Acordarea de trusouri pentru nou-născuți -lg.482/2006

396.00

397.00

540.00

Asistență sociala

396.00

397.00

540.00

5.Ajutor pt. încalzire locuinte - cf. O.G 107/2006

400.00

400.00

675.00

Asistenta sociala

400.00

400.00

675.00

6.Drepturi cu caracter social privind transportul gratuit al persoanelor cu handicap grav, insotitorii acestora, si pentru nevazatori

918.00

798.00

1,000.00

Asistenta sociala

918.00

798.00

1,000.00

Denumirea indicatorilor

Buget 2008

Buget 2009

initial

definitiv

0

1

2

3

7. Ajutor social și ajutor pt. încălzire locuințe - cf.lg.416/2001

3,370.00

3,388.00

2,560.00

Asistenta sociala

3,370.00

3,388.00

2,560.00

8.Asociatia "The European House"

160.00

160.00

100.00

Alte cheltuieli

160.00

160.00

100.00

9. Inhumari

37.00

37.00

25.00

Asistenta sociala

37.00

37.00

25.00

10. Centru de zi socio- medical Sf. Ioan Sebastian

89.00

89.00

15.00

Cheltuieli personal

80.00

80.00

14.00

Bunuri si servicii

9.00

9.00

1.00

11.Cofinantare proiect -Centru de zi -spijin pentru varstnicii abandonati de familie

53.00

53.00

40.00

Cheltuieli personal

42.00

42.00

39.00

Bunuri si servicii

11.00

11.00

1.00

12. Cofinantare proiect- Îngrijire la domiciliu pentru varstnicii din Craiova

191.00

241.00

380.00

Cheltuieli personal

175.00

225.00

360.00

Bunuri si servicii

16.00

16.00

20.00

13.Consiliul Local- transferuri pt. protectia copilului

100.00

413.00

380.00

Transferuri curente

100.00

413.00

380.00

14.Cofinantare proiect - Centru de zi "Dr. Innocenzo Fiore"

35.00

35.00

20.00

Alte cheltuieli

35.00

35.00

20.00

15. Finantare proiecte sociale cf. lg. 350/2005

50.00

50.00

0.00

Bunuri si servicii

50.00

50.00

0.00

16. Centrul social de urgenta "Sf. Vasile"

15.00

15.00

505.00

Cheltuieli personal

0.00

0.00

50.00

Bunuri si servicii

15.00

15.00

0.00

Cheltuieli de capital

0.00

0.00

455.00

17.Cofinantare - Implementare strategie locala antidrog

1.00

1.00

2.00

Alte cheltuieli

1.00

1.00

2.00

18.Centrul social comunitar

7.00

7.00

0.00

Bunuri si servicii

7.00

7.00

0.00

19.Crese-Total

5,052.00

4,887.00

4,000.00

Cheltuieli de personal

2,970.00

2,970.00

2,700.00

Bunuri si servicii

1,773.00

1,589.00

1,050.00

Denumirea indicatorilor

Buget 2008

Buget 2009

initial

definitiv

0

1

2

3

Asistenta sociala

0.00

184.00

250.00

Cheltuieli de capital

309.00

144.00

0.00

din care:

Crese(ordonatori tertiari gradinite)

667.00

667.00

0.00

Cheltuieli de personal

422.00

422.00

0.00

Bunuri si servicii

245.00

245.00

0.00

Serviciul Public Crese

4,076.00

4,076.00

4,000.00

Cheltuieli de personal

2,548.00

2,548.00

2,700.00

Bunuri si servicii

1,528.00

1,344.00

1,050.00

Asistenta sociala

0.00

184.00

250.00

Consiliul Local

309.00

144.00

0.00

Cheltuieli de capital

309.00

144.00

0.00

Presedinte de sedinta, Gheorghe Nedelescu

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget 2008

Buget 2009

initial

definitiv

0

1

2

3

TOTAL, din care:

38,996.00

32,668.00

38,364.00

Bunuri si servicii

7,813.00

9,398.00

10,775.00

Cheltuieli de capital

31,183.00

23,270.00

27,589.00

1. Iluminat public si electrificari rurale

14,275.00

14,864.00

23,127.00

Bunuri si servicii

5,500.00

6,124.00

6,800.00

Cheltuieli de capital

8,775.00

8,740.00

16,327.00

2. Locuinte, din care:

443.00

462.00

674.00

Bunuri si servicii

0.00

0.00

Cheltuieli de capital

443.00

462.00

674.00

3. Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice, din care:

871.00

455.00

170.00

Bunuri si servicii

13.00

13.00

125.00

Cheltuieli de capital

858.00

442.00

45.00

4. Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale, din care:

23,407.00

16,887.00

14,393.00

1. Sistematizarea circulatiei

1,800.00

1,800.00

1,800.00

2. M.R.D

500.00

1,461.00

2,050.00

3. Cheltuieli de capital

21,107.00

13,626.00

10,543.00

Presedinte de sedinta, Gheorghe Nedelescu

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget 2008

Buget 2009

inițial

definitiv

0

1

2

3

TOTAL, din care:

24,212.00

24,755.00

20,353.00

Bunuri si servicii

15,730.00

18,939.00

15,980.00

Cheltuieli de capital

8,482.00

5,816.00

1,463.00

Rambursari de credite externe

0.00

0.00

2,910.00

1. Salubritate

19,605.00

22,327.00

16,243.00

Bunuri si servicii

14,450.00

17,959.00

15,000.00

Cheltuieli de capital

5,155.00

4,368.00

1,243.00

2. Canalizarea si tratarea apelor reziduale

4,607.00

2,428.00

4,110.00

Bunuri si servicii

1,280.00

980.00

980.00

Cheltuieli de capital

3,327.00

1,448.00

220.00

Rambursari de credite externe, total:

0.00

0.00

2,910.00

- interne

2,060.00

- externe

850.00

Presedinte de sedinta, Gheorghe Nedelescu

pe anul 2009

la capitolul 80.02 - ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget 2008

Buget 2009

initial

definitiv

0

1

2

3

Total, din care:

1,853.00

1,166.00

2,835.00

Bunuri si servicii

44.00

45.00

255.00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

1,957.00

Cheltuieli de capital

1,809.00

1,121.00

623.00

Presedinte de sedinta, Gheorghe Nedelescu

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget 2008

Buget 2009

initial

definitiv

0

1

2

3

Total, din care:

22,500.00

38,265.00

20,492.00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif,total, din care:

21,000.00

31,765.00

17,959.00

* bugetul de stat

4,000.00

13,454.00

4,999.00

* bugetul local

17,000.00

18,311.00

12,960.00

Cheltuieli de capital

1,500.00

6,500.00

2,533.00

Presedinte de sedinta, Gheorghe Nedelescu

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget 2008

Buget 2009

initial

definitiv

0

1

2

3

TOTAL, din care:

45,696.00

68,171.00

56,831.00

Bunuri si servicii,total, din care:

33,113.00

36,759.00

27,250.00

- reducere tarif abonamente anumite categorii de cetateni

7,000.00

7,746.00

7,000.00

-pentru strazi

26,113.00

29,013.00

20,250.00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

850.00

730.00

650.00

- gratuitati ( benef. Lg. 42/1990, Lg. 44/1994)

850.00

730.00

650.00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

20,560.00

Cheltuieli de capital, din care:

11,733.00

30,682.00

8,371.00

- R.A.T Craiova

4,500.00

9,149.00

794.00

- obiective proprii

7,233.00

21,533.00

7,577.00

Presedinte de sedinta, Gheorghe Nedelescu

ANEXA nr. 17 la HCL 206/2009

PROGRAM DE INVESTITII BUGETUL LOCAL 2009

mii lei

Cap. 51.02 (Autoritati publice si acțiuni externe)

Achizitie tehnica de calcul, echipamente si soft

332

SF Extindere pe verticala cladire Directia Impozite si Taxe

38

Reactualizare SF Reabilitare si modernizare centrala termica sediu A.I. Cuza nr. 7

20

Achizitie si montaj panouri decorative (4 buc.)

80

Achizitie monument „Asta-i muzica ce-mi place”

200

Achiziție teren 1000 mp bd. Dacia nr. 80D

1,260

Achizitie teren 258 mp str. Intersectie Basarabia- Maramures

280

Achiziție teren 497,35 mp str. Tabaci nr. 11

560

Achiziție imobil grădiniță str. Putnei nr. 15A

2,000

Achiziție sistem control acces Stadion Ion Oblemenco

1,104

Achizitie cabina vanzare bilete stadionul Ion Oblemenco

50

Achizitie fotocopiator A3 cu conectare la retea

4

Achizitie rampe pentru accesul persoanelor cu handicap

150

TOTAL CAP. 51.02

6,078

Cap. 54.02 (Alte servicii publice generale)

Proiectul „Administratia publica din municipiul Craiova - o administrare de tip european, moderna si eficienta” - Achizitie UPS Server aplicatie Documente identitate

4

Proiectul „Administratia publica din municipiul Craiova - o administrare de tip european, moderna si eficienta” - Achizitii: server aplicatie documente de identitate, server aplicatie registratura+licente, server aplicatie contabilitate+licente

41

Proiectul „Administratia publica din municipiul Craiova - o administrare de tip european, moderna si eficienta” - Achizitie infochiosc

46

TOTAL CAP. 54.02

91

Cap. 65.02 (Invatamant)

Gr. Sc. Tr.Demetrescu-ter.

Reparatii capitale cladire scoala si ateliere

44

Gr Sc. Electroputere-tertiar

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii la obiectivul „Modernizare punct termic”

40

Gr. Sc.M. Basarab - tertiar

Reabilitare camin baieti (ex.)

130

Gr. Sc.M. Basarab - tertiar

Reabilitare si modernizare camin fete (PT+ex.)

970

G.S.T. Auto - PMC

Modernizare C.T. (PT+ex.)

22

G.S.I. Murgulescu - tertiar

Modernizare CT (ex.)

221

Grup Sc. ICM Nr.2- tertiar

Extindere si modernizare spatii de invatamant (HG 370/2008

50

Grup Sc.Ch. Laugier -tertiar

Reabilitare CT

35

Gr. Șc. Ind. Tr. Vuia-tertiar

Modernizare și reabilitare CT - ex.

171

Seminarul Teologic Ortodox Mofleni -tertiar

Reparatii capitale „Reabilitarea corpurilor B si C”

680

Lic. Teoretic Adventist -

tertiar

Consolidare și amenajări clădire - execuție

400

CTAM C-tin Brancusi-PMC

Tabara scolara Facai - PT + exec.

179

CTAM C-tin Brancusi-PMC

CAMPUS Consolidare, reabilitare si extindere (HG 370/2008)

344

Colegiul Naț. Carol I - tertiar

Consolidare corp 3 (HG 370/2008

104

Colegiul Naț. Carol I- tertiar

SF Centrala termica

20

C.Nat. N. Titulescu - tertiar

Reabilitare

23

Col. Nat. Elena Cuza-t

Consolidare si reabilit cladire corp administrativ

100

Col. Nat. Fratii Buzesti-t

Doc-tie de avizare + P.T. + executie pentru „Refacere zid sprijin”

900

Scoala nr. 16- tertiar

Modernizare CT - execuție

148

Scoala nr. 18 - PMC

Extindere scoala (ex.)

12

Sc nr. 37 M.Eminescu-PMC

Reparatii capitale pt. Gradinita nr.55 si Cresa nr.14 (actual

Cresa nr.4) (PT+ex.)

22

Grad. nr. 5 - tertiar

Extindere si supraetajare gradinita (ex.)

250

Gradinita nr. 21 -tertiar

Extindere cladire (PT+ex.)

400

Grad. nr.30 „Casuta

Fermecata” pt. Grad. nr. 39 -tertiar

Consolidare si modernizare cladire str. Beethowen nr. 17 (ex.)

240

Grad. Cu program prelungit N.Romanescu- tertiar

Centrala termica (PT+ex.)

160

Grad. Cu program prelungit

N.Romanescu- tertiar

SF Centrala termica

20

Grad. Cu program prelungit

N.Romanescu- tertiar

Construire grădiniță cu program prelungit, cu 10 grupe și creșă săptămânală cu două grupe (exec)

1,400

TOTAL CAP. 65.02

7,085

Cap. 67.02 (Cultura, recreere si religie)

Amenajare Parcul Lunca Jiului (PT+ ex.)

18,160

Reamenajare gradina zoologica (PT+ex.)

294

Expertiza tehnica + Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare baze sportive la 6 unitati scolare din aria de interventie urbana a mun. Craiova”

79

Expertiza tehnica si SF pentru „Amenajare strand in Parcul Lunca Jiului”

83

Amenajare strand in Parcul Lunca Jiului (PT+ex.)

2,000

Expertiza tehnica + Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Restaurare statui adiacente Casei Gh. Bibescu din Parcul Nic. Romanescu”

6

Restaurare statui adiacente Casei Gh. Bibescu din Parcul Nic. Romanescu (PT)

6

Expertiza tehnica +Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii pentru "Amenajare Parcul N. Romanescu"

150

Expertiza tehnica +Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii pentru "Amenajare gradina Botanica"

100

Expertiza th.+Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reamenajare parcuri si gradini publice din mun. Craiova”

65

Achizitie sisteme de iluminat ornamental

3,800

TOTAL CAP. 67.02

24,743

Cap. 68.02 (Asistenta sociala)

Expertiza tehnica +Audit energetic + Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii pentru Reabilitare si modernizare Camin de batrani

145

Centrul Social de Urgenta Sf. Vasile pentru pers. fara adapost din mun. Craiova

Reabilitare Centrul Social de Urgenta Sf. Vasile pentru persoanele fara adapost din mun. Craiova

455

TOTAL CAP. 68.02

600

Cap. 70.02 (Loc., serv. si dezv. publica)

Fantana arteziana Mihai Bravu (ex.)

452

Reabilitare si modernizare platou si gradina Teatrul National Craiova (executie) - et. I

2,154

Reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate (executie), din care buget local (33%)=400 si buget de stat (34%)=594

674

Consolidare Casa Gh. Bibescu din Parcul N. Romanescu, Craiova (executie)

605

Reabilitarea, modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public in mun. Craiova

8,900

Achizitie cu montaj instalatie fantana arteziana existenta la inters. strazilor: Horia, Oituz, Libertatii

40

SF Amenajare soclu monument "Asta-i muzica ce-mi place"

10

Reactualizare studiu privind fluxul de calatori in mun. Craiova

61

SF Extinderea retelelor electrice de distributie din mun.Craiova

35

SF Realizare pasaj denivelat, subteran, pe sub intersectia strazii Aries cu str. A.I.Cuza si respectiv cu str. Imparatul Traian, in vederea preluarii traficului auto pe Bvd. Carol I - str. Aries

40

SF Realizare pasaj denivelat, suprateran, peste intersectia de la km 0 al mun. Craiova, in vederea preluarii traficului auto pe E70, respectiv Cl. Bucuresti - Bvd. Nicolae Titulescu

40

Refacere si modernizare Sala Polivalenta 4000 locuri: utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj utilaje tehnologice; lucrari retele exterioare+drumuri; dotari

4,000

Cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si realizarea sist. informational privind constituirea bancii de date urbane in mun. Craiova

600

Reabilitare si modernizare Teatrul de Vara din Parcul Nicolae Romanescu (PT)

100

Achizitie puncte de aprindere (blocuri de masura si protectie instalatii de iluminat public)

3,000

Iluminat arhitectural Biserica „Sf. Treime” (PT+executie)

1,600

Achizitie cu montaj echipamente pentru realizarea iluminatului arhitectural a unor obiective din Parcul Nic. Romanescu (poarta principala de acces, podul suspendat, foisor, Casa Bibescu si alte obiective)

1,750

Extinderea rețelelor electrice de distribuție din mun.Craiova -

Programul National „Electrificare 2007-2009” (PT+ex.)

577

Achizitie grup generator pentru alimentare de rezerva - stadion Ion Oblemenco

500

Fantana arteziana ambientala cart. Rovine (PT+ex.)

866

Amenajare soclu monument "Asta-i muzica ce-mi place" (PT+ex.)

215

SF Monitorizare video a traficului rutier in mun. Craiova

50

Achizitie cu montaj instalatie ridicare presiune - statia de apa Bordei

45

SF Amenajare si revitalizare Centrul istoric - arie pilot din mun. Craiova

415

SF Extindere Cimitir Ungureni (RAADPFL)

50

SF Amenajare Piata Agroalimentara 1 Mai

200

Actualizare PUZ zona Romanescu - Hipodrom

100

PUZ Amenajare platou Hipodrom

100

PUZ Modernizare si strapungere str. Henri Coanda - str.Traian Lalescu

80

PUZ Modernizare intersectia bvd. Nic. Titulescu-str. Amaradia

80

PUZ Modernizare str. Dezrobirii si intersectia str. Nic. Iorga -str. Petre Ispirescu

50

PUZ Modernizare intersectia strazilor Aries - Macedonski -Caracal

100

PUG Municipiul Craiova

100

TOTAL CAP. 70.02

27,589

Cap. 74.02 (Protecția mediului)

Achizitie utilaj multifunctional pt. desfasurarea activitatii de deszapezire si spalat mecanizat - 2 buc. (S.P.Salubritate)

1,205

Achizitie utilaj pentru curatat pavimente

38

TOTAL CAP. 74.02.05 (Salubritate si gestiunea deseurilor)

1,243

Retele de alimentare cu apa si de canalizare menajera si pluviala in zona de est a mun. Craiova, etp.II, subetapa IIA -retele de alimentare cu apa str. Calea Bucuresti, str. Garlesti, centura de Nord Calea Ferata Craiova-Bucuresti (PT)

143

Retele de alimentare cu apa si de canalizare menajera si pluviala in zona de est a mun. Craiova, etp.III, subetapa IIIA -Canalizare menajera str. Preciziei (PT)

48

Retele de alimentare cu apa si de canalizare menajera si pluviala in zona de est a mun. Craiova, etp. I, subetapa IA -retele de alimentare cu apa in cartierele Plaiul Vulcanesti si Drumul Apelor (executie)

27

SF Canalizare menajera Aleea Mihai Eminescu

2

TOTAL CAP. 74.02.06 (Canalizarea si tratarea apelor reziduale )

220

TOTAL CAP. 74.02

1,463

Cap. 80.02 (Actiuni generale economice, comerciale si de munca)

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri din mun. Craiova prin infiintarea unui incubator transfrontalier tehnologic si de afaceri (executie)

600

Proiectul "Dezvoltarea infrastructurii de afaceri din municipiul Craiova prin infiintarea unui incubator transfrontalier tehnologic si de afaceri" - Achizitie server cu licente si site functional

3

Proiectul "Dezvoltarea infrastructurii de afaceri din municipiul Craiova prin infiintarea unui incubator transfrontalier tehnologic si de afaceri" - Achizitii: switch 16 porturi cu management (4 buc.), patch panel/patch cord pentru 1684 porturi (1 buc.), UPS (3 buc.)

4

Proiectul "Dezvoltarea infrastructurii de afaceri din municipiul Craiova prin infiintarea unui incubator transfrontalier tehnologic si de afaceri" - Achizitie imprimante (2 buc.)

8

Proiectul "Dezvoltarea infrastructurii de afaceri din municipiul Craiova prin infiintarea unui incubator transfrontalier tehnologic si de afaceri" - Elaborare soft pagina web si portal

2

Proiectul "Dezvoltarea infrastructurii de afaceri din municipiul Craiova prin infiintarea unui incubator transfrontalier tehnologic si de afaceri" - Achizitie masa prezidiu 40 persoane

6

TOTAL CAP. 80.02

623

Cap. 81.02 (Combustibili si energie)

Modernizare puncte termice in mun. Craiova, proiectare, automatizare, contorizare, inlocuire utilaje, echipamente si instalatii + racordare la CEZ + dispecer (R.A.Termoficare)

2,493

SF pentru stabilirea zonelor unitare de incalzire

40

TOTAL CAP. 81.02

2,533

Cap. 84.02 (Transporturi)

Realizare pasaj denivelat, subteran, pe sub intersectia strazii Aries cu str. A.I.Cuza si respectiv cu str. Imparatul Traian, in vederea preluarii traficului auto pe Bvd. Carol I - str. Aries (PT+taxa racordare la reteaua electrica)

2,200

Realizare pasaj denivelat, suprateran, peste intersectia de la km 0 al mun. Craiova, in vederea preluarii traficului auto pe E70, respectiv Cl. Bucuresti - Bvd. Nicolae Titulescu (PT+taxa racordare la reteaua electrica)

1,020

Reabilitarea caii de rulare a tramvaiului pe portiunea Bvd.

Decebal de la Pod Electro la str. Caracal (PT) - R.A.T.

352

Deschidere, aliniere si largire str. A.I. Cuza (expropieri)

468

Reactualizare SF Strapungere str. Traian Lalescu

20

Reabilitare linie tramvai in mun. Craiova - 11 km (asistenta tehnica+ex.)

100

Introducerea transportului cu troleibuzul in mun. Craiova (PT+asistenta tehnica+ex.)

322

Reactualizare SF Introducerea transportului cu troleibuzul in mun. Craiova

20

SF Amenajare Parcare subterana in zona Teatrului National Craiova - str. Romul

79

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare str. Brestei (tronson cuprins intre intersectia cu str. Raului - intersectia cu str. Pelendava)”

20

Reabilitare str. Brestei (tronson cuprins intre intersectia cu str.

Raului - intersectia cu str. Pelendava) - PT

200

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare str. Pelendava”

19

Reabilitare str. Pelendava (PT)

200

Elaborare studiu privind fundamentarea deciziei de concesionare a realizarii si exploatarii "Parcarii subterane din zona TNC - str. Romului"

39

Expertiza si Doc. De avizare „Reabilitare str. Raului (tronson cuprins intre str. Brestei si Bvd. N.Romanescu)”

100

Reabilitare si modernizare str.Henri Coanda, tronson cuprins intre str. Mircesti si str. Caracal (PT+ex.)

279

Reabilitare si modernizare str. Simion Barnutiu (PT+ex.)

86

Reabilitare si modernizare str. Dezrobirii (PT)

62

Reabilitare si modernizare str. Matei Basarab (PT)

145

Reabilitare si modernizare str. Tineretului (PT)

380

Reabilitare si modernizare Bvd. Oltenia (PT)

690

Reabilitare si modernizare str. Caracal (PT)

188

Reabilitare si modernizare bvd. Gh. Chitu (PT)

215

Reabilitare si modernizare str. N. Iorga (PT)

118

Reabilitare si modernizare str. Brezei, tronson cuprins intre

Canalul Colector si Troaca (PT)

68

Reabilitare si modernizare str. Brestei, tronson cuprins intre str.

Pelendava si Podul Cernele (PT)

171

Reabilitare si modernizare str. C-tin Gherghina, tronson nemodernizat cuprins intre str. Cernele si Poligon (PT)

31

SF Construire statii pentru mijloacele de transport in comun in municipiul Craiova

30

SF Amenajare strazi prin balastare in zona Parc Romanescu -Hipodrom

60

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. Aleea II Bechet”

11

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. Bucura”

15

Expertiza tehnica si Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii pentru "Modernizare str. Targului"

30

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. Voinicului”

10

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. Pastorului”

33

Expertiza tehnica si Doc.de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. Dr. C-tin Angelescu”

14

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str.Henri Coanda, tronson cuprins intre str. Mircesti si str. Caracal”

22

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. Amaradia”

21

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. Toamnei”

15

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. Poporului”

8

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. Pictor Negulici”

28

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. Toporasi”

11

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. Dezrobirii”

40

Expertiza tehnica si Doc.e de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. Spania”

11

Expertiza tehnica si D oc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. Fluturi”

10

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. Corneliu Coposu”

11

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. Gr. Plesoianu”

11

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. Artarului”

10

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. Gh. Donici”

28

Expertiza tehnica siDoc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. Nanterre”

12

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. Simion Barnutiu”

12

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. Matei Basarab”

11

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. Giuseppe Verdi”

8

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. Macului”

8

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. Albastrele”

28

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. Tineretului”

20

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare Bvd. Oltenia”

47

Expertiza tehnica siDoc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. Lamaitei”

10

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. Gilortului”

10

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. Stefan cel Mare”

12

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. M. Eminescu”

8

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. Brezei, tronson cuprins intre Canalul Colector si Troaca”

20

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. Brestei, tronson cuprins intre str. Pelendava si Podul Cernele”

16

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. C-tin Gherghina, tronson nemodernizat cuprins intre str. Cernele si Poligon”

23

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. Bucovat”

50

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. Ecaterina Teodoroiu”

35

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str. „Dimitrie Bolintineanu”

20

TOTAL CAP. 84.02

8,371

TOTAL GENERAL

79,176

Presedinte de sedinta,

Gheorghe Nedelescu

FP-30-04, ver.1

10

10


BS=594

BL=80

12

12


13

13


14

14


15

15