Hotărârea nr. 204/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 204

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 204

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2009;

Având în vedere raportul nr.38726/2009 întocmit de Direcția Servicii Publice prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.360/2008 referitoare la asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, și cu municipiile, orașele și comunele din județul Dolj, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor „ECODOLJ” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.101, 103, 104, 105, 106/2009 ;

Potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, prevederilor art. 35 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 13/2008, ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005 și Hotărârii Guvernului nr.855/2008 referitoare la aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

În temeiul art. 11, art. 36 alin. 2 lit. e si alin. 7 lit. c, coroborate cu prevederile art. 45 alin. 3 și art.61, alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Contractului de asociere, Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor „ECODOLJ”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.360/2008, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Lucian MINCU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR. 204/2009

Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.360/2008 cu privire la Contractul de asociere se modifică, astfel:

Art.1 lit. b, va avea următorul conținut :

„b) Stabilirea modalității de gestiune pentru colectare, transport, prelucrarea și depozitarea deșeurilor municipale ( denumite în continuare) „ Serviciu”. „

Art.10, alin.1 va avea următorul conținut :

„Părțile au în vedere stabilirea modalități de gestiune a Serviciilor după cum urmează:

- în municipiul Craiova, gestiunea directă, dată către S.P.Salubritate pentru activitatea de colectare, transport, și depozitare a deșeurilor.

- în celelalte localități membre, gestiunea delegată pentru activitățile de colectare transport, prelucrare și depozitare a deșeurilor. Procedura de delegare a gestiunii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii acestor servicii se vor organiza și derula în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare „.

Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.360/2008 cu privire la Actul Constitutiv - Cadru al Asociației Intercomunitare de gestionare a deșeurilor „ECODOLJ” se modifică, astfel: Cap.V . Scopul Asociației alin.1 lit.b va avea următorul cuprins :

„ - modalitatea de gestiune a serviciilor de colectare transport și depozitare a deșeurilor menajere în județul Dolj „.

Cap.V . Scopul Asociației alin.2 va avea următorul cuprins :

„(2) Forma de gestiune a Serviciului de gestionare a deșeurilor adoptată va fi gestiunea directă pentru municipiul Craiova și gestiune delegată pentru celelalte localități.

Gestiunea delegată se realizează în baza unui/ mai multor contracte de delegare a gestiunii, denumit(e) în continuare contract(e) de delegare, atribuit(e) operatorilor conform prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale legilor speciale aplicabile „.

Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.360/2008 cu privire la Statutul - Cadru al Asociației Intercomunitare de gestionare a deșeurilor „ECODOLJ” se modifică, astfel:

Art. 4 alin. 2 va avea următorul cuprins :

„Asociația este mandatată, în condițiile legii, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale Asociaților să exercite, în numele și pe seama acestora, dreptul de a stabili modalitatea de gestiune a serviciilor de gestionare a deșeurilor transferate în responsabilitatea ei, inclusiv dreptul de a concesiona administrarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și/sau privat al unităților administrativ- teritoriale membre care alcătuiesc sistemele de utilități publice aferente acestora, în cazul gestiunii delegate.

Forma de gestiune a serviciilor de gestionare a deșeurilor adoptată, este gestiunea directă pentru municipiul Craiova și gestiunea delegată pentru celelalte localități.

Gestiunea delegată se realizează în baza unui/ mai multor contracte de delegare a gestiunii, denumit(e) în continuare contract(e) de delegare, atribuit(e) operatorilor conform prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale legilor speciale aplicabile.

Contractul de delegare a gestiunii se atribuie :

  • -  unui operator/unor operatori selectați printr-una din procedurile concurențiale prevăzute la art.30 alin.(8) și alin.(12) din Legea nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare.

  • -  operatorului regional înființat de unitățile administrativ- teritoriale prin atribuire directă, în condițiile art.311 din Legea nr.51/2006”.

Art.20 alin.1 va avea următoarea formă :

„Fiecarea asociat, cu excepția Consiliului Județean Dolj va avea în Adunarea Generală a Asociației un număr de voturi egal cu numărul populației din localitatea pe care o reprezintă .

Consiliul Județean Dolj va avea un număr de 10(zece) voturi în Adunarea Generală a Asociației”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Lucian MINCU