Hotărârea nr. 163/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 163

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.163

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.02.2009;

Având în vedere raportul nr.68/2009, întocmit de consilierul municipal Radu Teodor, prin care se propune acordarea de facilități pe mijloace de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova pentru anumite categorii de persoane și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 73, 74, 77, 79, 80/2009;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 97/1999, privind garantarea furnizării serviciilor publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.148/2000, aprobată prin Legea nr.102/2001 și republicată în Monitorul Oficial nr.732 din 07.10.2002; Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.102/2006 publicată în Monitorul Oficial nr. 398 din 09.05.2006, modificată prin Ordonanța Guvernului nr.45/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.42/2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 246 din 28.03.2008, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2008 publicată în Monitorul Oficial nr. 451 din 17.06.2008 și prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 110/2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 661 din 22.09.2008; Legii nr.92/2007- Legea serviciilor de transport public local, publicată în Monitorul Oficial nr. 262 din 19.04.2007; Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

În temeiul art.36, alin.2 lit. d, coroborat cu alin.6, lit. a, pct. 1 și 2, art.45, alin.2, lit. a și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordarea de facilități pe mijloace de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anumite categorii de persoane pe anul 2009, astfel:

a)     subvenționarea cu 100% a prețului abonamentelor, pe o singură

linie, pentru persoanele pensionate la limită de vârstă și persoanele pensionate anticipat care au domiciliul în municipiul Craiova și un cuantum al pensiei de până la 1300 lei net pe lună și pentru persoanele cu vârsta peste 70 de ani, cu domiciliul în municipiul Craiova;

  • b)     subvenționarea cu 100% a prețului abonamentelor, pe o singură linie, pentru persoanele pensionate pe caz de boală, indiferent de vârstă și indiferent dacă sunt sau nu revizuibili, care au domiciliul în municipiul Craiova și un cuantum al pensiei de până la 1300 lei net pe lună;

  • c)     subvenționarea cu 75% a prețului abonamentelor, pe 2 linii, 5 linii sau toate liniile pentru persoanele prevăzute la lit. a și b;

  • d)     subvenționarea cu 25% din prețul abonamentelor, pe o singură linie, pentru studenții care frecventează prin cursuri de zi, instituțiile de învățământ autorizate, din municipiul Craiova.

  • e)     subvenționarea cu 50% din prețul abonamentelor, pe o singură linie, pentru elevii care frecventează prin cursuri de zi, instituțiile de învățământ autorizate, din municipiul Craiova.

Art.2. Abonamentele vor fi eliberate de Regia Autonomă de Transport Craiova la solicitarea și conform opțiunilor persoanelor prevăzute la art.1 pe baza următoarelor documente:

  • a) pentru persoanele prevăzute la art.1 literele a și b și c pe baza actului de identitate și a cuponului de pensie din luna anterioară pentru care se solicită abonamentul;

  • b) pentru persoanele peste 70 de ani, numai pe baza actului de identitate;

  • c) pentru persoanele prevăzute la art.1 litera d și e, pe baza actului de identitate și a adeverinței din care să rezulte că sunt elevi sau studenți cu frecventarea cursurilor de zi ai unei instituții de învățământ autorizate din municipiul Craiova;

Art. 3. Pentru toate tipurile de abonamente se interzice cu desăvârșire eliberarea lor fracționată de către Regia Autonomă de Transport Craiova, cu excepția elevilor, pentru luna septembrie;

Art. 4. (1) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art.1 vor fi alocate de la bugetul local al municipiului Craiova pe anul 2009, ținându-se cont de prevederile actelor normative apărute până la data adoptării acestuia;

(2) Prețul abonamentelor este egal cu al celor eliberate pentru celelalte categorii de călători, iar achitarea lui către Regia Autonomă de Transport Craiova se va face fără T.V.A.

Art. 5.(1)Pe timpul efectuării călătoriilor, beneficiarii facilităților acordate prin prezenta hotărâre sunt obligați să aibă asupra lor și să prezinte la controale, abonamentul însoțit de actul de identitate și de cuponul de pensie , pentru cei prevăzuți la art.1 lit. a, b și c; abonamentul însoțit de actul de identitate pentru cei cu vârsta de peste 70 de ani, abonamentul însoțit de actul de identitate ori carnetul de elev sau student, pentru cei prevăzuți la art.1 lit. d și e.

(2) Neîndeplinirea obligației prevăzute la alin.(1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei , în conformitate cu prevederile art.45 alin.(2) din Legea nr.92/2007.

Art.6. (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare pe data de 01.04.2009

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.374/2008.

Art.7. Hotărârea va fi adusă la cunoștința publică, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Directia Servicii Publice și Regia Autonomă de Transport Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Dorin Constantin MĂRGĂRIT

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

NR.68/17.02.2009

RAPORT din 17.02.2009

cu propunerea de acordarea de facilități pe mijloace de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova ,pentru anumite categorii de persoane

În conformitate cu prevederile articolului .36 alineatul (1 )din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, "Consiliul Local are inițiativă și hotărăște , în condițiile legii, în toate problemele de interes local , cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.”

Una dintre categoriile de atribuții care sunt exercitate de Consiliul Local, potrivit articolului .36 alineatul (2 )litera (d) sunt cele, „privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni”.

În exercitarea acestor atribuții Consiliul Local „asigură potrivit competențelor sale și , în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educația și serviciile sociale pentru protecția copilului , a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri de persoane aflate în nevoie socială”, așa cum reiese din prevederile alineatului (6)litera (a )punctele 1 și 2 al art.36 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată.

Pe baza acestor prevederi, Consiliul Local al Municipiului Craiova a adoptat Hotărârea cu nr.374 din 18.12.2008 prin care s-au acordat facilități pe mijloace de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova pentru anumite categorii de persoane pe anul 2009 astfel: „subvenționarea cu 100% din prețul abonamentelor pe o singură linie de transport în comun a Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova, indiferent de vârsta și un nivel al pensiei de pâna la 600 lei/lună și subvenționarea cu 25% din prețul abonamentelor pe o singură linie de transport în comun a Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru elevii și studenții care frecventează instituțiile de învățământ autorizate, curs de zi, din municipiul Craiova”.

Prin aceeași hotărâre s-a prevăzut ca abonamentele să fie eliberate de Regia Autonomă de Transport Craiova, în intervalul 15-31 ale lunii curente, pentru luna următoare , la solicitarea persoanelor de mai sus, pe baza cuponului de pensie din luna curentă, respectiv a adeverinței din care să reiese că sunt elevi sau studenți cursuri de zi, la una din instituțiile de învățământ din municipiul Craiova fiind omis actul de identitate.

Întrucât conform datelor furnizate de Casa Județeană de Pensii Dolj prin adresa cu nr. 181047 din 17.12.2008 rezulta ca in Mun. Craiova exista 69.027 pensionari cu domiciliul stabil, din care 19.036 au vârsta peste 70 de ani, iar numărul celorlalți, indiferent de vârstă, după cuantumul pensiei este următorul .

- 25.752 pâna la 600 lei pe lună

- 7.802 pâna la 700 lei pe lun ă

- 6747 pâna la 800 lei pe lună

- 5880 pâna la 900 lei pe lună

- 5185 pâna la 1000 lei pe lună, iar din cei 19.036 cu vârsta de peste 70 de ani, numai 1375 au peste 1000 de lei pe lună;

Având în vedere faptul că numărul total al pensionarilor cu un cuantum al pensiei de peste 1000 lei pe lună era la 17.12.2008 de 17761 persoane și ținând cont de numărul relativ scăzut al celor care au solicitat abonamente pentru lunile ianuarie și februarie , aproximativ 35% din total, propun acordarea de facilități pe mijloace de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova ,pentru anumite categorii de persoane, în condițiile legii.

După cum se observă, sintagma în condițiile legii, apare în articolul 36 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală, atât în alineatul (1) cât și în alineatul (6) litera (a ) ceea ce presupune redacterea unui proiect de hotărâre care să țină cont de condițiile impuse prin Legea serviciilor publice de transport public local și de reglementările privind garantarea de servicii publice subvenționate de transport rutier intern.

Astfel in Monitorul Oficial al României partea I-a nr.262 din 19.04.2007 a fost publicată Legea nr.92 din 10.04.2007 - Legea serviciilor de transport public local -având ca obiect stabilirea cadrului juridic privind înființarea, autorizarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finanțarea și controlul funcționării serviciilor de transport public în comune, orașe, municipii, județe și în zonele asociațiilor de dezvoltare comunitară. Legea nr.92/2007 stabilește cadrul juridic privind înființarea, organizarea și funcționarea compartimentelor sau serviciilor specializate de transport din cadrul autorităților administrației publice locale, județene și a municipiului București.

În conformitate cu prevederile art.(1) alin.(4 )din legea menționată, printre cele 16 principii Serviciul public de transport local de persoane care se organizează de către autoritățile publice locale , pe raza administrativ teritorială respectivă, trebuie să respecte „recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcți ai transportului , denumiți în continuare utilizatori, și prin finanțarea de la bugetele locale asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport și transportatorii autorizați, principiu prevăzut la lit. (i), precum și protecția categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului de la bugetul local” , principiu înscris la litera (m);

Potrivit art.2 alin.1 din Legea nr.92/2007 „ în condițiile în care în transportul public local se acordă facilități de transport uneia sau mai multor categorii de persoane , serviciul prin care se realizează transportul respectiv, se consideră serviciu public subvenționat de transport, iar potrivit alin.(2) al aceluiași articol, acesta „se efectuează în conformitate cu prevederile prezentei Legi și ale Ordonanței Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, republicată și se realizează în condițiile îndeplinirii tuturor obligațiilor de exploatare, a obligațiilor de transport și a obligațiilor tarifare așa cum acestea sunt definite în Ordonanța Guvernului nr. 97/1999, republicată.

Prin serviciu public subvenționat de transport se înțelege, conform prevederilor art.(4) din Ordonanței Guvernului nr. 97/1999, republicată, „acel transport public care necesită subvenții bugetare pe care un operator de transport este obligat să îl efectueze, în condițiile impuse de autoritățile competente, chiar dacă acesta ar avea efecte negative asupra activității sale pe perioada efectuării serviciului public subvenționat „-.

Autorități competente sunt denumite de Ordonanța Guvernului sus amintită, dacă reglementările în vigoare nu prevăd altfel, ministerul transporturilor, consiliile locale sau județene , după caz, care trebuie să țină seama printre altele la stabilirea acestui serviciu și de posibilitățile financiare de acoperire a subvențiilor de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.

De asemenea, potrivit art.(4) alin.(1) din Legea nr.92/2007, „este considerat transport public local de persoane prin curse regulate, transportul public care îndeplinește cumulativ mai multe condiții, printre care cea prevăzută la litera (a) care stipulează că „se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit și licențiat conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.102/2006, cu modificările ulterioare, precum și cea prevăzută la lit.(f), care prevede că, pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de legitimație de călătorie individuale, eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.102/2006, cu modificările ulterioare”.

După cum este prevăzut în art.(35)(2) alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.102/2006, „serviciile regulate de transport de persoane se execută pe bază de legitimații de călătorie individuale , care sunt documente cu regim special, respectiv, bilete, abonamente și legitimații speciale” , iar alin.(2) precizează că „Legitimațiile speciale de călătorie sunt legitimațiile acordate de autoritățile competente, în condițiile legii”.

Legea nr.92/2007 prevede, în conformitate cu art. 17 alin.(1) printre alte atribuții ale consiliilor locale , la litera i „ acordarea de facilități si subvenții operatorilor de transport rutier”; la litera n „ stabilirea subvenției acordate de la bugetul local pentru acoperirea diferenței dintre costurile înregistrate de operatorul de transport pentru efectuarea serviciului și sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării transportului , iar la litera o „ asigurarea resurselor bugetare pentru susținerea totală sau parțială a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate , stabilite prin hotărâri ale consiliului local, ori prin lege”.

Acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază, potrivit legii, de gratuitate la legitimațiile de călătorie se asigură din bugetul de stat , din bugetele locale sau din bugetele altor instituții stabilite prin lege conform prevederilor art.42 alin. (1) din Legea nr.92/2007, iar potrivit alin.(2) al aceluiași articol „ Acoperirea influențelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimațiile de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane, aprobate pentru anumite categorii de persoane de consiliile locale, se asigură din bugetele locale, până la nivelul tarifelor de vânzare către populație a legitimațiilor de călătorie către populație”.

Față de cele expuse mai sus, propun acordarea de facilități pe mijloace de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova pentru anumite categorii de persoane, conform proiectului anexat.

INIȚIATOR,

Consilier municipal,

RADU TEODOR