Hotărârea nr. 125/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 125

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 125

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 26.02.2009;

Având în vedere raportul nr.18745/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 470/2007 referitoare la aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează să fie evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 73, 74, 77, 79, 80/2009 ;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuintei nr. 114/1996, republicată și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 233/2008;

În temeiul art. 36, alin.2 lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.17, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează să fie evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.470/2007.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Comisia Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Dorin Constantin MĂRGĂRIT


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

Anexa la Hotărârea nr.125/2009

CRITERII

pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte destinate inchirierii persoanelor si/sau familiilor evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuinte retrocedate in natura fostilor proprietari

 • A. Criterii restrictive:

 • 1. Au acces la o locuinta destinata inchirierii, din fondul special constituit, persoanele fizice care indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

 • a) sunt titulare ale contractelor de inchiriere care au avut calitatea de chiriasi, dovedita prin acte ori li s-a anulat prin hotărîre judecătorească definitivă și irevocabilă contractul de vanzare-cumpărare a locuinței, la data retrocedarii pe cale administrativa sau judecatoreasca a locuintelor catre fostii proprietari sau mostenitorii acestora.;

 • b) nu intra sub incidenta prevederilor art. 14 alin. (2) lit. c) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 241/2001, cu modificarile ulterioare;

 • c) nu detin in proprietate o alta locuinta, inclusiv casa de vacanta;

 • d) nu au instrainat o locuinta dupa data de 1 ianuarie 1990;

 • e) nu au beneficiat si/sau nu beneficiaza de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei locuinte;

 • f) nu detin, in calitate de chirias, o alta locuinta din fondul locativ de stat.

Criteriile de acces specificate la punctul 1 se aplică și membrilor familiei persoanelor îndreptățite, care locuiesc și gospodăresc împreună cu acestea.

 • 2. Au acces cu prioritate, la locuintele din fondul special constituit, pe baza prezentelor criterii, in ordinea de prioritate stabilita de Consiliul Local, persoanele indreptatite care indeplinesc cel putin una dintre urmatoarele conditii:

 • a) au un venit mediu net lunar pe persoană, realizat in ultimele 12 luni, sub nivelul castigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum și anterior lunii în care se repartizează locuința;

 • b) sunt persoane cu handicap, invalizi si/sau pensionari.

 • 3. Repartizarea locuintelor, se face in ordinea stabilita in lista de prioritati ramasa definitiva, in limita numarului si structurii locuintelor disponibile in fondul special constituit.

NOTA:

Cererile de locuinta insotite de actele justificative specificate la punctul C se vor depune la Primaria Municipiului Craiova, Centrul de informatii pentru cetateni, Strada A.I.Cuza, nr.7;

Cererile de locuinta nesolutionate din anii anteriori, vor fi reactualizate anual, pina la finele fiecarui an;

Cererile de locuinta se analizeaza de Comisia Sociala constituita prin HCL nr.36/2005;

Lista de prioritati se stabileste anual;

Solicitantii inscrisi in lista de prioritati, care nu vor beneficia de repartizarea unei locuinte in limita fondului disponibil in anul respectiv, pot primi repartitii in anii urmatori, in limita fondului disponibil din anul respectiv si in noua ordine de prioritate stabilita;

Locuintele din fondul destinat inchirierii persoanelor si/sau familiilor evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuintele retrocedate in natura fostilor proprietari, apartin domeniului public si nu pot fi vandute;

Locuintele sociale, nesolicitate de persoanele indreptatite si care au prioritate conform punctului 2, se constituie ca fond de locuinte destinate inchirierii persoanelor si/sau familiilor evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuintele retrocedate in natura fostilor proprietari, care indeplinesc, in mod cumulativ, conditiile prevazute la punctul 1. Repartizarea acestor locuinte se face dupa prezentele criterii, fara ca solicitantii de locuinte sa fie conditionati de nivelul venitului realizat.

 • B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj - Se aplica numai solicitantilor care indeplinesc in totalitate criteriile restrictive specificate in capitolul A.

  Nr. Crt

  Criterii de ierarhizare in vederea stabilirii ordinii de prioritate privind repartizarea locuintelor din fondul special constituit

  Punctaj

  1

  Situatia locativa actuala

  1.1 Persoane/familii evacuate din locuințe naționalizate si retrocedate

  10

  1.2 Persoane/familii in curs de evacuare din locuinte nationalizate si retrocedate

  8

  1.3 Conditii de locuit

  Se acorda cite un punct pentru fiecare membru al familiei care nu are asigurata norma locativa si pentru alte persoane care gospodaresc impreuna cu solicitantul si nu au asigurata norma locativa

  a) 1 - 2 persoane/1 camera

  1/1 pers

  b) 3 - 4 persoane/2 camere

  1/1 pers

  c) ce depaseste 4 persoane/3 camere

  1/1 pers

  2

  Numarul copiilor in intretinere

  a) Pentru fiecare copil, pina la 4 copii inclusiv

  1/copil

  b) Pentru fiecare copil, ce depaseste 4 copii

  2/copil

  3

  Starea de sanatate a familiei

  a) Handicap grav sau invaliditate gr.I

  4/pers

  b) Handicap accentuat sau invaliditate gr.II

  3/pers

  c) Handicap mediu/boala de care sufera solicitantul sau un alt membru al familiei necesita o camera in plus conform O.U.G. nr.40/1999

  2/pers

  4

  Vechimea cererii

  Se acorda cite un punct pentru fiecare an

  1/an

  5

  Venitul mediu net lunar/membru de familie

  5.1 Mai mic sau egal cu venitul mediu net lunar pe persoană, realizat in ultimele 12 luni, sub nivelul castigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea

  25

  5.2 Venit realizat din pensie

  3/pensie

NOTA: in cazul inregistrarii unor punctaje egale, solicitantii vor fi departajati in functie de data cererii (zi/luna/an).

 • C. ACTE NECESARE CONSTITUIRII DOSARULUI DE LOCUINTA

SOCIALA DESTINATA CHIRIASILOR EVACUATI SAU CARE URMEAZA A FI EVACUATI DIN LOCUINTE RETROCEDATE FOSTILOR PROPRIETARI

 • 1. Cerere (conform model);

 • 2. Acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni pentru sot, sotie si copii majori - se anexeaza dup[ caz actul corespunz[tor categoriei de venit obtinute:

 • - adeverin\a cu salariul net;

 • - cupon somaj sau adeverinta AJOFM;

 • - cupon pensie;

 • - declaratie de impunere;

- declaratie notariala pentru situatia in care nu se realizeaza venituri;

 • 3. Certificat de rol de la Direcția Impozite si Taxe a Primăriei Craiova (cu sediul în Piata Central[) sau de la consiliul local de care apartine domiciliul solicitantului - pentru sot si sotie si copii majori;

 • 4. Declara\ie autentificata din care sa rezulte ca nu ati v'ndut o locuin\a dupa 01.01.1990, nu de\ineti o locuin\a proprietate personala sau ca nu aveti calitatea de chiria? la o alta locuin\a din fondul de stat - so\, so\ie si copii majori;

 • 5.  Copie xerox dupa contractul de inchiriere al locuintei retrocedate catre fostii proprietari potrivit Legii nr.112/1995, Legii nr.10/2001, O.U.G. nr.83/1999, alte acte normative si hotariri judecatoresti cu caracter reparator ramase definitive si irevocabile;

 • 6. Copie xerox dupa actul de de\inere al locuintei in care locuiesc in prezent (daca este cazul) sau alte documente legale privind titlul locativ;

 • 7. Copie xerox certificat de casatorie;

 • 8. Copie xerox dupa actul de nastere si actul de identitate - pentru so\, so\ie, copii si dupa caz, alte persoane care locuiesc si au domiciliul la adresa solicitantului;

 • 9.  Acte medicale legal valabile (certificat de invaliditate, de handicap sau certificat medical) in cazul in care starea sanatatii unui membru al familiei impune o masura de urgenta;

 • 10.  Copie sentin\a definitiva si irevocabila de evacuare (cu excluderea culpei solicitantului conform art.14, alin.2, lit.c si d din O.U.G. nr.40/1999) sau notificare privind refuzul reinnoirii contractului de închiriere, conf. OUG nr. 40/1999;

 • 11.  Copie hotarare definitiva si irevocabila de revendicare imobil/adresa emisa de R.A.A.D.P.F.L. Craiova/dispozitie de restituire dupa caz.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dorin Constantin MĂRGĂRIT