Hotărârea nr. 537/2005

Hotararea Consiliului Local nr. 537 Având în vedere raportul nr.234370/2005 al Direcţiei Patrimoniu prin care se propune preluarea contractului de concesiune nr.125186/2004 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Groza Minodora, de către dr. Bărbulescu Cristiana Paula;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 537

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2005;

Având în vedere raportul nr.234370/2005 al Direcției Patrimoniu prin care se propune preluarea contractului de concesiune nr.125186/2004 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și dr. Groza Minodora, de către dr. Bărbulescu Cristiana Paula;

/V

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 referitoare la concesionarea spațiilor în care funcționează cabinete medicale către titularii contractelor de închiriere;

/V

În temeiul art. 38 lit. f și g și art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă preluarea de către dr. Bărbulescu Cristiana Paula a contractului de concesiune nr.125186/2004, ce are ca obiect exploatarea în comun a spațiului cu destinația de cabinet medical, în suprafață de 27,65 mp., situat în cart. Valea Roșie, bl.6 vechi, parter.

Art.2. Durata concesiunii este de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii, în condițiile obținerii avizului Direcției de Sănătate Publică Dolj.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional la contractul de concesiune nr.125186/2004.

Art.4. Serviciul Administrației Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Emilian ȘTEFÎRȚĂ

Nicoleta MIULESCU