Hotărârea nr. 536/2005

Hotararea Consiliului Local nr. 536 Având în vedere raportul nr.234201/2005 al Serviciului Integrare Europeană prin care se propune aprobarea solicitării şi contractării finanţării de la Administraţia Fondului pentru Mediu a proiectului “Program pilot de introducere a colectării diferenţiate în vederea creşterii gradului de reciclare a deşeurilor menajere în municipiul Craiova”;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 536

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2005;

Având în vedere raportul nr.234201/2005 al Serviciului Integrare Europeană prin care se propune aprobarea solicitării și contractării finanțării de la Administrația Fondului pentru Mediu a proiectului “Program pilot de introducere a colectării diferențiate în vederea creșterii gradului de reciclare a deșeurilor menajere în municipiul Craiova”;

În conformitate cu prevederile Legii nr.73/2000, republicată privind Fondul pentru mediu, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale aprobată prin Legea nr.108/2004 și Legii nr.326/2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.231/2002 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru “Program pilot de introducere a colectării diferențiate în vederea creșterii gradului de reciclare a deșeurilor menajere în municipiul Craiova”;

În temeiul art. 38 lit. f și art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă solicitarea și contractarea finanțării de la Administrația Fondului pentru Mediu, a proiectului “Program pilot de introducere a colectării diferențiate în vederea creșterii gradului de reciclare a deșeurilor menajere în municipiul Craiova”, cu valoarea totală de 450.000 Euro.

Art.2. Realizarea proiectului va fi cofinanțată în proporție de 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile de către Administrația Fondului pentru Mediu, iar restul de 40% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, la care se adaugă cheltuielile neeligibile și T.V.A.-ul, din bugetul local.

Art.3.Se aprobă gestiunea directă pentru activitatea de colectare selectivă în zona pilot /V

prevăzută în proiect, cuprinsă între str. Calea București - str. Arieș - str. Împăratul Traian - str. Sărarilor.

Art.4. Se împuternicește Viceprimarul Municipiului Craiova, dl.Gheorghe Nedelescu, să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Craiova în relația cu Administrația Fondului pentru Mediu.

Art.5.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.321/2005 privind delegarea gestiunii activității de salubrizare a municipiului Craiova.

Art.6.Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Direcția Tehnică, Investiții și Gospodărie Comunală, Serviciul Integrare Europeană și Administrația Fondului pentru Mediu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Emilian ȘTEFÎRȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU