Hotărârea nr. 535/2005

Hotararea Consiliului Local nr. 535 Având în vedere raportul nr. 230637/2005 al Direcţiei Patrimoniu prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 78/2005 referitoare la repartizarea către Consiliul Concurenţei a unui spaţiu din incinta imobilului situat în municipiul Craiova, Str. Mitropolit Firmilian, nr. 14;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 535

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2005;

Având în vedere raportul nr. 230637/2005 al Direcției Patrimoniu prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 78/2005 referitoare la repartizarea către Consiliul Concurenței a unui spațiu din incinta imobilului situat în municipiul Craiova, Str. Mitropolit Firmilian, nr. 14;

/V

În temeiul art. 38 lit. f, h, art. 125 și art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 78/2005 referitoare la repartizarea către Inspectoratul de Concurență Dolj, a spațiului situat în incinta imobilului din municipiul Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr. 14.

Art.2. Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Inspectoratul de Concurență Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărîri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Emilian ȘTEFÎRȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU