Hotărârea nr. 533/2005

Hotararea Consiliului Local nr. 533 Având în vedere raportul nr. 230506/2005 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la “Centrală termică la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 36 „Gheorghe Bibescu” din municipiul Craiova”;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 533

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2005;

Având în vedere raportul nr. 230506/2005 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la “Centrală termică la Școala cu clasele I-VIII nr. 36 „Gheorghe Bibescu” din municipiul Craiova”;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale aprobată și modificată prin Legea nr. 108/2004 și Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 38 lit. f și art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate referitor la “Centrală termică la Școala cu clasele I-VIII nr. 36 „Gheorghe Bibescu” din municipiul Craiova”, în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv PT+CS și detalii de execuție, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Școala cu clasele I-VIII nr. 36 „Gheorghe Bibescu” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Emilian ȘTEFÎRȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU