Hotărârea nr. 532/2005

Hotararea Consiliului Local nr. 532 Având în vedere raportul nr. 230503/2005 al Direcţiei Patrimoniu prin care se propune scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii a unui teren aflat în administrarea Şcolii cu clasele I-VIII nr. 31 “Theodor Aman” din municipiul Craiova;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 532

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2005;

Având în vedere raportul nr. 230503/2005 al Direcției Patrimoniu prin care se propune scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii a unui teren aflat în administrarea Școlii cu clasele I-VIII nr. 31 “Theodor Aman” din municipiul Craiova;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, Legii Învățământului nr. 84/1995, republicată;

Potrivit Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 174/2001 și nr. 318/2002;

În temeiul art. 38 lit. f, g , art. 125 și art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unui teren în suprafață de 42 mp, aflat în administrarea Școlii cu clasele I-VIII nr. 31 “Theodor Aman” din municipiul Craiova, în vederea amplasării unei construcții cu caracter provizoriu, cu destinația magazin desfacere produse alimentare tip fast-food, identificat conform planului de situație, care reprezintă anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Prețul de pornire al licitației pentru închiriere, este prevăzut de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 443/2005, actualizat anual conform hotărârilor adoptate de Consiliul Local.

Art.3. Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico- Financiară, Direcția Patrimoniu și Școala cu clasele I-VIII nr. 31 “Theodor Aman” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Emilian ȘTEFÎRȚĂ

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU