Hotărârea nr. 531/2005

Hotararea Consiliului Local nr. 531 Având în vedere raportul nr. 230505/2005 al Direcţiei Patrimoniu prin care se propune darea în administrarea Serviciului Public Salubritate Craiova a unei Automăturătoare trotuar, model NILFISK RS 1300 cu dotările aferente;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 531

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2005;

Având în vedere raportul nr. 230505/2005 al Direcției Patrimoniu prin care se propune darea în administrarea Serviciului Public Salubritate Craiova a unei Automăturătoare trotuar, model NILFISK RS 1300 cu dotările aferente;

/V

În temeiul art. 38 lit. f, art. 125 și art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă darea în administrarea Serviciului Public Salubritate Craiova a unei Automăturătoare trotuar, model NILFISK RS 1300 cu dotările aferente, aparținând domeniului privat al municipiului Craiova

Art.2. Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Patrimoniu și Serviciul Public Salubritate Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Emilian ȘTEFÎRȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU