Hotărârea nr. 530/2005

Hotararea Consiliului Local nr. 530 Având în vedere raportul nr. 230648/2005 al Direcţiei Economico - Financiare prin care se propune încetarea contractului de concesiune nr. 142/1997 încheiat cu S.C. “XINA IMPEX” S.R.L. şi încheierea unui nou contract de concesiune cu PANĂ COSMIN ADRIAN;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 530

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2005;

Având în vedere raportul nr. 230648/2005 al Direcției Economico - Financiare prin care se propune încetarea contractului de concesiune nr. 142/1997 încheiat cu S.C. “XINA IMPEX” S.R.L. și încheierea unui nou contract de concesiune cu PANĂ COSMIN ADRIAN;

/V

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

/V

În temeiul art. 38 lit. f, g, art.125 și art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă încetarea contractului de concesiune nr. 142/1997 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. “XINA IMPEX” S.R.L.

Art.2. Se aprobă încheierea contractului de concesiune între Consiliul Local al Municipiului Craiova și PANĂ COSMIN ADRIAN, având ca obiect terenul în cotă indiviză, aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, aferent spațiului comercial de la parterul bl. 307 a - spațiul 3 din cart. Craiovița Nouă, în suprafață de 9 mp.

Art. 3. Durata concesiunii este 01.01.2006 - 03.01.2046.

Art. 4. Se aprobă prețul concesiunii la nivelul tarifului de închiriere pentru terenurile aparținând domeniului public și privat al municipiului Craiova, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 443/2005, actualizat anual conform hotărârilor adoptate de Consiliul Local.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie contractul de concesiune prevăzut la art. 2.

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 93/1995.

Art.7. Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Impozite și Taxe, S.C. “XINA IMPEX” S.R.L. și PANĂ COSMIN ADRIAN vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Emilian ȘTEFÎRȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU