Hotărârea nr. 528/2005

Hotararea Consiliului Local nr. 528 Având în vedere raportul nr. 230669/2005 al Direcţiei Economico - Financiare prin care se propune încetarea contractului de închiriere nr. 71/2004, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi A.F. Cococi Magdalena Vasilica şi scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în cart. Craioviţa Nouă – adiacent Şcolii cu clasele I-VIII nr. 33;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 528

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2005;

Având în vedere raportul nr. 230669/2005 al Direcției Economico - Financiare prin care se propune încetarea contractului de închiriere nr. 71/2004, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și A.F. Cococi Magdalena Vasilica și scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a terenului aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situat în cart. Craiovița Nouă - adiacent Școlii cu clasele I-VIII nr. 33;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

În temeiul art. 38 lit. f, g, art. 46 și art. 125 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă încetarea contractului de închiriere nr. 71/2004, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și A.F. Cococi Magdalena Vasilica.

Art.2. Se aprobă scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a terenului aparținând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafață de 36 mp, situat în Craiovița Nouă -adiacent Școlii cu clasele I-VIII nr. 33.

Art.3. Prețul de pornire al licitației pentru închiriere, este prevăzut de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 443/2005, actualizat anual conform hotărârilor adoptate de Consiliul Local.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.392/2004

Art.5. Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Urbanism, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Patrimoniu și A.F. Cococi Magdalena Vasilica vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Emilian ȘTEFÎRȚĂ

Nicoleta MIULESCU