Hotărârea nr. 527/2005

Hotararea Consiliului Local nr. 527 Având în vedere raportul nr. 229717/2005 al Direcţiei Patrimoniu prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 438/2005 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome Apă Craiova a staţiei de tratare a apei Işalniţa;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 527

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2005;

Având în vedere raportul nr. 229717/2005 al Direcției Patrimoniu prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 438/2005 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome Apă Craiova a stației de tratare a apei Ișalnița;

În temeiul art. 38 lit. f, h, art. 125 și art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 438/2005 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome Apă Craiova a stației de tratare a apei Ișalnița.

Art.2. Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico - Financiară, Serviciul Integrare Europeană și Regia Autonomă Apă Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Emilian ȘTEFÎRȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU