Hotărârea nr. 526/2005

Hotararea Consiliului Local nr. 526 Având în vedere raportul nr.231569/2005 al Direcţiei Contencios Juridic şi Asistenţă de Specialitate prin care se propune vânzarea spaţiului situat în municipiul Craiova, str. Fraţii Buzeşti nr.4A către Partidul Democrat – Organizaţia Judeţeană Dolj;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 526

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2005;

Având în vedere raportul nr.231569/2005 al Direcției Contencios Juridic și Asistență de Specialitate prin care se propune vânzarea spațiului situat în municipiul Craiova, str. Frații Buzești nr.4A către Partidul Democrat - Organizația Județeană Dolj;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrative-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice și Hotărârii Guvernului nr. 927/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003;

În temeiul art. 38 lit. h, art.125 și art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă vânzarea către Partidul Democrat - Organizația Județeană Dolj, a spațiului în suprafață de 227,10 mp, situat în municipiul Craiova, str. Frații Buzești nr.4A.

Art.2. Prețul de vânzare se stabilește la valoarea de inventar, actualizată la data vânzării.

Art.3. Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Contencios Juridic și Asistență de Specialitate, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ și Partidul Democrat - Organizația Județeană Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Emilian ȘTEFÎRȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU