Hotărârea nr. 524/2005

Hotararea Consiliului Local nr. 524 Având în vedere raportul nr. 230809/2005, întocmit de Biroul Resurse Umane, prin care se propune acordarea sporului de până la 15% din salariul de bază, pentru condiţii grele de muncă, personalului de specialitate din cadrul Teatrului Liric „Elena Teodorini” pentru luna noiembrie 2005;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 524

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din 21.12.2005.

Având în vedere raportul nr. 230809/2005, întocmit de Biroul Resurse Umane, prin care se propune acordarea sporului de până la 15% din salariul de bază, pentru condiții grele de muncă, personalului de specialitate din cadrul Teatrului Liric „Elena Teodorini” pentru luna noiembrie 2005;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar și personalului salarizat, anexelor II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică; Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare, Legii nr. 504/2004 privind instituțiile publice de spectacole și concerte și ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 243/2005.

/V

În temeiul art.38 lit.d, i și art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordarea sporului de până la 15% din salariul de bază, pentru condiții grele de muncă, personalului de specialitate din cadrul Teatrului Liric „Elena Teodorini”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru luna noiembrie 2005, cu condiția încadrării în prevederile bugetare aprobate.

Art.2. Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico- Financiară, Biroul Resurse Umane și Teatrul Liric „Elena Teodorini” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Emilian ȘTEFÎRȚĂ

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU