Hotărârea nr. 520/2005

Hotararea Consiliului Local nr. 520 Având în vedere raportul nr. 122221/2005 al Direcţiei Asistenţă şi Protecţie Socială prin care se propune aprobarea listelor cu beneficiarii de abonamente lunare gratuite pe mijloace de transport în comun în municipiul Craiova, condiţiile de acordare precum şi cuantumul abonamentelor, pentru luna IANUARIE 2006.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 520

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2005;

Având în vedere raportul nr. 122221/2005 al Direcției Asistență și Protecție Socială prin care se propune aprobarea listelor cu beneficiarii de abonamente lunare gratuite pe mijloace de transport în comun în municipiul Craiova, condițiile de acordare precum și cuantumul abonamentelor, pentru luna IANUARIE 2006.

/V

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 290/2003 al Secretariatului General al Guvernului și al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturi și Locuințe pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafață sau cu metroul și interurban, precum și pentru stabilirea cuantumului acestei gratuități pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali sau însoțitorii acestora;

/V

În temeiul art. 38 lit. d și art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă listele ce cuprind 3620 beneficiari de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport în comun - persoane cu handicap accentuat și grav cât și asistenții personali ai acestora - din municipiul Craiova, pentru luna IANUARIE 2006, în valoare de 106.790 lei, conform anexelor nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Acordarea abonamentelor de transport gratuite, persoanelor stabilite la art.1, este condiționată de îndeplinirea cumulativ a următoarelor condiții:

  • - să aibă domiciliul stabil în municipiul Craiova;

  • - să dețină certificat medical, eliberat de Comisia de Expertiză Medicală Dolj;

  • - să fie apte fizic pentru deplasare.

Art.3. Se aprobă cuantumul abonamentului în limita sumei de 29,5lei/persoană/lună care va include și contravaloarea tipăririi acestuia.

Art.4. Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Asistență și Protecție Socială și Regia Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Emilian ȘTEFÎRȚĂ

Nicoleta MIULESCU