Hotărârea nr. 519/2005

Hotararea Consiliului Local nr. 519 Având în vedere raportul nr. 217006/2005 al Direcţiei Impozite şi Taxe prin care se propune anularea creanţelor bugetului local de până la 10 lei inclusiv, care provin din impozite, taxe, amenzi şi alte venituri ale bugetului local, aflate în sold la data de 31.12.2005, în evidenţa fiscală a Direcţiei Impozite şi Taxe.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 519

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2005;

Având în vedere raportul nr. 217006/2005 al Direcției Impozite și Taxe prin care se propune anularea creanțelor bugetului local de până la 10 lei inclusiv, care provin din impozite, taxe, amenzi și alte venituri ale bugetului local, aflate în sold la data de 31.12.2005, în evidența fiscală a Direcției Impozite și Taxe.

In conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală aprobată prin Legea 174/2004 ;

In temeiul art.38 lit. d și art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă anularea creanțelor bugetului local de până la 10 lei inclusiv, care provin din impozite, taxe, amenzi și alte venituri ale bugetului local, aflate în sold până la data de 31.12.2005, în evidența fiscală a Direcției Impozite și Taxe.

Art.2. Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Emilian ȘTEFÎRȚĂ

Nicoleta MIULESCU