Hotărârea nr. 518/2005

Hotararea Consiliului Local nr. 518 Având în vedere raportul nr.231827/2005 întocmit de Direcţia Economico-Financiară privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Casei de Cultură “TRAIAN DEMETRESCU” Craiova;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 518

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2005;

Având în vedere raportul nr.231827/2005 întocmit de Direcția Economico-Financiară privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Casei de Cultură “TRAIAN DEMETRESCU” Craiova;

/V

În conformitate cu prevederile art.15, alin.1, pct. "b" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.149/2005;

/V În temeiul art.38 lit. d și art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură “TRAIAN DEMETRESCU” Craiova, pentru anul 2005, astfel:

venituri - total

434

mii lei

din care:

- venituri proprii

0,5

mii lei

- alocații de la bugetul local aprobate

432

mii lei

prin H.C.L.nr.217/2004

-donații și sponsorizări

1,5

mii lei

cheltuieli - total

434

mii lei

din care:

- cheltuieli de personal

100

mii lei

- cheltuieli materiale

234

mii lei

- cheltuieli de capital

100

mii lei

conform anexei nr.1 și fundamentării care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2005.

Art.3. Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Casa de Cultură “TRAIAN DEMETRESCU” Craiova vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Emilian ȘTEFÎRȚĂ