Hotărârea nr. 516/2005

Hotararea Consiliului Local nr. 516 Având în vedere raportul nr.231682/2005 întocmit de Direcţia Economico-Financiară privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome Apă Craiova;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 516

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2005;

Având în vedere raportul nr.231682/2005 întocmit de Direcția Economico-Financiară privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome Apă Craiova;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;

În temeiul art.38 lit. d și art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Apă Craiova, pentru anul 2005, astfel:

- venituri totale

- cheltuieli totale

- profit brut


33.105          mii lei

32.855          mii lei

250        mii lei

conform anexei nr.1 și a fundamentării (memoriu justificativ) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Pe data prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.51/2005.

Art.3. Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Regia Autonomă Apă Craiova vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Emilian ȘTEFÎRȚĂ