Hotărârea nr. 513/2005

Hotararea Consiliului Local nr. 513 Având în vedere raportul nr. 234610/2005 întocmit de Direcţia Economico – Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2005;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 513

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2005;

Având în vedere raportul nr. 234610/2005 întocmit de Direcția Economico -Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2005;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004 și ale Legii nr. 511/2004 privind bugetul de stat pe anul 2005;

/V

În temeiul art. 38 lit. d și art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2005, conform anexelor nr. 1-9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 217/2004.

Art.3. Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Tehnică, Investiții și Gospodărie Comunală, Direcția Asistență și Protecție Socială, Direcția Patrimoniu, Direcția Urbanism, Direcția contencios juridic și asistență de specialitate și Regia Autonomă de Termoficare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Emilian ȘTEFÂRȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU