Hotărârea nr. 512/2005

Hotararea Consiliului Local nr. 512 Având în vedere raportul nr. 404/2005 al Comisiei IV pentru învăţământ, cultură, sănătate, culte, tineret şi sport prin care se propune aprobarea Imnului Craiovei;

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 512

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data

30.11.2005

Având în vedere raportul nr. 404/2005 al Comisiei IV pentru învățământ, cultură, sănătate, culte, tineret și sport prin care se propune aprobarea Imnului Craiovei;

În temeiul art. 38 alin.3 și art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Imnul Municipiului Craiova, muzica prof. Eugenia Manole, text poet Mihai Duțescu.

Art.2. Serviciul Administrație Publică Locală, Biroul Imagine, Ziar și Relații Internaționale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Elena ȘERBĂNOIU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU