Hotărârea nr. 511/2005

Hotararea Consiliului Local nr. 511 Având în vedere raportul nr. 227066/2005 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate “Consolidare şi modernizare clădire Filarmonica “Oltenia” din municipiul Craiova” str. Unirii, nr.16;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 511

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.11.2005;

Având în vedere raportul nr. 227066/2005 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate “Consolidare și modernizare clădire Filarmonica “Oltenia” din municipiul Craiova” str. Unirii, nr.16;

/V

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale aprobată și modificată prin Legea nr. 108/2004 și Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;

/V

În temeiul art. 38 lit. f și art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate “Consolidare și modernizare clădire

Filarmonica “Oltenia” din municipiul Craiova” str. Unirii, nr.16, în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv PT+CS și detalii de execuție, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Filarmonica “Oltenia” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Elena ȘERBĂNOIU

AVIZAT,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU