Hotărârea nr. 510/2005

Hotararea Consiliului Local nr. 510 Având în vedere raportul nr.225647/2005 întocmit de Biroul Imagine, Relaţii Internaţionale, Redacţie Ziar prin care se propune aprobarea Parteneriatului de colaborare încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Fundaţia “Ramuri”, din municipiul Craiova;

HOTĂRÂREA NR. 510

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.11.2005;

Având în vedere raportul nr.225647/2005 întocmit de Biroul Imagine, Relații Internaționale, Redacție Ziar prin care se propune aprobarea Parteneriatului de colaborare încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Fundația “Ramuri”, din municipiul Craiova;

Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată de Legea nr.246/2005;

În temeiul art. 38 lit. d și x și art.46 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă Parteneriatul de colaborare încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Fundația “Ramuri”, având ca obiect organizarea unui simpozion național în municipiul Craiova, în perioada 4-6 decembrie 2005 și finanțarea din bugetul local a cheltuielilor reprezentând premii, în sumă de 10.000 lei brut, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze Parteneriatul de colaborare, prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Biroul Imagine, Relații Internaționale, Redacție Ziar și Fundația “Ramuri” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

AVIZAT,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Elena ȘERBĂNOIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Anexa al Hotărârea nr. 445/2005

PARTENERIAT DE COLABORARE

privind Serviciile De Îngrijire Sociale Și Socio-Medicale la domiciliu, acordate persoanelor vârstnice, aflate în dificultate din municipiul Craiova

Încheiat azi, ______________________

Între:

Prefectura Județului Dolj, cu sediul În Craiova, str. Unirii nr.18, reprezentată de dl. Prefect, Nicolae Giugea;

Consiliul Local Al Municipiului Craiova, cu sediul în Craiova, str. A.I.Cuza nr.7, reprezentată de dl. Primar, ec. Antonie Solomon;

D.M.S.S.F. Dolj, cu sediul în Craiova, str. Unirii nr.10, reprezentată de dl. Director Genera Adj.L, ec. Doina Țîrcomnicu;

A.J.O.F.M. Dolj, cu sediul în Craiova, str. Eugeniu Carada nr. 13a, reprezentat de d-na. Director Executiv, Daniela Dobrin;

Consiliul Județean Al Persoanelor Vârstnice, cu sediul în str. Simion Bărnuțiu, nr. 34a, reprezentat de dl. Președinte, ec. Nicolae Miu;

Casa De Cultură “Traian Demetrescu”, cu sediul în Bd. Nicolae Titulescu, Cerna, nr.2, reprezentată de dl. Prof. Alexandru Stuparu;

Direcția De Sănătate Publică Dolj, cu sediul în Craiova, Bd. 1 Mai, reprezentată de dl. Director dr. Dan Mogoș

Asociația De Îngrijiri Comunitare “Helios”, cu sediul în Craiova,          Str. Felix

Ardeca, bl. 2, sc. A, parter, reprezentată de Consiliul Director, prin persoana

împuternicită, dr. Angela Cameniță.

OBIECTUL PARTENERIATULUI

Acordarea de îngrijiri comunitare, respectiv, servicii sociale și socio-medicale, acordate la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, aflate în dificultate.

Asociația de Îngrijiri Comunitare “Helios” își propune promovarea calității serviciilor sociale și socio-medicale furnizate populației vârstnice, în centrul preocupărilor asociației aflându-se îmbunătățirea stării de sănătate a comunității locale.

Sprijinirea persoanelor vârstnice aflate în dificultate prin acordarea de servicii sociale și socio-medicale la domiciliu, după cum urmează:

 • A) Fără plata contribuției pentru persoanele vârstnice în situația în care acestea nu realizează venituri sau ale căror venituri sunt mai mici de 5 ori decât nivelul venitului net lunar luat în calcul la stabilirea ajutorului social pentru o persoană singură;

 • B)  Cu plata contribuției pentru persoanele care realizează venituri proprii ce se situează peste nivelul stabilit în condițiile punctului a). Plata contribuției aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local Municipal Craiova se va face funcție de tipurile de servicii acordate, costurile acestora precum și veniturile persoanei asistate.

Tipul de servicii sociale pentru îngrijire la domiciliu se stabilește de către echipa de evaluare în cadrul planului de îngrijire, cu acordul beneficiarilor sau a reprezentanților legali fiind prevăzut expres la Convenția de colaborare încheiată între Asociația de Îngrijiri Comunitare “Helios” și beneficiar/reprezentantul legal.

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

În cadrul parteneriatului, părțile semnatare se obligă după cum urmează:

Prefectura Județului Dolj:

 • -     să contribuie la dezvoltarea și calitatea serviciilor sociale și socio-medicale comunitare;

Consiliul Local Al Municipiului Craiova:

 • -  să asigure mediatizarea serviciilor sociale și socio-medicale care pot fi acordate;

 • -  să identifice persoanele cu probleme sociale și socio-medicale;

 • -       să colaboreze pentru asigurarea unei intervenții prompte împreună cu specialiștii din cadrul Asociației de Îngrijiri Comunitare “Helios”;

 • -  să monitorizeze serviciile sociale și socio-medicale acordate;

 • -  să contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale și socio-medicale comunitare;

 • -  să asigure controlul și monitorizarea activității îngrijitorilor la domiciliu;

 • -  să evalueze activitatea desfășurată de îngrijitorii la domiciliu;

 • -    să întocmească, Raportul de evaluare a activității desfășurate de îngrijitorii la domiciliu, pe care îl transmite D.M.S.S.F. Dolj, pentru reînnoirea sau atestarea îngrijitorilor;

 • -   să stabilească în bugetul de venituri și cheltuieli din anul 2006 aportul financiar pentru plata salariilor și a contribuțiilor la bugetul de stat la fondul total de salarii pentru îngrijitorii la domiciliu, în condițiile legii;

 • -   să verifice modul de utilizare a sumelor prevăzute în bugetul local, respectarea limitelor și a destinațiilor acestora.

D.M.S.S.F. Dolj

 • -  să asigure mediatizarea serviciilor sociale și socio-medicale care pot fi acordate;

 • -   să participe la selectarea și luarea în evidență a solicitanților de servicii sociale și socio-medicale;

 • -  să monitorizeze serviciile acordate la domiciliu;

 • -      să sprijine, în limitele legii, activitatea desfășurată de Asociația de Îngrijiri Comunitare “Helios”;

 • -  să contribuie la dezvoltarea serviciilor comunitare;

 • -   să acrediteze persoanele care asigură servicii de îngrijire la domiciliu, pe baza raportului întocmit de comisia constituită prin Dispoziția Primarului, conform legislației în vigoare;

 • -     să dispună măsurile legale pentru eliberarea, reînnoirea, suspendarea sau retragerea atestatul de îngrijitor, pe baza constatărilor rezultate în urma verificărilor efectuate la domiciliul persoanei vârstnice îngrijite sau la propunerea comisiei constituite în baza dispoziției primarului;

 • -       să realizeze verificări periodice, din oficiu sau la solicitarea persoanelor vârstnice beneficiare de servicii sociale la domiciliu, conform legislației în vigoare.

Agenția Județeană De Ocupare A Forței De Muncă Dolj:

 • -   să ofere servicii de informare și consiliere persoanelor în căutarea unui loc de muncă, interesate de ocupația de îngrijitor la domiciliu, pentru servicii sociale și socio-medicale, prevăzute în COR, în grupa 5133;

 • -   să asigure plata parțială în procent de 70% din salariul de bază minim brut pe țară, în vigoare în luna pentru care se face plata, pe perioada 01.04.2006 -31.10.2006, pentru îngrijitorii la domiciliu, încadrați de asociația de îngrijiri comunitare “Helios” din rândul șomerilor, în limita bugetului aprobat;

 • -    în perioada 01.11.2005 - 31.03.2006 AJOFM Dolj va subvenționa plata unui salariu de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se face plata, la care se adaugă contribuțiile de asigurări sociale datorate de Asociația De Îngrijiri Comunitare “Helios”, conform H.G. 1089/2002 și Legea 107/2004 privind modificarea și completarea Legii 76/2002 și H.G. nr.174/2002, pentru îngrijitorii la domiciliu angajați din rândul șomerilor în limita bugetului aprobat;

Consiliul Județean Al Persoanelor Vârstnice:

 • -    să identifice persoanele vârstnice din municipiul Craiova care solicită servicii sociale și socio-medicale;

 • -   să formuleze propuneri pentru îmbunătățirea calității serviciilor sociale și socio-medicale comunitare.

Casa De Cultură “Traian Demetrescu” Craiova:

 • -   să pună la dispoziție o încăpere pentru desfășurarea unui program de recreere a persoanelor asistate, o dată pe săptămână, dublate de activități suplimentare în caz de evenimente deosebite: aniversări, sărbători religioase - paște, crăciun, etc.

Direcția De Sănătate Publică Dolj

 • -   să identifice persoanele ce necesită servicii sociale și, la externarea din spitale, să comunice nevoile și probleme acestora;

 • -  să faciliteze internarea și acordarea îngrijirilor medicale persoanelor din această categorie, atunci când se impune;

 • -  să faciliteze consultația medicală și explorările paraclinice acestor persoane prin ambulatoriile de specialitate, atunci când sunt solicitate.

Asociația de Îngrijiri Comunitare “Helios”:

 • -       să asigure angajarea personalului de îngrijire la domiciliu, pe perioada parteneriatului;

 • -       să asigure selectarea și luarea în evidență, în baza proprie de date, a solicitanților de servicii sociale și socio-medicale;

 • -     să acorde îngrijire, conform standardelor de calitate și planului de îngrijire, stabilit în urma evaluării cazului;

 • -  un îngrijitor va asista, conform fișei postului, un număr de maxim 3 persoane, în funcție de solicitări și de fișa de evaluare socio-medicală a persoanelor în îngrijire;

 • -      contribuțiile încasate de la persoanele asistate se vor utiliza pentru plata cheltuielilor salariale a personalului de îngrijire la domiciliu și a echipei de evaluare, a cheltuielilor de transport efectuate pentru deplasarea la domiciliile persoanelor asistate și a altor cheltuieli materiale strict legate de activitatea de îngrijire la domiciliu;

 • -    să colaboreze permanent cu Consiliul Local Municipal Craiova și D.M.S.S.F. Dolj, pentru asigurarea unui schimb de informații în domeniu, pentru luarea în evidență a persoanelor solicitante, dezvoltarea serviciilor comunitare de îngrijiri la domiciliu și acordarea de îngrijiri conform standardelor de calitate;

 • -   să colaboreze cu Consiliul Județean al persoanelor vârstnice pentru luarea în evidență și evaluarea nevoilor persoanelor aflate în dificultate;

 • -      să colaboreze cu Serviciul Public Medico-Social al Primăriei Municipiului Craiova în vederea reducerii numărului de asistați și a costurilor aferente;

 • -     să contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale și socio-medicale acordate la domiciliu;

 • -   să accepte controlul și verificările celorlalte instituții semnatare a parteneriatului de colaborare;

 • -  să rezolve în termen de 48 de ore eventualele sesizări ale beneficiarilor;

 • -   să utilizeze sumele alocate de Consiliul Local al Municipiului Craiova în limitele și destinațiile aprobate prin bugetul local;

 • -      să prezinte lunar ștatele de plată, raportul tehnic și raportul financiar de activitate, în acordarea serviciilor sociale și socio-medicale, la Primăria Municipiului Craiova - Direcția de Asistență și Protecție Socială și Direcția Economico - Financiară, cu privire la modul de utilizare a sumelor ce vor fi alocate prin bugetul local.

Termen De Valabilitate:

Parteneriatul se va desfășura de la 01.11.2005 La 31.12.2006.

Condițiile De Încetare Înainte De Termen:

 • 1. este împiedicat controlul și verificarea instituțiilor semnatare ale parteneriatului.

Dispoziții Finale

 • 1.  parteneriatul poate fi denunțat de partea interesată prin înștiințare scrisă a celorlalți parteneri în termen de 30 de zile.

 • 2. modificarea parteneriatului se face la solicitarea motivată a uneia dintre părți, cu acordul tuturor pertenerilor, prin act adițional.

 • 3.  prezentul parteneriat se încheie în opt exemplare, câte un exemplar pentru fiecare partener.

Prefectura Județului Dolj,                         Nicolae Giugea

Consiliul Local Craiova,                           ec. Antonie Solomon

Direcția de Munca Solidaritate Socială și Familie    ec. Doina Țîrcomnicu

Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Dolj

Daniela Dobrin


ec. Nicolae Miu


Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice,

Casa de Cultură “Traian Demetrescu”

prof. Alexandru Stuparu

Direcția de Sănătate Publică Dolj,

dr. Dan Mogoș

Asociația de Îngrijiri Comunitare “Helios”,

dr. Angela Cameniță

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionuț Marian STROE