Hotărârea nr. 509/2005

Hotararea Consiliului Local nr. 509 Având în vedere raportul nr. 367/2005 întocmit de consilierul municipal Radu Teodor, prin care se propune aprobarea vânzării terenurilor proprietate privată a municipiului Craiova, concesionate sau închiriate pentru spaţii comerciale, de prestări servicii, medicale şi altele, cu regim juridic clarificat;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 509

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.11.2005;

Având în vedere raportul nr. 367/2005 întocmit de consilierul municipal Radu Teodor, prin care se propune aprobarea vânzării terenurilor proprietate privată a municipiului Craiova, concesionate sau închiriate pentru spații comerciale, de prestări servicii, medicale și altele, cu regim juridic clarificat;

/V

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. 1 și 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, art. 13, alin. 2 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local și art. 14, alin. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 110/2005, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ - teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical

În temeiul art. 38 lit. h și art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă, la cererea celor interesați, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova, a terenurilor concesionate sau închiriate pentru edificarea de spații comerciale, de prestări servicii, medicale și altele, exclusiv acelor aferente construcțiilor provizorii.

Art.2. Aprobarea se va da individual, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe baza documentației stabilite de către Direcția Urbanism.

Art.3. Terenurile aferente spațiilor comerciale și de prestări servicii vor fi vândute prin negociere directă, în condițiile și de către comisia stabilite prin Legea nr.

550/2002

Art.4. Terenurile aferente spațiilor medicale vor fi vândute prin negociere directă, în condițiile și de către comisia stabilite prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 110/2005.

Art.5. Terenurile aferente celorlalte construcții, nereglementate prin Legea 550/2002 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 110/2005, vor fi vândute prin negociere directă, conform hotărârilor individuale ale Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.6. Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, Direcția Patrimoniu, Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale, prestări servicii și Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Elena ȘERBĂNOIU