Hotărârea nr. 508/2005

Hotararea Consiliului Local nr. 508 Având în vedere raportul nr. 398/2005 întocmit de consilier municipal Radu Teodor prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.401/2005 referitoare la aprobarea contractului de asociere încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C BIG TRANS S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 508

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.11.2005.

Având în vedere raportul nr. 398/2005 întocmit de consilier municipal Radu Teodor prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.401/2005 referitoare la aprobarea contractului de asociere încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C BIG TRANS S.R.L.

/V

În temeiul art. 38 lit. x și art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.401/2005 referitoare la aprobarea contractului de asociere încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. BIG TRANS S.R.L. ce are ca obiect exploatarea în comun a unei spălătorii auto de interes local, amplasată pe un teren, în suprafață de 122 mp, aparținând domeniului public, situat în municipiul Craiova, str. Aurel Vlaicu.

Art.2. Serviciul Administrație Publică Locală , Direcția Economico-Financiară, Direcția Impozite și Taxe și S.C. BIG TRANS S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Elena ȘERBĂNOIU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU