Hotărârea nr. 217/2005

Hotararea Consiliului Local nr. 217

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 217

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.05.2005;

Având în vedere raportul nr.32209/2005 al Direcției Tehnică, Investiții și Gospodărie Comunală prin care se propune aprobarea Regulamentului de acces a vehiculelor în Parcul “ Nicolae Romanescu”;

În temeiul art. 38 lit. f, r și art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de acces a vehiculelor în Parcul “Nicolae Romanescu”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Tehnică, Investiții și Gospodărie Comunală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


ing.Gheorghe POPA INGINERU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.217/2005

Regulament

de acces în Parcul Romanescu pentru vehicule

Art.1. Prin prezentul regulament se stabilesc vehiculele cărora li se va permite accesul în Parcul Nicolae Romanescu și condițiile în care li se va permite acest acces.

Art.2. Accesul în Parcul Nicolae Romanescu, în condițiile respectării prezentului regulament, este permis pentru următoarele tipuri de vehicule :

 • (1) Vehicule folosite în scopul aprovizionării societăților care desfășoară activități comerciale în incinta parcului.

 • (2) Vehicule folosite pentru transporturi necesare desfășurării unor activități socio-culturale, sau sportive pe velodrom, hipodrom sau alte locații din incinta parcului, aprobate de Primăria municipiului Craiova.

 • (3) Vehicule folosite pentru transporturi necesare întreținerii curățeniei, executării de lucrări de amenajare a parcului, a grădinii zoologice din incinta acestuia, precum și pentru întreținere și intervenții la rețele de utilități din parc.

 • (4) Vehicule aparținând Consiliului Local al municipiului Craiova, Primăriei municipiului Craiova, Consiliului Județean Dolj și Prefectura Dolj, aflate în interes de serviciu.

 • (5) Vehicule  aparținând Poliției, Poliției Comunitare, Jandarmeriei,

Pompierilor și Serviciului de Ambulanță, aflate în misiune.

Art.3. Accesul vehiculelor în parc se va face numai în zilele și intervalul orar stabilit de Primăria municipiului Craiova, cu excepția celor prevăzute la art.2, alin (3), alin (4), și alin (5) care au permis accesul de câte ori este nevoie.

Art.4. Accesul vehiculelor în Parcul Nicolae Romanescu se va face în baza unei autorizații eliberate de Primăria municipiului Craiova .

Art.5. Autorizațiile eliberate de Primăria municipiului Craiova vor fi de două tipuri:

 • - tip A - care permit accesul pentru o perioada de minim o lună și maxim un an în intervalele orare zilnice aprobate de Primăria municipiului Craiova (Anexa 1)

 • - tip B - care permite accesul pe o perioada limitată de maxim 30 zile calendaristice, cu respectarea intervalului orar zilnic stabilit de Primăria municipiului Craiova (Anexa 2)

Art.6. Pentru obținerea autorizației de intrare în parc a vehiculelor menționate la art.2, alin. (1) și alin. (2), solicitantul va completa o cerere tip (Anexa 3), pe care o va depune la registratura Primăriei.

La cerere se va atașa:

 • - copie după certificatul de înmatriculare al vehiculului pentru care se solicită accesul,

 • - copie după autorizația de funcționare (pentru cei care își desfășoară activitatea în Parcul Romanescu)

- copie după documentul care certifică participarea la evenimentul/evenimentele ocazionale (pentru cei care participă la evenimente ce se desfășoară ocazional în Parcul Romanescu), cu specificarea locației unde se desfășoară

Art.7. Taxa de eliberare a autorizației va fi de 5.000 lei / m2 / zi / vehicul pentru autorizație tip A sau B .

Art.8. Pentru vehiculelor menționate la art.2, alin (3), alin. (4) și alin. (5) nu se va percepe taxă de eliberare a autorizației.

Art.9. Deplasarea vehiculelor deținătoare de autorizații de acces între poarta de acces a parcului și destinația din interiorul parcului se va face pe traseul cel mai scurt, cu respectarea prevederilor art.192 și art.193, referitoare la zonele pietonale, din O.U.G. nr. 85/2003.

Art.10. Constituie contravenție și se sancționează:

 • a) accesul vehiculelor în Parcul Nicolae Romanescu fără autorizație, eliberată în conformitate cu prezentul regulament, cu amendă de la 1.200.000 lei la 1.600.000 lei

 • b) accesul în parc al altor vehicule (motoscutere, motociclete autovehicule pentru plimbări de agrement etc.) decât cele prevăzute la art.2, cu amendă de la 1.200.000 lei la 1.600.000 lei

 • c) staționarea vehiculelor pe spațiile verzi, cu amendă între 6.000.000 lei și 10.000.000 lei

Art.11. Sancțiunile se constată și se aplică de către împuterniciți ai Primarului municipiului Craiova și Poliția Rutieră, după caz.

Art.12. (1) Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, H.G. nr. 85/2003, de aprobare a Regulamentului de aplicare a O.U.G. 195/2002; O.G. nr. 2/2001, privind regimul contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prezentul regulament poate fi modificat și completat ca urmare a apariției unor noi acte normative, cu referire la circulația pe drumurile publice sau la regimul contravențiilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ing. Gheorghe POPA INGINERU


AUTORIZAȚIE

pentru acces în Parcul Nicolae Romanescu

Nr. din


Solicitantul:

Adresa/sediul solicitantului:

Locația/amplasamentul

din                         Parcul                         Romanescu

Nr. înmatriculare vehicul ____________________________________________

Perioada de valabilitate:

Semnătură,

Anexa Nr. 2


AUTORIZAȚIE

pentru acces în Parcul Nicolae Romanescu Nr. __________ din ____________

Tip. B

Solicitantul:

Adresa/sediul solicitantului: _______________________________

Locația/amplasamentul

din Parcul Romanescu ____________________________________

Nr. înmatriculare vehicul ______________________________

Valabilitate (în ziua/zilele): ____________________________

Semnătură,

Domnule Primar,

Subsemnatul/subsemnata, ______________________________, reprezentant(ă) a

_____________________, cu domiciliul/sediul în __________, vă rog să-mi eliberați o

autorizație de liber acces în Parcul Nicolae Romanescu, pentru perioada

Solicit

aceasta

pentru

Anexez

în

copie

Data:


Semnătura,

Domnului Primar al municipiului Craiova

Utilregist26 - D:\Desktop\Hotararea Consiliului Local nr. 217.doc - 24/05/17 1:39:41