Hotărârea nr. 248/2004

Hotararea Consiliului Local nr. 248 Având în vedere referatul nr. 234218/2004 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin care se propune delegarea domnului Popescu Gheorghe în funcţia de director general al.R.A.APĂ începând cu 15.01.2005;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 248

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2004.

Având în vedere referatul nr. 234218/2004 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin care se propune delegarea domnului Popescu Gheorghe în funcția de director general al.R.A.APĂ începând cu 15.01.2005;

Muncii;


În conformitate cu prevederile art.42 alin.1 și 2 din Legea nr.53/2003 - Codul

În temeiul art. 38 lit. i și art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă delegarea domnului Popescu Gheorghe în funcția de director general al R.A.APĂ Craiova începând cu data de 15.01.2005 până la ocuparea postului prin concurs.

Art.2. Direcția Administrație Publică Locală și R.A.APĂ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Ing. Ion GROZA


SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU