Hotărârea nr. 247/2004

Hotararea Consiliului Local nr. 247 Având în vedere referatele nr. 136/2004 şi 233826/2004 întocmit de Serviciul Fond Locativ şi Patrimoniu prin care se propune achiziţionarea de locuinţe de pe piaţa liberă în vederea repartizării ca locuinţe sociale;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTARÂREA NR. 247

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2004;

Având în vedere referatele nr. 136/2004 și 233826/2004 întocmit de Serviciul Fond Locativ și Patrimoniu prin care se propune achiziționarea de locuințe de pe piața liberă în vederea repartizării ca locuințe sociale;

/V

În conformitate cu prevederile Legii nr.114/1998 - legea locuinței cu modificările ulterioare precum și O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale aprobată prin Legea nr.108/2004;

În temeiul art. 38 lit. d art. 46 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă achiziționarea de locuințe de pe piața liberă în vederea repartizării acestora ca locuințe sociale în anul 2005.

Art.2. Sumele necesare achiziționării locuințelor aprobate la art.1. vor fi prevăzute la prima rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Municipal pe anul 2005.

Art.3. Achiziționarea de locuințe se va face cu respectarea “Regulamentului privind achiziția de locuințe de pe piața liberă”.

Art.4. Repartizarea locuințelor se va face conform listei de priorități aprobate de Consiliul Local la propunerea Comisiei Municipale de Repartizare a Locuințelor.

Art.5. Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Serviciul Fond Locativ și Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Ing. Ion GROZA