Hotărârea nr. 246/2004

Hotararea Consiliului Local nr. 246 Având în vedere referatul nr. 233757/2004 al Direcţiei Economico - Financiară, prin care se propune acordarea de înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun ale R.A. TRANSPORT pe raza municipiului Craiova precum şi subvenţionarea cheltuielilor materiale de exploatare funcţionare ale regiei;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 246

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2004;

Având în vedere referatul nr. 233757/2004 al Direcției Economico - Financiară, prin care se propune acordarea de înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun ale R.A. TRANSPORT pe raza municipiului Craiova precum și subvenționarea cheltuielilor materiale de exploatare funcționare ale regiei;

/V

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 179/1993 cu privire la stabilirea prețurilor șI tarifelor la unele produse și servicii destinate populației, în condițiile eliminării subvențiilor de la bugetul de stat și Legii nr.416/2001 privind ajutorul social;

Potrivit prevederilor O.G. 45/2003 privind finanțele publice locale aprobată prin Legea nr.108/2004;

/V

În temeiul art. 38, lit. d și s și art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă subvenționarea cheltuielilor materiale de funcționare-exploatare aferente transportului urban de călători în comun pentru Regia Autonomă de Transport Craiova, pentru anul 2005, în structura prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în sumă de 22.000.000.0000 lei.

Art.2. Se aprobă, pentru anul 2005, înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun ale R.A. TRANSPORT, pe raza municipiului Craiova, astfel:

  • - subvenție de 50% din prețul abonamentului pe mijloacele de transport în comun pe o singură linie, pentru pensionarii domiciliați în Craiova, cu o pensie cuprinsă între 2.500.000 lei/lună și 4.500.000 lei/lună;

  • - subvenție de 75% din prețul abonamentului pe mijloacele de transport în comun pe o singură linie, pentru pensionarii domiciliați în Craiova, cu o pensie de până la 2.500.000 lei/lună;

- subvenționarea cu 80% din prețul abonamentului pe mijloacele de transport în comun pe două linii, pentru pensionarii domiciliați în Craiova, cu o pensie de până la 4.500.000 lei/lună și vârsta de peste 70 ani;

- subvenție de 20% din prețul abonamentului special pe mijloacele de transport în comun pentru elevii și studenții care frecventează instituțiile de învățământ superior, curs de zi, din municipiul Craiova;

Art.3. Abonamentele de călătorie se eliberează pensionarilor pe baza buletinului sau cărții de identitate și a cuponului de pensie al lunii precedente, iar elevilor și studențiilor în baza buletinului sau cărții de identitate însoțite de carnetul de elev sau legitimația de student, vizate la zi și adeverință eliberată de instituția de învățământ;

Art.4. Legitimațiile de călătorie eliberate în conformitate cu art. 2 sunt nominale, netransmisibile și se pot utiliza doar pe mijloacele de transport în comun ale R.A. TRANSPORT pe raza municipiului Craiova.

Nerespectarea acestor norme atrage anularea legitimațiilor.

Art.5. Pe data prezentei Hotărârea nr.163/2004 a Consiliului Local al Municipiului Craiova își încetează efectele.

Art.6. Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și R.A.TRANSPORT Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Ing. Ion GROZA


SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU