Hotărârea nr. 245/2004

Hotararea Consiliului Local nr. 245 Având în vedere referatul nr. 233346/2004 întocmit de Serviciul Fond Locativ şi Patrimoniu prin care se propune aprobarea Protocolului de preluare a unor bunuri şi personal de la Centru de Recuperare şi reabilitare a Persoanelor cu handicap Craiova;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 245

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2004;

Având în vedere referatul nr. 233346/2004 întocmit de Serviciul Fond Locativ și Patrimoniu prin care se propune aprobarea Protocolului de preluare a unor bunuri și personal de la Centru de Recuperare și reabilitare a Persoanelor cu handicap Craiova;

/V

În conformitate cu prevederile Legii nr.343/2004 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.102/1999 privind protecția socială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, H.G. nr.412/2003 pentru aprobarea normelor privind organizarea, funcționare și finanțarea unităților de asistență medico-socială precum și Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

/V

În temeiul art. 38 lit. f, art.126 și art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Protocolul de preluare a unor bunuri și personal de la Centru de Recuperare și reabilitare a Persoanelor cu handicap Craiova de către Consiliul Județean Dolj care reprezintă anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Centrul de Recuperare și reabilitare a Persoanelor cu Handicap, Serviciul Public de Asistență Medico-Socială Craiova și Consiliul Județean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Ing. Ion GROZA