Hotărârea nr. 244/2004

Hotararea Consiliului Local nr. 244 Având în vedere referatul nr. 233885/2004 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcþii ale Serviciului Public de Asistenţă Medico-Socială Craiova;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 244

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2004;

Având în vedere referatul nr. 233885/2004 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin care se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului Public de Asistență Medico-Socială Craiova;

În conformitate cu prevederile Legii nr.343/2004 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.102/1999 privind protecția socială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, H.G. nr.412/2003 pentru aprobarea normelor privind organizarea, funcționare și finanțarea unităților de asistență medico-socială;

În temeiul art. 38 lit.e și art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Serviciului Public de Asistență Medico-Socială Craiova, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Serviciul Public de Asistență Medico-Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Ing. Ion GROZA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU