Hotărârea nr. 243/2004

Hotararea Consiliului Local nr. 243 Având în vedere referatul nr. 151/2004 întocmit de Direcţia Administraţie Publică Locală prin care se propune înfiinţarea Serviciului Public de Asistenţă Medico-Socială Craiova prin reorganizarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Craiova;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 243

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2004;

Având în vedere referatul nr. 151/2004 întocmit de Direcția Administrație Publică Locală prin care se propune înființarea Serviciului Public de Asistență Medico-Socială Craiova prin reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Craiova;

/V

În conformitate cu prevederile Legii nr.343/2004 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.102/1999 privind protecția socială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, H.G. nr.412/2003 pentru aprobarea normelor privind organizarea, funcționare și finanțarea unităților de asistență medico-socială;

/V

În temeiul art. 38 lit. i și art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă înființarea Serviciului Public de Asistență Medico-Socială Craiova, cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova prin reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Craiova, începând cu 01.01.2005.

Art.2. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Asistență Medico-Socială Craiova prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Serviciul Public de Asistență Medico-Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Ing. Ion GROZA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU