Hotărârea nr. 242/2004

Hotararea Consiliului Local nr. 242 Având în vedere referatul nr. 233536/2004 întocmit de Serviciul Coordonare Asociaţii de Proprietari prin care se propune modificarea, prin completare, a H.C.L. nr.114/2004 privind aprobarea listei cu persoanele atestate ca administrator de imobil;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 242

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2004;

Având în vedere referatul nr. 233536/2004 întocmit de Serviciul Coordonare Asociații de Proprietari prin care se propune modificarea, prin completare, a H.C.L. nr.114/2004 privind aprobarea listei cu persoanele atestate ca administrator de imobil;

/V

În conformitate cu prevederile art.7, alin. 2 din O.G. nr.85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, aprobată cu modificări prin Legea nr.234/2002;

/V

În temeiul art. 38 alin.1 și art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă lista cu cele 24 persoane atestate ca administrator de imobil, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei se modifică în mod corespunzător Hotărârea nr.114/2004 a Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Ing. Ion GROZA