Hotărârea nr. 241/2004

Hotararea Consiliului Local nr. 241 Având în vedere referatul nr.202833/2004 al Direcţiei Administraţie Publică Locală prin care se propune modificarea Parteneriatului de colaborare cu Prefectura Judeţului Dolj, D.D.F.S.S., A.J.O.F.M. Dolj, Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice, Casa de Cultură TRAIAN DEMETRESCU, Direcţia de Sănătate Publică Dolj şi Asociaţia de Îngrijiri Comunitare HELIOS în vederea continuării Programului Social de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice aflate în dificultate din municipiul Craiova;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 241

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2004;

Având în vedere referatul nr.202833/2004 al Direcției Administrație Publică Locală prin care se propune modificarea Parteneriatului de colaborare cu Prefectura Județului Dolj, D.D.F.S.S., A.J.O.F.M. Dolj, Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice, Casa de Cultură TRAIAN DEMETRESCU, Direcția de Sănătate Publică Dolj și Asociația de Îngrijiri Comunitare HELIOS în vederea continuării Programului Social de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice aflate în dificultate din municipiul Craiova;

Potrivit prevederilor O.G.nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații și O.U.G. nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap;

În temeiul art. 38 lit. s, x și art.46 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică prin act adițional Parteneriatul de colaborare cu Prefectura Județului Dolj, D.D.F.S.S., A.J.O.F.M. Dolj, Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice, Casa de Cultură TRAIAN DEMETRESCU, Direcția de Sănătate Publică Dolj și Asociația de Îngrijiri Comunitare HELIOS având ca obiect serviciile de îngrijire sociale și socio-medicale la domiciliu acordate persoanelor vârstnice aflate în dificultate din Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Prefectura Județului Dolj, D.D.F.S.S., A.J.O.F.M. Dolj, Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice, Casa de Cultură TRAIAN DEMETRESCU, Direcția de Sănătate Publică Dolj și Asociația de Îngrijiri Comunitare HELIOS vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Ing. Ion GROZA                Nicoleta MIULESCU